เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6303103346 นางสาวศศิปภา ทองเปิ่ง วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
2 6304101349 นายพัฒนพงศ สัมพันธโน วท.บ.10
3 6304101370 นายสราวุฒิ การะภักดี วท.บ.10
4 6304101386 นายสหัสวรรษ สุยะ วท.บ.10
5 6404103306 นางสาวณิชากร เริกอินทร์ วท.บ.10
6 6404103320 นางสาวอภัสรา ยิ้มทัด วท.บ.10
7 6404106348 นางสาวอริสรา ปิ่นโพธิ์ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
8 6205105388 นางสาวอิษฎา บุญธรรม รป.บ.10
9 6405105301 นางสาวกัญญาณัฐ ทรงศิลป์ รป.บ.10
10 6405105302 นางสาวกัญญาณัฐ ปุญญธนาคมกุล รป.บ.10
11 6405105303 นางสาวกัลยารัตน์ แก้วสุวาง รป.บ.10
12 6405105304 นายคุณาธิป พุกดวง รป.บ.10
13 6405105305 นางสาวจารุพัสตร์ อุดไธสง รป.บ.10
14 6405105306 นายจีรพันธ์ จันเป็ง รป.บ.10
15 6405105307 นางสาวจุฑาภัทร นิลสุวรรณ รป.บ.10
16 6405105308 นายฉัตรชัย โม๊ะดี รป.บ.10
17 6405105309 นางสาวชลธิชา มงคล รป.บ.10
18 6405105316 นายธรณ์เทพ จองหนัน รป.บ.10
19 6405105317 นางสาวธัญสมร ประสาทสิทธิ์ รป.บ.10
20 6405105319 นางสาวน้ำทิพย์ ช้างมาก รป.บ.10
21 6405105320 นางสาวปธิดา ปัญโญ รป.บ.10
22 6405105322 นางสาวปวีณ์นุช ปงกองแก้ว รป.บ.10
23 6405105323 นายปารมี วงศ์ลิขิตลาภ รป.บ.10
24 6405105324 นางสาวปิยาภรณ์ มูลลา รป.บ.10
25 6405105325 นางสาวปุณิกา เกื้อสกุล รป.บ.10
26 6405105327 นางสาวพรพรรณ อภินันท์ทิพยกุล รป.บ.10
27 6405105328 นางสาวพัณณิตา โอบอ้อม รป.บ.10
28 6405105329 นางสาวพิมพ์วิภา สมบุญชัย รป.บ.10
29 6405105333 นางสาวมลธิดา มะคาลือ รป.บ.10
30 6405105334 นางสาวมิรันตี ธรรมสร รป.บ.10
31 6405105337 นางสาวรวีสวัสดิ์ สิงห์ทอง รป.บ.10
32 6405105338 นางสาวรุจิรัตน์ เวชมะโน รป.บ.10
33 6405105339 นางสาววชิรินทรา สิริใจ รป.บ.10
34 6405105341 นางสาววรกานต์ โพธิ์ประสาร รป.บ.10
35 6405105342 นางสาววรนุช กันสีชา รป.บ.10
36 6405105355 นายอภิสิทธิ์ แก้วคำ รป.บ.10
37 6405105356 นางสาวอาคิรา นาคสังข์ รป.บ.10
38 6405105364 นางสาวกันยารัตน์ คงผลาญ รป.บ.10
39 6405105365 นายคัณฑิเบศร์ นพรัตน์ รป.บ.10
40 6405105371 นางสาวชุตินันท์ กันทะมาลัย รป.บ.10
41 6405105373 นางสาวณัชชาวีณ์ อภิพรบุญญพัฒน์ รป.บ.10
42 6405105374 นางสาวณัฐกฤตา มาอินทร์ รป.บ.10
43 6405105376 นายณัฐวัตร บุญญะ รป.บ.10
44 6405105378 นายทศพล สิทธิวงศ์ รป.บ.10
45 6405105379 นางสาวบัณฑิตา เสลาคุณ รป.บ.10
46 6405105382 นางสาวปริกา จิตต์ริด รป.บ.10
47 6405105385 นางสาวพรสุดารัตน์ สัมมาพรต รป.บ.10
48 6405105386 นายพัชรพล มีแก้ว รป.บ.10
49 6405105391 นางสาวภัทรลดา ลือโขง รป.บ.10
50 6405105392 นางสาวมัมมิต้า ยาดอร์ รป.บ.10
51 6405105394 นางสาววณิชชา บุตรวงค์ รป.บ.10
52 6405105396 นางสาววิลาวัณย์ ฉายสุขเกษม รป.บ.10
53 6405105404 นางสาวเสาวลักษณ์ พนมวาสน์ รป.บ.10
54 6405105405 นางสาวหทัยชนก จันทร์น้อย รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
55 6406102470 นางสาวมณัชญาภรณ์ วนารื่นรมย์ บธ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
56 6210102311 นายธนพล ทับทิมศรี วท.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
57 6418102324 นางสาวณัฐนารี จาดฤทธิ์ ศศ.บ.10
58 6418102328 นายเตชทัต นิลสิงห์ ศศ.บ.10
59 6418102334 นายธนธรณ์ ลาภนำพา ศศ.บ.10
60 6418102341 นายธนันธัด บูชาธรรม ศศ.บ.10
61 6418102353 นายนภสินธุ์ มากกุญชร ศศ.บ.10
62 6418102359 นายปิยทัศน์ ปิงเมือง ศศ.บ.10
63 6418102362 นายพชรพล ธงศิลา ศศ.บ.10
64 6418102381 นางสาววชิรญาร์ บัวสมุย ศศ.บ.10
65 6418102392 นางสาวศิริวิมล โพธัง ศศ.บ.10
66 6418102396 นางสาวสุภิสรา ทาวี ศศ.บ.10
67 6418102400 นางสาวอธิติยา สังเกตุใจ ศศ.บ.10
68 6418102405 นางสาวกมลชนก ก้องกังวาลย์ ศศ.บ.10
69 6418102409 นายกฤษกร มะโนใจ ศศ.บ.10
70 6418102418 นางสาวจอมฉัตร ดวงสว่าง ศศ.บ.10
71 6418102427 นางสาวญดา จันทร์ประเสริฐ ศศ.บ.10
72 6418102430 นายณัฐชนน กองทา ศศ.บ.10
73 6418102433 นายณัฐพงศ์ จันซางเพ็ญ ศศ.บ.10
74 6418102440 นางสาวธวัลรัตน์ พรมเชื้อ ศศ.บ.10
75 6418102441 นางสาวธัญชนก สังข์ป้อม ศศ.บ.10
76 6418102442 นางสาวธัญญารัตน์ เทพศิลป์ ศศ.บ.10
77 6418102447 นายนครินทร์ พงษ์โสด ศศ.บ.10
78 6418102448 นายนภัสถ์ ตันเฮงฮวด ศศ.บ.10
79 6418102449 นางสาวนันทิภาคย์ อิสริยอังกูร ศศ.บ.10
80 6418102457 นางสาวพัชราภรณ์ ขามโนนวัด ศศ.บ.10
81 6418102479 นางสาวศิรินภา เศษกำปัง ศศ.บ.10
82 6418102481 นายสิรวิชญ์ อภิมร ศศ.บ.10
83 6418102498 นายณัฐพล ลุงวิ ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
84 6019102511 นายณภัทร อภิสิทธยากร ภ.สถ.บ.10
85 6419103501 นายกฤษฎา อ่วมจรยิ้ม สถ.บ.10
86 6419103503 นางสาวกัญญาภัค สังข์รุ่ง สถ.บ.10
87 6419103504 นางสาวจิตรกัญญา นาปรัง สถ.บ.10
88 6419103506 นางสาวช่อนภา โบขุนทด สถ.บ.10
89 6419103508 นายชาร์กีรีน เจะเหาะ สถ.บ.10
90 6419103509 นายณัฐดนัย วันจันทร์ สถ.บ.10
91 6419103513 นางสาวยชนา ทองหล่อ สถ.บ.10
92 6419103514 นางสาวลักษิกา นามศักดิ์ สถ.บ.10
93 6419103515 นางสาววิศรุตา แตงดารา สถ.บ.10
94 6419103518 นางสาวสุภัสรา นันทสังข์ สถ.บ.10
95 6419103520 นายกัญจน์ จันทนานนท์ สถ.บ.10
96 6419103521 นางสาวกัลยรัตน์ ต้นสมสุข สถ.บ.10
97 6419103522 นายกิตติศักดิ์ แก้วจับ สถ.บ.10
98 6419103526 นางสาวปรางค์ฉาย เทพประสิทธิ์ สถ.บ.10
99 6419103528 นายพาทิศ วัดพ่วง สถ.บ.10
100 6419103529 นายภูสิทธิ์ อุไรธรากุล สถ.บ.10
101 6419103530 นางสาวมาริษา วงค์เขียว สถ.บ.10
102 6519103512 นายธนสิน ประสงค์ สถ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47