เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว100 : ชีววิทยาทั่วไป
กลุ่ม6
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401102439 นายสงกรานต์ จิตรอ่อน วท.บ.10
2 6401102476 นางสาวอาทิตยา เมืองวัง วท.บ.10
3 6401102480 นางสาวอารีรัตน์ สิงห์ดา วท.บ.10
4 6401102481 นายเอกราช มาหวัน วท.บ.10
5 6401102482 นายเอกลักษณ์ พรมเวียง วท.บ.10
6 6401102483 นางสาวเอื้อกานต์ แจ่มนัยน์ วท.บ.10
7 6401102487 นายกิตติกร พิมสารี วท.บ.10
8 6401102491 นายณัฐกิตติ์ จันทร์ทอง วท.บ.10
9 6401102494 นายทองแท้ การสูงเนิน วท.บ.10
10 6401102495 นายธนวินท์ อุดจอม วท.บ.10
11 6401102496 นายธัญเทพ คงประเสริฐ วท.บ.10
12 6401102497 นายธีรภัทร สีขาว วท.บ.10
13 6401102498 นายธีระพงษ์ เต็มเปียง วท.บ.10
14 6401102499 นางสาวนภัสสร คีรีจริยกิจ วท.บ.10
15 6401102501 นายบุญญภัทร แสงนิล วท.บ.10
16 6401102502 นางสาวปิยะมาศ เกตุฉลอง วท.บ.10
17 6401102503 นางสาวพรพิชญา แซ่เจียม วท.บ.10
18 6401102505 นางสาวภัทราพร เงินทะนงค์ วท.บ.10
19 6401102506 นางสาวภาวนา ชมภูวงษ์ วท.บ.10
20 6401102507 นายวรพล ปานขาว วท.บ.10
21 6401102508 นางสาววิจิตรา เจริญไชย วท.บ.10
22 6401102510 นายศรุต แสงทอง วท.บ.10
23 6401102521 นายรัฐพล ไชยชาญ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47