เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301102304 นายกฤตภาส สิงหนาท วท.บ.10
2 6301102437 นายเอกชัย ปิ่นเสา วท.บ.10
3 6301105307 นายจิตรกานต์ ทองดี วท.บ.10
4 6301105316 นายธนากร เกียรตินพคุณ วท.บ.10
5 6301105319 นางสาวฝนมณี สามสาลี วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
6 6204101305 นายเกียรติศักดิ์ แซ่โซ้ง วท.บ.10
7 6304101389 นายฐิติกร เรือนมนต์ วท.บ.10
8 6304103306 นางสาวณัฐริกา เรืองฤทธิ์ วท.บ.10
9 6304103307 นายเดชณรงค์ จินะกาศ วท.บ.10
10 6304103308 นางสาวทิพวัลย์ รายะ วท.บ.10
11 6304103312 นางสาวแพรวพรรณ วงศ์ตา วท.บ.10
12 6304103313 นางสาวภัทรมาศ บุตรจุมปา วท.บ.10
13 6304103314 นางสาวรัตติกรณ์ หยง วท.บ.10
14 6304103315 นางสาวรุ่งธิวา เรือนมูล วท.บ.10
15 6304103316 นางสาววรรณนิสา คงยอด วท.บ.10
16 6304103317 นางสาววัชรินทร์ สุวรรณรัตน์ วท.บ.10
17 6304103318 นางสาววิศรุตา พึ่งปา วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
18 6305105305 นางสาวขนิษฐา ยาวไธสง รป.บ.10
19 6305105306 นางสาวขวัญจิรา ผูกพันธุ์ รป.บ.10
20 6305105309 นางสาวจารุภา คงสถาน รป.บ.10
21 6305105310 นางสาวจารุมน โพธริน รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
22 6206102415 นางสาวอติพร งามประพฤติ บธ.บ.10
23 6306102385 นายศักดิพงศ์ ใจทา บธ.บ.10
24 6306103339 นางสาวนฎกร เงินกองแก้ว บช.บ.10
25 6306103345 นางสาวนริศรา ทานัน บช.บ.10
26 6306103346 นางสาวนฤมล ดาวเงิน บช.บ.10
27 6306103354 นางสาวปรียนุช ใจอิ่ม บช.บ.10
28 6306103357 นายพชรพล เทพแก้ว บช.บ.10
29 6306103359 นางสาวพรพรรณ วิเศษศรี บช.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
30 6110102345 นางสาวลักษณพร ขันทะมา วท.บ.10
31 6210101029 นายพสธร งามสุวรรณวงษ์ วท.บ.10
32 6210101336 นางสาวศิริวรรณ ผาสุข วท.บ10
33 6210101347 นางสาวโสธิดา ทองลิ้ม วท.บ10
34 6310101334 นายสุทธิพงศ์ เอี่ยมทอง วท.บ10
35 6310102310 นายชุติวัต คะปานา วท.บ.10
36 6310102313 นายธนายุทธ เดชจินดา วท.บ.10
37 6310102314 นางสาวธีนิดา อัศวภูมิ วท.บ.10
38 6310102319 นายภานุ แสงฉาย วท.บ.10
39 6310102325 นายสุทิวัส ดีชูศร วท.บ.10
40 6310102327 นายอธิษฐ์ รัศมีเพ็ญ วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
41 6312106305 นายจาฏุพัจน์ พิมพ์ชาติ วท.บ.10
42 6312106313 นายธนิสร มงคลไชยเจริญ วท.บ.10
43 6312106314 นายธีรพงษ์ เถื่อนแท้ วท.บ.10
44 6312106320 นายบุญมี แน่นอุดร วท.บ.10
45 6312106328 นายวีรภัทร ปิ่นปั่น วท.บ.10
46 6312106331 นายสาคร เกตุแสนลี วท.บ.10
47 6312106338 นายชลัช ก่ำศรี วท.บ.10
48 6312107315 นางสาวศศิธร อ่อนน้อม ศ.บ.10
49 6312107317 นางสาวสโรชา สุมามารย์ ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
50 6214101326 นายณัฐพงศ์ มะโนเสาร์ ศศ.บ.10
51 6214101337 นายนันทิภัคค์ โกเสนตอ ศศ.บ.10
52 6314101340 นางสาวนภสินธุ์ ปุณณวนิช ศศ.บ.10
53 6314101416 นางสาวอมรรัตน์ ผ่องทิพย์ ศศ.บ.10
54 6314102326 นางสาวชลิตภากร ปานกลาง B.A.10
55 6314102388 นางสาวพรสวรรค์ วงค์ริยะ B.A.10
56 6314102390 นางสาวพิชญาภา เนตรโรจน์ B.A.10
57 6314102396 นางสาวเฟื่องลดา ประหุน B.A.10
58 6314102426 นางสาววรินธร โขพิมพ์ B.A.10
59 6314102473 นางสาวรวีวร ก้างออนตา B.A.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
60 6315123313 นายธีรดนย์ ดวงไทย วศ.บ.10
61 6315123323 นายพฤกษ์ ปัทมานุช วศ.บ.10
62 6315123326 นายภาณุพงษ์ ถังสูงเนิน วศ.บ.10
63 6315123334 นายสมหวัง กล่อมดวงใจ วศ.บ.10
64 6315123335 นางสาวสุธาสินี เชี่ยวชาญพฤกษา วศ.บ.10
65 6315123338 นายอัศวราช เกิดผล วศ.บ.10
66 6315123339 นายอัษฎาวุฒิ คำแสน วศ.บ.10
67 6315123344 นายเจตนิพัทธ์ เลสัก วศ.บ.10
68 6315123345 นายดนุสรณ์ หมื่นอภัย วศ.บ.10
69 6315123347 นายพิสิทธิ์ สีม่วง วศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
70 6318102321 นางสาวจุไรวรรณ สมดุลย์ ศศ.บ.10
71 6318102383 นายพัฒนพงค์ สุทธคำ ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
72 6322101305 นายกิตติพงศ์ ดีสุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
73 6322101324 นางสาวชลธิชา ประทุมทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
74 6322101341 นางสาวทัศติพร จักรปา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
75 6322101344 นางสาวธมลวรรณ ปุริวงศ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
76 6322101350 นายนพดล ศึกษาภักดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
77 6322101365 นางสาวปิยธิดา บูชากุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
78 6322101379 นายภูวนัย กันธิยะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
79 6322101403 นางสาววารีเพลิน จวบสมัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
80 6322101405 นางสาววิวิศนา กุลชา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
81 6322101413 นางสาวสิรปภา ชื่นประทุม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
82 6322101430 นางสาวอัมรินทร์ เขียวคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47