เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท014 : การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
กลุ่ม1
วิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1 6208114301 นางสาวกรรณิกา สายวงศ์เปียง วท.บ.10
2 6208114302 นางสาวกฤษญาภรณ์ ยานะวงศ์ วท.บ.10
3 6208114303 นางสาวกฤษณา รักซื่อ วท.บ.10
4 6208114305 นางสาวกัญญารัตน์ สมอคำ วท.บ.10
5 6208114306 นางสาวกัณณิกา ภูภักดี วท.บ.10
6 6208114308 นายคหบดี ปรีเปรม วท.บ.10
7 6208114309 นางสาวคุณากร จันทร์หอม วท.บ.10
8 6208114310 นางสาวแคทลียา คำลือ วท.บ.10
9 6208114311 นายจิตรภาณุ กลิ่นเจริญ วท.บ.10
10 6208114312 นายจิรกิตติ์ ตันประดิษฐ์ วท.บ.10
11 6208114313 นางสาวจุฑามณี คงสุวรรณสกุล วท.บ.10
12 6208114314 นายชนกานต์ หนูอิ่ม วท.บ.10
13 6208114316 นางสาวชยาภรณ์ แตงร้าน วท.บ.10
14 6208114317 นายชาญณรงค์ มูลศรี วท.บ.10
15 6208114318 นางสาวณัฐกานต์ หมื่นจันทร์ วท.บ.10
16 6208114319 นางสาวณัฐธิดา ศรีจันทร์ วท.บ.10
17 6208114321 นายณัฐพงษ์ อาจรอด วท.บ.10
18 6208114323 นางสาวดวงฤทัย ใจน้อย วท.บ.10
19 6208114324 นางสาวดารณี มงคล วท.บ.10
20 6208114327 นางสาวธนวรรณ จันทร์มัด วท.บ.10
21 6208114328 นางสาวธมลวรรณ มนพิสุทธิ์ วท.บ.10
22 6208114329 นางสาวธาริณี ยศอ่อน วท.บ.10
23 6208114330 นางสาวธิดา จำรัสลาภ วท.บ.10
24 6208114333 นางสาวนริศรา อ่างทอง วท.บ.10
25 6208114334 นางสาวนลินนิภา ศรีแก้ว วท.บ.10
26 6208114335 นางสาวนลินี แกล้วกสิวิทย์ วท.บ.10
27 6208114336 นางสาวนิภาพร ภาโสม วท.บ.10
28 6208114338 นางสาวบุษบาวรรณ บุตรโชติ วท.บ.10
29 6208114339 นางสาวเบญจมาศ นิพิฐธรรม วท.บ.10
30 6208114342 นายพิพัฒน์ เสราดี วท.บ.10
31 6208114343 นางสาวไพลิน หาญยิ่ง วท.บ.10
32 6208114344 นางสาวมั่นฤทัย คำมาวงศ์ วท.บ.10
33 6208114345 นางสาวรัตติรส นุ่มภา วท.บ.10
34 6208114346 นายวรพงศ์ ไชยแก้ว วท.บ.10
35 6208114347 นางสาววรรณรัตน์ วิลาวรรณ์ วท.บ.10
36 6208114349 นางสาววาสินี แจ้งจบ วท.บ.10
37 6208114352 นายศุภกฤต หาญจริง วท.บ.10
38 6208114353 นายศุภนันท์ ภักดี วท.บ.10
39 6208114354 นางสาวสมิตตนันท์ ทองรอด วท.บ.10
40 6208114355 นางสาวสรัลนุช จันทร์คำเรือง วท.บ.10
41 6208114356 นางสาวสลิลทิพย์ ติ๊บถา วท.บ.10
42 6208114357 นางสาวสายธาร เทียมจันทร์ วท.บ.10
43 6208114358 นางสาวสุทธญาณ์ มังกิตต๊ะ วท.บ.10
44 6208114359 นางสาวสุธาวี เทพบำรุง วท.บ.10
45 6208114360 นางสาวสุธิดา พรหมจันทร์ วท.บ.10
46 6208114361 นางสาวสุนิตา ปรางสุวรรณ วท.บ.10
47 6208114362 นางสาวสุนิษา บุญกระจาย วท.บ.10
48 6208114363 นางสาวสุพรรณษา จิรวงศ์รุ่งเรือง วท.บ.10
49 6208114364 นางสาวสุพรรณิกา ภู่ประเสริฐ วท.บ.10
50 6208114365 นางสาวสุพิชชา มีบุญ วท.บ.10
51 6208114366 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีสมุทร วท.บ.10
52 6208114369 นางสาวอัศญาภร คุ้มเกิด วท.บ.10
53 6208114370 นายอาทิตย์ พิมศรี วท.บ.10
54 6208114371 นางสาวอาทิตยา แลโค้ง วท.บ.10
55 6208114373 นางสาวอารีญา อัชการ วท.บ.10
56 6208114375 นางสาวภัทริกา วงศ์เศรษฐี วท.บ.10
57 6308107301 นางสาวกนกวรรณ สมพงษ์ ร.บ.10
58 6308107302 นางสาวกรณิการ์ จำปา ร.บ.10
59 6308107303 นางสาวกัลยรัตน์ น้อยนิด ร.บ.10
60 6308107306 นางสาวชริษา จันทร์จวน ร.บ.10
61 6308107307 นายปิยะณัฐ ทับนิล ร.บ.10
62 6308107308 นางสาวพรพรหม ฆ้องเดช ร.บ.10
63 6308107309 นางสาวพรหมพร พันพิจิตร ร.บ.10
64 6308107311 นายพีรพัฒน์ หางศร ร.บ.10
65 6308107312 นายภานุพงศ์ ชุมแก้ว ร.บ.10
66 6308107313 นายภูมิกิจ กิจชระภูมิ ร.บ.10
67 6308107314 นางสาวรัชฎาพร วิญคาม ร.บ.10
68 6308107315 นางสาวศิริรัตน์ วงษ์สว่าง ร.บ.10
69 6308107316 นายศิริโรจน์ เสนียุทธ์ ร.บ.10
70 6308107317 นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์แต้ม ร.บ.10
71 6308107318 นายอภิชา พึ่งแก้ว ร.บ.10
72 6308107319 นายวัชรพงศ์ แสนย่าง ร.บ.10
73 6308107320 นายพัทธดนย์ พุฒดง ร.บ.10
74 6308108001 นางสาวปิยนัท คุ้มกลับ 10
75 6308115001 นายกนกกานต์ ขาวทอง 10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47