เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10700307 : ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษที่ 21
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6406103302 นางสาวกัลยา เลิศชัยสหกุล บช.บ.10
2 6406103304 นางสาวเขมิกา ชัยดวงคำ บช.บ.10
3 6406103312 นางสาวชนากานต์ อรรคเนตร บช.บ.10
4 6406103314 นางสาวชัญญานุช ศิลปจารี บช.บ.10
5 6406103317 นางสาวณัฐริกา ตาอินทร์ บช.บ.10
6 6406103318 นางสาวดาว ลุงน่า บช.บ.10
7 6406103321 นางสาวธัญชนก แสนขัด บช.บ.10
8 6406103323 นางสาวนัดดา แสงมณีตระกูล บช.บ.10
9 6406103325 นางสาวปาริฉัตร อ๋อประเสริฐ บช.บ.10
10 6406103326 นางสาวปิยนุช สิทธิ บช.บ.10
11 6406103328 นางสาวเปรมฤทัย คะณีวัน บช.บ.10
12 6406103329 นางสาวพัชราพร โพธิ์กราน บช.บ.10
13 6406103331 นางสาวภาวิณี สงคราม บช.บ.10
14 6406103344 นางสาวศศิมาภรณ์ มูลศรี บช.บ.10
15 6406103353 นางสาวสุทธิดา แฮตุ้ย บช.บ.10
16 6406103356 นางสาวสุพรรษา วัฒนภูมิสันติกุล บช.บ.10
17 6406103358 นางสาวสุรีย์พร ประสงค์สุข บช.บ.10
18 6406103359 นางสาวอดิศรินทร์ สรรพอุดมชัย บช.บ.10
19 6406103362 นายอริญชัย หล้าหาญ บช.บ.10
20 6406103363 นางสาวอัญชลี แก้วกันยา บช.บ.10
21 6406103365 นายเอกวัฒน์ ตาละปุง บช.บ.10
22 6406103376 นางสาวกานต์ฤทัย ดวงธรรม บช.บ.10
23 6406103377 นายกิตติภพ โสภะ บช.บ.10
24 6406103381 นางสาวคำอ่อง ลุงจาย บช.บ.10
25 6406103382 นางสาวจันทการต์ คำคูณเมือง บช.บ.10
26 6406103386 นางสาวจุฑารัตน์ เพิ่มผล บช.บ.10
27 6406103389 นางสาวชรินรัตน์ คงคาหลวง บช.บ.10
28 6406103390 นางสาวชโลธร ภูมิชัยโชติ บช.บ.10
29 6406103391 นางสาวโชติกา เลิศมณีพงศ์ บช.บ.10
30 6406103392 นางสาวฐิติวรดา บุญเจริญ บช.บ.10
31 6406103393 นางสาวณภัทร ทาวะไล บช.บ.10
32 6406103394 นางสาวณัฏฐณิชา มีครัว บช.บ.10
33 6406103395 นางสาวณัฏฐณิชา ยะสุนทร บช.บ.10
34 6406103396 นางสาวณัฐพร ร้องเสียง บช.บ.10
35 6406103401 นายถนัดกิจ คำดี บช.บ.10
36 6406103404 นางสาวธิดาพร พิทักษ์สกุลฤาชัย บช.บ.10
37 6406103406 นายจิรายุ จันทาพูน บช.บ.10
38 6406103407 นางสาวนภัสนันท์ วิรัชชู บช.บ.10
39 6406103408 นางสาวนฤมล รถไพรี บช.บ.10
40 6406103414 นางสาวปาณิสรา คำปินใจ บช.บ.10
41 6406103416 นางสาวปิยะภรณ์ สีตาบุตร บช.บ.10
42 6406103417 นางสาวปุณณภา จี๋แก้ว บช.บ.10
43 6406103418 นางสาวผกา ลุงต๊ะ บช.บ.10
44 6406103421 นางสาวพรหมพร พัวพันธุ์ บช.บ.10
45 6406103422 นางสาวพัชรมัย พูลสมบูรณ์ บช.บ.10
46 6406103423 นางสาวพิชชาพร สุขศรีราษฎร์ บช.บ.10
47 6406103424 นางสาวพิมพ์ประภา ตาจิต บช.บ.10
48 6406103427 นางสาวภัทรานิษฐ์ ชัยวงค์ บช.บ.10
49 6406103429 นางสาวมนัญชยา แก่นกล่ำ บช.บ.10
50 6406103431 นางสาวรัญชิดา ศรีมูล บช.บ.10
51 6406103434 นางสาววรินทรา เชื้อลิ้นฟ้า บช.บ.10
52 6406103436 นางสาววัลย์รวี ทองประสงค์ บช.บ.10
53 6406103437 นางสาววิลิณ อินดาวงศ์ บช.บ.10
54 6406103438 นางสาวศรัณยา ศรีสอาด บช.บ.10
55 6406103440 นางสาวศศิวิมล เกลี้ยงเกิด บช.บ.10
56 6406103442 นางสาวศุภกานต์ ไชยรัตน์ บช.บ.10
57 6406103449 นางสาวสุภาวิตา ฉวาง บช.บ.10
58 6406103451 นางสาวอภิญญา โรจน์เจริญชัย บช.บ.10
59 6406103452 นางสาวอภิญญา สิงคำ บช.บ.10
60 6406103457 นางสาวพิมลภา ปัญญามี บช.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47