เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401124301 นางสาวกฤษติกา มุ่งวิชา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
2 6401124302 นางสาวจีระนันท์ ไชยชนะ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
3 6401124303 นางสาวชนนิกานต์ เกิดสมบุญ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
4 6401124304 นายณัฐวุฒิ พันชน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
5 6401124305 นายธนเขตน์ กล้าหาญ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
6 6401124306 นางสาววรรณษา จิตรีพรต วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
7 6401124309 นางสาวศศิกาณต์ ฤทธิ์เอี่ยม วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
8 6401124313 นางสาวอรปรียา แซ่ผ่าน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
9 6401124315 นางสาวกัญญา สมสุขเสมา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
10 6401124320 นางสาวศรันย์พร มณีรัตน์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
 วิทยาศาสตร์
11 6404101319 นายธนกร ปิญญาทู วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
12 6406101307 นางสาวกัลยารัตน์ ปานาที บธ.บ.10
13 6406101310 นางสาวเกวลิน แสงกาศ บธ.บ.10
14 6406101314 นายจักรพล แซ่หลู่ บธ.บ.10
15 6406101316 นางสาวจิรดา แสงคำแก้ว บธ.บ.10
16 6406101320 นางสาวจุรีรัตน์ งามสม บธ.บ.10
17 6406101324 นางสาวชนิตา แขกแก้ว บธ.บ.10
18 6406101349 นายธาดาพงศ์ ปัญญายิ่ง บธ.บ.10
19 6406101350 นายธีรชาติ ใจกว้าง บธ.บ.10
20 6406101371 นางสาวบัณฑิตา แก้วยศ บธ.บ.10
21 6406101382 นางสาวพรทิวา คำอ้ายอุด บธ.บ.10
22 6406101394 นายภัทรพงศ์ บรรดิ บธ.บ.10
23 6406101395 นายภัทรพงศ์ รัตนะ บธ.บ.10
24 6406101421 นายสุทธิพงษ์ ช่างเหล็ก บธ.บ.10
25 6406101428 นางสาวสุลาพร วังทูลย์ บธ.บ.10
26 6406101431 นางสาวอภิชญา หมู่หนอง บธ.บ.10
27 6406101433 นางสาวอริสา สิทธิโชค บธ.บ.10
28 6406101435 นางสาวอังคณา เจริญชน บธ.บ.10
29 6406101466 นายทัตพงศ์ ขุนฤทธิ์ บธ.บ.10
30 6406101468 นายธนกฤต ตันติวัฒนชัยกุล บธ.บ.10
31 6406101472 นายธีรภัทร์ ประสพโชคชัย บธ.บ.10
32 6406101473 นายธีระทัตย์ ศรีธิจู บธ.บ.10
33 6406101477 นายนิธิศ พลสิงห์ บธ.บ.10
34 6406101490 นางสาวพิรัญญา ศรีแก้ว บธ.บ.10
35 6406101491 นางสาวพิไลวรรณ โอ้อารี บธ.บ.10
36 6406101492 นายภคพล ประพฤติ บธ.บ.10
37 6406101495 นางสาวมนสิชา สมานชื่น บธ.บ.10
38 6406101498 นางสาวยุภา นายเจิง บธ.บ.10
39 6406101502 นางสาววรรณพร พรมจันทร์ บธ.บ.10
40 6406101506 นางสาวศิริกัญญา เอี่ยมชัย บธ.บ.10
41 6406101508 นางสาวศิริลักษณ์ ท่าน้ำ บธ.บ.10
42 6406101509 นายศุทธวัต สุภา บธ.บ.10
43 6406101529 นางสาวกมลชลัท แซ่ตั้ง บธ.บ.10
44 6406101531 นางสาวเสาวลักษณ์ เทือกสา บธ.บ.10
45 6406101534 นางสาวปัทมา จันทน้อย บธ.บ.10
46 6406101538 นางสาวณัฐชยา จันทรสูตร บธ.บ.10
47 6406102307 นายกิตติภัทร ศรีเรือง บธ.บ.10
48 6406102312 นายเจตนิพัทธ์ แก้วแพทย์ บธ.บ.10
49 6406102321 นายณัฐภูมิ เดชพรม บธ.บ.10
50 6406102325 นายทนุธรรม อุเลา บธ.บ.10
51 6406102327 นายธนกฤต ไชยพูน บธ.บ.10
52 6406102360 นางสาวศรัณยา บุญทา บธ.บ.10
53 6406102363 นางสาวศิริประภา มือกุศล บธ.บ.10
54 6406102369 นางสาวหทัยรัตน์ นภัสกูล บธ.บ.10
55 6406102371 นายอภิสิทธิ์ สุตินกาศ บธ.บ.10
56 6406102404 นายณัฐวัช ฉุนหอม บธ.บ.10
57 6406102426 นายภัทรภณ บุญก้ำ บธ.บ.10
58 6406102430 นางสาวมนัสวี ด่านเสถียร บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
59 6409101305 นางสาวชนกสุดา โยสีดา ศศ.บ.10
60 6409101306 นายชุติพงศ์ สรรเสริญ ศศ.บ.10
61 6409101328 นางสาววารุณี แตงนวลจันทร์ ศศ.บ.10
62 6409101363 นางสาวมยุรินทร์ แซ่ย่าง ศศ.บ.10
63 6409101370 นางสาวอิสรีย์ ปุณณกิจวรากรณ์ ศศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
64 6314101348 นางสาวนุสรา ทาก๋า ศศ.บ.10
65 6414102325 นางสาวปรียาภรณ์ ศรีโยธา B.A.10
66 6414102371 นางสาวจีรนันท์ กันทะเนตร B.A.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
67 6418102491 นางสาวกันตยา ขามเทศ ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
68 6119102515 นายรัฐนันท์ สุวาโร ภ.สถ.บ.10
69 6419101008 นายภานุวัฒน์ รบแคล้ว ทล.บ.10
70 6419101012 นางสาวบุรัสกร โนนลือชา ทล.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47