เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว100 : ชีววิทยาทั่วไป
กลุ่ม7
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401102484 นางสาวกชพร จันทนะ วท.บ.10
2 6401102504 นายพีรดนย์ ไพริน วท.บ.10
3 6401102511 นางสาวศิริลักษณ์ สุพร วท.บ.10
4 6401102513 นายศุภณัฐ วรรณฤทธิ์ วท.บ.10
5 6401102516 นางสาวสุปรีญา ไชยยืน วท.บ.10
6 6401102517 นางสาวสุภัทรา พรมมี วท.บ.10
7 6401102518 นางสาวอาทิตยา เผ่นจันทึก วท.บ.10
8 6401102519 นางสาวอิสตรี แก้วด้วง วท.บ.10
9 6401102522 นายทรงชัย นงค์พยัคฆ์ วท.บ.10
10 6401125302 นายกฤตภัฏ สุภาผล วท.บ.10
11 6401125305 นายเจริญศิริ พลคำสี วท.บ.10
12 6401125312 นางสาวปภาวี บำรุงศรี วท.บ.10
13 6401125314 นายปุณณวิชญ์ เกษทองมา วท.บ.10
14 6401125316 นายพันธุ์ฮาลา ปานจันทร์ วท.บ.10
15 6401125323 นางสาววริสา หน่อคำ วท.บ.10
16 6401125332 นายเจษฎา คุณผม วท.บ.10
17 6401125346 นายสีหเดช เปาอินทร์ วท.บ.10
18 6401126301 นางสาวกมลพรรณ นาคเกตุ 10
19 6401126302 นายจิรศักดิ์ ยอดศร 10
20 6401126303 นางสาวจุฑารัตน์ อิณปุรณ 10
21 6401126304 นางสาวณัฐกานต์ คำมุงคุณ 10
22 6401126305 นางสาวณัฐชยา รัตนพันธ์ 10
23 6401126306 นางสาวณัฐฌาย์ ตั้งมั่นคงเจริญ 10
24 6401126307 นายดีเด่น แซ่หลี่ 10
25 6401126308 นายพงษ์สิทธิ์ แสนยาเกียรติคุณ 10
26 6401126309 นางสาวพิรดา เล้าประเสริฐศรี 10
27 6401126311 นายอธิวัฒน์ อินต๊ะใจ 10
28 6401126312 นายจักรินทร์ ทั่งสุข 10
29 6401126313 นางสาวธัญจิรา ลำทอง 10
30 6401126314 นางสาวนิศารัตน์ แค้นหนองอ้อ 10
31 6401126316 นายมินท์ธาดา ก้อนสมบัติ 10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47