เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท011 : มนุษย์กับความงามทางศิลปะ
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401102303 นายกฤษณะ นุชบ้านป่า วท.บ.10
2 6401102307 นายกิตติเชษฐ์ เงางาม วท.บ.10
3 6401102311 นางสาวกุลนิษฐ์ แยกโคกสูง วท.บ.10
4 6401102318 นางสาวคณัสนันท์ อินทวัน วท.บ.10
5 6401102319 นางสาวเครือวัลย์ สุภาพวรพร วท.บ.10
6 6401102321 นายจักรพงษ์ กันยา วท.บ.10
7 6401102322 นางสาวจารุวดี สังข์ทอง วท.บ.10
8 6401102324 นางสาวจินต์จุฑา เบญจคีรีทอง วท.บ.10
9 6401102325 นางสาวจิรนันท์ ชิยางคะบุตร วท.บ.10
10 6401102328 นางสาวจุฬาลักษณ์ ดาวสว่าง วท.บ.10
11 6401102329 นางสาวแจ่มสกุล เหลืองดี วท.บ.10
12 6401102336 นางสาวชลธิชา เจียรไนแก้วอำไพ วท.บ.10
13 6401102341 นายฐิติพงษ์ ทองโชติ วท.บ.10
14 6401102344 นายณัฐกิตติ์ คำแปง วท.บ.10
15 6401102345 นางสาวณัฐชยา มีนา วท.บ.10
16 6401102347 นางสาวณัฐธิดา มะโนเสาร์ วท.บ.10
17 6401102348 นางสาวณัดฐธิดา สุวรรณเมฆ วท.บ.10
18 6401102349 นางสาวณิชกานต์ ยอดดี วท.บ.10
19 6401102350 นางสาวณุตตรา มาเยอะ วท.บ.10
20 6401102351 นายดนุสรณ์ ต๊ะปัญญา วท.บ.10
21 6401102352 นายดนุสิทธิ์ สุวรรณยากุล วท.บ.10
22 6401102355 นายถิรภาพ เพ็งตา วท.บ.10
23 6401102357 นายเทพนิมิตร ชุมชัย วท.บ.10
24 6401102358 นางสาวธนธร ป่าโพธิ์ชัน วท.บ.10
25 6401102360 นางสาวธนพร ศรีพรหมคุณ วท.บ.10
26 6401102366 นายธรรศ ปินตาเปี้ย วท.บ.10
27 6401102371 นายธีระธาดา ทูพันดุง วท.บ.10
28 6401102373 นางสาวนฏกร ขันตีต่อ วท.บ.10
29 6401102376 นายนันทพงศ์ เจริญอภัยกุล วท.บ.10
30 6401102377 นางสาวนันทิชา เสนามาต วท.บ.10
31 6401102378 นางสาวนาตยา ทิมกลั่น วท.บ.10
32 6401102380 นางสาวนิรพร สุรกิจมงคล วท.บ.10
33 6401102381 นางสาวนิรุชา ศรีสายธาร วท.บ.10
34 6401102383 นายบูรพา รุ่งโรจน์ประชาชื่น วท.บ.10
35 6401102384 นายบูราฮานูดิง สาและ วท.บ.10
36 6401102387 นางสาวปพิชญา สารฤทธิ์ วท.บ.10
37 6401102388 นายประกอบบุญ ประดับวงษ์ วท.บ.10
38 6401102389 นางสาวประทุมรัตน์ แสงทอง วท.บ.10
39 6401102390 นายประเสริฐ สุประสงค์นิติ วท.บ.10
40 6401102392 นางสาวปานไพริน ด้วงจิโน วท.บ.10
41 6401102394 นางสาวปิยธิดา สิงห์ชัย วท.บ.10
42 6401102400 นางสาวพิยดา จันทร์โพธิ์ วท.บ.10
43 6401102402 นายพีรพัฒน์ สุขฟอง วท.บ.10
44 6401102407 นางสาวภัทรมน ชลชี วท.บ.10
45 6401102408 นางสาวภัศรา โมกภา วท.บ.10
46 6401102409 นายภานุพงศ์ ยิ้มเจริญ วท.บ.10
47 6401102410 นางสาวภิชาพร ไชยอัษฎาพร วท.บ.10
48 6401102415 นางสาวระพีพรรณ นิลสนธิ วท.บ.10
49 6401102416 นายรักษ์พงศ์ ตันตระกูล วท.บ.10
50 6401102417 นางสาวรัชฎาภรณ์ เมาวงษ์ วท.บ.10
51 6401102418 นางสาวรัชฎาภรณ์ อ่างแก้ว วท.บ.10
52 6401102422 นางสาวเลิศฤทธิ์ พิศดาร วท.บ.10
53 6401102424 นายวยุเดช มะโนทอง วท.บ.10
54 6401102437 นายศุภวิชญ์ แป้นห้วย วท.บ.10
55 6401102440 นางสาวสมจิตร แข็งแรง วท.บ.10
56 6401102441 นายสรวิศ สมอหมอบ วท.บ.10
57 6401102448 นางสาวสุธาสิณี ศรีนาค วท.บ.10
58 6401102458 นางสาวสุวิดา พิสมัย วท.บ.10
59 6401102476 นางสาวอาทิตยา เมืองวัง วท.บ.10
60 6401102480 นางสาวอารีรัตน์ สิงห์ดา วท.บ.10
61 6401102482 นายเอกลักษณ์ พรมเวียง วท.บ.10
62 6401102494 นายทองแท้ การสูงเนิน วท.บ.10
63 6401102497 นายธีรภัทร สีขาว วท.บ.10
64 6401102498 นายธีระพงษ์ เต็มเปียง วท.บ.10
65 6401125320 นายยุทธพิชัย แสนคำ วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
66 6303102308 นางสาวชนากานต์ แจ้งสิทธาเวช วศ.บ.10
67 6303102319 นางสาวปิยนุช จันทร์มูล วศ.บ.10
 วิทยาศาสตร์
68 6304101323 นายญาณวุฒิ ญาณจินดา วท.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
69 6409101341 นางสาวกชกร เปรมไพบูลย์ ศศ.บ.10
70 6409101350 นางสาวธารารัตน์ ลิขิตผู้เจริญ ศศ.บ.10
71 6409101352 นางสาวนัทญา เสนพนัสสัก ศศ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
72 6412101354 นายศุภโชค กันทแปลง ศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
73 6219102508 นางสาวเณวิกา นุรังษี ภ.สถ.บ.10
74 6219102516 นางสาวเบญญภา เกตุแก้ว ภ.สถ.บ.10
75 6219102524 นางสาวภรณ์ทิพย์ ไพรเขียว ภ.สถ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47