เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201102380 นายบรรพต สมิด วท.บ.10
2 6201102411 นายภานุวัฒน์ ใจจะดี วท.บ.10
3 6201102474 นายอิศรพงศ์ ไชยตน วท.บ.10
4 6301101013 นายณัฐพล ไชยสถาน วท.บ.10
5 6301102304 นายกฤตภาส สิงหนาท วท.บ.10
6 6301102351 นายธนาชัย ใจเรือน วท.บ.10
7 6301102437 นายเอกชัย ปิ่นเสา วท.บ.10
8 6301105306 นายจักรินทร์ ปันคำ วท.บ.10
9 6301105307 นายจิตรกานต์ ทองดี วท.บ.10
10 6301105311 นางสาวฐิติยาภรณ์ ญาณะตัน วท.บ.10
11 6301105316 นายธนากร เกียรตินพคุณ วท.บ.10
12 6301105319 นางสาวฝนมณี สามสาลี วท.บ.10
13 6301105325 นางสาวศิริมาศ มาลีการุณกิจ วท.บ.10
14 6301105332 นางสาวสุธาทิพย์ คุ้มกุดขมิ้น วท.บ.10
15 6301105333 นายอัครชัย จันทร์ศรีมา วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
16 6203103310 นางสาวโชติกา เกตุอินทร์ วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
17 6204101305 นายเกียรติศักดิ์ แซ่โซ้ง วท.บ.10
18 6204101312 นายชาญสิริ บุญจันทร์ วท.บ.10
19 6204101322 นายนรภัทร แคว้งใจ วท.บ.10
20 6204101343 นายเมฆินทร์ จีนะวรรณ วท.บ.10
21 6204101348 นางสาววิภาวี เครื่องพนัด วท.บ.10
22 6204101352 นายศิลาดล ประคองธนะพันธุ์ วท.บ.10
23 6204101354 นายสรสิช ไชยราษฎร์ วท.บ.10
24 6304101389 นายฐิติกร เรือนมนต์ วท.บ.10
25 6304103306 นางสาวณัฐริกา เรืองฤทธิ์ วท.บ.10
26 6304103307 นายเดชณรงค์ จินะกาศ วท.บ.10
27 6304103308 นางสาวทิพวัลย์ รายะ วท.บ.10
28 6304103312 นางสาวแพรวพรรณ วงศ์ตา วท.บ.10
29 6304103313 นางสาวภัทรมาศ บุตรจุมปา วท.บ.10
30 6304103314 นางสาวรัตติกรณ์ หยง วท.บ.10
31 6304103315 นางสาวรุ่งธิวา เรือนมูล วท.บ.10
32 6304103316 นางสาววรรณนิสา คงยอด วท.บ.10
33 6304103317 นางสาววัชรินทร์ สุวรรณรัตน์ วท.บ.10
34 6304103318 นางสาววิศรุตา พึ่งปา วท.บ.10
35 6304103319 นางสาวศศิกานต์ วงศ์ก่ำ วท.บ.10
36 6304103320 นางสาวศิรินภา ใจมา วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
37 6305105304 นางสาวเกตุสุดา แย้มกระจ่าง รป.บ.10
38 6305105305 นางสาวขนิษฐา ยาวไธสง รป.บ.10
39 6305105306 นางสาวขวัญจิรา ผูกพันธุ์ รป.บ.10
40 6305105308 นางสาวคุณนิธิ รองเดช รป.บ.10
41 6305105309 นางสาวจารุภา คงสถาน รป.บ.10
42 6305105310 นางสาวจารุมน โพธริน รป.บ.10
43 6305105316 นายฐานทัพ ท้าวภูธร รป.บ.10
44 6305105320 นายดัสกร กัญจนะ รป.บ.10
45 6305105326 นายธิติ ต๊ะพ่อ รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
46 6206102415 นางสาวอติพร งามประพฤติ บธ.บ.10
47 6306102313 นางสาวจิตรลดา ถนอมใจ บธ.บ.10
48 6306102314 นางสาวจิรภิญญา หมวดคง บธ.บ.10
49 6306102338 นายต้นน้ำ เด่นดี บธ.บ.10
50 6306102349 นางสาวธมนวรรณ เกตุมณี บธ.บ.10
51 6306102383 นายศรัณยู สมานพงษ์ บธ.บ.10
52 6306102385 นายศักดิพงศ์ ใจทา บธ.บ.10
53 6306102416 นางสาวแพรวา ปาละดี บธ.บ.10
54 6306102423 นางสาวภัทรนิษฐ์ กาญจนเจริญกุล บธ.บ.10
55 6306103017 นายณัฐภัทร สุวรรณเดชา บช.บ.10
56 6306103041 นางสาวพรรวี หลวงนา บช.บ.10
57 6306103310 นางสาวจันทรักษ์ สมใจอาศัยพนา บช.บ.10
58 6306103319 นางสาวชารีรัตน์ รัตนาวรวิเศษ บช.บ.10
59 6306103320 นางสาวญาริณี อินทะวงษ์ บช.บ.10
60 6306103323 นางสาวฐิติชญา ขอนดอก บช.บ.10
61 6306103324 นายณฐนนท์ เชื้อเจ็ดตน บช.บ.10
62 6306103338 นางสาวธิญาดา ทาป้อ บช.บ.10
63 6306103339 นางสาวนฎกร เงินกองแก้ว บช.บ.10
64 6306103345 นางสาวนริศรา ทานัน บช.บ.10
65 6306103346 นางสาวนฤมล ดาวเงิน บช.บ.10
66 6306103347 นางสาวนัทชา สายสร้อย บช.บ.10
67 6306103350 นางสาวเบญญาภา จันทราราม บช.บ.10
68 6306103353 นางสาวปราณปริยา แก้วมามือ บช.บ.10
69 6306103354 นางสาวปรียนุช ใจอิ่ม บช.บ.10
70 6306103355 นางสาวปิยวดี สมบูรณ์ บช.บ.10
71 6306103357 นายพชรพล เทพแก้ว บช.บ.10
72 6306103358 นางสาวพนิดา บริสุทธิ์ บช.บ.10
73 6306103359 นางสาวพรพรรณ วิเศษศรี บช.บ.10
74 6306103371 นางสาวภาลินี มะโนคำ บช.บ.10
75 6306103375 นางสาวเมธาวี จันทร์ต๊ะวงค์ บช.บ.10
76 6306103376 นางสาวยุวดี อุดหนุน บช.บ.10
77 6306103377 นางสาวเยาวภา ก๋าถม บช.บ.10
78 6306103380 นางสาวระพีพัฒน์ เพชรศรีงาม บช.บ.10
79 6306103381 นางสาวรัตติยา ปัญญา บช.บ.10
80 6306103386 นางสาววริสรา ชุมภู บช.บ.10
81 6306103388 นางสาววันวิสา นาคอก บช.บ.10
82 6306103389 นางสาววาษิณี คำมูลใจ บช.บ.10
83 6306103392 นางสาววิยดา สีกล่อม บช.บ.10
84 6306103393 นางสาวศกาวรัตน์ วิทยาเลิศวจี บช.บ.10
85 6306104302 นางสาวกัญญาณัฐ พวงจันทร์ บธ.บ.10
86 6306104315 นางสาวพรธวัล คำทิพย์ บธ.บ.10
87 6306104316 นางสาวภัทรลภา สุยะการ บธ.บ.10
88 6306104317 นางสาวมานิตา นิลลออ บธ.บ.10
89 6306104318 นางสาววชิรญาณ์ พันแสง บธ.บ.10
90 6306104319 นางสาววรนุช วีจันทร์ บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
91 6209101315 นางสาวเจียรนัย จันทานี ศศ.บ.10
92 6209101323 นางสาวณัฐธิดา สถานเขื่อน ศศ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
93 6110102324 นายธีรศักดิ์ การคนซื่อ วท.บ.10
94 6110102336 นางสาวพรรยี่หวา ภุมกา วท.บ.10
95 6110102341 นายภูมินทร์ คำแก้ว วท.บ.10
96 6110102345 นางสาวลักษณพร ขันทะมา วท.บ.10
97 6210101029 นายพสธร งามสุวรรณวงษ์ วท.บ.10
98 6210101311 นางสาวณัฐิดา ปงลังกา วท.บ10
99 6210101336 นางสาวศิริวรรณ ผาสุข วท.บ10
100 6210101346 นายสพล แซ่ว่อง วท.บ10
101 6210101347 นางสาวโสธิดา ทองลิ้ม วท.บ10
102 6310101018 นายศุภณัฐ คงสี วท.บ.10
103 6310101310 นางสาวชลิตา จองจันทร์ วท.บ10
104 6310101334 นายสุทธิพงศ์ เอี่ยมทอง วท.บ10
105 6310101339 นายอลงกรณ์ หอมอุดม วท.บ10
106 6310102305 นายจิณณวัตร ม่วงมี วท.บ.10
107 6310102308 นายชัยนิตย์ ธรรมมา วท.บ.10
108 6310102309 นายชัยวัฒน์ กนกจรัสวาณิชย์ วท.บ.10
109 6310102310 นายชุติวัต คะปานา วท.บ.10
110 6310102313 นายธนายุทธ เดชจินดา วท.บ.10
111 6310102314 นางสาวธีนิดา อัศวภูมิ วท.บ.10
112 6310102317 นางสาวพรรณวิษา เทพสิงห์ วท.บ.10
113 6310102319 นายภานุ แสงฉาย วท.บ.10
114 6310102325 นายสุทิวัส ดีชูศร วท.บ.10
115 6310102326 นางสาวธนิดา นองสมุทร วท.บ.10
116 6310102327 นายอธิษฐ์ รัศมีเพ็ญ วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
117 6312106305 นายจาฏุพัจน์ พิมพ์ชาติ วท.บ.10
118 6312106312 นายธนากร ธงซิว วท.บ.10
119 6312106313 นายธนิสร มงคลไชยเจริญ วท.บ.10
120 6312106314 นายธีรพงษ์ เถื่อนเเท้ วท.บ.10
121 6312106320 นายบุญมี แน่นอุดร วท.บ.10
122 6312106324 นายภาสวิชญ์ แช่มไพโรจน์ วท.บ.10
123 6312106328 นายวีรภัทร ปิ่นปั่น วท.บ.10
124 6312106331 นายสาคร เกตุเเสนลี วท.บ.10
125 6312106338 นายชลัช ก่ำศรี วท.บ.10
126 6312107302 นางสาวกรรณิกา กล่ำเทพ ศ.บ.10
127 6312107315 นางสาวศศิธร อ่อนน้อม ศ.บ.10
128 6312107317 นางสาวสโรชา สุมามารย์ ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
129 6214101317 นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีอุทยาน ศศ.บ.10
130 6214101326 นายณัฐพงศ์ มะโนเสาร์ ศศ.บ.10
131 6214101337 นายนันทิภัคค์ โกเสนตอ ศศ.บ.10
132 6214101348 นางสาวพิชามญธุ์ อ่อนแก้ว ศศ.บ.10
133 6214101378 นางสาวนรีกานต์ คำหาบ ศศ.บ.10
134 6214101379 นางสาวพิมประภา มะเทวิน ศศ.บ.10
135 6214101384 นายสุริยา มีนาค ศศ.บ.10
136 6314101340 นางสาวนภสินธุ์ ปุณณวนิช ศศ.บ.10
137 6314101395 นางสาววิลาสินี วัฒนะ ศศ.บ.10
138 6314101416 นางสาวอมรรัตน์ ผ่องทิพย์ ศศ.บ.10
139 6314102326 นางสาวชลิตภากร ปานกลาง B.A.10
140 6314102376 นางสาวเบญสิตา ไกรสุข B.A.10
141 6314102388 นางสาวพรสวรรค์ วงค์ริยะ B.A.10
142 6314102390 นางสาวพิชญาภา เนตรโรจน์ B.A.10
143 6314102396 นางสาวเฟื่องลดา ประหุน B.A.10
144 6314102398 นางสาวภรางค์ทิพย์ เทพกูล B.A.10
145 6314102423 นางสาววราพร คุ้มนก B.A.10
146 6314102425 นางสาววราลี ทองใส B.A.10
147 6314102426 นางสาววรินธร โขพิมพ์ B.A.10
148 6314102467 นางสาวอารีญา ปู่อ่อน B.A.10
149 6314102471 นางสาวอาอีซะห์ สาลัง B.A.10
150 6314102473 นางสาวรวีวร ก้างออนตา B.A.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
151 6315123301 นางสาวกชกร แซ่ยะ วศ.บ.10
152 6315123302 นายกษิเดช สายโท๊ะ วศ.บ.10
153 6315123303 นางสาวกาญจนา ยศดี วศ.บ.10
154 6315123304 นายจักรพงศ์ ลินใจ วศ.บ.10
155 6315123306 นายชโยดม วงศ์หลวง วศ.บ.10
156 6315123307 นางสาวญาณิศา บัวพลู วศ.บ.10
157 6315123309 นายณภัทร กันธวัฒนะ วศ.บ.10
158 6315123311 นายธนญฤทธิ์ ไชยมนตรี วศ.บ.10
159 6315123312 นางสาวธนิตา อวดผล วศ.บ.10
160 6315123313 นายธีรดนย์ ดวงไทย วศ.บ.10
161 6315123315 นายธีรภัทร วงค์ษา วศ.บ.10
162 6315123316 นางสาวนฤมล บุญเสริม วศ.บ.10
163 6315123317 นางสาวนฤมล สมปาน วศ.บ.10
164 6315123318 นางสาวเบญทราย ล่ำสูง วศ.บ.10
165 6315123320 นางสาวปัณฑิตา จันทคัด วศ.บ.10
166 6315123322 นายพนมกร ผลาผล วศ.บ.10
167 6315123323 นายพฤกษ์ ปัทมานุช วศ.บ.10
168 6315123325 นายพีรพล ไกรวศิน วศ.บ.10
169 6315123326 นายภาณุพงษ์ ถังสูงเนิน วศ.บ.10
170 6315123327 นายภารดร กันธะ วศ.บ.10
171 6315123328 นางสาวมณัญญา วงษ์ดี วศ.บ.10
172 6315123329 นางสาวมุกแท้ ช่างตรึก วศ.บ.10
173 6315123330 นายวราธิษณ์ ใจกันทา วศ.บ.10
174 6315123331 นางสาววริศรา เตือนสติ วศ.บ.10
175 6315123333 นายวิษณุ ใจงาม วศ.บ.10
176 6315123334 นายสมหวัง กล่อมดวงใจ วศ.บ.10
177 6315123335 นางสาวสุธาสินี เชี่ยวชาญพฤกษา วศ.บ.10
178 6315123336 นายอดิศักดิ์ ทับแก้ว วศ.บ.10
179 6315123338 นายอัศวราช เกิดผล วศ.บ.10
180 6315123339 นายอัษฎาวุฒิ คำแสน วศ.บ.10
181 6315123340 นางสาวอาทิตย์ตยา สุทอง วศ.บ.10
182 6315123341 นายอิทธิพัทธ์ กัญมะใจ วศ.บ.10
183 6315123342 นายไอศวรรย์ บุญยรัตน์ วศ.บ.10
184 6315123343 นายกุญชร สุริวงษ์ วศ.บ.10
185 6315123344 นายเจตนิพัทธ์ เลสัก วศ.บ.10
186 6315123345 นายดนุสรณ์ หมื่นอภัย วศ.บ.10
187 6315123346 นายนายปฏิพล จองซาน วศ.บ.10
188 6315123347 นายพิสิทธิ์ สีม่วง วศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
189 6118102325 นางสาวณัฏฐา ชมนารถติกร ศศ.บ.10
190 6218102302 นางสาวกรรณิกา แสงมาน ศศ.บ.10
191 6218102305 นายเกษฎา สมเวที ศศ.บ.10
192 6218102309 นายขวัญเมือง ศรีคำ ศศ.บ.10
193 6218102311 นางสาวจริยาภรณ์ สุยะ ศศ.บ.10
194 6218102314 นางสาวจุฑามาศ จอมจันทร์ ศศ.บ.10
195 6218102317 นายเฉลิมชัย ใจพล ศศ.บ.10
196 6218102325 นายฐิติวัสส์ อินต๊ะเสน ศศ.บ.10
197 6218102326 นายณัชพล จันทร์ทศ ศศ.บ.10
198 6218102337 นายธนิสร ตีรอรุณศิริ ศศ.บ.10
199 6218102339 นางสาวธัญชนิต ผจงภักดีกุล ศศ.บ.10
200 6218102343 นายนพรุจ อินต๊ะแสน ศศ.บ.10
201 6318102321 นางสาวจุไรวรรณ สมดุลย์ ศศ.บ.10
202 6318102352 นายธิติวัฒน์ มณีวรรณ ศศ.บ.10
203 6318102378 นางสาวพรวิมล เคลิ้มกระโทก ศศ.บ.10
204 6318102383 นายพัฒนพงค์ สุทธคำ ศศ.บ.10
205 6318102394 นายภาณุพัฒน์ มัธยะจันทร์ ศศ.บ.10
206 6318102398 นายเมธี พรหมฝาย ศศ.บ.10
207 6318102399 นางสาวยลดา คล้ายสิทธิ์ ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
208 6322101016 นางสาวรุจิรา ตั้งเมธากุล วท.บ.10
209 6322101305 นายกิตติพงศ์ ดีสุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
210 6322101312 นางสาวจันจิรา สุภาษี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
211 6322101314 นางสาวจารุวรรณ ใจแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
212 6322101319 นางสาวจุฑามาศ สิงห์ชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
213 6322101322 นายชนิสร สวัสดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
214 6322101323 นางสาวชลฐิชา หมีนิ่ม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
215 6322101324 นางสาวชลธิชา ประทุมทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
216 6322101328 นางสาวชุติมา แก่นมั่น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
217 6322101338 นางสาวณิชา ลมราษฎร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
218 6322101339 นางสาวณิชารีย์ ปรีชารัมย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
219 6322101341 นางสาวทัศติพร จักรปา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
220 6322101342 นางสาวทินสิรี สุดแสง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
221 6322101344 นางสาวธมลวรรณ ปุริวงศ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
222 6322101346 นายธัชพล หน่อวงศ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
223 6322101350 นายนพดล ศึกษาภักดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
224 6322101357 นางสาวนิศาชล นิตรา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
225 6322101358 นางสาวนุตธิภรณ์ บุตติ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
226 6322101361 นางสาวปัญญาพร ลุงลอย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
227 6322101362 นางสาวปานตะวัน จันทร์สาคร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
228 6322101365 นางสาวปิยธิดา บูชากุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
229 6322101375 นางสาวพีระนันท์ ทองแม้น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
230 6322101379 นายภูวนัย กันธิยะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
231 6322101383 นางสาวยุวดี พระงาม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
232 6322101384 นางสาวเยาวลักษณ์ หวังสุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
233 6322101387 นายระพีพัฒน์ กิมิเส วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
234 6322101393 นางสาววรนุช พนาจำปาสถิต วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
235 6322101394 นางสาววรรณกร วิภาจักษณกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
236 6322101395 นางสาววรรณิกา สุดใจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
237 6322101396 นายวรวิทย์ ขวัญรอด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
238 6322101400 นางสาววริศรา เขียวน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
239 6322101402 นางสาววัทนวิภา ใหม่ทองดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
240 6322101403 นางสาววารีเพลิน จวบสมัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
241 6322101404 นางสาววิภาดา บุญเลิศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
242 6322101405 นางสาววิวิศนา กุลชา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
243 6322101408 นางสาวศิริภรณ์ อ้วนคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
244 6322101413 นางสาวสิรปภา ชื่นประทุม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
245 6322101429 นางสาวอลิตา โพธิจักร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
246 6322101430 นางสาวอัมรินทร์ เขียวคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
247 6322101432 นางสาวอานัญญา โคตรทิพย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
248 6322103001 นายอรรถพล ชูรส วท.บ.10
249 6322103012 นายธิติวุฒิ เด็ดเดี่ยว วท.บ.10
250 6322103013 นายธีรยุทธ รอดหมื่นไวย วท.บ.10
251 6322103018 นายเพิ่มศักดิ์ เฟื่องฟูลอย วท.บ.10
252 6322103027 นายอภิสิทธิ์ ใคร้เชียงคำ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47