เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาสด314 : กราฟิกสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สารสนเทศและการสื่อสาร
1 6218102337 นายธนิสร ตีรอรุณศิริ ศศ.บ.10
2 6218102339 นางสาวธัญชนิต ผจงภักดีกุล ศศ.บ.10
3 6218102343 นายนพรุจ อินต๊ะแสน ศศ.บ.10
4 6218102354 นายปุณณวิชญ์ พงศ์สวัสดิ์ ศศ.บ.10
5 6418102002 นายกฤษกร อัธยา ศศ.บ10
6 6418102006 นายชัชนันท์ คันทะ ศศ.บ10
7 6418102007 นายชานน เลื่อนประไพ ศศ.บ10
8 6418102008 นายณพงศ์ จันทาพูน ศศ.บ10
9 6418102010 นายณัฐพงษ์ เฉลิมยุทธ ศศ.บ10
10 6418102011 นายณัฐพล ปาระมี ศศ.บ10
11 6418102012 นายธนนันท์ ขันแก้ว ศศ.บ10
12 6418102013 นายนพกร บุญธรรม ศศ.บ10
13 6418102014 นายไผท อยู่อย่างไท ศศ.บ10
14 6418102015 นายพิทักษ์ คนเที่ยง ศศ.บ10
15 6418102016 นายภูบดินทร์ สุรางค์ ศศ.บ10
16 6418102017 นายมฆวัน มุงเมือง ศศ.บ10
17 6418102018 นายระพีพัฒน์ เเสงหิรัญ ศศ.บ10
18 6418102019 นายรังสรรค์ ยิ่งดี ศศ.บ10
19 6418102020 นายวิรชาติ ไทยถาวร ศศ.บ10
20 6418102022 นายศักดิ์สิทธิ์ จันคำจร ศศ.บ10
21 6418102023 นางสาวศิรินญา ชัยบุตร ศศ.บ10
22 6418102025 นายสาคร บรรหาญ ศศ.บ10
23 6418102026 นายเสฏฐโชค โตทศ ศศ.บ10
24 6418102027 นายอนุวัฒน์ จิ่งต่า ศศ.บ10
25 6418102028 นางสาวอารีดา นูนคาน ศศ.บ10
26 6418102030 นายณัฐนันท์ เบญจวรรณ ศศ.บ10
27 6418102033 นายทินกร จันทร์แจ่ม ศศ.บ10
28 6418102034 นายเป็นไทย บุดดีสุวรรณ ศศ.บ10
29 6418102036 นายพันธ์นุพงษ์ มูลทา ศศ.บ10
30 6418102038 นายรัชภูมิ เชียงมา ศศ.บ10
31 6418102039 นายสหรัฐ จำรัส ศศ.บ10
32 6418102040 นายภูรินท์ เกตุศรีบุรินท์ ศศ.บ10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47