เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศป641 : ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาโท ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301313004 นางสาวรุจิรา ตะดิ วท.ม.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2 6303307004 นางสาวธิวาพร ศิริปัญญา วศ.ม.10
3 6303309001 นางสาวชญากาณฑ์ สิทธิโอด วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)10
4 6303309006 นางสาวศุภวรรณ จำชา วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)10
 วิทยาศาสตร์
5 6304304001 นายณัฐพงษ์ มลฑาทอง วท.ม.10
6 6304304002 นายปฐมพร อินชนบท วท.ม.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
7 6310301005 นางสาวพิมวรานี กวงคำ วท.ม.10
 เศรษฐศาสตร์
8 6312304001 นายธนากร แสนสาร ศ.ม.10
9 6312304002 นางสาวนภัสวรรณ กันศิริ ศ.ม.10
10 6312304003 นางสาวนิด แสงสว่าง ศ.ม.10
11 6312304006 นางสาวสรัลชนา สินหมี่ ศ.ม.10
12 6312304013 นางสาวอภิญญา ศรีเงินยวง ศ.ม.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
13 6315301006 นายณัฐพงศ์ชัย กุลอินทร์ วศ.ม.10
14 6315301008 นายธีรพันธุ์ แสงสุวรรณ์ วศ.ม.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47