เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201102340 นายณชพล พละสมบูรณ์ วท.บ.10
2 6301101031 นางสาวภัทราวดี แก้วกุก วท.บ.10
3 6301101303 นางสาวกฤติยากร โภคาเทพ วท.บ.10
4 6301101329 นางสาวภูศนิษา ชมกลาง วท.บ.10
5 6301101331 นายรักษ์ รอดรื้อผิด วท.บ.10
6 6301101332 นางสาวรัชดากร โสดา วท.บ.10
7 6301124306 นายนัฐกานต์ อินทร์มณี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
8 6301124311 นายอภิรักษ์ ชุมภูวัน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
9 6301125323 นายปวริศ บุญเพิ่ม วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10 6303102329 นางสาวอินทิรา แสงอุทัย วศ.บ.10
 วิทยาศาสตร์
11 6304101344 นายบัณทัต คงสมบัติ วท.บ.10
12 6304101346 นายปกรณ์ศิษฐ โฆษิตกุล วท.บ.10
13 6304101373 นายสิรวิชญ์ สุภาพงษ์ วท.บ.10
14 6304101387 นางสาวปาลิตา รักพ่อ วท.บ.10
15 6304102306 นายชยุตพงศ์ ยาดี 10
16 6304102309 นางสาวประภาวัลย์ นามเป็น 10
17 6304102315 นางสาวมณฑกานต์ มณีวรรณ 10
18 6304105308 นางสาววิชชุตา สุบินรักษ์ วท.บ.10
19 6304105309 นางสาวศิริวรรณ หาระมี วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
20 6105105357 นายพลธระ เพชระบูรณิน รป.บ.10
21 6305105311 นางสาวพิชญนัทธ์ ปัญญากูล รป.บ.10
22 6305105388 นางสาวชวัลนัทธ์ ทองมีมาก รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
23 6306101337 นางสาวณัฐฐาพร กลิ่นมาลัย บธ.บ.10
24 6306101341 นางสาวณัฐวดี อินสอน บธ.บ.10
25 6306102306 นางสาวกัลยาณี ดีวิเศษ บธ.บ.10
26 6306102363 นายพนธกร จินะโกฏิ บธ.บ.10
27 6306102372 นายภควัต พลพิลา บธ.บ.10
28 6306102411 นางสาววรรณสา สีดำ บธ.บ.10
29 6306103015 นางสาวณพิชญา เต็ม บช.บ.10
30 6306103034 นางสาวประภัสสร ทองคำ บช.บ.10
31 6306103351 นายประภวิษณุ์ นิลโขง บช.บ.10
32 6306103352 นายปราชญ์ ขาวนุช บช.บ.10
33 6306103369 นางสาวภัสราพร จันเลน บช.บ.10
34 6306103370 นายภาณุวัฒน์ แก้ววงค์ บช.บ.10
35 6306103387 นายวศิน วงศ์สาร บช.บ.10
36 6306103408 นายสุปรีชา ดีอินทร์ บช.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
37 6209101399 นายธัมมภัทร์ ธาสุกรี ศศ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
38 6310102324 นายสุทธิพัตร์ ทองรัตน์ วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
39 6312101307 นายจิรพันธุ์ แก้วฟอง ศ.บ.10
40 6312101324 นางสาวพิจิตรา ชมภูทัส ศ.บ.10
41 6312101327 นางสาวมินตรา แสนพันศิลป์ ศ.บ.10
42 6312101333 นางสาวสุจิรา แซ่จื้อ ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
43 6314101360 นายพงศกร แดงโย ศศ.บ.10
44 6314102344 นางสาวณัฐมน เตชะขจรเกียรติ B.A.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
45 6322101373 นายพันยุทธ นนท์ชี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
46 6322101397 นายวรวิทย์ ศศิปการสกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47