เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201102309 นางสาวกานดา นายหลู่ วท.บ.10
2 6201102353 นายธนบดี ผิวสา วท.บ.10
3 6201102363 นางสาวธัญญารัตน์ ปินไชย วท.บ.10
4 6201102484 นายวรัญญู วงค์พระอินทร์ วท.บ.10
5 6401101013 นายจิรายุ งามขำ วท.บ.10
6 6401101023 นางสาวณัฐนันท์ พวงดอกไม้ วท.บ.10
7 6401101030 นางสาวธัญญ์ชุติมา นามปวน วท.บ.10
8 6401101034 นางสาวนริศญา ชอบจิตต์ วท.บ.10
9 6401101044 นายพณพัฒน์ บุญญประภา วท.บ.10
10 6401101046 นางสาวพัชราภรณ์ วงค์ษา วท.บ.10
11 6401101050 นายภูมิพลอย พงษ์นางเมาะ วท.บ.10
12 6401101051 นายภูวเดช พรมพิลา วท.บ.10
13 6401101059 นางสาววิภาวี วิโรจน์ศิริ วท.บ.10
14 6401101068 นางสาวอรสา ใจมา วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
15 6403103301 นางสาวกรนิกา ธีระวงศ์ วท.บ.10
16 6403103313 นายณัฐวุฒิ สังข์ทอง วท.บ.10
17 6403103326 นางสาวเพ็ญนภา คงแก้ว วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
18 6204101362 นางสาวอัญญาณี ฤทธิ์เทวา วท.บ.10
19 6404102313 นางสาวพิมพกานต์ แก้วเฮ้า 10
20 6404106310 นายทักษ์ดนัย สุกาโก วท.บ.10
21 6404106317 นายธีระชัย สุปิงคลัด วท.บ.10
22 6404106319 นายนครินทร์ นันทะเสน วท.บ.10
23 6404106320 นายนันทวัฒน์ แปงกลาง วท.บ.10
24 6404106343 นายอดิศักดิ์ พุฒอิ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
25 6405101311 นายคุณานนต์ ไสยะสุตร ร.บ.10
26 6405101324 นายชลนที ลิ้มวรรธนะสกุล ร.บ.10
27 6405101333 นางสาวณัชชา ทับเจริญ ร.บ.10
28 6405101350 นางสาวนรากร พรหมเมตตา ร.บ.10
29 6405101352 นางสาวนาตาชา กุลดิลก ร.บ.10
30 6405101358 นายปฐม ดอนเปล่ง ร.บ.10
31 6405101373 นายพีรพัฒน์ เรือนชัย ร.บ.10
32 6405101378 นายภูมิ บุญเหลื่อม ร.บ.10
33 6405101393 นางสาวศิริโสภา กันธะอุดม ร.บ.10
34 6405101395 นายศุภชัย ทนันชัย ร.บ.10
35 6405101396 นางสาวศุภธิดา อุ่นเตียม ร.บ.10
36 6405101401 นางสาวสิริบูรณ์ สงสกุล ร.บ.10
37 6405101410 นางสาวอภิรดี จอกลอย ร.บ.10
38 6405101413 นางสาวอิงดาว สมบูรณ์ ร.บ.10
39 6405101416 นางสาวกนกพร งามบ้าน ร.บ.10
40 6405101426 นางสาวณัฐกานต์ นันทพิเชษฐ์กุล ร.บ.10
41 6405101429 นางสาวณิชกานต์ ใจยาคำ ร.บ.10
42 6405101432 นางสาวทิพย์ภาพร บัวไพจิตติ ร.บ.10
43 6405101443 นายปัญญาพล สุขงาม ร.บ.10
 บริหารธุรกิจ
44 6206102317 นางสาวภัคทนัน ต่อกัน บธ.บ.10
45 6206102377 นางสาวภัทราวดี บานเย็น บธ.บ.10
46 6306101312 นางสาวกุลภรณ์ อินทนุ บธ.บ.10
47 6306101313 นางสาวเกศรินทร์ พลประถม บธ.บ.10
48 6306101344 นางสาวดลพร จมรมงคลพิไล บธ.บ.10
49 6306102330 นางสาวณัฐกานต์ ล้วนสุคนธ์ บธ.บ.10
50 6306102334 นางสาวดรัลพร จมรมงคลพิไล บธ.บ.10
51 6306102336 นางสาวดวงพร ศรีสุพรรณสุทธิ บธ.บ.10
52 6306102339 นางสาวเต็มสิริ กองคำ บธ.บ.10
53 6306102340 นางสาวทักษิณา มะโนพันธ์ บธ.บ.10
54 6306102345 นางสาวธนรัตน์ กุลมอญ บธ.บ.10
55 6306102357 นางสาวนริศรา ศิริมนตรี บธ.บ.10
56 6306102358 นางสาวนิศาชล อินทร์ทอง บธ.บ.10
57 6306102359 นางสาวบุญสิตา พัฒนะศิลป์ บธ.บ.10
58 6306102365 นางสาวพนัชกร โนขัติ บธ.บ.10
59 6306102367 นางสาวพิชชาภา สว่างพัฒนกุล บธ.บ.10
60 6306102373 นางสาวภัทรภร แสงศรีจันทร์ บธ.บ.10
61 6306102377 นางสาวรวิสุดา กองทอง บธ.บ.10
62 6306102381 นางสาววิภาดา ศรีปัตถา บธ.บ.10
63 6404106332 นายวรพรต วงค์คำมา บธ.บ.10
64 6406101003 นางสาวเกวลิน อกกว้าง บธ.บ.10
65 6406101004 นางสาวจิดาภา เนื่องจำนงค์ บธ.บ.10
66 6406101005 นางสาวจีรนันท์ ภูวิชิต บธ.บ.10
67 6406101006 นางสาวธนพร จุ่นนาค บธ.บ.10
68 6406101007 นางสาวธนัชญา ติปยานนท์ บธ.บ.10
69 6406101008 นางสาวธัญมาศ สุขสมัย บธ.บ.10
70 6406101010 นางสาวนานกอนคำ - บธ.บ.10
71 6406101011 นางสาวเบญญาภา ประเสริฐสม บธ.บ.10
72 6406101012 นางสาวปรารถนา ร่องจิก บธ.บ.10
73 6406101013 นางสาวปัทมา เพียรขุนทด บธ.บ.10
74 6406101016 นางสาวภัทราภรณ์ ธรรมขันธ์ บธ.บ.10
75 6406101017 นายมควัฒน์ ศรีสมุทร บธ.บ.10
76 6406101018 นางสาวรังสิมา หอมแก่นจันทร์ บธ.บ.10
77 6406101020 นางสาวอรณิชา ศรีอุทัย บธ.บ.10
78 6406101022 นางสาวเกศสุดา บุญเลิศ บธ.บ.10
79 6406101023 นางสาวฐิติมล กิติกุศล บธ.บ.10
80 6406101024 นายปฐิวัฐ มานันตา บธ.บ.10
81 6406101025 นางสาววรินธร เดชาธนบูรณ์ บธ.บ.10
82 6406101026 นายวัชรินทร์ ธินันท์ บธ.บ.10
83 6406101027 นายสีหราช ไชยคำหล้า บธ.บ.10
84 6406101028 นายอธิวัฒน์ กล้วยทอง บธ.บ.10
85 6406101030 นายโชติวิทย์ สมใจ บธ.บ.10
86 6406101031 นายธิติพัทธ์ วงค์ชัย บธ.บ.10
87 6406101469 นายธนภัทร ประจวบศิลป์ บธ.บ.10
88 6406101477 นายนิธิศ พลสิงห์ บธ.บ.10
89 6406101479 นายบุญทำมา กิจณัทกิจฑ์ บธ.บ.10
90 6406101489 นางสาวพิมลพรรณ จันทร์ธรรมกุล บธ.บ.10
91 6406101530 นางสาวรัญชนา จิตรค้ำคูณ บธ.บ.10
92 6406105318 นางสาวธนัชพร ภาคาหาญ บธ.บ.10
93 6406105319 นายวรโชติ ตาชนะ บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
94 6309101370 นางสาวศรีวราพร บุญมณี ศศ.บ.10
95 6409101310 นางสาวดวงดาว เรืองธีรนพคุณ ศศ.บ.10
96 6409101317 นางสาวปภาวรินท์ พลดร ศศ.บ.10
97 6409101343 นางสาวจันทนา แซ่ย่าง ศศ.บ.10
98 6409101368 นางสาวอมิตรา ชัยวุฒิ ศศ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
99 6310101302 นายกัญจน์ ตาเรือนสอน วท.บ10
100 6310101303 นางสาวกัลย์สุดา รัตนชัยนันทกุล วท.บ10
101 6310101325 นางสาวระวิวรรณ รวีกำจร วท.บ10
102 6310101329 นางสาวศิรประภา ฝักแคเล็ก วท.บ10
103 6410101004 นายชยากร บัวอุไร วท.บ.10
104 6410101005 นายชีวิน สุภาบุตรี วท.บ.10
105 6410101006 นายณัฐวัฒน์ เต่แก้ว วท.บ.10
106 6410101007 นายทศนัย งะหมาด วท.บ.10
107 6410101009 นายนนทวัชร์ ภู่ยิ้ม วท.บ.10
108 6410101011 นายนันทวุฒิ กายโรจน์ วท.บ.10
109 6410101013 นายปกรณ์ ยิ่งมีมา วท.บ.10
110 6410101014 นางสาวปุญชรัสมิ์ วัดพิชัย วท.บ.10
111 6410101019 นายก้องกิดากร ใจวงศ์ วท.บ.10
112 6410101020 นางสาวณัฐณิชา ศรีระ วท.บ.10
113 6410101021 นางสาวธณัชพร มีศรี วท.บ.10
114 6410101022 นายอำนาจ มะละ วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
115 6312106321 นางสาวปิยะธิดา พรมมารัตน์ วท.บ.10
 ศิลปศาสตร์
116 6314101319 นางสาวฐิติพร แดงเป้า ศศ.บ.10
117 6314101333 นายธนพัชญ์ รักษ์ชน ศศ.บ.10
118 6414102415 นางสาวฝ้าย - B.A.10
119 6414102418 นางสาวพชรภรณ์ สุภาคมล B.A.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
120 6218102301 นางสาวกนกนารถ ศะศินิล ศศ.บ.10
121 6218102310 นางสาวคุณัญญา กลมกลาง ศศ.บ.10
122 6218102328 นายณัฐพงค์ กันสุยะ ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
123 6219103502 นายการัณย์ กรรณาลงกรณ์ สถ.บ.10
124 6219103503 นางสาวกิริยา เฉียบแหลม สถ.บ.10
125 6219103506 นายชานนท์ แซ่มั่ว สถ.บ.10
126 6219103508 นายณัฎฐนันท์ นันทะระ สถ.บ.10
127 6219103509 นางสาวณัฐวรา วิเศษรจนา สถ.บ.10
128 6219103511 นางสาวธนัญญา อิ่มน้อย สถ.บ.10
129 6219103512 นายนครินทร์ อ่อนตา สถ.บ.10
130 6219103513 นายปรมินทร์ เกียรติชำ สถ.บ.10
131 6219103514 นางสาวปรียาภรณ์ แรกไธสง สถ.บ.10
132 6219103515 นางสาวปรียาภรณ์ สมปราชญ์ สถ.บ.10
133 6219103517 นางสาวปุญญิศา กาญจนาภา สถ.บ.10
134 6219103518 นายพงศ์ธาริน คำอ้ายกาวิน สถ.บ.10
135 6219103519 นางสาวพรญาณี วังชิ้น สถ.บ.10
136 6219103520 นายฟาอิซ เจะอูมา สถ.บ.10
137 6219103521 นางสาวรัตนากร เจริญศรีสุข สถ.บ.10
138 6219103522 นางสาววชิรญาณ์ พันธุระ สถ.บ.10
139 6219103523 นายวรวรรษ คันธะนาลัย สถ.บ.10
140 6219103524 นางสาววิลาสินี จาติระเปา สถ.บ.10
141 6219103526 นางสาวสุพัตรา อุดมชัย สถ.บ.10
142 6219103527 นายสุริยะ สีดา สถ.บ.10
143 6219103532 นายอานนท์ เตชนันท์ สถ.บ.10
144 6419101001 นางสาวกุลธิดา สรจักร ทล.บ.10
145 6419101003 นายชานนท์ ลันทูล ทล.บ.10
146 6419101005 นางสาวทักษิณา ศรีสังข์ ทล.บ.10
147 6419101016 นายฤชา พงษ์สมร ทล.บ.10
148 6419101302 นางสาวธัญชนก โทเพชร์ ทล.บ.10
149 6419101304 นายพัฒน์ ปัญโญใหญ่ ทล.บ.10
150 6419101305 นางสาวสุทธิลักษ์ สุทาคำ ทล.บ.10
151 6419101306 นายเจริญทรัพย์ ลูกแม่พระ ทล.บ.10
152 6419101307 นางสาวธภัทรพร ศรีจรัส ทล.บ.10
153 6419101308 นายพีรวิชญ์ สุมนาวดี ทล.บ.10
154 6419101310 นางสาวสิริลักษณ์ ยงโพธิ์ ทล.บ.10
155 6519101002 นายเกียรติคุณ เวชกามา ทล.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
156 6222101315 นางสาวจตุภรณ์ ปานหลุมเข้า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
157 6422101308 นายกฤษณพงศ์ ระโยธี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
158 6422101334 นายเจริญ แซ่เล่า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
159 6422101353 นางสาวณัฐนรี คูนา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
160 6422101356 นางสาวณัฐพร อินหล่อ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
161 6422101359 นายตะวัน แซ่เล่า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
162 6422101364 นายธนภัทร เเน่นอุดร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
163 6422101378 นางสาวธิดาพร อุดมพนา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
164 6422101383 นางสาวนภเกตน์ เลิศคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
165 6422101386 นางสาวนภัส พรมทับ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
166 6422101387 นางสาวนรบดี ศรีแดง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
167 6422101389 นางสาวนลินี เต๋จ๊ะแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
168 6422101396 นางสาวนุชรี แก้วหนองสังข์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
169 6422101469 นางสาววิไลพร ถาวรมิ่งศักดิ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
170 6422101496 นางสาวสุพพัตรา มั่นใจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
171 6422101535 นางสาวทิพาวรรณ์ สิงห์คำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47