เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว100 : ชีววิทยาทั่วไป
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401102406 นางสาวภัทรนันท์ กล้ากระทำ วท.บ.10
2 6401102407 นางสาวภัทรมน ชลชี วท.บ.10
3 6401102408 นางสาวภัศรา โมกภา วท.บ.10
4 6401102409 นายภานุพงศ์ ยิ้มเจริญ วท.บ.10
5 6401102410 นางสาวภิชาพร ไชยอัษฎาพร วท.บ.10
6 6401102411 นายภูวฤทธิ์ ลมทวีวงค์ วท.บ.10
7 6401102412 นางสาวมัญฑิตา ฟองจันตา วท.บ.10
8 6401102413 นางสาวยุวดี มีอ่อน วท.บ.10
9 6401102415 นางสาวระพีพรรณ นิลสนธิ วท.บ.10
10 6401102416 นายรักษ์พงศ์ ตันตระกูล วท.บ.10
11 6401102417 นางสาวรัชฎาภรณ์ เมาวงษ์ วท.บ.10
12 6401102418 นางสาวรัชฎาภรณ์ อ่างแก้ว วท.บ.10
13 6401102420 นางสาวลัดดาวัลณ์ ขันตีเอี่ยม วท.บ.10
14 6401102422 นางสาวเลิศฤทธิ์ พิศดาร วท.บ.10
15 6401102423 นายวชิรวิชญ์ จารุวสุศิริ วท.บ.10
16 6401102424 นายวยุเดช มะโนทอง วท.บ.10
17 6401102425 นางสาววรรณวลัย สุขสมพร วท.บ.10
18 6401102426 นายวรรธณพล ใหม่คามิ วท.บ.10
19 6401102427 นางสาววรัชยา มาประกอบ วท.บ.10
20 6401102430 นางสาวศตพร พาจันทร์ วท.บ.10
21 6401102431 นายศรีนฤเดช กลิ่นมณฑา วท.บ.10
22 6401102432 นางสาวศิริประภา วงกลม วท.บ.10
23 6401102433 นางสาวศิริลักษณ์ แข็งเจริญกสิกรณ์ วท.บ.10
24 6401102434 นายศุกฤษฎิ์ อินใจ วท.บ.10
25 6401102435 นายศุภกร จินดาธรรม วท.บ.10
26 6401102436 นายศุภวัทน์ วงค์หลวง วท.บ.10
27 6401102437 นายศุภวิชญ์ แป้นห้วย วท.บ.10
28 6401102438 นายศุภวิชญุ์ วงค์หลวง วท.บ.10
29 6401102440 นางสาวสมจิตร แข็งแรง วท.บ.10
30 6401102500 นายนารเมธ วีคำชัย วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47