เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201102380 นายบรรพต สมิด วท.บ.10
2 6201102474 นายอิศรพงศ์ ไชยตน วท.บ.10
3 6301101013 นายณัฐพล ไชยสถาน วท.บ.10
4 6301102304 นายกฤตภาส สิงหนาท วท.บ.10
5 6301102351 นายธนาชัย ใจเรือน วท.บ.10
6 6301102437 นายเอกชัย ปิ่นเสา วท.บ.10
7 6301105306 นายจักรินทร์ ปันคำ วท.บ.10
8 6301105307 นายจิตรกานต์ ทองดี วท.บ.10
9 6301105311 นางสาวฐิติยาภรณ์ ญาณะตัน วท.บ.10
10 6301105316 นายธนากร เกียรตินพคุณ วท.บ.10
11 6301105319 นางสาวฝนมณี สามสาลี วท.บ.10
12 6301105325 นางสาวศิริมาศ มาลีการุณกิจ วท.บ.10
13 6301105332 นางสาวสุธาทิพย์ คุ้มกุดขมิ้น วท.บ.10
14 6301105333 นายอัครชัย จันทร์ศรีมา วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
15 6204101305 นายเกียรติศักดิ์ แซ่โซ้ง วท.บ.10
16 6204101312 นายชาญสิริ บุญจันทร์ วท.บ.10
17 6204101322 นายนรภัทร แคว้งใจ วท.บ.10
18 6304101389 นายฐิติกร เรือนมนต์ วท.บ.10
19 6304103306 นางสาวณัฐริกา เรืองฤทธิ์ วท.บ.10
20 6304103307 นายเดชณรงค์ จินะกาศ วท.บ.10
21 6304103308 นางสาวทิพวัลย์ รายะ วท.บ.10
22 6304103312 นางสาวแพรวพรรณ วงศ์ตา วท.บ.10
23 6304103313 นางสาวภัทรมาศ บุตรจุมปา วท.บ.10
24 6304103314 นางสาวรัตติกรณ์ หยง วท.บ.10
25 6304103315 นางสาวรุ่งธิวา เรือนมูล วท.บ.10
26 6304103316 นางสาววรรณนิสา คงยอด วท.บ.10
27 6304103317 นางสาววัชรินทร์ สุวรรณรัตน์ วท.บ.10
28 6304103318 นางสาววิศรุตา พึ่งปา วท.บ.10
29 6304103319 นางสาวศศิกานต์ วงศ์ก่ำ วท.บ.10
30 6304103320 นางสาวศิรินภา ใจมา วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
31 6305105304 นางสาวเกตุสุดา แย้มกระจ่าง รป.บ.10
32 6305105305 นางสาวขนิษฐา ยาวไธสง รป.บ.10
33 6305105306 นางสาวขวัญจิรา ผูกพันธุ์ รป.บ.10
34 6305105308 นางสาวคุณนิธิ รองเดช รป.บ.10
35 6305105309 นางสาวจารุภา คงสถาน รป.บ.10
36 6305105310 นางสาวจารุมน โพธริน รป.บ.10
37 6305105316 นายฐานทัพ ท้าวภูธร รป.บ.10
38 6305105320 นายดัสกร กัญจนะ รป.บ.10
39 6305105326 นายธิติ ต๊ะพ่อ รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
40 6206102415 นางสาวอติพร งามประพฤติ บธ.บ.10
41 6306102313 นางสาวจิตรลดา ถนอมใจ บธ.บ.10
42 6306102314 นางสาวจิรภิญญา หมวดคง บธ.บ.10
43 6306102338 นายต้นน้ำ เด่นดี บธ.บ.10
44 6306102349 นางสาวธมนวรรณ เกตุมณี บธ.บ.10
45 6306102383 นายศรัณยู สมานพงษ์ บธ.บ.10
46 6306102385 นายศักดิพงศ์ ใจทา บธ.บ.10
47 6306102416 นางสาวแพรวา ปาละดี บธ.บ.10
48 6306102423 นางสาวภัทรนิษฐ์ กาญจนเจริญกุล บธ.บ.10
49 6306103310 นางสาวจันทรักษ์ สมใจอาศัยพนา บช.บ.10
50 6306103319 นางสาวชารีรัตน์ รัตนาวรวิเศษ บช.บ.10
51 6306103320 นางสาวญาริณี อินทะวงษ์ บช.บ.10
52 6306103323 นางสาวฐิติชญา ขอนดอก บช.บ.10
53 6306103324 นายณฐนนท์ เชื้อเจ็ดตน บช.บ.10
54 6306103338 นางสาวธิญาดา ทาป้อ บช.บ.10
55 6306103339 นางสาวนฎกร เงินกองแก้ว บช.บ.10
56 6306103345 นางสาวนริศรา ทานัน บช.บ.10
57 6306103346 นางสาวนฤมล ดาวเงิน บช.บ.10
58 6306103347 นางสาวนัทชา สายสร้อย บช.บ.10
59 6306103350 นางสาวเบญญาภา จันทราราม บช.บ.10
60 6306103353 นางสาวปราณปริยา แก้วมามือ บช.บ.10
61 6306103354 นางสาวปรียนุช ใจอิ่ม บช.บ.10
62 6306103355 นางสาวปิยวดี สมบูรณ์ บช.บ.10
63 6306103357 นายพชรพล เทพแก้ว บช.บ.10
64 6306103358 นางสาวพนิดา บริสุทธิ์ บช.บ.10
65 6306103359 นางสาวพรพรรณ วิเศษศรี บช.บ.10
66 6306103371 นางสาวภาลินี มะโนคำ บช.บ.10
67 6306103375 นางสาวเมธาวี จันทร์ต๊ะวงค์ บช.บ.10
68 6306103376 นางสาวยุวดี อุดหนุน บช.บ.10
69 6306103380 นางสาวระพีพัฒน์ เพชรศรีงาม บช.บ.10
70 6306103381 นางสาวรัตติยา ปัญญา บช.บ.10
71 6306103386 นางสาววริสรา ชุมภู บช.บ.10
72 6306103388 นางสาววันวิสา นาคอก บช.บ.10
73 6306103389 นางสาววาษิณี คำมูลใจ บช.บ.10
74 6306103392 นางสาววิยดา สีกล่อม บช.บ.10
75 6306103393 นางสาวศกาวรัตน์ วิทยาเลิศวจี บช.บ.10
76 6306104302 นางสาวกัญญาณัฐ พวงจันทร์ บธ.บ.10
77 6306104315 นางสาวพรธวัล คำทิพย์ บธ.บ.10
78 6306104316 นางสาวภัทรลภา สุยะการ บธ.บ.10
79 6306104317 นางสาวมานิตา นิลลออ บธ.บ.10
80 6306104318 นางสาววชิรญาณ์ พันแสง บธ.บ.10
81 6306104319 นางสาววรนุช วีจันทร์ บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
82 6209101315 นางสาวเจียรนัย จันทานี ศศ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
83 6210101029 นายพสธร งามสุวรรณวงษ์ วท.บ.10
84 6210101336 นางสาวศิริวรรณ ผาสุข วท.บ10
85 6210101347 นางสาวโสธิดา ทองลิ้ม วท.บ10
86 6310101310 นางสาวชลิตา จองจันทร์ วท.บ10
87 6310101334 นายสุทธิพงศ์ เอี่ยมทอง วท.บ10
88 6310101339 นายอลงกรณ์ หอมอุดม วท.บ10
89 6310102305 นายจิณณวัตร ม่วงมี วท.บ.10
90 6310102308 นายชัยนิตย์ ธรรมมา วท.บ.10
91 6310102309 นายชัยวัฒน์ กนกจรัสวาณิชย์ วท.บ.10
92 6310102310 นายชุติวัต คะปานา วท.บ.10
93 6310102313 นายธนายุทธ เดชจินดา วท.บ.10
94 6310102314 นางสาวธีนิดา อัศวภูมิ วท.บ.10
95 6310102317 นางสาวพรรณวิษา เทพสิงห์ วท.บ.10
96 6310102319 นายภานุ แสงฉาย วท.บ.10
97 6310102325 นายสุทิวัส ดีชูศร วท.บ.10
98 6310102326 นางสาวธนิดา นองสมุทร วท.บ.10
99 6310102327 นายอธิษฐ์ รัศมีเพ็ญ วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
100 6312106305 นายจาฏุพัจน์ พิมพ์ชาติ วท.บ.10
101 6312106312 นายธนากร ธงซิว วท.บ.10
102 6312106313 นายธนิสร มงคลไชยเจริญ วท.บ.10
103 6312106314 นายธีรพงษ์ เถื่อนเเท้ วท.บ.10
104 6312106320 นายบุญมี แน่นอุดร วท.บ.10
105 6312106324 นายภาสวิชญ์ แช่มไพโรจน์ วท.บ.10
106 6312106328 นายวีรภัทร ปิ่นปั่น วท.บ.10
107 6312106331 นายสาคร เกตุเเสนลี วท.บ.10
108 6312106338 นายชลัช ก่ำศรี วท.บ.10
109 6312107315 นางสาวศศิธร อ่อนน้อม ศ.บ.10
110 6312107317 นางสาวสโรชา สุมามารย์ ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
111 6214101326 นายณัฐพงศ์ มะโนเสาร์ ศศ.บ.10
112 6214101337 นายนันทิภัคค์ โกเสนตอ ศศ.บ.10
113 6214101348 นางสาวพิชามญธุ์ อ่อนแก้ว ศศ.บ.10
114 6314101340 นางสาวนภสินธุ์ ปุณณวนิช ศศ.บ.10
115 6314101395 นางสาววิลาสินี วัฒนะ ศศ.บ.10
116 6314101416 นางสาวอมรรัตน์ ผ่องทิพย์ ศศ.บ.10
117 6314102326 นางสาวชลิตภากร ปานกลาง B.A.10
118 6314102376 นางสาวเบญสิตา ไกรสุข B.A.10
119 6314102388 นางสาวพรสวรรค์ วงค์ริยะ B.A.10
120 6314102390 นางสาวพิชญาภา เนตรโรจน์ B.A.10
121 6314102396 นางสาวเฟื่องลดา ประหุน B.A.10
122 6314102398 นางสาวภรางค์ทิพย์ เทพกูล B.A.10
123 6314102423 นางสาววราพร คุ้มนก B.A.10
124 6314102425 นางสาววราลี ทองใส B.A.10
125 6314102426 นางสาววรินธร โขพิมพ์ B.A.10
126 6314102467 นางสาวอารีญา ปู่อ่อน B.A.10
127 6314102471 นางสาวอาอีซะห์ สาลัง B.A.10
128 6314102473 นางสาวรวีวร ก้างออนตา B.A.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
129 6315123301 นางสาวกชกร แซ่ยะ วศ.บ.10
130 6315123302 นายกษิเดช สายโท๊ะ วศ.บ.10
131 6315123303 นางสาวกาญจนา ยศดี วศ.บ.10
132 6315123304 นายจักรพงศ์ ลินใจ วศ.บ.10
133 6315123306 นายชโยดม วงศ์หลวง วศ.บ.10
134 6315123307 นางสาวญาณิศา บัวพลู วศ.บ.10
135 6315123309 นายณภัทร กันธวัฒนะ วศ.บ.10
136 6315123312 นางสาวธนิตา อวดผล วศ.บ.10
137 6315123313 นายธีรดนย์ ดวงไทย วศ.บ.10
138 6315123315 นายธีรภัทร วงค์ษา วศ.บ.10
139 6315123316 นางสาวนฤมล บุญเสริม วศ.บ.10
140 6315123317 นางสาวนฤมล สมปาน วศ.บ.10
141 6315123318 นางสาวเบญทราย ล่ำสูง วศ.บ.10
142 6315123320 นางสาวปัณฑิตา จันทคัด วศ.บ.10
143 6315123322 นายพนมกร ผลาผล วศ.บ.10
144 6315123323 นายพฤกษ์ ปัทมานุช วศ.บ.10
145 6315123325 นายพีรพล ไกรวศิน วศ.บ.10
146 6315123326 นายภาณุพงษ์ ถังสูงเนิน วศ.บ.10
147 6315123327 นายภารดร กันธะ วศ.บ.10
148 6315123328 นางสาวมณัญญา วงษ์ดี วศ.บ.10
149 6315123329 นางสาวมุกแท้ ช่างตรึก วศ.บ.10
150 6315123330 นายวราธิษณ์ ใจกันทา วศ.บ.10
151 6315123331 นางสาววริศรา เตือนสติ วศ.บ.10
152 6315123333 นายวิษณุ ใจงาม วศ.บ.10
153 6315123334 นายสมหวัง กล่อมดวงใจ วศ.บ.10
154 6315123335 นางสาวสุธาสินี เชี่ยวชาญพฤกษา วศ.บ.10
155 6315123336 นายอดิศักดิ์ ทับแก้ว วศ.บ.10
156 6315123338 นายอัศวราช เกิดผล วศ.บ.10
157 6315123339 นายอัษฎาวุฒิ คำแสน วศ.บ.10
158 6315123340 นางสาวอาทิตย์ตยา สุทอง วศ.บ.10
159 6315123341 นายอิทธิพัทธ์ กัญมะใจ วศ.บ.10
160 6315123342 นายไอศวรรย์ บุญยรัตน์ วศ.บ.10
161 6315123343 นายกุญชร สุริวงษ์ วศ.บ.10
162 6315123344 นายเจตนิพัทธ์ เลสัก วศ.บ.10
163 6315123345 นายดนุสรณ์ หมื่นอภัย วศ.บ.10
164 6315123346 นายนายปฏิพล จองซาน วศ.บ.10
165 6315123347 นายพิสิทธิ์ สีม่วง วศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
166 6118102325 นางสาวณัฏฐา ชมนารถติกร ศศ.บ.10
167 6218102314 นางสาวจุฑามาศ จอมจันทร์ ศศ.บ.10
168 6218102326 นายณัชพล จันทร์ทศ ศศ.บ.10
169 6218102343 นายนพรุจ อินต๊ะแสน ศศ.บ.10
170 6318102321 นางสาวจุไรวรรณ สมดุลย์ ศศ.บ.10
171 6318102352 นายธิติวัฒน์ มณีวรรณ ศศ.บ.10
172 6318102378 นางสาวพรวิมล เคลิ้มกระโทก ศศ.บ.10
173 6318102383 นายพัฒนพงค์ สุทธคำ ศศ.บ.10
174 6318102394 นายภาณุพัฒน์ มัธยะจันทร์ ศศ.บ.10
175 6318102398 นายเมธี พรหมฝาย ศศ.บ.10
176 6318102399 นางสาวยลดา คล้ายสิทธิ์ ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
177 6322101016 นางสาวรุจิรา ตั้งเมธากุล วท.บ.10
178 6322101305 นายกิตติพงศ์ ดีสุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
179 6322101312 นางสาวจันจิรา สุภาษี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
180 6322101314 นางสาวจารุวรรณ ใจแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
181 6322101319 นางสาวจุฑามาศ สิงห์ชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
182 6322101322 นายชนิสร สวัสดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
183 6322101323 นางสาวชลฐิชา หมีนิ่ม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
184 6322101324 นางสาวชลธิชา ประทุมทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
185 6322101328 นางสาวชุติมา แก่นมั่น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
186 6322101338 นางสาวณิชา ลมราษฎร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
187 6322101339 นางสาวณิชารีย์ ปรีชารัมย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
188 6322101341 นางสาวทัศติพร จักรปา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
189 6322101342 นางสาวทินสิรี สุดแสง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
190 6322101344 นางสาวธมลวรรณ ปุริวงศ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
191 6322101346 นายธัชพล หน่อวงศ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
192 6322101350 นายนพดล ศึกษาภักดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
193 6322101357 นางสาวนิศาชล นิตรา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
194 6322101358 นางสาวนุตธิภรณ์ บุตติ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
195 6322101361 นางสาวปัญญาพร ลุงลอย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
196 6322101362 นางสาวปานตะวัน จันทร์สาคร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
197 6322101365 นางสาวปิยธิดา บูชากุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
198 6322101375 นางสาวพีระนันท์ ทองแม้น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
199 6322101379 นายภูวนัย กันธิยะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
200 6322101383 นางสาวยุวดี พระงาม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
201 6322101384 นางสาวเยาวลักษณ์ หวังสุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
202 6322101387 นายระพีพัฒน์ กิมิเส วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
203 6322101393 นางสาววรนุช พนาจำปาสถิต วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
204 6322101394 นางสาววรรณกร วิภาจักษณกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
205 6322101395 นางสาววรรณิกา สุดใจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
206 6322101396 นายวรวิทย์ ขวัญรอด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
207 6322101400 นางสาววริศรา เขียวน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
208 6322101402 นางสาววัทนวิภา ใหม่ทองดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
209 6322101403 นางสาววารีเพลิน จวบสมัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
210 6322101404 นางสาววิภาดา บุญเลิศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
211 6322101405 นางสาววิวิศนา กุลชา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
212 6322101408 นางสาวศิริภรณ์ อ้วนคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
213 6322101413 นางสาวสิรปภา ชื่นประทุม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
214 6322101429 นางสาวอลิตา โพธิจักร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
215 6322101430 นางสาวอัมรินทร์ เขียวคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
216 6322101432 นางสาวอานัญญา โคตรทิพย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47