เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301102303 นางสาวกรรณิกา อริวรรณา วท.บ.10
2 6301102304 นายกฤตภาส สิงหนาท วท.บ.10
3 6301102318 นางสาวคันธนีรา พละเสน วท.บ.10
4 6301102327 นางสาวชนิตา อินตาพวง วท.บ.10
5 6301102330 นายชัยนันท์ ท้าวพรหม วท.บ.10
6 6301102336 นางสาวณัฏฐริณีย์ เชิดฉาย วท.บ.10
7 6301102339 นายณัฐพงศ์ แก้วเล็ก วท.บ.10
8 6301102340 นายณัฐพล สมภักดี วท.บ.10
9 6301102341 นายณัฐวุธ แสนสองแคว วท.บ.10
10 6301102360 นายนัฐพงญ์ เมฆยะพิสิทธิ์ วท.บ.10
11 6301102361 นายนัฐวุฒิ ศรีสรรค์ วท.บ.10
12 6301102369 นายปรเมศวร์ คิดแสวง วท.บ.10
13 6301102371 นายปิยวัตน์ ศรีโยธา วท.บ.10
14 6301102373 นายพงศ์ภาณิช คะใจ วท.บ.10
15 6301102380 นายพศวัต ชดพรมราช วท.บ.10
16 6301102381 นายพีรพัฒน์ บัวแสน วท.บ.10
17 6301102384 นายภัทราวุธ ทิโน วท.บ.10
18 6301102387 นายภีชาพัช ใจก้อน วท.บ.10
19 6301102388 นายภูตะวัน ไชยเลิศ วท.บ.10
20 6301102389 นางสาวมัลลิกา ก๋งฉิน วท.บ.10
21 6301102392 นางสาวรมิตา ปากองวัน วท.บ.10
22 6301102407 นายวีรากร อินทร์ทรา วท.บ.10
23 6301102408 นายเวสารัช สารสุวรรณ์ วท.บ.10
24 6301102413 นางสาวศิวปรียา อำพันธ์ วท.บ.10
25 6301102414 นายศุภกิจ การมั่งมี วท.บ.10
26 6301102418 นางสาวสมพร พรหมนุช วท.บ.10
27 6301102419 นางสาวสรินยา ปวริศร วท.บ.10
28 6301102429 นางสาวอัญมณี อินตาวงค์ วท.บ.10
29 6301102432 นายอันดา ขวัญจันทร์ วท.บ.10
30 6301102434 นางสาวอารญา พิทักษ์ไพรวัลย์ วท.บ.10
31 6301102437 นายเอกชัย ปิ่นเสา วท.บ.10
32 6301102438 นายเจษฎา นันตา วท.บ.10
33 6301102441 นายธีรพัฒน์ นามขันธ์ วท.บ.10
34 6301102442 นางสาวพิมพร ใจมา วท.บ.10
35 6301102445 นายอัฐกรณ์ ศรีแปงวงค์ วท.บ.10
36 6301102446 นายภาสกร คำแก้ว วท.บ.10
37 6301113301 นายชัชวาลย์ แซ่ม้า วท.บ.10
38 6301113306 นายศรัญย์ ประทุมตรี วท.บ.10
39 6301113307 นางสาวอภิญญา นำนนท์ วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
40 6004106345 นายสันติภาพ หนูปัง วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
41 6305105306 นางสาวขวัญจิรา ผูกพันธุ์ รป.บ.10
42 6305105310 นางสาวจารุมน โพธริน รป.บ.10
43 6305105359 นางสาวสิริกานดา จดจำ รป.บ.10
44 6305105360 นางสาวสิริกานดา เลื่อนลอย รป.บ.10
45 6305105362 นางสาวสุชาดา ช้างดี รป.บ.10
46 6305105372 นางสาวอารีย์รัตน์ ลายะ รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
47 6306101451 นางสาวนภวรรณ สิงห์สุภา บธ.บ.10
48 6306103339 นางสาวนฎกร เงินกองแก้ว บช.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
49 6310101301 นายกฤษศุวิทย์ แก้วงาม วท.บ10
50 6310101302 นายกัญจน์ ตาเรือนสอน วท.บ10
51 6310101307 นางสาวเจษฎาพร เต่งมาก วท.บ10
52 6310101308 นายชญานนท์ วุฒิไกรอุดมเดช วท.บ10
53 6310101309 นางสาวชนัญญา ท้วมบ้านไทร วท.บ10
54 6310101311 นายณฐโชค ขันตี วท.บ10
55 6310101314 นางสาวณัฐริกา อินชูใจ วท.บ10
56 6310101320 นางสาวพีรดา ไขแสง วท.บ10
57 6310101321 นายภาณุพงศ์ บัวใหญ่ วท.บ10
58 6310101323 นางสาวมญชุ์ปริยา เชียงรินทร์ วท.บ10
59 6310101325 นางสาวระวิวรรณ รวีกำจร วท.บ10
60 6310101326 นางสาวรัตติกาล กันเชียง วท.บ10
61 6310101330 นายศุภกิตติ์ จันทร์ปัญญา วท.บ10
62 6310101334 นายสุทธิพงศ์ เอี่ยมทอง วท.บ10
63 6310101337 นางสาวสุลักษณา จันกิติ วท.บ10
64 6310101341 นายภูธเนศ นารี วท.บ10
 เศรษฐศาสตร์
65 6312101309 นายณัฐวุฒิ แสนแอ่น ศ.บ.10
66 6312101319 นายปฏิคม มุกกาศ ศ.บ.10
67 6312101329 นางสาวศิริกานดา จันต๊ะหลวง ศ.บ.10
68 6312101333 นางสาวสุจิรา แซ่จื้อ ศ.บ.10
69 6312101335 นางสาวสุภัญชลี ทองนาคะ ศ.บ.10
70 6312101337 นายพัทธนันท์ ศิริกรานต์กุล ศ.บ.10
71 6312101338 นางสาวอริสรา เหลาปัญญา ศ.บ.10
72 6312101339 นายอัครวงศ์ วงค์ธิดา ศ.บ.10
73 6312101340 นางสาวอัจฉรีย์ นิสี ศ.บ.10
74 6312101350 นางสาวสุรีย์พร เพียรบุญ ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
75 6314102369 นางสาวนลินี ลาไผ่ B.A.10
76 6314102374 นางสาวบุษราคัม ติยะบุตร B.A.10
77 6314102381 นางสาวปิยพัทธ์ หนูสาย B.A.10
78 6314102384 นายพงศธร วรรณรัตน์ B.A.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
79 6019102511 นายณภัทร อภิสิทธยากร ภ.สถ.บ.10
80 6019102517 นายปุณวรุตม์ สุภาแดง ภ.สถ.บ.10
81 6019102531 นางสาวฐิติภา โกสลากร ภ.สถ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
82 6322101356 นางสาวนิฟิรดาวซ์ บาเหะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
83 6322101373 นายพันยุทธ นนท์ชี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
84 6322101377 นายพุทธิพงษ์ วงษ์ศิริสุพรชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
85 6322101378 นายภคิน บัวเขียว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
86 6322101403 นางสาววารีเพลิน จวบสมัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
87 6322101406 นายศิรพงษ์ สวัสดิ์ชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
88 6322101430 นางสาวอัมรินทร์ เขียวคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
89 6322101442 นายณภัทร ขวัญนาค วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47