เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10300405 : การคำนวณทางธุรกิจและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 พยาบาลศาสตร์
1 6530101329 นางสาวพรหมพร พงษ์อุทธา พย.บ.10
2 6530101330 นางสาวพลอยเพชร บุญยวง พย.บ.10
3 6530101331 นางสาวพัชริญา ขันทะสอน พย.บ.10
4 6530101332 นางสาวภัทราพร สิทธิเจริญ พย.บ.10
5 6530101333 นางสาวภัทราวดี บุญทรง พย.บ.10
6 6530101334 นางสาวภาพฟ้า แก้วบัวดี พย.บ.10
7 6530101335 นางสาวมานิตา แถวอุทุม พย.บ.10
8 6530101336 นางสาวมาริษา นามเทพ พย.บ.10
9 6530101337 นางสาวมุกมณี จิโน พย.บ.10
10 6530101338 นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ย่าง พย.บ.10
11 6530101339 นางสาวรุจิรา กระจ่างศรี พย.บ.10
12 6530101340 นางสาวลภัสรดา จันทรศิริ พย.บ.10
13 6530101341 นางสาววรวลัญช์ จันทร์ทิพย์ พย.บ.10
14 6530101342 นางสาววันวิสา ศรีผา พย.บ.10
15 6530101343 นางสาวแว่นแก้ว คำแดง พย.บ.10
16 6530101344 นางสาวศิรดา แปงหล้า พย.บ.10
17 6530101345 นายศุภกร ดวงจันทอง พย.บ.10
18 6530101346 นางสาวสรัสวัลญ์ สุนันต๊ะ พย.บ.10
19 6530101347 นางสาวสวิตตา อุดมเดช พย.บ.10
20 6530101348 นางสาวสุภาวดี วงศ์ชัย พย.บ.10
21 6530101349 นางสาวสุเมธินี ทิสานนท์ พย.บ.10
22 6530101350 นางสาวหฤทัย ดวงเเก้ว พย.บ.10
23 6530101351 นางสาวอภิญญา คำดี พย.บ.10
24 6530101352 นางสาวอรกัญญา อินลี พย.บ.10
25 6530101353 นางสาวอรจิรา ลินทะจะกะ พย.บ.10
26 6530101355 นางสาวอารีพรรณ สุภามงคล พย.บ.10
27 6530101356 นางสาวสรัญญา สิงห์แก้ว พย.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47