เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201102351 นายไตรภพ ฉิมโห้ วท.บ.10
2 6201102442 นายศุภกิตต์ อุ่นเรือน วท.บ.10
3 6201126306 นางสาวฐิติมา เขื่อนแก้ว 10
4 6201126308 นายทนุธรรม ปิฏฐปาตี 10
 วิทยาศาสตร์
5 6004101325 นายฐาปนพงศ์ ขัดเรือน วท.บ.10
6 6004101354 นางสาวปริศนา ขอบเมืองฮาม วท.บ.10
7 6104103327 นางสาวรุจิเรศ มุธิตา วท.บ.10
8 6204103301 นางสาวกมลพร ประเสริฐพรสุทธิ์ วท.บ.10
9 6204103304 นายประยุกต์ เขตประกร วท.บ.10
10 6204103306 นางสาวพิราพร ผดุงชาติ วท.บ.10
11 6204103309 นางสาวมานิตา วงค์ปะละ วท.บ.10
12 6204106303 นายเจษฎา วันดี วท.บ.10
13 6204106323 นายศรายุทธ์ ราชฤทธิ์ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
14 6205105327 นายณัฐวุฒิ ต๊ะศักดิ์ รป.บ.10
15 6205105332 นายธนานนท์ เพ็ชชาย รป.บ.10
16 6205105351 นายปุณณภพ นวนหมวก รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
17 6206102357 นายปฏิพล บัวลาแก้ว บธ.บ.10
18 6206102431 นายณัฎฐวัฒน์ จบถิ่น บธ.บ.10
19 6206103307 นางสาวกวิดา พัฒน์ภานนท์ บช.บ.10
20 6206103334 นายตันติกร แสนพาน บช.บ.10
21 6206103346 นางสาวนพรดา อาจิณพัฒน์ บช.บ.10
22 6206103375 นางสาวรัตนพร ไพรสมพงษ์ บช.บ.10
23 6206103412 นางสาวหยาดเพชร ญาสิทธิ์ บช.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
24 6209101404 นางสาวโสภิตา สุริยาศักดิ์ ศศ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
25 6210101303 นายคชา วิไลลักษณ์ วท.บ10
26 6210101309 นางสาวณัฐฌา ศรีละออง วท.บ10
27 6210101312 นายเดชปรีชา ก๋าซุ้ม วท.บ10
28 6210101317 นางสาวบัณฑิตา ชื่นพะแสง วท.บ10
29 6210101320 นางสาวปรียา สาพา วท.บ10
30 6210101326 นายภัทรพล ดุมใหม่ วท.บ10
31 6210101338 นางสาวสิราวรรณ ล้อมรื่น วท.บ10
32 6210101342 นายอภิชัย กิ่งแก้ว วท.บ10
 เศรษฐศาสตร์
33 6212102303 นายกษิดิศ ชมชวน 10
34 6212102306 นายเฉลิมชัย วงศ์เจริญ 10
35 6212102311 นายเด่นภูมิ มามาก 10
36 6212102320 นายพัสกร คุ้มเมฆ 10
37 6212102324 นางสาวเพิ่มพูน ต้นวรรณา 10
 ศิลปศาสตร์
38 6114101326 นางสาวณัฐริกา ห้าวหาญ ศศ.บ.10
39 6214102325 นางสาวณัฐธิชา เสื้อมา ศศ.บ.10
40 6214102328 นางสาวดวงพร มาสา ศศ.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
41 6215123319 นายธีร์ วงค์พุ่ม วศ.บ.10
42 6215123321 นายธีรภัทร์ สุโคมุต วศ.บ.10
43 6215123327 นายสุกฤษฏิ์พงษ์ งอนไปล่ วศ.บ.10
44 6215123357 นายธนกร ดวงแก้ว วศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
45 6222101361 นางสาวนัทริกา จินะกาศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
46 6222101367 นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญมาตุ้ย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
47 6222101421 นางสาวศุภิสรา ชัยมงคล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47