เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท102 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401102301 นายกตัญญู วงศ์ตา วท.บ.10
2 6401102302 นางสาวกมลชนก ทองน้อย วท.บ.10
3 6401102303 นายกฤษณะ นุชบ้านป่า วท.บ.10
4 6401102306 นางสาวกัญญารัตน์ ยานะวงษา วท.บ.10
5 6401102307 นายกิตติเชษฐ์ เงางาม วท.บ.10
6 6401102308 นายกิตติธัช งามขำ วท.บ.10
7 6401102309 นางสาวกิติมา นาภี วท.บ.10
8 6401102310 นายกิติศักดิ์ อินธิราช วท.บ.10
9 6401102311 นางสาวกุลนิษฐ์ แยกโคกสูง วท.บ.10
10 6401102312 นายเกษมธนชัย อินทณ์ปั่น วท.บ.10
11 6401102313 นายเกียรติกิจ กล้าหาญ วท.บ.10
12 6401102314 นางสาวโกมลชนก สารเพชร วท.บ.10
13 6401102316 นายคชพัฒน์ ส่างขุน วท.บ.10
14 6401102317 นายคชวรรธน์ จินดาศรี วท.บ.10
15 6401102318 นางสาวคณัสนันท์ อินทวัน วท.บ.10
16 6401102319 นางสาวเครือวัลย์ สุภาพวรพร วท.บ.10
17 6401102320 นายจอมทัพ ไชยลังกา วท.บ.10
18 6401102321 นายจักรพงษ์ กันยา วท.บ.10
19 6401102322 นางสาวจารุวดี สังข์ทอง วท.บ.10
20 6401102324 นางสาวจินต์จุฑา เบญจคีรีทอง วท.บ.10
21 6401102325 นางสาวจิรนันท์ ชิยางคะบุตร วท.บ.10
22 6401102327 นายจีรัชญ์ ศรีทา วท.บ.10
23 6401102328 นางสาวจุฬาลักษณ์ ดาวสว่าง วท.บ.10
24 6401102329 นางสาวแจ่มสกุล เหลืองดี วท.บ.10
25 6401102330 นางสาวชนนิกานต์ หกสี วท.บ.10
26 6401102331 นายชนะชล เรือนคำ วท.บ.10
27 6401102332 นางสาวชนัญชิดา อึ้งป้อมเมฆ วท.บ.10
28 6401102333 นางสาวชนัญญา โตเจริญ วท.บ.10
29 6401102334 นางสาวชนาภา ชะหมู่ วท.บ.10
30 6401102336 นางสาวชลธิชา เจียรไนแก้วอำไพ วท.บ.10
31 6401102338 นายชิษณุพงศ์ กรองทอง วท.บ.10
32 6401102339 นางสาวชุติมา ตาไฝ วท.บ.10
33 6401102341 นายฐิติพงษ์ ทองโชติ วท.บ.10
34 6401102342 นายณัฏฐ์ชาณินท์ กะระกล วท.บ.10
35 6401102343 นางสาวณัฐกฤตา รัตนกิจ วท.บ.10
36 6401102344 นายณัฐกิตติ์ คำแปง วท.บ.10
37 6401102345 นางสาวณัฐชยา มีนา วท.บ.10
38 6401102346 นางสาวณัฐณิชา ทาวดี วท.บ.10
39 6401102347 นางสาวณัฐธิดา มะโนเสาร์ วท.บ.10
40 6401102348 นางสาวณัดฐธิดา สุวรรณเมฆ วท.บ.10
41 6401102349 นางสาวณิชกานต์ ยอดดี วท.บ.10
42 6401102350 นางสาวณุตตรา มาเยอะ วท.บ.10
43 6401102351 นายดนุสรณ์ ต๊ะปัญญา วท.บ.10
44 6401102352 นายดนุสิทธิ์ สุวรรณยากุล วท.บ.10
45 6401102353 นายดุษฎี เย็นใจ วท.บ.10
46 6401102354 นายติณณภพ โสภา วท.บ.10
47 6401102355 นายถิรภาพ เพ็งตา วท.บ.10
48 6401102357 นายเทพนิมิตร ชุมชัย วท.บ.10
49 6401102358 นางสาวธนธร ป่าโพธิ์ชัน วท.บ.10
50 6401102359 นายธนพนธ์ ชาหอม วท.บ.10
51 6401102360 นางสาวธนพร ศรีพรหมคุณ วท.บ.10
52 6401102361 นายธนพล มหายศ วท.บ.10
53 6401102362 นางสาวธนภรณ์ หมอยา วท.บ.10
54 6401102365 นางสาวธนาภรณ์ หวานแหลม วท.บ.10
55 6401102366 นายธรรศ ปินตาเปี้ย วท.บ.10
56 6401102367 นายธวัชชัย จาสม วท.บ.10
57 6401102369 นายธามัน เป็ดทอง วท.บ.10
58 6401102370 นายธารณ์ปฏิราช นามเเก้ว วท.บ.10
59 6401102371 นายธีระธาดา ทูพันดุง วท.บ.10
60 6401102372 นายนครินทร์ สินสวัสดิ์ วท.บ.10
61 6401102373 นางสาวนฏกร ขันตีต่อ วท.บ.10
62 6401102374 นางสาวนภัสสร ใจคำ วท.บ.10
63 6401102375 นางสาวนภาพร จินะพรม วท.บ.10
64 6401102376 นายนันทพงศ์ เจริญอภัยกุล วท.บ.10
65 6401102377 นางสาวนันทิชา เสนามาต วท.บ.10
66 6401102378 นางสาวนาตยา ทิมกลั่น วท.บ.10
67 6401102379 นางสาวนิตยา แกว่นเขตรกรรม วท.บ.10
68 6401102380 นางสาวนิรพร สุรกิจมงคล วท.บ.10
69 6401102381 นางสาวนิรุชา ศรีสายธาร วท.บ.10
70 6401102382 นางสาวนิลาวัณ วิชัยนำโชค วท.บ.10
71 6401102383 นายบูรพา รุ่งโรจน์ประชาชื่น วท.บ.10
72 6401102384 นายบูราฮานูดิง สาและ วท.บ.10
73 6401102385 นายปฏิภาณ ขันท์ชาลี วท.บ.10
74 6401102386 นางสาวปณิตา เลาะหะนะ วท.บ.10
75 6401102387 นางสาวปพิชญา สารฤทธิ์ วท.บ.10
76 6401102388 นายประกอบบุญ ประดับวงษ์ วท.บ.10
77 6401102389 นางสาวประทุมรัตน์ แสงทอง วท.บ.10
78 6401102390 นายประเสริฐ สุประสงค์นิติ วท.บ.10
79 6401102391 นางสาวปรียานุช สกาวเดือน วท.บ.10
80 6401102392 นางสาวปานไพริน หน่อสันสี วท.บ.10
81 6401102393 นางสาวปิยธิดา คล่องดี วท.บ.10
82 6401102394 นางสาวปิยธิดา สิงห์ชัย วท.บ.10
83 6401102398 นางสาวพัชรภา ใจชอบ วท.บ.10
84 6401102399 นางสาวพิมพ์มณี พวงมณี วท.บ.10
85 6401102400 นางสาวพิยดา จันทร์โพธิ์ วท.บ.10
86 6401102401 นายพีรพัฒน์ ศรีบุรินทร์ วท.บ.10
87 6401102402 นายพีรพัฒน์ สุขฟอง วท.บ.10
88 6401102404 นางสาวแพรวา มีบุญมาก วท.บ.10
89 6401102405 นางสาวภัคจิรา จะงาม วท.บ.10
90 6401102406 นางสาวภัทรนันท์ กล้ากระทำ วท.บ.10
91 6401102407 นางสาวภัทรมน ชลชี วท.บ.10
92 6401102408 นางสาวภัศรา โมกภา วท.บ.10
93 6401102409 นายภานุพงศ์ ยิ้มเจริญ วท.บ.10
94 6401102410 นางสาวภิชาพร ไชยอัษฎาพร วท.บ.10
95 6401102411 นายภูวฤทธิ์ ลมทวีวงค์ วท.บ.10
96 6401102412 นางสาวมัญฑิตา ฟองจันตา วท.บ.10
97 6401102413 นางสาวยุวดี มีอ่อน วท.บ.10
98 6401102414 นางสาวระพีพร จะแล วท.บ.10
99 6401102415 นางสาวระพีพรรณ นิลสนธิ วท.บ.10
100 6401102416 นายรักษ์พงศ์ ตันตระกูล วท.บ.10
101 6401102417 นางสาวรัชฎาภรณ์ เมาวงษ์ วท.บ.10
102 6401102418 นางสาวรัชฎาภรณ์ อ่างแก้ว วท.บ.10
103 6401102419 นายรัฐนันท์ คำฝั้น วท.บ.10
104 6401102420 นางสาวลัดดาวัลณ์ ขันตีเอี่ยม วท.บ.10
105 6401102422 นางสาวเลิศฤทธิ์ พิศดาร วท.บ.10
106 6401102423 นายวชิรวิชญ์ จารุวสุศิริ วท.บ.10
107 6401102424 นายวยุเดช มะโนทอง วท.บ.10
108 6401102425 นางสาววรรณวลัย สุขสมพร วท.บ.10
109 6401102426 นายวรรธณพล ใหม่คามิ วท.บ.10
110 6401102427 นางสาววรัชยา มาประกอบ วท.บ.10
111 6401102430 นางสาวศตพร พาจันทร์ วท.บ.10
112 6401102431 นายศรีนฤเดช กลิ่นมณฑา วท.บ.10
113 6401102432 นางสาวศิริประภา วงกลม วท.บ.10
114 6401102433 นางสาวศิริลักษณ์ แข็งเจริญกสิกรณ์ วท.บ.10
115 6401102434 นายศุกฤษฎิ์ อินใจ วท.บ.10
116 6401102435 นายศุภกร จินดาธรรม วท.บ.10
117 6401102436 นายศุภวัทน์ วงค์หลวง วท.บ.10
118 6401102437 นายศุภวิชญ์ แป้นห้วย วท.บ.10
119 6401102438 นายศุภวิชญุ์ วงค์หลวง วท.บ.10
120 6401102439 นายสงกรานต์ จิตรอ่อน วท.บ.10
121 6401102440 นางสาวสมจิตร แข็งแรง วท.บ.10
122 6401102441 นายสรวิศ สมอหมอบ วท.บ.10
123 6401102442 นายสหรัชต์ มะโนใจ วท.บ.10
124 6401102444 นายสิทธิศักดิ์ แพงสอน วท.บ.10
125 6401102445 นายสิรธีร์ กระบวนสง่า วท.บ.10
126 6401102446 นางสาวสิริพร สีฉว่า วท.บ.10
127 6401102448 นางสาวสุธาสิณี ศรีนาค วท.บ.10
128 6401102450 นางสาวสุนิสา นาภี วท.บ.10
129 6401102451 นางสาวสุพรรษา สายวงค์ วท.บ.10
130 6401102452 นางสาวสุภาดา รักกระโทก วท.บ.10
131 6401102453 นางสาวสุภาพร คำปันศักดิ์ วท.บ.10
132 6401102454 นางสาวสุภิริญา มหามณี วท.บ.10
133 6401102455 นายสุเมธี วงศ์นารี วท.บ.10
134 6401102456 นายสุริยะ ไชยชนะ วท.บ.10
135 6401102458 นางสาวสุวิดา พิสมัย วท.บ.10
136 6401102459 นางสาวเสาวภา ตุละวิภาค วท.บ.10
137 6401102460 นางสาวหทัยรัตน์ อุตตะมา วท.บ.10
138 6401102461 นางสาวหนึ่งฤทัย แซ่ยะ วท.บ.10
139 6401102462 นายหฤษฎ์ ก้อนสัมฤทธิ์ วท.บ.10
140 6401102463 นายอดิศักดิ์ ก้อนแปง วท.บ.10
141 6401102466 นายอภิชาต กลับสุวรรณ์ วท.บ.10
142 6401102467 นางสาวอรรัมภา ประชายินดี วท.บ.10
143 6401102468 นางสาวอริยา ใจกิ่ง วท.บ.10
144 6401102470 นางสาวอริศรา ตาละสา วท.บ.10
145 6401102471 นางสาวอลิสา แดงดงมาลี วท.บ.10
146 6401102472 นางสาวอังศุมาลี มาบวบ วท.บ.10
147 6401102473 นางสาวอัญชลี บุญเป็ง วท.บ.10
148 6401102474 นายอัยย์รา ป่งแก้ว วท.บ.10
149 6401102475 นายอัสดง เจริญสิทธิ์ วท.บ.10
150 6401102476 นางสาวอาทิตยา เมืองวัง วท.บ.10
151 6401102480 นางสาวอารีรัตน์ สิงห์ดา วท.บ.10
152 6401102481 นายเอกราช มาหวัน วท.บ.10
153 6401102482 นายเอกลักษณ์ พรมเวียง วท.บ.10
154 6401102483 นางสาวเอื้อกานต์ แจ่มนัยน์ วท.บ.10
155 6401102484 นางสาวกชพร จันทนะ วท.บ.10
156 6401102487 นายกิตติกร พิมสารี วท.บ.10
157 6401102490 นายฐปนพงศ์ ตะริโย วท.บ.10
158 6401102491 นายณัฐกิตติ์ จันทร์ทอง วท.บ.10
159 6401102494 นายทองแท้ การสูงเนิน วท.บ.10
160 6401102495 นายธนวินท์ อุดจอม วท.บ.10
161 6401102496 นายธัญเทพ คงประเสริฐ วท.บ.10
162 6401102497 นายธีรภัทร สีขาว วท.บ.10
163 6401102498 นายธีระพงษ์ เต็มเปียง วท.บ.10
164 6401102499 นางสาวนภัสสร คีรีจริยกิจ วท.บ.10
165 6401102500 นายนารเมธ วีคำชัย วท.บ.10
166 6401102501 นายบุญญภัทร แสงนิล วท.บ.10
167 6401102502 นางสาวปิยะมาศ เกตุฉลอง วท.บ.10
168 6401102503 นางสาวพรพิชญา แซ่เจียม วท.บ.10
169 6401102504 นายพีรดนย์ ไพริน วท.บ.10
170 6401102505 นางสาวภัทราพร เงินทะนงค์ วท.บ.10
171 6401102506 นางสาวภาวนา ชมภูวงษ์ วท.บ.10
172 6401102507 นายวรพล ปานขาว วท.บ.10
173 6401102508 นางสาววิจิตรา เจริญไชย วท.บ.10
174 6401102510 นายศรุต แสงทอง วท.บ.10
175 6401102511 นางสาวศิริลักษณ์ สุพร วท.บ.10
176 6401102513 นายศุภณัฐ วรรณฤทธิ์ วท.บ.10
177 6401102516 นางสาวสุปรีญา ไชยยืน วท.บ.10
178 6401102517 นางสาวสุภัทรา พรมมี วท.บ.10
179 6401102518 นางสาวอาทิตยา เผ่นจันทึก วท.บ.10
180 6401102519 นางสาวอิสตรี แก้วด้วง วท.บ.10
181 6401102521 นายรัฐพล ไชยชาญ วท.บ.10
182 6401102522 นายทรงชัย นงค์พยัคฆ์ วท.บ.10
183 6401125301 นางสาวกนกพร จุ๋มปี๋ วท.บ.10
184 6401125302 นายกฤตภัฏ สุภาผล วท.บ.10
185 6401125303 นายกฤษฎา เพียรตา วท.บ.10
186 6401125305 นายเจริญศิริ พลคำสี วท.บ.10
187 6401125306 นายฉัทชนัน รอดเสวก วท.บ.10
188 6401125307 นางสาวฐิติชา คำเหลือง วท.บ.10
189 6401125308 นางสาวณัฐวสา สิงห์สุวรรณ์ วท.บ.10
190 6401125309 นายณัฐวุฒิ แปงคำ วท.บ.10
191 6401125310 นางสาวธนพร ดาคำ วท.บ.10
192 6401125311 นางสาวบุรินทร์ลักขณ์ คฤหะมาน วท.บ.10
193 6401125312 นางสาวปภาวี บำรุงศรี วท.บ.10
194 6401125313 นางสาวปรินทร เสมอกิจ วท.บ.10
195 6401125314 นายปุณณวิชญ์ เกษทองมา วท.บ.10
196 6401125315 นายพงษ์เดชา เสือมาพะเนา วท.บ.10
197 6401125316 นายพันธุ์ฮาลา ปานจันทร์ วท.บ.10
198 6401125317 นางสาวพิมพ์อัปสร แสงสิงห์ วท.บ.10
199 6401125318 นายภาณุวิชญ์ คำแสน วท.บ.10
200 6401125319 นางสาวภาพตะวัน ช่างทอง วท.บ.10
201 6401125320 นายยุทธพิชัย แสนคำ วท.บ.10
202 6401125321 นายรลรัชย์ แถวจัตุรัส วท.บ.10
203 6401125322 นายวรปกรณ์ ประกอบแก้ว วท.บ.10
204 6401125323 นางสาววริสา หน่อคำ วท.บ.10
205 6401125324 นางสาวศศิมา มงคล วท.บ.10
206 6401125325 นางสาวศิยารัตน์ ธนะวงศ์ วท.บ.10
207 6401125326 นางสาวศิรดา สอาดล้วน วท.บ.10
208 6401125327 นายสิรวิชญ์ อุตระ วท.บ.10
209 6401125328 นางสาวเสาวณีย์ ดาพัด วท.บ.10
210 6401125329 นางสาวอมิตา บางหลวง วท.บ.10
211 6401125330 นางสาวอรพรรณ คุณาจันทร์ วท.บ.10
212 6401125332 นายเจษฎา คุณผม วท.บ.10
213 6401125334 นางสาวณัฐภรณ์ ธรรมวงษา วท.บ.10
214 6401125336 นายภานุพงศ์ ใจโต วท.บ.10
215 6401125339 นายอัษฎาวุธ มนสีมา วท.บ.10
216 6401125340 นายจตุรพงศ์ สุวรรณ์ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
217 6305105373 นายกิตติวิทย์ นันตา รป.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
218 6410102302 นายจิรเมธ มิตรเจริญ วท.บ.10
219 6410102303 นายณัฐภัทร กันพาวงค์ วท.บ.10
220 6410102306 นางสาวนิดารัตน์ เต็มคำ วท.บ.10
221 6410102307 นางสาวเนติภรณ์ สีสดเขียว วท.บ.10
222 6410102308 นางสาวปริยาภัทร ไชยเสน วท.บ.10
223 6410102309 นางสาวพัณณิตา พวงนุ่น วท.บ.10
224 6410102310 นางสาวพิมพ์พร คำสม วท.บ.10
225 6410102311 นายวัฏจักร รู้เที่ยง วท.บ.10
226 6410102312 นางสาววิภาภรณ์ หมายคอย วท.บ.10
227 6410102313 นางสาวสุทิตา อินสวย วท.บ.10
228 6410102314 นายหฤษณ์ วุฒิพันธ์ วท.บ.10
229 6410102317 นายธนกร กิติกร วท.บ.10
230 6410102318 นายภาณุพงษ์ วรดี วท.บ.10
231 6410102319 นายภูธเนศ ภูสีดิน วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47