เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว100 : ชีววิทยาทั่วไป
กลุ่ม8
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์
1 6404101303 นางสาวกัญญาพัชร ยศสนิท วท.บ.10
2 6404101306 นางสาวขวัญชนก เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา วท.บ.10
3 6404101307 นายจิรายุ สวนสำราญ วท.บ.10
4 6404101310 นางสาวซิมมิ กุกเรยา วท.บ.10
5 6404101311 นายฐิติพงษ์ เรือนสุภา วท.บ.10
6 6404101320 นายธนกฤต เก็ดสราพร วท.บ.10
7 6404101324 นางสาวนิมมิตา สมริน วท.บ.10
8 6404101329 นายพีรพัฒน์ บางขัน วท.บ.10
9 6404101332 นายเมธาวัฒน์ มหาวัน วท.บ.10
10 6404101333 นางสาวเมธินี อัจฉราภัสร์ วท.บ.10
11 6404101334 นายรัฐติกรณ์ จินะกาศ วท.บ.10
12 6404101337 นายลลิษา ยอดมณี วท.บ.10
13 6404101344 นายศุภณัฐ วิบูลย์พานิช วท.บ.10
14 6404101345 นายเศรษฐพงศ์ อินทร์แสง วท.บ.10
15 6404101348 นายสุธิชานนท์ พูลการขาย วท.บ.10
16 6404101354 นางสาวกณิศนันท์ ทองสกุล วท.บ.10
17 6404101355 นายกษิดิ์เดช หลักเหมาะ วท.บ.10
18 6404101356 นายกุณช์ศุภณัฐ ศรีตาบุตรวรัตถ์ วท.บ.10
19 6404101357 นางสาวชนันฌ์ณภัสฐ์ สิงห์คาล วท.บ.10
20 6404101367 นายเพชรยุทธ วงศ์เพชร วท.บ.10
21 6404101371 นางสาววรกมล บัวเรือน วท.บ.10
22 6404101373 นายศุภกร ใจผ่อง วท.บ.10
23 6404101375 นางสาวสุทธิชาญ์ สอนบาลี วท.บ.10
24 6404101378 นางสาวอัจฉริยะณัฐ ปะฏิเต วท.บ.10
25 6404101379 นางสาวไอลดา แสงภิรมย์ วท.บ.10
26 6404105313 นางสาวพรหมพิริยะ ศรีสุพรรณ วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
27 6412106329 นายเวชภิสิทธิ์ ปาสานัย วท.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
28 6418102503 นายกรวิชญ์ ก๋องตา ศศ.บ.10
29 6418102508 นายอังกูร บุญเขียว ศศ.บ.10
30 6418102509 นางสาวอัณศยา ปฏิธันยธรณ์ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47