เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาสศ355 : โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสุกร
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6222101302 นางสาวกนกพร เป็งเมืองมูล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
2 6222101306 นางสาวกรรณิการ์ ทาต๊ะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
3 6222101308 นางสาวกัญญรัตน์ ทองนรินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
4 6222101314 นางสาวขวัญฤดี อนุรักษ์ป่า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
5 6222101323 นางสาวจีรนันท์ ติ๊บหน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
6 6222101328 นางสาวชฎากาญจน์ หลวงปางอ้าย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
7 6222101336 นายณราพงษ์ ปูแปง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
8 6222101337 นางสาวณัฐณิชา ปินใจรักษา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
9 6222101338 นายณัฐดนัย กุนาจา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
10 6222101339 นายณัฐดนัย คำมาก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
11 6222101340 นายณัฐนันท์ เชอรัมย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
12 6222101342 นางสาวทิพย์ลาวัลย์ ปาอินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
13 6222101347 นายธนวิทย์ อาสนาทิพย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
14 6222101358 นางสาวนภัสกมล ภู่ชินาพันธ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
15 6222101359 นางสาวนฤมล เกษมศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
16 6222101362 นางสาวนิติภรณ์ กาชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
17 6222101363 นางสาวนิธิพร บรรจงปรุ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
18 6222101373 นางสาวประดับศรี พันพา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
19 6222101381 นางสาวพฤกษา เบ้าจรรยา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
20 6222101388 นางสาวภคมน โตเอี่ยม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
21 6222101391 นางสาวภัสรัค ราพิงค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
22 6222101394 นายภาสกร โชติเรืองนภา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
23 6222101401 นางสาววทันยา ทรัพย์เจริญไว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
24 6222101404 นางสาววนิดา กุดหินนอก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
25 6222101408 นายวัชระ ไชยเมืองชื่น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
26 6222101412 นางสาววีรภัทรา จะวรรณะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
27 6222101415 นางสาวศศิธร อินต๊ะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
28 6222101416 นางสาวศานันทิณี นรสิงห์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
29 6222101419 นางสาวศุภรดา แสงศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
30 6222101420 นายศุภวิชญ์ วงษา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
31 6222101423 นายสรวิชญ์ บุญสม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
32 6222101429 นางสาวสิริวิมล พิมสาร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
33 6222101433 นางสาวสุธิดา เฟื่องฟู วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
34 6222101436 นางสาวหัทยา สิงห์คำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
35 6222101443 นางสาวอารยา นันทเพชร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
36 6422102019 นางสาวอัญวรรณ อุสวะโสภากุล วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47