เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401101326 นางสาวปิยาภรณ์ อุดดี วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
2 6104103327 นางสาวรุจิเรศ มุธิตา วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
3 6306101450 นายจีรภาส สุระจิตต์ บธ.บ.10
4 6306101453 นายรติพันธ์ มาลัยรุ่งสกุล บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
5 6309101342 นางสาวปณัฐดา ฐิติญาณวิโรจน์ ศศ.บ.10
6 6309101343 นางสาวปณิดา ปาลียะ ศศ.บ.10
7 6309101344 นางสาวปภาวรินทร์ พรหมมา ศศ.บ.10
8 6309101385 นายสุวพล ผาติอมรรัตน์ ศศ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
9 6410101002 นายกิตติธัช เดชสง วท.บ.10
10 6410101005 นายชีวิน สุภาบุตรี วท.บ.10
11 6410101007 นายทศนัย งะหมาด วท.บ.10
12 6410101018 นางสาวกรุณา มาลัยศรี วท.บ.10
13 6410101020 นางสาวณัฐณิชา ศรีระ วท.บ.10
14 6410101022 นายอำนาจ มะละ วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
15 6312106309 นางสาวณัฏฐณิชา สิงห์ชัย วท.บ.10
16 6312106319 นางสาวนฤวร หอมพญา วท.บ.10
17 6312106321 นางสาวปิยะธิดา พรมมารัตน์ วท.บ.10
18 6312106327 นางสาววิริยา แอคำ วท.บ.10
19 6312106336 นางสาวอารียา วิปัสสา วท.บ.10
20 6312106337 นางสาวจันทรรัตน์ ชัยสวัสดิ์ วท.บ.10
 ศิลปศาสตร์
21 6214101301 นางสาวกนกพร นาคทอง ศศ.บ.10
22 6214101317 นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีอุทยาน ศศ.บ.10
23 6214101321 นายชนาธิศ สุพิทิพย์ ศศ.บ.10
24 6214101326 นายณัฐพงศ์ มะโนเสาร์ ศศ.บ.10
25 6214101336 นายนันทวัฒน์ สาคร ศศ.บ.10
26 6214101339 นายปฐวี ท้วมประเสริฐ ศศ.บ.10
27 6214101367 นายหัสวรรษ เกิดโพธิ์กะต้น ศศ.บ.10
28 6314102442 นายสรายุธ ป้องคำ B.A.10
29 6314102454 นางสาวสุภัสสรา ลีเลิศตระกูล B.A.10
30 6314102457 นายอดิศร เทียนใส B.A.10
31 6314102458 นางสาวอนัญพร นันกด B.A.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47