เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาดป300 : หลักปฐพีศาสตร์
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201105301 นางสาวกันติชา รถมณี วท.บ.10
2 6201105303 นางสาวจารุวรรณ ยังใสไพร วท.บ.10
3 6201105304 นายจีรายุทธ นาคแย้ม วท.บ.10
4 6201105305 นางสาวชนิตร์นันท์ หนูผุด วท.บ.10
5 6201105306 นางสาวชลธิชา ตุมอญ วท.บ.10
6 6201105307 นางสาวชัญญา ปิ่งหย่า วท.บ.10
7 6201105308 นางสาวณัฐนันท์ วงศ์อูบ วท.บ.10
8 6201105310 นางสาวธนพร ไทยนุรักษ์ วท.บ.10
9 6201105311 นางสาวธัญวรัตม์ หมุ่ยศรี วท.บ.10
10 6201105313 นางสาวธีรนาฏ วรรชนะ วท.บ.10
11 6201105315 นายนพนันท์ สานา วท.บ.10
12 6201105316 นางสาวนุสบา สุขสำเร็จ วท.บ.10
13 6201105317 นายบวรทัต ศรีวะปะ วท.บ.10
14 6201105318 นางสาวเบญจมาศ เหลาเลิศ วท.บ.10
15 6201105319 นางสาวปัจศวีวรรณ วสะยางกูร วท.บ.10
16 6201105320 นางสาวเปรมวดี จิระทิวากุล วท.บ.10
17 6201105321 นางสาวพรพรรณ คิดตั๋น วท.บ.10
18 6201105322 นางสาวมณฑิรา เรืองนภารัตน์ วท.บ.10
19 6201105323 นางสาวมนัสยา มั่นแก้ว วท.บ.10
20 6201105324 นางสาวเยาวลักษณ์ เขียวจันทร์สืบ วท.บ.10
21 6201105325 นางสาวรุจิรา รินต๊ะสม วท.บ.10
22 6201105326 นางสาวลักษิณา วัดแจ้ง วท.บ.10
23 6201105328 นางสาววิลาณี อุ่นใจ วท.บ.10
24 6201105329 นางสาวศิรภัสสร เตชทัตสิวลี วท.บ.10
25 6201105331 นางสาวศุภิสรา สุวรรณวงศ์ วท.บ.10
26 6201105332 นางสาวสมิตา เจิมศร วท.บ.10
27 6201105333 นายสุทธิภัทร หอมจันทึก วท.บ.10
28 6201105334 นายสุเมธ มากคง วท.บ.10
29 6201105335 นายอภินัทธ์ กฤษประจัน วท.บ.10
30 6201105336 นางสาวอารีมา เส็นทุ่ย วท.บ.10
31 6201105337 นางสาวอุษณีย์ ศิริอาดัมพันธุ์ วท.บ.10
32 6201105338 นายจักรินทร์ ศรีแสง วท.บ.10
33 6201105342 นายสุวดล ทานา วท.บ.10
34 6201105343 นายกษิดิศ กลั่นยิ่ง วท.บ.10
35 6201105345 นายนรบดี แม่นยำ วท.บ.10
36 6201126322 นายบุลากร กิตตินภาดล 10
37 6301126301 นายกฤษฎา ทองคำ 10
38 6301126303 นางสาวจุฬารัตน์ สุมทุม 10
39 6301126304 นางสาวณัชธภากร สบายสุข 10
40 6301126305 นายนนทวัฒน์ ยอดปานันท์ 10
41 6301126306 นายนวฤทธิ์ จันทร์ผ่อง 10
42 6301126307 นางสาวนุชสรา นันต๊ะนา 10
43 6301126308 นายภานุพงษ์ ตะนันศรี 10
44 6301126309 นายศุภกิตต์ สิทธิธรรม 10
45 6301126310 นายสรรเสริญ แซ่ฟุ้ง 10
46 6301126311 นางสาวสุพิชญา ต่อมดวงแก้ว 10
47 6301126312 นายนัฐพล แก้วเขียว 10
48 6301126313 นางสาวกิรณา โคกสีอำนวย 10
49 6301126314 นายชาญชล อิ่มใจ 10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47