เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว210 : พฤกษศาสตร์
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301105304 นางสาวกัญจนพร ดำคำภา วท.บ.10
2 6301105305 นางสาวกัญญาณัฐ มีสมวัฒน์ วท.บ.10
3 6301105306 นายจักรินทร์ ปันคำ วท.บ.10
4 6301105307 นายจิตรกานต์ ทองดี วท.บ.10
5 6301105309 นายชลภัทร รอสูงเนิน วท.บ.10
6 6301105313 นายดนุพล ล้านหล้า วท.บ.10
7 6301105314 นายตะวัน ลองจำนงค์ วท.บ.10
8 6301105315 นายธนกร เนียมเพราะ วท.บ.10
9 6301105316 นายธนากร เกียรตินพคุณ วท.บ.10
10 6301105320 นายพีรณัฐ กาฬภักดี วท.บ.10
11 6301105322 นางสาวรัชฎามนี คำภิโล วท.บ.10
12 6301105323 นางสาวรัชรินทร์ บุรานนท์ วท.บ.10
13 6301105324 นายวรวุฒิ พลอยขาว วท.บ.10
14 6301105326 นายศุภัทรโชค วงค์เสือ วท.บ.10
15 6301105334 นายวรเมธ เครือวัลย์ วท.บ.10
16 6301105335 นางสาวสุกัญญา สงวนกลิ่น วท.บ.10
17 6301105337 นางสาวภารดา คล้ายแก้วสกุล วท.บ.10
18 6301126301 นายกฤษฎา ทองคำ 10
19 6301126303 นางสาวจุฬารัตน์ สุมทุม 10
20 6301126304 นางสาวณัชธภากร สบายสุข 10
21 6301126305 นายนนทวัฒน์ ยอดปานันท์ 10
22 6301126306 นายนวฤทธิ์ จันทร์ผ่อง 10
23 6301126307 นางสาวนุชสรา นันต๊ะนา 10
24 6301126309 นายศุภกิตต์ สิทธิธรรม 10
25 6301126310 นายสรรเสริญ แซ่ฟุ้ง 10
26 6301126311 นางสาวสุพิชญา ต่อมดวงแก้ว 10
27 6301126312 นายนัฐพล แก้วเขียว 10
28 6301126313 นางสาวกิรณา โคกสีอำนวย 10
29 6301126314 นายชาญชล อิ่มใจ 10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47