เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาบธ201 : ธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401125344 นางสาวจตุรพิธ สมวงศ์ วท.บ.10
2 6401125345 นายฐปณัฐ หลวงโปธา วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
3 6306104301 นางสาวกัญญ์วรา ทิวาวงษ์ บธ.บ.10
4 6306104302 นางสาวกัญญาณัฐ พวงจันทร์ บธ.บ.10
5 6306104303 นางสาวกุลนิษฐ ล่ำสวย บธ.บ.10
6 6306104304 นางสาวเกวลิน ละคำลือ บธ.บ.10
7 6306104305 นางสาวจิดาภา เรืองขำ บธ.บ.10
8 6306104306 นางสาวฉิง - บธ.บ.10
9 6306104307 นางสาวณัฐณิชา เปลี่ยนสันเทียะ บธ.บ.10
10 6306104308 นายธนะพัฒน์ สกุลทับ บธ.บ.10
11 6306104309 นางสาวธัญญลักษณ์ จอมวุฒิ บธ.บ.10
12 6306104310 นางสาวธัญรดา ณ มณี บธ.บ.10
13 6306104311 นางสาวธัญเรศ วงศ์วรมัยกุล บธ.บ.10
14 6306104312 นางสาวนภสร ก๋งอุบล บธ.บ.10
15 6306104313 นางสาวปภาวี เป็งคำวัน บธ.บ.10
16 6306104314 นายพัฐจักร ปัญญ์อภิลักษณ์ บธ.บ.10
17 6306104315 นางสาวพรธวัล คำทิพย์ บธ.บ.10
18 6306104316 นางสาวภัทรลภา สุยะการ บธ.บ.10
19 6306104317 นางสาวมานิตา นิลลออ บธ.บ.10
20 6306104318 นางสาววชิรญาณ์ พันแสง บธ.บ.10
21 6306104319 นางสาววรนุช วีจันทร์ บธ.บ.10
22 6306104322 นางสาวจณิสตา วงศ์ศรีวิชัย บธ.บ.10
23 6306104323 นางสาวทิพวรรณ บุญธรรม บธ.บ.10
24 6306104325 นางสาวอรทัย สายคำดี บธ.บ.10
25 6306104326 นายธนวัฒน์ กันธะวงค์ บธ.บ.10
26 6306104328 นางสาวศิริวิภา ทองสุข บธ.บ.10
27 6406101001 นางสาวกชพรรณ สวนอ้อย บธ.บ.10
28 6406101003 นางสาวเกวลิน อกกว้าง บธ.บ.10
29 6406101004 นางสาวจิดาภา เนื่องจำนงค์ บธ.บ.10
30 6406101005 นางสาวจีรนันท์ ภูวิชิต บธ.บ.10
31 6406101006 นางสาวธนพร จุ่นนาค บธ.บ.10
32 6406101007 นางสาวธนัชญา ติปยานนท์ บธ.บ.10
33 6406101008 นางสาวธัญมาศ สุขสมัย บธ.บ.10
34 6406101010 นางสาวนานกอนคำ - บธ.บ.10
35 6406101011 นางสาวเบญญาภา ประเสริฐสม บธ.บ.10
36 6406101012 นางสาวปรารถนา ร่องจิก บธ.บ.10
37 6406101013 นางสาวปัทมา เพียรขุนทด บธ.บ.10
38 6406101015 นางสาวภัชราภรณ์ รุณทะจักร์ บธ.บ.10
39 6406101016 นางสาวภัทราภรณ์ ธรรมขันธ์ บธ.บ.10
40 6406101017 นายมควัฒน์ ศรีสมุทร บธ.บ.10
41 6406101018 นางสาวรังสิมา หอมแก่นจันทร์ บธ.บ.10
42 6406101019 นางสาวรุ่งรัศมี ปิ่นประเสริฐ บธ.บ.10
43 6406101020 นางสาวอรณิชา ศรีอุทัย บธ.บ.10
44 6406101021 นางสาวอรปรียา ปาลี บธ.บ.10
45 6406101022 นางสาวเกศสุดา บุญเลิศ บธ.บ.10
46 6406101023 นางสาวฐิติมล กิติกุศล บธ.บ.10
47 6406101025 นางสาววรินธร เดชาธนบูรณ์ บธ.บ.10
48 6406101026 นายวัชรินทร์ ธินันท์ บธ.บ.10
49 6406101027 นายสีหราช ไชยคำหล้า บธ.บ.10
50 6406101028 นายอธิวัฒน์ กล้วยทอง บธ.บ.10
51 6406101029 นางสาวอภิญญา อินวรรณ์ บธ.บ.10
52 6406101030 นายโชติวิทย์ สมใจ บธ.บ.10
53 6406101031 นายธิติพัทธ์ วงค์ชัย บธ.บ.10
54 6406102001 นางสาวกฤติยาภรณ์ ชุ่มมงคล บธ.บ.10
55 6406102003 นายปัณณวิชญ์ วิวัฒน์อนนท์ บธ.บ.10
56 6406102006 นางสาวนฤมล หนุนยศ บธ.บ.10
57 6406102007 นางสาวนิภา คะปานา บธ.บ.10
58 6406102008 นางสาวนุสรา บุญมา บธ.บ.10
59 6406102009 นางสาวมณีนุช นำมณีวงศ์ บธ.บ.10
60 6406102011 นางสาวลีลา พรมอินทร์ บธ.บ.10
61 6406102012 นางสาวหอม ลุงทุน บธ.บ.10
62 6406102014 นางสาวแอร์ อะซัง บธ.บ.10
63 6406102015 นางสาวกัลยลักษณ์ แซ่ย่าง บธ.บ.10
64 6406102017 นางสาวพัชรวลัย อายิ บธ.บ.10
65 6406102018 นางสาววัทนีย์ ยุชุมภู บธ.บ.10
66 6406102019 นางสาววิดาพร ปัญญาธีรเลิศ บธ.บ.10
67 6406102020 นางสาวศานันทินี ทายงาม บธ.บ.10
68 6406104001 นางสาวจิราพร ลัดดาวงศ์ บธ.บ.10
69 6406104002 นางสาวธิดารัตน์ อุดใจ บธ.บ.10
70 6406104003 นางสาวนิษฐาน กุมภา บธ.บ.10
71 6406104004 นางสาวพัชริญา บุญชุม บธ.บ.10
72 6406104005 นางสาวรังสิมา พิชญานุพงศ์ บธ.บ.10
73 6406104006 นางสาววิสิดา ท่าคล่อง บธ.บ.10
74 6406104007 นางสาวศานันทินี เพ็ชรสุ่น บธ.บ.10
75 6406104008 นางสาวศิริลักษณ์ อินนันชัย บธ.บ.10
76 6406104010 นายบุญทวี ปล้องสา บธ.บ.10
77 6406104011 นางสาวปัตมาวดี ศิลลาพรม บธ.บ.10
78 6406104012 นางสาวพิมใจ ศูนย์ตาอ้วน บธ.บ.10
79 6406104013 นางสาวยวงจันทร์ แสวงชอบ บธ.บ.10
80 6406104014 นางสาวศศิธร แต่งรูป บธ.บ.10
81 6406105301 นายคณธร ทิพย์ประไพ บธ.บ.10
82 6406105302 นายจารุภัทร ธรรมเนียมอินทร์ บธ.บ.10
83 6406105303 นายชัยกร ชัยมงคล บธ.บ.10
84 6406105305 นางสาวชญาภา จันทร์มาทอง บธ.บ.10
85 6406105307 นางสาวศุภสุตา ศรีทอง บธ.บ.10
86 6406105308 นายสิทธณัฐ เมธาวงศ์ บธ.บ.10
87 6406105309 นางสาวสุชาทอง สมุทรผ่อง บธ.บ.10
88 6406105313 นางสาวธนิดา กะระกล บธ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47