เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301102305 นายกฤษฎา ครูเล่งกี่ วท.บ.10
2 6301102306 นายกฤษณะ วรรณภิละ วท.บ.10
3 6301102350 นายธนวัฒน์ เขื่อนใจ วท.บ.10
4 6301102356 นายธีรพัฒน์ ใจการ วท.บ.10
5 6301102382 นายภวดล โพธิสวัสดิ์ วท.บ.10
6 6301102399 นางสาววนัสสิตา เจาะโพ วท.บ.10
7 6301102411 นางสาวศศิกานต์ อัสพันธ์ วท.บ.10
8 6301102415 นายสถาพร แตงทอง วท.บ.10
9 6301102416 นางสาวสนธิยา อริยโกมุท วท.บ.10
10 6301102417 นายสมชาย พูลเทพ วท.บ.10
11 6301102420 นายสันติภาพ แก้วประดิษฐ์ วท.บ.10
12 6301102430 นางสาวอัฐภิญญา พรหมรักษา วท.บ.10
13 6401102392 นางสาวปานไพริน หน่อสันสี วท.บ.10
14 6401102460 นางสาวหทัยรัตน์ อุตตะมา วท.บ.10
15 6401105302 นางสาวกัญญาวีร์ ดุมไม้ วท.บ.10
16 6401105304 นางสาวจันทนี เดชมงคลศรี วท.บ.10
17 6401105307 นางสาวฐิติพร อ่อนเรือน วท.บ.10
18 6401105308 นายธนพล ต๋าคำ วท.บ.10
19 6401105311 นางสาวปริยากร อยู่เย็น วท.บ.10
20 6401105312 นายพชรพล เฉลิมพนาพันธ์ วท.บ.10
21 6401105313 นางสาวลัคณา กระจ่างโชคสุข วท.บ.10
22 6401105314 นางสาวลัคนทิน สียะบุตร วท.บ.10
23 6401105315 นางสาวสุจิตรา สุระวัง วท.บ.10
24 6401105319 นางสาวหนึ่งฤทัย พรมทิพย์ วท.บ.10
25 6401105320 นางสาวเหมือนดาว พรหมเทศ วท.บ.10
26 6401105323 นางสาวปภาวรินทร์ ยิ้มหัว วท.บ.10
27 6401126302 นายจิรศักดิ์ ยอดศร 10
28 6401126304 นางสาวณัฐกานต์ คำมุงคุณ 10
29 6401126305 นางสาวณัฐชยา รัตนพันธ์ 10
30 6401126306 นางสาวณัฐฌาย์ ตั้งมั่นคงเจริญ 10
31 6401126309 นางสาวพิรดา เล้าประเสริฐศรี 10
32 6401126311 นายอธิวัฒน์ อินต๊ะใจ 10
33 6401126314 นางสาวนิศารัตน์ แค้นหนองอ้อ 10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
34 6303102302 นางสาวเขมิกา สุพะศิริ วศ.บ.10
35 6303102303 นางสาวจงรักษ์ วันทอง วศ.บ.10
36 6303102304 นางสาวจิตตราภรณ์ ใจตื้อ วศ.บ.10
37 6303102308 นางสาวชนากานต์ แจ้งสิทธาเวช วศ.บ.10
38 6303102314 นางสาวธิดารัตน์ สุขทิพย์ วศ.บ.10
39 6303102316 นางสาวนันทการต์ อักขระพันธ์ วศ.บ.10
 บริหารธุรกิจ
40 6206102429 นายจิรวัฒน์ จริยา บธ.บ.10
41 6206102434 นายพงศ์เดช เหล่าพานิช บธ.บ.10
42 6306102302 นายกมล อินธิยศ บธ.บ.10
43 6306102329 นางสาวณัฐกานต์ ใบบอกบุญ บธ.บ.10
44 6306102352 นางสาวธาวิตา มินทขัติ บธ.บ.10
45 6306102353 นางสาวธีรกานต์ วงศา บธ.บ.10
46 6306102382 นางสาววีรยา หนูหล่ำ บธ.บ.10
47 6306102386 นางสาวศิรภัสสร ศรีตะบุตร บธ.บ.10
48 6306102391 นางสาวสกุลรัตน์ จันทร์มาลี บธ.บ.10
49 6306102396 นางสาวสุพรรณิการ์ คำใจ บธ.บ.10
50 6406101546 นางสาวศิริขวัญ เสือคำรณ บธ.บ.10
51 6406101548 นางสาวอริสรา ปิ่นโพธิ์ บธ.บ.10
52 6406102001 นางสาวกฤติยาภรณ์ ชุ่มมงคล บธ.บ.10
53 6406102301 นางสาวกนิษฐา หลวงสุ บธ.บ.10
54 6406102309 นางสาวจันทร์จิรา ปฏิภาคนิมิต บธ.บ.10
55 6406102315 นางสาวชาลิสา เกเย็น บธ.บ.10
56 6406102317 นางสาวญาดาวี คำนิล บธ.บ.10
57 6406102322 นางสาวณิชกานต์ รุ่งเรือง บธ.บ.10
58 6406102323 นางสาวดวงฤดี ทองอิน บธ.บ.10
59 6406102324 นางสาวต่าย คำแก้ว บธ.บ.10
60 6406102326 นางสาวทักษพร อินต๊ะวงค์ บธ.บ.10
61 6406102331 นายนพรัตน์ ป้องคูหลวง บธ.บ.10
62 6406102338 นางสาวปัทมพร ศิริวงศ์ บธ.บ.10
63 6406102343 นางสาวพัชรีพร ทรัพย์ประเสริฐ บธ.บ.10
64 6406102346 นางสาวพิมพ์วิภา สมคิด บธ.บ.10
65 6406102347 นางสาวพีรญา ใจประเสริฐ บธ.บ.10
66 6406102348 นางสาวเพ็ญประภา วรโภชน์ บธ.บ.10
67 6406102362 นางสาวศศิธร แซ่ลิ้ม บธ.บ.10
68 6406102365 นางสาวสุดารัตน์ เกตุพุด บธ.บ.10
69 6406102374 นางสาวอรสา แสนเเจ้ บธ.บ.10
70 6406102379 นางสาวอันธิกา ศักดิ์งาม บธ.บ.10
71 6406102380 นางสาวอาทิตยา เเก้วขาว บธ.บ.10
72 6406102383 นางสาวอิศริยา บุญรอด บธ.บ.10
73 6406102390 นางสาวขวัญชนก คำเรือน บธ.บ.10
74 6406102399 นางสาวณัฎฐธิดา เด็ดเขตตขัน บธ.บ.10
75 6406102400 นางสาวณัฐกานต์ วงค์ดวง บธ.บ.10
76 6406102402 นางสาวณัฐนารี เทพฉิม บธ.บ.10
77 6406102409 นายธภัทร ไกยสวน บธ.บ.10
78 6406102415 นางสาวปนัดดา ดำรงค์ บธ.บ.10
79 6406102421 นายพีรภัทร ยอนสายัณห์ บธ.บ.10
80 6406102422 นายภควัต โคตรพัฒน์ บธ.บ.10
81 6406102428 นายสฐิรวิศ สุขเป็ง บธ.บ.10
82 6406102444 นางสาวศศิมาภรณ์ ภูปัญญา บธ.บ.10
83 6406102455 นางสาวสุชัญญา ยังใสไพร บธ.บ.10
84 6406104304 นายฉันทัช ศิริชัย บธ.บ.10
85 6406104308 นางสาวเบญญาพร หนูหนุน บธ.บ.10
86 6406104317 นางสาววัชราภา ปงก๋าวงค์ บธ.บ.10
87 6406104319 นายวิศวพัฒน์ มังสุลัย บธ.บ.10
88 6406104320 นางสาวศินิศา ฤกษ์ประดับ บธ.บ.10
89 6406104321 นางสาวสุนิสา กามินี บธ.บ.10
90 6406104334 นางสาวรุ่งนภา แสนยอด บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
91 6309101305 นางสาวกุลธิดา มั่งคั่ง ศศ.บ.10
92 6309101318 นางสาวชารินณา จันตะนี ศศ.บ.10
93 6309101319 นางสาวชุติพร ชัยเดช ศศ.บ.10
94 6309101320 นางสาวณหทัย ชุมเขียว ศศ.บ.10
95 6309101321 นายณัฐกานต์ แก้วรินมูล ศศ.บ.10
96 6309101322 นางสาวณัฐธิดา จันทร์แก้ว ศศ.บ.10
97 6309101326 นายณัฐวุฒิ จันทคาม ศศ.บ.10
98 6309101334 นายธีรภัทร เเก้วสิงขร ศศ.บ.10
99 6309101335 นายธีรภัทร สุวรรณโกมลชัย ศศ.บ.10
100 6309101349 นางสาวพริบดาว นาคแดง ศศ.บ.10
101 6309101351 นางสาวพิมประภา คำอ้าย ศศ.บ.10
102 6309101352 นางสาวพิมพ์ไพลิน บุรินทร์กุล ศศ.บ.10
103 6309101354 นางสาวภัทราภา ยอดเกตุ ศศ.บ.10
104 6309101355 นางสาวภาวิณี ธิลำพูน ศศ.บ.10
105 6309101369 นางสาวศรีนารี ภาสดา ศศ.บ.10
106 6309101371 นางสาวศศิวิมล อินต๊ะจักร ศศ.บ.10
107 6309101375 นายสรายุทธ วรรณ์สุทธะ ศศ.บ.10
108 6309101376 นางสาวสิริยุพา ยังดี ศศ.บ.10
109 6309101382 นางสาวสุพิชฌาย์ รัตนธัมม์ ศศ.บ.10
110 6309101384 นางสาวสุรีรัตน์ สิงห์สุวรรณ ศศ.บ.10
111 6309101391 นางสาวอัยย์ลดา กรุตอินทร์ ศศ.บ.10
112 6309101397 นายรชต แสนบุดดี ศศ.บ.10
113 6309101405 นายภูรินทร์ ดวงปัญญาสว่าง ศศ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
114 6410101338 นางสาวอารียา มูลเจริญ วท.บ10
 เศรษฐศาสตร์
115 6412101305 นายธนดล กองสิน ศ.บ.10
116 6412101315 นางสาวภัครมัย ทังแก้ว ศ.บ.10
117 6412101322 นางสาวศศิธร ภักดิ์สันติพงศ์ ศ.บ.10
118 6412101343 นางสาวพรชิตา ยาวังเสน ศ.บ.10
119 6412101345 นางสาวภัทธิยา ขันทยศ ศ.บ.10
120 6412101346 นางสาวภิญญประภา บุญเรือง ศ.บ.10
121 6412101347 นางสาวภิรมรัช นัยวิภาค ศ.บ.10
122 6412101352 นางสาวศิตาพร โปธา ศ.บ.10
123 6412101355 นายสุกฤษฎิ์ พลเจริญ ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
124 6314101345 นายนิธิวัฒน์ นันตา ศศ.บ.10
125 6314101418 นางสาวอรธิฌา แหลมเงินทวีศรี ศศ.บ.10
126 6414101307 นายคชากรณ์ ณ น่าน ศศ.บ.10
127 6414101308 นายคณิศร ชมโกศล ศศ.บ.10
128 6414101316 นางสาวญาณัจฉรา ถิ่นเถิน ศศ.บ.10
129 6414101318 นายณัฐกิตติ์ แจ่มกระจ่าง ศศ.บ.10
130 6414101320 นายณัฐพล คำแหลม ศศ.บ.10
131 6414101324 นายธนากร เป่อแค ศศ.บ.10
132 6414101326 นางสาวนนธิชา ตันตระกูล ศศ.บ.10
133 6414101336 นายพันธพงษ์ ศรีวิภาดา ศศ.บ.10
134 6414101338 นายภาณุกานต์ ไพบูลย์เสมาทัศน์ ศศ.บ.10
135 6414101352 นางสาวสุนิสา หลักมาก ศศ.บ.10
136 6414101353 นางสาวเสาวลักษณ์ พจาดี ศศ.บ.10
137 6414101356 นางสาวอาทิตยา ยิ่งตระกูล ศศ.บ.10
138 6414101363 นางสาวกิตติณัฐชา นาดี ศศ.บ.10
139 6414101373 นายชวิศ แสนสุวรรณ์ ศศ.บ.10
140 6414101378 นางสาวญานนัน ประทิศ ศศ.บ.10
141 6414101381 นางสาวณัฎฐณิชา แย้มสรวล ศศ.บ.10
142 6414101382 นางสาวณัฏฐ์กฤตา อินทชื่น ศศ.บ.10
143 6414101408 นายภัทรกร โบราณ ศศ.บ.10
144 6414102311 นางสาวชนัญชิดา จันทลาด B.A.10
145 6414102339 นางสาววรรณ์วิษา เป็งดอก B.A.10
146 6414102354 นางสาวอันนูร แวกาจิ B.A.10
147 6414102355 นางสาวอารยา รัตนชุลี B.A.10
148 6414102357 นางสาวกชนิภา ศรีสวัสดิ์ B.A.10
149 6414102358 นางสาวกนกกานต์ โคตรทอง B.A.10
150 6414102378 นายชิติพัทธ์ หาญนำผลดี B.A.10
151 6414102388 นางสาวดวงฤทัย สนิทนวน B.A.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
152 6422101303 นางสาวกรรณิการ์ แสนมาลัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
153 6422101313 นางสาวกันยารัตน์ ทองนอก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
154 6422101314 นางสาวกัลยรัตน์ คนสม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
155 6422101318 นางสาวกุลธิดา บุญมี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
156 6422101322 นางสาวเขมจิรา สิงห์สา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
157 6422101337 นางสาวชฎาพร วงค์คม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
158 6422101347 นางสาวฐิติมา แดนโคกสูง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
159 6422101352 นายณัฐนนท์ ธรรมนิยม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
160 6422101354 นางสาวณัฐนันท์ สันเดช วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
161 6422101357 นายณัฐพล มณีกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
162 6422101360 นายทนงศักดิ์ ทองรัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
163 6422101368 นายธนัชชา พุ่มทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
164 6422101372 นางสาวธนาภรณ์ เติมดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
165 6422101375 นางสาวธัญลักษณ์ สังฆกูล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
166 6422101380 นายธีรเมธ ทองแสงแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
167 6422101384 นายนภดล วงศ์อินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
168 6422101391 นางสาวนันทกา ริยะป่า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
169 6422101399 นายบุญฤทธิ์ บุตรแวง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
170 6422101410 นายปัญญพล ประวะเค วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
171 6422101418 นางสาวพริมา นะวะกะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
172 6422101427 นายพิทักษ์พงศ์ ชนะภัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
173 6422101442 นายภานุรักษ์ บุญเงิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
174 6422101450 นายรัชชานนทร์ ปิดสุวรรณ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
175 6422101459 นายวชิรวิท เช้าเครือ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
176 6422101470 นางสาวศศิกานต์ บุญมี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
177 6422101474 นายศิรวิชญ์ ดิ๊ข่อ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
178 6422101501 นางสาวสุวรรณี ชัยชนะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
179 6422101518 นางสาวอัญรัตน์ ทองดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
180 6422101519 นางสาวอัมราพร มูลอำคา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
181 6422101532 นางสาวณัฐริกา โปร่งเมืองไพร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
182 6422101533 นางสาวณัฐวดี โตทรายมูล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
183 6422101534 นางสาวทองชมพู หน่อสร้อยทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
184 6422101540 นางสาวมลฑณา ลาโพธิ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
185 6422101541 นายโยนาห์ บงกชชลาลัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
186 6422101542 นายรัตตัญญู โพธิพฤกษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
187 6422101543 นางสาวรุ่งนภา อนันเอื้อ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
188 6422101547 นางสาวสกุลกาญจน์ สุขรอมแปง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
189 6422101552 นายอภิวิชญ์ ยอดกิจอุดมยิ่ง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
190 6422101554 นายอาปอ ทิปชัยทวีวัฒน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
191 6422101556 นางสาวรัชฎาภรณ์ เขื่อนแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47