เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว210 : พฤกษศาสตร์
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301102310 นางสาวกาญจนา กันทิยะวงษ์ วท.บ.10
2 6301102363 นางสาวนิราวรรณ สุนันตา วท.บ.10
3 6301102383 นางสาวภัททิยา เค็มมาก วท.บ.10
4 6301102385 นายภานุพงษ์ ยิ่งยง วท.บ.10
5 6301102389 นางสาวมัลลิกา ก๋งฉิน วท.บ.10
6 6301102392 นางสาวรมิตา ปากองวัน วท.บ.10
7 6301102394 นางสาวรักษิณา ไชยสิทธิ์ วท.บ.10
8 6301102396 นางสาวรุ่งอรุณ บวรเกษตร วท.บ.10
9 6301102397 นางสาวลออรัตน์ บุญโตนด วท.บ.10
10 6301102398 นางสาววนันญา ตาลำ วท.บ.10
11 6301102400 นายวรเมธ ทวีอภิรดีวุฒิ วท.บ.10
12 6301102401 นางสาววรรณพร แจ่มเลิศ วท.บ.10
13 6301102402 นางสาววรัญญา แสนวงษา วท.บ.10
14 6301102406 นายวีรพงศ์ สืบศรีวิชัย วท.บ.10
15 6301102408 นายเวสารัช สารสุวรรณ์ วท.บ.10
16 6301102411 นางสาวศศิกานต์ อัสพันธ์ วท.บ.10
17 6301102413 นางสาวศิวปรียา อำพันธ์ วท.บ.10
18 6301102414 นายศุภกิจ การมั่งมี วท.บ.10
19 6301102416 นางสาวสนธิยา อริยโกมุท วท.บ.10
20 6301102418 นางสาวสมพร พรหมนุช วท.บ.10
21 6301102421 นายสัภยา มากเงิน วท.บ.10
22 6301102422 นางสาวสุกัญญา เรืองหนีชาติ วท.บ.10
23 6301102425 นางสาวสุพรรษา เพ็ชรชนะ วท.บ.10
24 6301102428 นางสาวอรุณวดี ลาดทุ่ง วท.บ.10
25 6301102429 นางสาวอัญมณี อินตาวงค์ วท.บ.10
26 6301102430 นางสาวอัฐภิญญา พรหมรักษา วท.บ.10
27 6301102434 นางสาวอารญา พิทักษ์ไพรวัลย์ วท.บ.10
28 6301102438 นายเจษฎา นันตา วท.บ.10
29 6301102439 นางสาวชฎาพรรณ นายจาย วท.บ.10
30 6301102440 นางสาวณิชกานต์ โตเจริญ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47