เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301125354 นายพีรวิชญ์ บุญเพ็ง วท.บ.10
2 6401125344 นางสาวจตุรพิธ สมวงศ์ วท.บ.10
3 6401125345 นายฐปณัฐ หลวงโปธา วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
4 6303101301 นางสาวกมลลดา ดิเรกศานต์ วศ.บ.10
5 6303101306 นางสาวณัฐนรี มูลเมือง วศ.บ.10
6 6303101310 นายทัศน์พล ภูวเกียรติกุล วศ.บ.10
7 6303101311 นางสาวทิพย์วรรณ แสงเรือง วศ.บ.10
8 6303101317 นายธีรภัทร สกลทัศน์ วศ.บ.10
9 6303101318 นายธีรศักดิ์ ฮุนตระกูล วศ.บ.10
10 6303101321 นายบุญเกิด จินดาประภาพร วศ.บ.10
11 6303101322 นางสาวปนัดดา วัฒนาพันธุ์ วศ.บ.10
12 6303101329 นายภาคิน กองขุนทด วศ.บ.10
13 6303101335 นายศรายุทธ ธนันชัย วศ.บ.10
14 6303101337 นายสุภัควี อินดี วศ.บ.10
15 6303101338 นายสุรยุทธ์ กึกก้องโลกา วศ.บ.10
16 6303102307 นายเจษฎา งามพักตร์ วศ.บ.10
 วิทยาศาสตร์
17 6304101311 นายกิตติพงษ์ ผิวทอง วท.บ.10
18 6304101319 นางสาวชนากานต์ ตันตาวิน วท.บ.10
19 6304101323 นายญาณวุฒิ ญาณจินดา วท.บ.10
20 6304101324 นายณภัทร เหมือนศิริ วท.บ.10
21 6304101335 นางสาวธัญชนก ปัญญาคำ วท.บ.10
22 6304101342 นายนวรัตณ์ กันทาหลี วท.บ.10
23 6304101343 นายบัณฑิต สมบูรณ์ชัย วท.บ.10
24 6304101345 นางสาวบุญยานุช พุฒิเมธาวุฒิ วท.บ.10
25 6304101346 นายปกรณ์ศิษฐ โฆษิตกุล วท.บ.10
26 6304101348 นางสาวพรชิตา ไข่แก้ว วท.บ.10
27 6304101351 นายพิศณุพงษ์ ชุ่มใจ๋ วท.บ.10
28 6304101353 นายพุฒิพงศ์ พนมไพร วท.บ.10
29 6304101354 นางสาวภัทรธิดา พงศ์พัสนันท์ วท.บ.10
30 6304101355 นางสาวภัทรวดี จันทมณี วท.บ.10
31 6304101373 นายสิรวิชญ์ สุภาพงษ์ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
32 6305105357 นางสาวสายชล ประพฤติ รป.บ.10
33 6305105375 นายจตุพร อินทจักร์ รป.บ.10
34 6305105386 นายศวัสกรณ์ ทิพย์โอสถ รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
35 6406102301 นางสาวกนิษฐา หลวงสุ บธ.บ.10
36 6406102302 นางสาวกมลชนก เป็งทา บธ.บ.10
37 6406102303 นายกรกช สิงห์แก้ว บธ.บ.10
38 6406102304 นางสาวกรรณิกา ชูไสว บธ.บ.10
39 6406102306 นายกิตติพงษ์ เสาะสมบูร บธ.บ.10
40 6406102307 นายกิตติภัทร ศรีเรือง บธ.บ.10
41 6406102308 นางสาวเกวลิน เพลา บธ.บ.10
42 6406102309 นางสาวจันทร์จิรา ปฏิภาคนิมิต บธ.บ.10
43 6406102311 นางสาวจุติพร พรนำโชค บธ.บ.10
44 6406102312 นายเจตนิพัทธ์ แก้วแพทย์ บธ.บ.10
45 6406102314 นางสาวชลธิชา ทองงาม บธ.บ.10
46 6406102315 นางสาวชาลิสา เกเย็น บธ.บ.10
47 6406102316 นางสาวญาณิศา ธูปคำ บธ.บ.10
48 6406102317 นางสาวญาดาวี คำนิล บธ.บ.10
49 6406102320 นายณัฐนนท์ ต๊ะถิ่น บธ.บ.10
50 6406102321 นายณัฐภูมิ เดชพรม บธ.บ.10
51 6406102322 นางสาวณิชกานต์ รุ่งเรือง บธ.บ.10
52 6406102323 นางสาวดวงฤดี ทองอิน บธ.บ.10
53 6406102324 นางสาวต่าย คำแก้ว บธ.บ.10
54 6406102325 นายทนุธรรม อุเลา บธ.บ.10
55 6406102326 นางสาวทักษพร อินต๊ะวงค์ บธ.บ.10
56 6406102327 นายธนกฤต ไชยพูน บธ.บ.10
57 6406102329 นางธนินทรา เดโช บธ.บ.10
58 6406102330 นายธีรนนท์ คงคำแหง บธ.บ.10
59 6406102331 นายนพรัตน์ ป้องคูหลวง บธ.บ.10
60 6406102332 นางสาวนัยน์ปพร ราชจันต๊ะ บธ.บ.10
61 6406102333 นายนำชัย นวนขัน บธ.บ.10
62 6406102335 นายปฏิภาค ม่านมีมงคล บธ.บ.10
63 6406102337 นางสาวปภาดา ใหม่ยานิจ บธ.บ.10
64 6406102338 นางสาวปัทมพร ศิริวงศ์ บธ.บ.10
65 6406102339 นายปาราเมศ เสาร์แก้ว บธ.บ.10
66 6406102340 นางสาวพรประภา ด้วงครุฑ บธ.บ.10
67 6406102341 นางสาวพัชชาภรณ์ ฤทธิ์เต็ม บธ.บ.10
68 6406102343 นางสาวพัชรีพร ทรัพย์ประเสริฐ บธ.บ.10
69 6406102344 นางสาวพิชชาพร ถนอมวรกุล บธ.บ.10
70 6406102346 นางสาวพิมพ์วิภา สมคิด บธ.บ.10
71 6406102347 นางสาวพีรญา ใจประเสริฐ บธ.บ.10
72 6406102348 นางสาวเพ็ญประภา วรโภชน์ บธ.บ.10
73 6406102349 นางสาวภัคจิรา กุลวิจิตร์รัตน์ บธ.บ.10
74 6406102350 นายภัทรกร ชัยวงค์ บธ.บ.10
75 6406102351 นายภัทรพล รักยศ บธ.บ.10
76 6406102352 นายภูมิพัฒน์ จิณทะจิตต์ บธ.บ.10
77 6406102354 นายรวินท์ จิไธสง บธ.บ.10
78 6406102355 นางสาวรังศิยา ใจวันดี บธ.บ.10
79 6406102356 นางสาวรัตนวดี พูลทอง บธ.บ.10
80 6406102357 นางสาวรุ่งทิวา ขัดศิริ บธ.บ.10
81 6406102358 นางสาววนิดา พุ่มเลียบ บธ.บ.10
82 6406102359 นางสาววิภาวัลย์ มงคล บธ.บ.10
83 6406102360 นางสาวศรัณยา บุญทา บธ.บ.10
84 6406102361 นางสาวศรีวิไลลักษณ์ อุ่นแอบ บธ.บ.10
85 6406102362 นางสาวศศิธร แซ่ลิ้ม บธ.บ.10
86 6406102363 นางสาวศิริประภา มือกุศล บธ.บ.10
87 6406102364 นายสิทธิโชค เพ็งแจ่มศรี บธ.บ.10
88 6406102365 นางสาวสุดารัตน์ เกตุพุด บธ.บ.10
89 6406102367 นางสาวสุพัฒตรา มะโนวรณ์ บธ.บ.10
90 6406102368 นางสาวสุรีย์พร แย้มศรี บธ.บ.10
91 6406102369 นางสาวหทัยรัตน์ นภัสกูล บธ.บ.10
92 6406102371 นายอภิสิทธิ์ สุตินกาศ บธ.บ.10
93 6406102372 นางสาวอมลวรรณ แซ่เห่อ บธ.บ.10
94 6406102374 นางสาวอรสา แสนแจ้ บธ.บ.10
95 6406102375 นางสาวอโรชา แสงสุริยา บธ.บ.10
96 6406102376 นางสาวอ้อย - บธ.บ.10
97 6406102378 นางสาวอัจฉราภรณ์ ไชยพนัส บธ.บ.10
98 6406102379 นางสาวอันธิกา ศักดิ์งาม บธ.บ.10
99 6406102380 นางสาวอาทิตยา แก้วขาว บธ.บ.10
100 6406102381 นายอินทนนท์ กลมไล บธ.บ.10
101 6406102382 นางสาวอินทุอร อุ่นเรือน บธ.บ.10
102 6406102383 นางสาวอิศริยา บุญรอด บธ.บ.10
103 6406102384 นายเอกกวี ก้องเรืองทรัพย์ บธ.บ.10
104 6406102386 นางสาวเอมอร นิลคำ บธ.บ.10
105 6406102387 นางสาวกชพร จะซา บธ.บ.10
106 6406102388 นางสาวกัลยา นิ่มนวน บธ.บ.10
107 6406102389 นายกิตติศักดิ์ ใจนันตา บธ.บ.10
108 6406102390 นางสาวขวัญชนก คำเรือน บธ.บ.10
109 6406102391 นางสาวจณิสตา ล้ำเลิศสุข บธ.บ.10
110 6406102392 นางสาวชฎาทิพย์ ตาลาน บธ.บ.10
111 6406102393 นายชนกานต์ เรืองศรี บธ.บ.10
112 6406102394 นางสาวชนัญธิดา ปุนนะมา บธ.บ.10
113 6406102395 นางสาวชนิภา เสียงใหญ่ บธ.บ.10
114 6406102396 นางสาวชลธิชา ธนะสมบูรณ์ บธ.บ.10
115 6406102398 นางสาวชิดชนก ดวงศักดิ์ บธ.บ.10
116 6406102399 นางสาวณัฎฐธิดา เด็ดเขตตขัน บธ.บ.10
117 6406102400 นางสาวณัฐกานต์ วงค์ดวง บธ.บ.10
118 6406102401 นายณัฐนนท์ ศฤงฆานนท์ บธ.บ.10
119 6406102402 นางสาวณัฐนารี เทพฉิม บธ.บ.10
120 6406102403 นายณัฐภัทร น้ำสา บธ.บ.10
121 6406102404 นายณัฐวัช ฉุนหอม บธ.บ.10
122 6406102405 นางสาวณิชากร ชุ่มอุ่น บธ.บ.10
123 6406102406 นางสาวณิฎา ฮดฤาชา บธ.บ.10
124 6406102407 นายตะวัน วังตระกูล บธ.บ.10
125 6406102409 นายธภัทร ไกยสวน บธ.บ.10
126 6406102410 นางสาวธัญลักษณ์ ภาคพรม บธ.บ.10
127 6406102414 นางสาวปณิชา พรมจันทร์ บธ.บ.10
128 6406102415 นางสาวปนัดดา ดำรงค์ บธ.บ.10
129 6406102416 นางสาวปวีณา โพนธาตุ บธ.บ.10
130 6406102417 นางสาวปิยะวรรณ อุปนันท์ บธ.บ.10
131 6406102418 นางสาวพรชนิตว์ ไกรทอง บธ.บ.10
132 6406102419 นายพัทธพล จันแปงเงิน บธ.บ.10
133 6406102420 นางสาวพิมพ์ชนก สมประสงค์ บธ.บ.10
134 6406102421 นายพีรภัทร ยอนสายัณห์ บธ.บ.10
135 6406102422 นายภควัต โคตรพัฒน์ บธ.บ.10
136 6406102425 นายภัทรกร บุญเลียบ บธ.บ.10
137 6406102426 นายภัทรภณ บุญก้ำ บธ.บ.10
138 6406102428 นายสฐิรวิศ สุขเป็ง บธ.บ.10
139 6406102429 นายภูรินท์ ประทุมมา บธ.บ.10
140 6406102430 นางสาวมนัสวี ด่านเสถียร บธ.บ.10
141 6406102431 นางสาวยาใจ - บธ.บ.10
142 6406102432 นางสาวลักษิกา เพชรมาศ บธ.บ.10
143 6406102433 นางสาววชิราภรณ์ นามประเวช บธ.บ.10
144 6406102434 นางสาววรดา แซ่วื้อ บธ.บ.10
145 6406102437 นางสาววริศรา เทพวงษา บธ.บ.10
146 6406102440 นางสาววัลภา หงษ์ยนต์ บธ.บ.10
147 6406102442 นางสาววิภาวัณย์ หัดถะพรม บธ.บ.10
148 6406102443 นางสาววิภาศิริ วงค์หงษา บธ.บ.10
149 6406102444 นางสาวศศิมาภรณ์ ภูปัญญา บธ.บ.10
150 6406102447 นางสาวศุจินทรา ชัยสุตานนท์ บธ.บ.10
151 6406102448 นายศุภกฤต ปํญญาเปียง บธ.บ.10
152 6406102450 นางสาวศุภานัน นามปุ๊ด บธ.บ.10
153 6406102451 นางสาวสโรชินี สีกลาง บธ.บ.10
154 6406102453 นางสาวสินีนาฎ วงศ์ใหม่ บธ.บ.10
155 6406102455 นางสาวสุชัญญา ยังใสไพร บธ.บ.10
156 6406102456 นายสุนทร วงศ์หล้า บธ.บ.10
157 6406102457 นางสาวสุนิสา หิมหม๊ะ บธ.บ.10
158 6406102458 นางสาวอภิสมัย ไชยวงษา บธ.บ.10
159 6406102459 นางสาวอรปรียา ศรชัย บธ.บ.10
160 6406102460 นางสาวอรสา พาเมล่า เขียวนิล บธ.บ.10
161 6406102462 นางสาวกัญญาวีร์ ชัยศรี บธ.บ.10
162 6406102463 นางสาวดลพร ภัทร์พรศิริ บธ.บ.10
163 6406102464 นางสาวรัชชประภา ธนาชัยวราคุณ บธ.บ.10
164 6406102465 นางสาวอาติกานต์ เสริมกิจ บธ.บ.10
165 6406102467 นายจิรัฏฐ์ ผาภูมิ บธ.บ.10
166 6406104301 นางสาวกุลสตรี ดีมงคล บธ.บ.10
167 6406104302 นางสาวเกตุกานต์ สัณหภักดี บธ.บ.10
168 6406104303 นางสาวจีราภรณ์ สุรินทร์ บธ.บ.10
169 6406104304 นายฉันทัช ศิริชัย บธ.บ.10
170 6406104305 นางสาวชุติมนฑน์ สิงหาทา บธ.บ.10
171 6406104308 นางสาวเบญญาพร หนูหนุน บธ.บ.10
172 6406104309 นายพงษธรณ์ ใจดี บธ.บ.10
173 6406104310 นางสาวพิมพกานต์ ผัดมอย บธ.บ.10
174 6406104311 นายพุฒิชัย สมโน บธ.บ.10
175 6406104312 นางสาวเมขลา เหล็กชาย บธ.บ.10
176 6406104313 นางสาวลดาวัลย์ ปัญญา บธ.บ.10
177 6406104314 นายวงศธร บุญมา บธ.บ.10
178 6406104316 นางสาววศินี อินทะขัน บธ.บ.10
179 6406104317 นางสาววัชราภา ปงก๋าวงค์ บธ.บ.10
180 6406104318 นางสาววิญาดา เครือจันต๊ะ บธ.บ.10
181 6406104319 นายวิศวพัฒน์ มังสุลัย บธ.บ.10
182 6406104320 นางสาวศินิศา ฤกษ์ประดับ บธ.บ.10
183 6406104321 นางสาวสุนิสา กามินี บธ.บ.10
184 6406104322 นางสาวสุรัชรา หม่อง บธ.บ.10
185 6406104324 นายธนดล ศรีสวัสดิ์ บธ.บ.10
186 6406104325 นางสาวธิดาพร ติ๊บสีบุตร บธ.บ.10
187 6406104327 นางสาวเบญญาภา ตุละทา บธ.บ.10
188 6406104328 นายอิทธิธณัฏฐ์ มูลวงศ์ บธ.บ.10
189 6406104330 นางสาวภวิษย์พร ฉัตรจินตนาพร บธ.บ.10
190 6406104332 นางสาวภาวิณี อินทจักร์ บธ.บ.10
191 6406104333 นางสาวรวันดา จันทาพูน บธ.บ.10
192 6406104334 นางสาวรุ่งนภา แสนยอด บธ.บ.10
193 6406104335 นางสาววิภาวี บุตรพรม บธ.บ.10
194 6406104336 นายวีรภัทร เอี่ยมสอาด บธ.บ.10
195 6406104337 นางสาวศศิธร ทองสมบูรณ์ บธ.บ.10
196 6406104338 นางสาวศิริพร หมื่อแล บธ.บ.10
197 6406104339 นางสาวสโรชา สีกลาง บธ.บ.10
198 6406104340 นายอภิสร จันธิดา บธ.บ.10
199 6406105301 นายคณธร ทิพย์ประไพ บธ.บ.10
200 6406105302 นายจารุภัทร ธรรมเนียมอินทร์ บธ.บ.10
201 6406105303 นายชัยกร ชัยมงคล บธ.บ.10
202 6406105305 นางสาวชญาภา จันทร์มาทอง บธ.บ.10
203 6406105307 นางสาวศุภสุตา ศรีทอง บธ.บ.10
204 6406105308 นายสิทธณัฐ เมธาวงศ์ บธ.บ.10
205 6406105309 นางสาวสุชาทอง สมุทรผ่อง บธ.บ.10
206 6406105313 นางสาวธนิดา กะระกล บธ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
207 6312101352 นางสาวทะเลดาว รัตนสมาหาร ศ.บ.10
208 6312101353 นางสาวธนัชพร จันภูมี ศ.บ.10
209 6412106301 นางสาวกัณฐิกา บุญหนัก วท.บ.10
210 6412106302 นายจักรพันธุ์ บุญสนธิ วท.บ.10
211 6412106303 นายจิรภัทร แย้มยาง วท.บ.10
212 6412106304 นางสาวณัฎฐณิชา ติณรัตน์ วท.บ.10
213 6412106305 นางสาวณัฐชยา ดวงแก้ว วท.บ.10
214 6412106306 นางสาวณิชา ทองคำ วท.บ.10
215 6412106307 นายธีรเมธ คำมี วท.บ.10
216 6412106308 นางสาวนันทิชา จำปาแดง วท.บ.10
217 6412106310 นายพลวัฒน์ นพคุณ วท.บ.10
218 6412106312 นางสาวภูษณิศา มุ่งดี วท.บ.10
219 6412106313 นางสาววริยา สุดสาย วท.บ.10
220 6412106314 นายวิโพ โตเชอ วท.บ.10
221 6412106315 นายศุภกานต์ ดวงมะลิ วท.บ.10
222 6412106316 นางสาวสราลักษณ์ ขาวใหม่ วท.บ.10
223 6412106318 นายสุรศักดิ์ มาคำ วท.บ.10
224 6412106319 นางสาวสุวิมล เหง้าพรมมินทร์ วท.บ.10
225 6412106320 นางสาวอลีนา อังคะรา วท.บ.10
226 6412106321 นางสาวเกวลิน ศรีพบบุญดี วท.บ.10
227 6412106322 นางสาวจันทร์เพ็ญ เรืองขวัญ วท.บ.10
228 6412106323 นายจิรกิตติ์ คำแก้ว วท.บ.10
229 6412106325 นายธีรโชติ พุ่มแก้ว วท.บ.10
230 6412106327 นายนนทนันท์ คำวิมุด วท.บ.10
231 6412106329 นายเวชภิสิทธิ์ ปาสานัย วท.บ.10
232 6412106330 นายเศวตศิลา คํานาง วท.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
233 6319103502 นางสาวจันทนิภา พฤกสุวรรณ สถ.บ.10
234 6319103503 นางสาวจางฟง พรทิพย์ สถ.บ.10
235 6319103505 นางสาวเจตนัตว์ แสงทอง สถ.บ.10
236 6319103506 นายชญานนท์ อินทรประวัติ สถ.บ.10
237 6319103507 นางสาวชนัดดา คงเครือ สถ.บ.10
238 6319103508 นางสาวชรินทร บุญทุม สถ.บ.10
239 6319103509 นายญาณากร โคลำ สถ.บ.10
240 6319103510 นางสาวณัฐพร แก้วสาย สถ.บ.10
241 6319103511 นางสาวณัฐริกา เสนา สถ.บ.10
242 6319103512 นางสาวณัฐวรา รักสัตย์ สถ.บ.10
243 6319103513 นายณัฐวัชร ศรีพุ่ม สถ.บ.10
244 6319103514 นางสาวณัฐสุดา เหล็กดี สถ.บ.10
245 6319103515 นางสาวธนพรรณ ดีเอี่ยม สถ.บ.10
246 6319103517 นางสาวนรากร หลวงสนิท สถ.บ.10
247 6319103518 นางสาวนรินทิพย์ จันทิชัย สถ.บ.10
248 6319103520 นางสาวนัชชา แซ่ย่าง สถ.บ.10
249 6319103521 นางสาวเบญจรัตน์ แสนละคร สถ.บ.10
250 6319103522 นางสาวเบญจวรรณ กามาด สถ.บ.10
251 6319103523 นางสาวปณิตา รัตนศรี สถ.บ.10
252 6319103524 นางสาวปภาวรินทร์ มีสอาด สถ.บ.10
253 6319103525 นางสาวประภาพร บัวกล้า สถ.บ.10
254 6319103527 นายปัณณ์ เงาดี สถ.บ.10
255 6319103528 นายพีระ โม้คำ สถ.บ.10
256 6319103529 นางสาวภัทรวดี ปวงรังษี สถ.บ.10
257 6319103531 นางสาวมนทกานต์ สมพูล สถ.บ.10
258 6319103532 นางสาวรัตน์ธิดาภรณ์ จินจำ สถ.บ.10
259 6319103533 นางสาวรัตนาวดี แก้วตุ้ย สถ.บ.10
260 6319103534 นางสาวรัตพร จุตตะโน สถ.บ.10
261 6319103535 นางสาวรุ่งนภา บุญชู สถ.บ.10
262 6319103536 นางสาววงศ์วรุณ อุ่นบ้าน สถ.บ.10
263 6319103537 นางสาววรดา ดารา สถ.บ.10
264 6319103538 นางสาววรางคณา คุ้มเสาร์ สถ.บ.10
265 6319103539 นางสาววรางวรรณ คำล้น สถ.บ.10
266 6319103540 นางสาววิราวรรณ บุญประเสริฐ สถ.บ.10
267 6319103541 นางสาววิลาวัลย์ ตันปะละ สถ.บ.10
268 6319103542 นางสาวศรุตา วันดี สถ.บ.10
269 6319103543 นางสาวศศิวิมล พลรัตน์ สถ.บ.10
270 6319103544 นางสาวศิรประภา นามกาล สถ.บ.10
271 6319103545 นางสาวสิรินทิพย์ จันทะศรี สถ.บ.10
272 6319103547 นางสาวอติกานต์ จำปา สถ.บ.10
273 6319103548 นางสาวอริสรา ปัญจมพาณิชย์ สถ.บ.10
274 6319103550 นางสาวอารียา สาคร สถ.บ.10
275 6319103551 นางสาวอิสริยา โพธิ์ปลอด สถ.บ.10
276 6319103552 นางสาวณัฐกานต์ สวนแก้ว สถ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
277 6322101324 นางสาวชลธิชา ประทุมทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
278 6322101344 นางสาวธมลวรรณ ปุริวงศ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47