เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว100 : ชีววิทยาทั่วไป
กลุ่ม5
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401102419 นายรัฐนันท์ คำฝั้น วท.บ.10
2 6401102441 นายสรวิศ สมอหมอบ วท.บ.10
3 6401102442 นายสหรัชต์ มะโนใจ วท.บ.10
4 6401102444 นายสิทธิศักดิ์ แพงสอน วท.บ.10
5 6401102445 นายสิรธีร์ กระบวนสง่า วท.บ.10
6 6401102448 นางสาวสุธาสิณี ศรีนาค วท.บ.10
7 6401102450 นางสาวสุนิสา นาภี วท.บ.10
8 6401102451 นางสาวสุพรรษา สายวงค์ วท.บ.10
9 6401102452 นางสาวสุภาดา รักกระโทก วท.บ.10
10 6401102453 นางสาวสุภาพร คำปันศักดิ์ วท.บ.10
11 6401102454 นางสาวสุภิริญา มหามณี วท.บ.10
12 6401102455 นายสุเมธี วงศ์นารี วท.บ.10
13 6401102456 นายสุริยะ ไชยชนะ วท.บ.10
14 6401102458 นางสาวสุวิดา พิสมัย วท.บ.10
15 6401102459 นางสาวเสาวภา ตุละวิภาค วท.บ.10
16 6401102460 นางสาวหทัยรัตน์ อุตตะมา วท.บ.10
17 6401102461 นางสาวหนึ่งฤทัย แซ่ยะ วท.บ.10
18 6401102462 นายหฤษฎ์ ก้อนสัมฤทธิ์ วท.บ.10
19 6401102463 นายอดิศักดิ์ ก้อนแปง วท.บ.10
20 6401102466 นายอภิชาต กลับสุวรรณ์ วท.บ.10
21 6401102467 นางสาวอรรัมภา ประชายินดี วท.บ.10
22 6401102468 นางสาวอริยา ใจกิ่ง วท.บ.10
23 6401102470 นางสาวอริศรา ตาละสา วท.บ.10
24 6401102471 นางสาวอลิสา แดงดงมาลี วท.บ.10
25 6401102472 นางสาวอังศุมาลี มาบวบ วท.บ.10
26 6401102473 นางสาวอัญชลี บุญเป็ง วท.บ.10
27 6401102474 นายอัยย์รา ป่งแก้ว วท.บ.10
28 6401102475 นายอัสดง เจริญสิทธิ์ วท.บ.10
29 6401102490 นายฐปนพงศ์ ตะริโย วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47