เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท011 : มนุษย์กับความงามทางศิลปะ
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6406101417 นางสาวสรัลพร นุนพนัสสัก บธ.บ.10
2 6406101418 นายสายฟ้า แซ่หลี่ บธ.บ.10
3 6406101421 นายสุทธิพงษ์ ช่างเหล็ก บธ.บ.10
4 6406101422 นางสาวสุนิชชา คำมา บธ.บ.10
5 6406101423 นางสาวสุพัตรา ยกบัตร บธ.บ.10
6 6406101424 นางสาวสุภาวรรณ โท่นตั้ง บธ.บ.10
7 6406101425 นางสาวสุภาวิณี ผางเมือง บธ.บ.10
8 6406101426 นายสุเมธ ทาเสนา บธ.บ.10
9 6406101428 นางสาวสุลาพร วังทูลย์ บธ.บ.10
10 6406101429 นางสาวอโณทัย สุยะ บธ.บ.10
11 6406101430 นางสาวอภิชญา กรรณิการ์ บธ.บ.10
12 6406101431 นางสาวอภิชญา หมู่หนอง บธ.บ.10
13 6406101433 นางสาวอริสา สิทธิโชค บธ.บ.10
14 6406101434 นายอัครพนธ์ สุขเกษม บธ.บ.10
15 6406101435 นางสาวอังคณา เจริญชน บธ.บ.10
16 6406101437 นางสาวอาภากร ศรีชมภู บธ.บ.10
17 6406101438 นางสาวอารดา เต๋จ๊ะใหม่ บธ.บ.10
18 6406101439 นางสาวอินธิรา สีต๊ะ บธ.บ.10
19 6406101440 นางสาวกชพร ชัยชมภู บธ.บ.10
20 6406101443 นางสาวกัญญาพัชร บุญส่ง บธ.บ.10
21 6406101445 นางสาวขนิษฐา รางแดง บธ.บ.10
22 6406101446 นางสาวขนิษฐา ศรไชย บธ.บ.10
23 6406101447 นางสาวขวัญจิรา บัวเงิน บธ.บ.10
24 6406101448 นายคเชนทร์ เมืองใจ บธ.บ.10
25 6406101451 นางสาวจิรัชญา บุญประสิทธิ์ บธ.บ.10
26 6406101452 นางสาวจิราภรณ์ เครื่องคำ บธ.บ.10
27 6406101453 นางสาวจีรนันท์ เจริญ บธ.บ.10
28 6406101454 นางสาวจุฑาทิพย์ นิพนธ์ปัญญา บธ.บ.10
29 6406101456 นางสาวเจนจิรา สินมา บธ.บ.10
30 6406101457 นางสาวชรัญญา ตาถา บธ.บ.10
31 6406101458 นางสาวฐิตารีย์ ฉัตรศรี บธ.บ.10
32 6406101459 นางสาวฐิติกาน จิรวรเดช บธ.บ.10
33 6406101460 นายฐิติพงค์ จารุมณีโรจน์ บธ.บ.10
34 6406101461 นางสาวฐิติรัตน์ สุจริตจันทร์ บธ.บ.10
35 6406101463 นางสาวณัฏฐ์นรี กัญจน์ธนทัต บธ.บ.10
36 6406101464 นางสาวณัฐธยาน์ สุติน บธ.บ.10
37 6406101465 นางสาวณัฐริกา เครื่องพาที บธ.บ.10
38 6406101466 นายทัตพงศ์ ขุนฤทธิ์ บธ.บ.10
39 6406101467 นางสาวทิพรดา มาลูน บธ.บ.10
40 6406101468 นายธนกฤต ตันติวัฒนชัยกุล บธ.บ.10
41 6406101469 นายธนภัทร ประจวบศิลป์ บธ.บ.10
42 6406101471 นางสาวธัญธารา ทะปัญญา บธ.บ.10
43 6406101472 นายธีรภัทร์ ประสพโชคชัย บธ.บ.10
44 6406101473 นายธีระทัตย์ ศรีธิจู บธ.บ.10
45 6406101475 นางสาวนฤภร ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ บธ.บ.10
46 6406101477 นายนิธิศ พลสิงห์ บธ.บ.10
47 6406101479 นายบุญทำมา กิจณัทกิจฑ์ บธ.บ.10
48 6406101483 นางสาวเปรมสินี พลายกลาง บธ.บ.10
49 6406101484 นางสาวพนิดา คำห้าง บธ.บ.10
50 6406101485 นางสาวพรชิตา ต๊ะต้องใจ บธ.บ.10
51 6406101486 นางสาวพิงค์ตะวัน รอบคอบ บธ.บ.10
52 6406101489 นางสาวพิมลพรรณ จันทร์ธรรมกุล บธ.บ.10
53 6406101490 นางสาวพิรัญญา ศรีแก้ว บธ.บ.10
54 6406101491 นางสาวพิไลวรรณ โอ้อารี บธ.บ.10
55 6406101492 นายภคพล ประพฤติ บธ.บ.10
56 6406101493 นายภัทรพล เรือนปา บธ.บ.10
57 6406101494 นายณัฐวุฒิ ธนฐิติศุภานันท์ บธ.บ.10
58 6406101495 นางสาวมนสิชา สมานชื่น บธ.บ.10
59 6406101496 นางสาวมนัสพร แสนแปง บธ.บ.10
60 6406101497 นายยุทธนา อำนาจเจริญ บธ.บ.10
61 6406101498 นางสาวยุภา นายเจิง บธ.บ.10
62 6406101499 นางสาววณิชชา วิละน้อย บธ.บ.10
63 6406101500 นางสาววนัสนันท์ คงสวัสดิ์ บธ.บ.10
64 6406101502 นางสาววรรณพร พรมจันทร์ บธ.บ.10
65 6406101503 นายวาทิต ใจทอง บธ.บ.10
66 6406101504 นางสาววิจิตรา บุตรสอน บธ.บ.10
67 6406101505 นางสาววิราวรรณ มาเยอะ บธ.บ.10
68 6406101506 นางสาวศิริกัญญา เอี่ยมชัย บธ.บ.10
69 6406101507 นางสาวศิริธิดา ผดุงสัตยวงศ์ บธ.บ.10
70 6406101508 นางสาวศิริลักษณ์ ท่าน้ำ บธ.บ.10
71 6406101509 นายศุทธวัต สุภา บธ.บ.10
72 6406101510 นางสาวสรินทร์พัสตร์ เฉลียว บธ.บ.10
73 6406101511 นางสาวสิณัสการณ์ สารยศ บธ.บ.10
74 6406101512 นายสิมะโรจน์ สิมะรักษ์อำไพ บธ.บ.10
75 6406101515 นางสาวสุภาพร มูลลี บธ.บ.10
76 6406101516 นางสาวอทิตยา พรหมบูรณ์ บธ.บ.10
77 6406101518 นายอรรฆพร สรรณพงษ์ บธ.บ.10
78 6406101519 นายอรรถพล อินผ่อง บธ.บ.10
79 6406101520 นางสาวอริสา การะภักดี บธ.บ.10
80 6406101522 นางสาวอังคณา ตะปวน บธ.บ.10
81 6406101523 นางสาวอังคณา พรมสุวรรณ บธ.บ.10
82 6406101525 นายอัษฎายุธ ราชจันทร์ บธ.บ.10
83 6406101526 นางสาวอัสมาภรณ์ ชื่นแสง บธ.บ.10
84 6406101527 นายอิทธิพัทธ์ เจริญกิตติภัทร์ บธ.บ.10
85 6406101529 นางสาวกมลชลัท แซ่ตั้ง บธ.บ.10
86 6406101530 นางสาวรัญชนา จิตรค้ำคูณ บธ.บ.10
87 6406101531 นางสาวเสาวลักษณ์ เทือกสา บธ.บ.10
88 6406101534 นางสาวปัทมา จันทน้อย บธ.บ.10
89 6406101536 นางสาววรินทร์พัทธ์ หลุยบุญเป็ง บธ.บ.10
90 6406101538 นางสาวณัฐชยา จันทรสูตร บธ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47