เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6101102424 นายรัชชานนท์ วงค์ไชย วท.บ.10
2 6101102450 นายวุฒิพงษ์ นันตี วท.บ.10
3 6201102421 นางสาวรัติกา โชคดี วท.บ.10
4 6401105302 นางสาวกัญญาวีร์ ดุมไม้ วท.บ.10
5 6401105304 นางสาวจันทนี เดชมงคลศรี วท.บ.10
6 6401105307 นางสาวฐิติพร อ่อนเรือน วท.บ.10
7 6401105308 นายธนพล ต๋าคำ วท.บ.10
8 6401105310 นางสาวนฤมล ม่วงหวาน วท.บ.10
9 6401105311 นางสาวปริยากร อยู่เย็น วท.บ.10
10 6401105312 นายพชรพล เฉลิมพนาพันธ์ วท.บ.10
11 6401105313 นางสาวลัคณา กระจ่างโชคสุข วท.บ.10
12 6401105314 นางสาวลัคนทิน สียะบุตร วท.บ.10
13 6401105315 นางสาวสุจิตรา สุระวัง วท.บ.10
14 6401105317 นางสาวสุพิชญา สุยะ วท.บ.10
15 6401105318 นางสาวโสภิดา ยิ้มประเสริฐ วท.บ.10
16 6401105319 นางสาวหนึ่งฤทัย พรมทิพย์ วท.บ.10
17 6401105320 นางสาวเหมือนดาว พรหมเทศ วท.บ.10
18 6401105322 นายเอกาพล แก้วบุญเรือง วท.บ.10
19 6401105323 นางสาวปภาวรินทร์ ยิ้มหัว วท.บ.10
20 6401105324 นายประสงค์ ศักดิ์รุ่งเรือง วท.บ.10
21 6401122001 นายกนกพล โกสุม วท.บ.10
22 6401122002 นางสาวกมลวรรณ ชาญเวช วท.บ.10
23 6401122003 นายกรชวรรณ ยิ้มเจริญ วท.บ.10
24 6401122004 นางสาวกัญญารัตน์ แสนทวีสุข วท.บ.10
25 6401122005 นางสาวกัณฐิกา สร้อยทอง วท.บ.10
26 6401122006 นายกัมปนาท เพ็ชร์รักษ์ วท.บ.10
27 6401122007 นายกิตติพงษ์ เลิศพระพร วท.บ.10
28 6401122008 นายจิตติกร สุภา วท.บ.10
29 6401122009 นายจิรเดช วาณิชวิโรจน์ วท.บ.10
30 6401122010 นายชนาธิป สินจักร วท.บ.10
31 6401122011 นางสาวชลนิภา ชัยเลิศสุข วท.บ.10
32 6401122012 นายณัฐทพงศ์ จันทร วท.บ.10
33 6401122013 นายณัฐพล มีเชื้อ วท.บ.10
34 6401122014 นายณัฐวุฒิ มากมูล วท.บ.10
35 6401122015 นายถิรยุทธ์ สุภาพรอด วท.บ.10
36 6401122017 นายธนชิต ปาตีสกุล วท.บ.10
37 6401122018 นายธนภัทร วัฒนวิชัยกุล วท.บ.10
38 6401122019 นายธนัตถ์ แสงกุดเลาะ วท.บ.10
39 6401122021 นายนนทวัฒน์ คชสูงเนิน วท.บ.10
40 6401122022 นายปริญญา น้อยวงศ์ วท.บ.10
41 6401122023 นายปรีชา โขนกระโทก วท.บ.10
42 6401122024 นายพลพล ลีจา วท.บ.10
43 6401122025 นายพิชญุตม์ พิชญานุพงค์ วท.บ.10
44 6401122026 นายพูลทรัพย์ ปิยาโน วท.บ.10
45 6401122027 นายภานุวัติ อำนักมณี วท.บ.10
46 6401122028 นายภาสกร บุญหล้า วท.บ.10
47 6401122029 นายภูวดล ช่องศรี วท.บ.10
48 6401122030 นายมโนพัศ สะมะโน วท.บ.10
49 6401122031 นางสาวมานิตา สะอาดชัยกุล วท.บ.10
50 6401122032 นางสาวมินตรา เข็มมาเเก้ว วท.บ.10
51 6401122033 นางสาวเมธาวี ผากาเกตุ วท.บ.10
52 6401122035 นายรัฐเขตต์ นุกา วท.บ.10
53 6401122036 นายรัฐศาสตร์ อินทร์พรหม วท.บ.10
54 6401122037 นางสาวรัตนาภรณ์ เอียดศรีชาย วท.บ.10
55 6401122038 นางสาววิจิตรา ปัญญาวาทิตาทร วท.บ.10
56 6401122039 นางสาววิชญาดา สมาธิ วท.บ.10
57 6401122041 นายศัตรา เอกมธุรพจน์ วท.บ.10
58 6401122042 นายศุภกร อภิรมยานนท์ วท.บ.10
59 6401122043 นายสมพร นุชสูงเนิน วท.บ.10
60 6401122044 นายสุรเชษฐ์ ลาเศษ วท.บ.10
61 6401122045 นางสาวสุวรรณา พาเกลาะ วท.บ.10
62 6401122046 นายอภิวิชญ์ น้ำคำ วท.บ.10
63 6401122047 นางสาวอารียา ก๋งจิว วท.บ.10
64 6401122048 นางสาวขัตติยา หอมนาน วท.บ.10
65 6401122049 นายเจษฎา แก้วเจ๊ก วท.บ.10
66 6401122050 นายณัฏฐกิตติ์ รสหอม วท.บ.10
67 6401122051 นายดนุพงษ์ โรจนปกรณ์ วท.บ.10
68 6401122052 นายธนกิตติ์ ศรีหาเดช วท.บ.10
69 6401122053 นายธีรไนย วิรุฬพรรณ์ วท.บ.10
70 6401122054 นางสาวปุณฑริกา ใหมทอง วท.บ.10
71 6401122055 นางสาวภัทรศยา พินิจ วท.บ.10
72 6401122056 นายภานุวัฒน์ ตาอุต วท.บ.10
73 6401122057 นายวรวุฒิ ไอ่คา วท.บ.10
74 6401122058 นายสกรรจ์ ตามสระน้อย วท.บ.10
75 6401122059 นายสวิช ศรีทอน วท.บ.10
76 6401122060 นางสาวลออง ปานดุษฎี วท.บ.10
77 6401122061 นายวัชรพล ลิมป์สิทธิสาร วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
78 5904102301 นายก่อกุศล คำภูษา วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)10
79 6304103304 นายฐิติกร เรือนมนต์ วท.บ.10
80 6304103306 นางสาวณัฐริกา เรืองฤทธิ์ วท.บ.10
81 6304103307 นายเดชณรงค์ จินะกาศ วท.บ.10
82 6304103308 นางสาวทิพวัลย์ รายะ วท.บ.10
83 6304103312 นางสาวแพรวพรรณ วงศ์ตา วท.บ.10
84 6304103313 นางสาวภัทรมาศ บุตรจุมปา วท.บ.10
85 6304103314 นางสาวรัตติกรณ์ หยง วท.บ.10
86 6304103315 นางสาวรุ่งธิวา เรือนมูล วท.บ.10
87 6304103316 นางสาววรรณนิสา คงยอด วท.บ.10
88 6304103317 นางสาววัชรินทร์ สุวรรณรัตน์ วท.บ.10
89 6304103318 นางสาววิศรุตา พึ่งปา วท.บ.10
90 6304103319 นางสาวศศิกานต์ วงศ์ก่ำ วท.บ.10
91 6304103320 นางสาวศิรินภา ใจมา วท.บ.10
92 6415123304 นางสาวขวัญชนก หิมรัตน์ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
93 6405101301 นางสาวกมลฉัตร มาฟู ร.บ.10
94 6405101302 นายกฤตเมธ วรวุฒิพุทธพงศ์ ร.บ.10
95 6405101303 นางสาวกฤษณียา กิติกุศล ร.บ.10
96 6405101305 นายกัณฑ์ธีร์ ยอดคำ ร.บ.10
97 6405101308 นายกิตติศักดิ์ ชมภูจา ร.บ.10
98 6405101310 นางสาวเกวริน โสภา ร.บ.10
99 6405101311 นายคุณานนต์ ไสยะสุตร ร.บ.10
100 6405101312 นางสาวจริญญา บุญฟู ร.บ.10
101 6405101313 นางสาวจารุภา มั่นยา ร.บ.10
102 6405101315 นางสาวจีราพรรณ แสนใจบาล ร.บ.10
103 6405101316 นางสาวจุรีรัตน์ อวดห้าว ร.บ.10
104 6405101319 นายเฉลิมชัย ปัญญากาศ ร.บ.10
105 6405101320 นายชนาธิป กระต่ายจันทร์ ร.บ.10
106 6405101321 นางสาวชรินรัตน์ คำจิตต์ ร.บ.10
107 6405101322 นางสาวชรินรัตน์ พรมไชยยะ ร.บ.10
108 6405101323 นางสาวชลธิชา สุทธิภาค ร.บ.10
109 6405101324 นายชลนที ลิ้มวรรธนะสกุล ร.บ.10
110 6405101325 นายชลศักดิ์ ผาผง ร.บ.10
111 6405101326 นางสาวชัชฎาวรรณ แก้วประภา ร.บ.10
112 6405101327 นางสาวชุติมณฑน์ ก้อวงค์ ร.บ.10
113 6405101330 นายฐิติพันธ์ ฟองศักดิ์ ร.บ.10
114 6405101331 นางสาวฐิติมา บัวมาศ ร.บ.10
115 6405101332 นายณกฤตเมธ พฤกษ์ปีติ ร.บ.10
116 6405101333 นางสาวณัชชา ทับเจริญ ร.บ.10
117 6405101334 นายณัฐดนัย กันใจ ร.บ.10
118 6405101335 นายณัฐนนท์ วิไลเลิศ ร.บ.10
119 6405101337 นายณัฐยศ ทุมรัตน์ ร.บ.10
120 6405101338 นางสาวณัฐริกา แสนสุภา ร.บ.10
121 6405101339 นางสาวณัฐวรรณ ทองขาว ร.บ.10
122 6405101340 นางสาวทิพรดา ตันวงค์ ร.บ.10
123 6405101341 นายธนกร มณีรัตน์ ร.บ.10
124 6405101342 นางสาวธนพร ท้าวบุญชู ร.บ.10
125 6405101343 นางสาวธนภรณ์ แสงรัศมี ร.บ.10
126 6405101345 นายธนภัทร สมอุต ร.บ.10
127 6405101347 นางสาวธนิกา เข็มเขียว ร.บ.10
128 6405101348 นางสาวธิษณามดี ปู่หลู่ ร.บ.10
129 6405101349 นายธีม เกิดแสงสุริยงค์ ร.บ.10
130 6405101350 นางสาวนรากร พรหมเมตตา ร.บ.10
131 6405101351 นางสาวนาตาชา กวดสำโรง ร.บ.10
132 6405101352 นางสาวนาตาชา กุลดิลก ร.บ.10
133 6405101353 นางสาวนิจจารีย์ ลือดี ร.บ.10
134 6405101354 นางสาวนิชาภา นวนด้วง ร.บ.10
135 6405101356 นางสาวเนตรณัฎดา แพลอย ร.บ.10
136 6405101358 นายปฐม ดอนเปล่ง ร.บ.10
137 6405101359 นางสาวปนัดดา แสนนันตา ร.บ.10
138 6405101360 นายประพันธ์ โกฏิฉกรรจ์ ร.บ.10
139 6405101361 นางสาวประภาพร จะหลู ร.บ.10
140 6405101362 นายปรัชญาเมธี ศรีปัตเนตร ร.บ.10
141 6405101364 นางสาวปัทมา ขาวสุข ร.บ.10
142 6405101366 นายปิยะพงษ์ ดุเหว่า ร.บ.10
143 6405101367 นางสาวปุณยนุช นำปุ๊ด ร.บ.10
144 6405101368 นางสาวพรชนก ศรีหว้าสะโสม ร.บ.10
145 6405101369 นายพรพิพัฒน์ เกดก้อน ร.บ.10
146 6405101370 นายพรพิพัฒน์ เข็มขาว ร.บ.10
147 6405101371 นางสาวพรสิริ คำมาวัน ร.บ.10
148 6405101372 นางสาวพิมพ์ชนก ไพรพงศ์พร ร.บ.10
149 6405101373 นายพีรพัฒน์ เรือนชัย ร.บ.10
150 6405101374 นายพีระพัฒน์ แย้มยืนยงค์ ร.บ.10
151 6405101375 นางสาวเพียงตะวัน ช้างหิน ร.บ.10
152 6405101376 นายภราดร สักใหญ่ ร.บ.10
153 6405101377 นายภาณุวัฒน์ สุขโพธิญาณ ร.บ.10
154 6405101378 นายภูมิ บุญเหลื่อม ร.บ.10
155 6405101379 นายภูวนาถ คำแสนโคตร ร.บ.10
156 6405101380 นางสาวมณีรัตน์ แอปู่ ร.บ.10
157 6405101383 นายโยธิน เอี่ยมละ ร.บ.10
158 6405101384 นางสาวรวีวรรณ สายยาน ร.บ.10
159 6405101385 นางสาวรังสิการ รักมิตร ร.บ.10
160 6405101386 นางสาวรุ่งฤดี เกตุรัตน์ ร.บ.10
161 6405101387 นางสาววิชญาพร ธัญญะ ร.บ.10
162 6405101389 นางสาววิมลสิริ สุวรรณษา ร.บ.10
163 6405101391 นายศราวุธ บุญอุตร ร.บ.10
164 6405101393 นางสาวศิริโสภา กันธะอุดม ร.บ.10
165 6405101394 นายศุภกิตติ์ ปานันต๊ะ ร.บ.10
166 6405101395 นายศุภชัย ทนันชัย ร.บ.10
167 6405101396 นางสาวศุภธิดา อุ่นเตียม ร.บ.10
168 6405101397 นางสาวศุภาพิธญ์ สิงห์จันทร์ ร.บ.10
169 6405101400 นายสิทธิศักดิ์ เลิศดำเนิน ร.บ.10
170 6405101401 นางสาวสิริบูรณ์ สงสกุล ร.บ.10
171 6405101402 นางสาวสุกัญญา โชตาลี่ ร.บ.10
172 6405101403 นางสาวสุณัฏฐา แก้วดี ร.บ.10
173 6405101404 นางสาวสุทธิพร ปิงชัย ร.บ.10
174 6405101405 นางสาวสุภาวิดา ศรีพรม ร.บ.10
175 6405101406 นางสาวสุวนันท์ รสฉ่ำ ร.บ.10
176 6405101407 นายอดิเรก เดชะมา ร.บ.10
177 6405101408 นายอนุกุล ใจจันทร์ติ๊บ ร.บ.10
178 6405101409 นายอภิชาติ กานุมาร ร.บ.10
179 6405101410 นางสาวอภิรดี จอกลอย ร.บ.10
180 6405101411 นายอภิวัฒน์ ประอินทร์ ร.บ.10
181 6405101412 นางสาวอาภารัตน์ พงษ์รูป ร.บ.10
182 6405101413 นางสาวอิงดาว สมบูรณ์ ร.บ.10
183 6405101415 นายอิศราพงศ์ หมื่นยอง ร.บ.10
184 6405101416 นางสาวกนกพร งามบ้าน ร.บ.10
185 6405101417 นางสาวกมลพร พรมธิ ร.บ.10
186 6405101418 นางสาวกรรณิการ์ กาญจนานันท์ ร.บ.10
187 6405101419 นายกฤตภาส กิตติชัยพานิช ร.บ.10
188 6405101420 นายกฤษฎา หมื่นถา ร.บ.10
189 6405101422 นายกิตติพงศ์ โชคกาญจน์กวี ร.บ.10
190 6405101423 นางสาวชฎาพร ชูมณี ร.บ.10
191 6405101424 นางสาวชลิดา กลิ่นทอง ร.บ.10
192 6405101425 นางสาวณภัทร ยอดมั่นคง ร.บ.10
193 6405101426 นางสาวณัฐกานต์ นันทพิเชษฐ์กุล ร.บ.10
194 6405101427 นายณัฐปกรณ์ ศรีออน ร.บ.10
195 6405101429 นางสาวณิชกานต์ ใจยาคำ ร.บ.10
196 6405101430 นางสาวณิรินทร์รดา องอาจ ร.บ.10
197 6405101431 นายทวีสิทธิ์ แซ่ย่าง ร.บ.10
198 6405101432 นางสาวทิพย์ภาพร บัวไพจิตติ ร.บ.10
199 6405101433 นายธนพนธ์ สันกว้าน ร.บ.10
200 6405101434 นางสาวธัญสิริ ขัดสีใส ร.บ.10
201 6405101436 นายนพพล คำชาตา ร.บ.10
202 6405101438 นางสาวนิชาพัฒน์ สมพันธ์ ร.บ.10
203 6405101440 นางสาวบุษกร ไพรพิชิต ร.บ.10
204 6405101441 นางสาวเบญจภรณ์ พ่อแจ้ ร.บ.10
205 6405101442 นางสาวประภาวัลย์ ศรีสุวรรณ ร.บ.10
206 6405101443 นายปัญญาพล สุขงาม ร.บ.10
207 6405101444 นางสาวพรพิมล บุญส่ง ร.บ.10
208 6405101445 นายพิชิตชัย สิงห์สุข ร.บ.10
209 6405101446 นางสาวพิมพ์นภัทร เตชะแก้ว ร.บ.10
210 6405101447 นางสาวภัทรวดี กาฬรัตน์ ร.บ.10
211 6405101448 นายภูมิพัฒน์ วัฒนศิริชัยกุล ร.บ.10
212 6405101449 นายรัฐนนท์ สมศรี ร.บ.10
213 6405101450 นางสาวลภัสรดา ทัศนา ร.บ.10
214 6405101451 นางสาวลักษิกา วิชัยบรรเจิด ร.บ.10
215 6405101452 นางสาววรายุ อินบางแพ ร.บ.10
216 6405101453 นางสาววิลาวัณย์ วงศ์ชัย ร.บ.10
217 6405101454 นางสาวศิวพร สิริวรรณ ร.บ.10
218 6405101455 นางสาวสุธิตรา ศรีนวล ร.บ.10
219 6405101456 นายสุธี สุขใจ ร.บ.10
220 6405101457 นางสาวอลีนา มายิด ร.บ.10
221 6405101458 นางสาวอาทิตยา นวลคำ ร.บ.10
222 6405101459 นางสาวอินทิรา เจนสาริกิจ ร.บ.10
223 6405101460 นายอุดม หลี่เจี๊ยะ ร.บ.10
224 6405101461 นางสาวอุมาพร ขำตระกูล ร.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
225 6312101301 นางสาวกมลชนก วัดศรีทานัง ศ.บ.10
226 6312101302 นายกฤตพัศ ศรีแก้ว ศ.บ.10
227 6312101303 นายกิตตินันท์ น้อยด้วง ศ.บ.10
228 6312101304 นางสาวขัตติยาภรณ์ ปู่หล้า ศ.บ.10
229 6312101305 นายคะณินณ์ กูบฉิม ศ.บ.10
230 6312101306 นางสาวจันทัปปภา ภิรมศรี ศ.บ.10
231 6312101307 นายจิรพันธุ์ แก้วฟอง ศ.บ.10
232 6312101311 นางสาวทิพรัตน์ คำสุข ศ.บ.10
233 6312101314 นางสาวนธัญญา คำชมภู ศ.บ.10
234 6312101316 นางสาวนิชานาถ วรรณรัตน์ ศ.บ.10
235 6312101320 นางสาวปวีณา ขนาดกำจาย ศ.บ.10
236 6312101322 นางสาวพณิชรดา คนโต ศ.บ.10
237 6312101324 นางสาวพิจิตรา ชมภูทัส ศ.บ.10
238 6312101326 นางสาวมณฑาทิพย์ จูบ้วนกิม ศ.บ.10
239 6312101327 นางสาวมินตรา แสนพันศิลป์ ศ.บ.10
240 6312101331 นายศุภสิน พงษ์สุวรรณ ศ.บ.10
241 6312101334 นางสาวสุชัญญา นามสิงห์สา ศ.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
242 6415123301 นางสาวกนกพิชญ์ แถววงค์ วศ.บ.10
243 6415123302 นายกนกภัณฑ์ สีมา วศ.บ.10
244 6415123303 นายกิตติพงษ์ เขื่อนเพชร วศ.บ.10
245 6415123306 นายจิรวัฒน์ สีนวลเขียว วศ.บ.10
246 6415123307 นางสาวจิราพร เตจะเเยง วศ.บ.10
247 6415123308 นางสาวจิรายุ กลิ่นหอม วศ.บ.10
248 6415123309 นางสาวจีรภิญญา บุญมาก วศ.บ.10
249 6415123310 นางสาวจุฑามาศ เกิดโต วศ.บ.10
250 6415123311 นายจุลลเพชร อุ่นเรือน วศ.บ.10
251 6415123312 นางสาวเจษฎาภรณ์ งามพลแสน วศ.บ.10
252 6415123313 นางสาวชญาดา ศรีชาย วศ.บ.10
253 6415123314 นางสาวชนกนันท์ ผาบสุวรรณ วศ.บ.10
254 6415123315 นางสาวชัญญานุช ช่างงาน วศ.บ.10
255 6415123316 นางสาวณัฐวรรณ ฟักเจริญ วศ.บ.10
256 6415123317 นางสาวดาวดี คำแหลง วศ.บ.10
257 6415123318 นายธนบดี ดำนิล วศ.บ.10
258 6415123319 นายธนวัฒน์ ติเยาว์ วศ.บ.10
259 6415123320 นายธนวัต บูก้ง วศ.บ.10
260 6415123321 นายธีรภัทร์ มะโนเรือง วศ.บ.10
261 6415123322 นางสาวเพ็ญนภา มั่งปริก วศ.บ.10
262 6415123323 นางสาวภคนันท์ วงศ์ทา วศ.บ.10
263 6415123324 นายภรดร น้ำสงค์ วศ.บ.10
264 6415123325 นายภราดร ลุงช้อย วศ.บ.10
265 6415123326 นายภัทรชนน สมหวัง วศ.บ.10
266 6415123327 นายภาณุวัฒน์ จอมหาร วศ.บ.10
267 6415123328 นายภาณุวิชญ์ อูปทอง วศ.บ.10
268 6415123329 นายภีรภัสฐ์ ลี วศ.บ.10
269 6415123330 นางสาวมณีดาว สาธุเม วศ.บ.10
270 6415123331 นางสาวเมษา ปัญญาถา วศ.บ.10
271 6415123332 นายรณฤทธิ์ ยาสาร วศ.บ.10
272 6415123333 นายวศิน อารีย์ วศ.บ.10
273 6415123334 นายวัชรกรณ์ สุกระมณี วศ.บ.10
274 6415123335 นายวัชรพล คำล้น วศ.บ.10
275 6415123336 นางสาวศศิวราศ์ เรืองจันทร์ วศ.บ.10
276 6415123337 นางสาวศิริวรรณ ฟักสุวรรณ วศ.บ.10
277 6415123338 นายศุภกร รุ่งสอาด วศ.บ.10
278 6415123339 นายษเมธ เลิศปภศิลป์ วศ.บ.10
279 6415123340 นางสาวสุชัญญา มลแก้ว วศ.บ.10
280 6415123341 นางสาวสุชัญญา ศรีพานิช วศ.บ.10
281 6415123342 นายสุริยัน คำดี วศ.บ.10
282 6415123343 นางสาวอรณิชา ทิพย์ชัย วศ.บ.10
283 6415123344 นางสาวอรวรรณ มั่นหมาย วศ.บ.10
284 6415123353 นางสาวประทานพร ดวงเทพ วศ.บ.10
285 6415123355 นายพณพล คงจันทร์ วศ.บ.10
286 6415123357 นางสาวภัทรวดี ศรีเดช วศ.บ.10
287 6415123358 นายภูริ ธิบุญเรือง วศ.บ.10
288 6415123359 นายวศิน แพร่พิพัฒน์มงคล วศ.บ.10
289 6415123360 นายวาทิต ฉัตรฐาปนา วศ.บ.10
290 6415123362 นายสมชาย เกียรขจร วศ.บ.10
291 6415123364 นายอภิวัฒน์ ซื่อตรง วศ.บ.10
292 6415123365 นางสาวชลิตา โปธายะ วศ.บ.10
293 6415123367 นางสาวสุพิชชา มหาวุฒิ วศ.บ.10
294 6415123368 นางสาวชนิกานต์ กาวิโล วศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47