เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10700307 : ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษที่ 21
กลุ่ม16
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6501126421 นางสาวนันธินา โกวฤทธิ์ วท.บ.10
2 6501126422 นางสาวนาฏยา ษมาจิตสวยงาม วท.บ.10
3 6501126423 นางสาวนิพพิชฌาน์ เกาะแก้ว วท.บ.10
4 6501126424 นายนิรวิทธ์ ประเสริฐ วท.บ.10
5 6501126425 นางสาวเนตรนภา คงสวัสดิ์ วท.บ.10
6 6501126426 นายBounthavi Bounparsouk วท.บ.10
7 6501126427 นางสาวบุษฎา คำดา วท.บ.10
8 6501126428 นางสาวเบ็ญจพร พลซา วท.บ.10
9 6501126429 นางสาวเบญจรัตน์ - วท.บ.10
10 6501126430 นางสาวเบญจวรรณ ภูริโชติสกุล วท.บ.10
11 6501126431 นางสาวเบญญาภา ธรรมสิงห์ วท.บ.10
12 6501126432 นางสาวปฏิมา แก้วพลอย วท.บ.10
13 6501126433 นางสาวปทิตตา แซ่กู่ วท.บ.10
14 6501126434 นางสาวปนัดดา บุญพิมล วท.บ.10
15 6501126435 นางสาวปนิษฐา สีมาเหล็ก วท.บ.10
16 6501126436 นางสาวปพิชญา อโปกุล วท.บ.10
17 6501126437 นางสาวประภัสสร สามัคคี วท.บ.10
18 6501126438 นายปวเรศ พลับงาม วท.บ.10
19 6501126439 นางสาวปาลิตา กันต์งาม วท.บ.10
20 6501126440 นายปิติพงษ์ อินติ วท.บ.10
21 6501126441 นางสาวปิยดา จิตรกล้า วท.บ.10
22 6501126442 นางสาวปิยพร ปัญญาฟอง วท.บ.10
23 6501126443 นางสาวปิย์รดา คำสี วท.บ.10
24 6501126444 นางสาวปิยะฉัตร สรรพาพร วท.บ.10
25 6501126445 นางสาวปิยะดา ภักศรี วท.บ.10
26 6501126446 นายปียนนท์ ปรีดา วท.บ.10
27 6501126447 นางสาวเปี่ยมทรัพย์ สมประเสริฐ วท.บ.10
28 6501126448 นายพงศภัค หลวงภา วท.บ.10
29 6501126449 นางสาวพรทิพา เนติธรรมรัตน์ วท.บ.10
30 6501126450 นายพรพินิต มุ่งวิชา วท.บ.10
31 6501126451 นายพริสร สีหล้า วท.บ.10
32 6501126452 นางสาวพฤกษา แซ่จึ่ง วท.บ.10
33 6501126453 นายพฤทธิพงษ์ สูงสูงเนิน วท.บ.10
34 6501126454 นายพลัฏฐ์ ลิ้มภัทรวรรธน์ วท.บ.10
35 6501126455 นางสาวพัชริดา แก้วฝ่าย วท.บ.10
36 6501126456 นางสาวพัชรินทร์ พัฒนะราช วท.บ.10
37 6501126457 นางสาวพิชชาพร เตาวะโต วท.บ.10
38 6501126458 นายพิทักษ์ อัครวงษ์ วท.บ.10
39 6501126459 นางสาวพิมพ์นิภา กุลธราธนสิษฐ์ วท.บ.10
40 6501126460 นางสาวพีรดา ยองจา วท.บ.10
41 6501126461 นายพีรธัช พรมศรี วท.บ.10
42 6501126462 นางสาวพีรพร บุญโยธา วท.บ.10
43 6501126463 นายพีรพัฒน์ แสงปัญญา วท.บ.10
44 6501126464 นายพีรวัฒน์ รุ่งเรือง วท.บ.10
45 6501126465 นางสาวแพพรรณ มหาหงษ์ วท.บ.10
46 6501126466 นางสาวไพรินทร์ เเก้วบุญสม วท.บ.10
47 6501126467 นางสาวภัณฑิรา ทองสด วท.บ.10
48 6501126468 นางสาวภัทราพร บุญเจริญ วท.บ.10
49 6501126469 นายภัทราวุธ จันทร์ชมภู วท.บ.10
50 6501126470 นายภาณุวัฒน์ จำปาวงค์ วท.บ.10
51 6501126471 นางสาวภาวินี บุญดี วท.บ.10
52 6501126472 นายภูมิภัทร กลั่นหีต วท.บ.10
53 6501126473 นายภูริธัช ชัยชะนะสงคราม วท.บ.10
54 6501126474 นายภูวดล เมืองคำ วท.บ.10
55 6501126475 นายภูวนาถ จันทร์นาม วท.บ.10
56 6501126476 นายภูวรรณ ลือประสงค์จิตร วท.บ.10
57 6501126477 นายภูฬิพัฒน์ มาชัยยะ วท.บ.10
58 6501126478 นางสาวมณฑนรรห์ หอละสิทธิ์ วท.บ.10
59 6501126479 นางสาวมณีรัตน์ ถูหลงเพีย วท.บ.10
60 6501126480 นางสาวมนัสนันท์ อุ่นเอ้ย วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47