เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401101044 นายพณพัฒน์ บุญญประภา วท.บ.10
2 6401101046 นางสาวพัชราภรณ์ วงค์ษา วท.บ.10
3 6401101050 นายภูมิพลอย พงษ์นางเมาะ วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
4 6403103301 นางสาวกรนิกา ธีระวงศ์ วท.บ.10
5 6403103313 นายณัฐวุฒิ สังข์ทอง วท.บ.10
6 6403103326 นางสาวเพ็ญนภา คงแก้ว วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
7 6404102313 นางสาวพิมพกานต์ แก้วเฮ้า 10
8 6404106310 นายทักษ์ดนัย สุกาโก วท.บ.10
9 6404106317 นายธีระชัย สุปิงคลัด วท.บ.10
10 6404106319 นายนครินทร์ นันทะเสน วท.บ.10
11 6404106320 นายนันทวัฒน์ แปงกลาง วท.บ.10
12 6404106343 นายอดิศักดิ์ พุฒอิ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
13 6405101311 นายคุณานนต์ ไสยะสุตร ร.บ.10
14 6405101324 นายชลนที ลิ้มวรรธนะสกุล ร.บ.10
15 6405101333 นางสาวณัชชา ทับเจริญ ร.บ.10
16 6405101350 นางสาวนรากร พรหมเมตตา ร.บ.10
17 6405101352 นางสาวนาตาชา กุลดิลก ร.บ.10
18 6405101358 นายปฐม ดอนเปล่ง ร.บ.10
19 6405101393 นางสาวศิริโสภา กันธะอุดม ร.บ.10
20 6405101395 นายศุภชัย ทนันชัย ร.บ.10
21 6405101396 นางสาวศุภธิดา อุ่นเตียม ร.บ.10
22 6405101401 นางสาวสิริบูรณ์ สงสกุล ร.บ.10
23 6405101410 นางสาวอภิรดี จอกลอย ร.บ.10
24 6405101413 นางสาวอิงดาว สมบูรณ์ ร.บ.10
25 6405101416 นางสาวกนกพร งามบ้าน ร.บ.10
26 6405101426 นางสาวณัฐกานต์ นันทพิเชษฐ์กุล ร.บ.10
27 6405101429 นางสาวณิชกานต์ ใจยาคำ ร.บ.10
28 6405101432 นางสาวทิพย์ภาพร บัวไพจิตติ ร.บ.10
29 6405101443 นายปัญญาพล สุขงาม ร.บ.10
 บริหารธุรกิจ
30 6306101312 นางสาวกุลภรณ์ อินทนุ บธ.บ.10
31 6306101313 นางสาวเกศรินทร์ พลประถม บธ.บ.10
32 6306101344 นางสาวดลพร จมรมงคลพิไล บธ.บ.10
33 6306102330 นางสาวณัฐกานต์ ล้วนสุคนธ์ บธ.บ.10
34 6306102334 นางสาวดรัลพร จมรมงคลพิไล บธ.บ.10
35 6306102336 นางสาวดวงพร ศรีสุพรรณสุทธิ บธ.บ.10
36 6306102339 นางสาวเต็มสิริ กองคำ บธ.บ.10
37 6306102340 นางสาวทักษิณา มะโนพันธ์ บธ.บ.10
38 6306102345 นางสาวธนรัตน์ กุลมอญ บธ.บ.10
39 6306102357 นางสาวนริศรา ศิริมนตรี บธ.บ.10
40 6306102358 นางสาวนิศาชล อินทร์ทอง บธ.บ.10
41 6306102359 นางสาวบุญสิตา พัฒนะศิลป์ บธ.บ.10
42 6306102365 นางสาวพนัชกร โนขัติ บธ.บ.10
43 6306102367 นางสาวพิชชาภา สว่างพัฒนกุล บธ.บ.10
44 6306102373 นางสาวภัทรภร แสงศรีจันทร์ บธ.บ.10
45 6306102377 นางสาวรวิสุดา กองทอง บธ.บ.10
46 6306102381 นางสาววิภาดา ศรีปัตถา บธ.บ.10
47 6406101010 นางสาวนานกอนคำ - บธ.บ.10
48 6406101011 นางสาวเบญญาภา ประเสริฐสม บธ.บ.10
49 6406101027 นายสีหราช ไชยคำหล้า บธ.บ.10
50 6406101469 นายธนภัทร ประจวบศิลป์ บธ.บ.10
51 6406101477 นายนิธิศ พลสิงห์ บธ.บ.10
52 6406101479 นายบุญทำมา กิจณัทกิจฑ์ บธ.บ.10
53 6406101489 นางสาวพิมลพรรณ จันทร์ธรรมกุล บธ.บ.10
54 6406101530 นางสาวรัญชนา จิตรค้ำคูณ บธ.บ.10
55 6406105318 นางสาวธนัชพร ภาคาหาญ บธ.บ.10
56 6406105319 นายวรโชติ ตาชนะ บธ.บ.10
57 6406105321 นายวรพรต วงค์คำมา บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
58 6309101370 นางสาวศรีวราพร บุญมณี ศศ.บ.10
59 6409101310 นางสาวดวงดาว เรืองธีรนพคุณ ศศ.บ.10
60 6409101317 นางสาวปภาวรินท์ พลดร ศศ.บ.10
61 6409101343 นางสาวจันทนา แซ่ย่าง ศศ.บ.10
62 6409101368 นางสาวอมิตรา ชัยวุฒิ ศศ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
63 6310101302 นายกัญจน์ ตาเรือนสอน วท.บ10
64 6310101303 นางสาวกัลย์สุดา รัตนชัยนันทกุล วท.บ10
65 6310101325 นางสาวระวิวรรณ รวีกำจร วท.บ10
66 6310101329 นางสาวศิรประภา ฝักแคเล็ก วท.บ10
67 6410101005 นายชีวิน สุภาบุตรี วท.บ.10
68 6410101020 นางสาวณัฐณิชา ศรีระ วท.บ.10
69 6410101022 นายอำนาจ มะละ วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
70 6312106321 นางสาวปิยะธิดา พรมมารัตน์ วท.บ.10
 ศิลปศาสตร์
71 6314101319 นางสาวฐิติพร แดงเป้า ศศ.บ.10
72 6314101333 นายธนพัชญ์ รักษ์ชน ศศ.บ.10
73 6414102415 นางสาวฝ้าย - B.A.10
74 6414102418 นางสาวพชรภรณ์ สุภาคมล B.A.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
75 6219103502 นายการัณย์ กรรณาลงกรณ์ สถ.บ.10
76 6219103503 นางสาวกิริยา เฉียบแหลม สถ.บ.10
77 6219103506 นายชานนท์ แซ่มั่ว สถ.บ.10
78 6219103508 นายณัฎฐนันท์ นันทะระ สถ.บ.10
79 6219103509 นางสาวณัฐวรา วิเศษรจนา สถ.บ.10
80 6219103511 นางสาวธนัญญา อิ่มน้อย สถ.บ.10
81 6219103512 นายนครินทร์ อ่อนตา สถ.บ.10
82 6219103513 นายปรมินทร์ เกียรติชำ สถ.บ.10
83 6219103514 นางสาวปรียาภรณ์ แรกไธสง สถ.บ.10
84 6219103515 นางสาวปรียาภรณ์ สมปราชญ์ สถ.บ.10
85 6219103517 นางสาวปุญญิศา กาญจนาภา สถ.บ.10
86 6219103518 นายพงศ์ธาริน คำอ้ายกาวิน สถ.บ.10
87 6219103519 นางสาวพรญาณี วังชิ้น สถ.บ.10
88 6219103520 นายฟาอิซ เจะอูมา สถ.บ.10
89 6219103521 นางสาวรัตนากร เจริญศรีสุข สถ.บ.10
90 6219103522 นางสาววชิรญาณ์ พันธุระ สถ.บ.10
91 6219103523 นายวรวรรษ คันธะนาลัย สถ.บ.10
92 6219103524 นางสาววิลาสินี จาติระเปา สถ.บ.10
93 6219103526 นางสาวสุพัตรา อุดมชัย สถ.บ.10
94 6219103527 นายสุริยะ สีดา สถ.บ.10
95 6219103532 นายอานนท์ เตชนันท์ สถ.บ.10
96 6419101001 นางสาวกุลธิดา สรจักร ทล.บ.10
97 6419101003 นายชานนท์ ลันทูล ทล.บ.10
98 6419101005 นางสาวทักษิณา ศรีสังข์ ทล.บ.10
99 6419101016 นายฤชา พงษ์สมร ทล.บ.10
100 6419101302 นางสาวธัญชนก โทเพชร์ ทล.บ.10
101 6419101304 นายพัฒน์ ปัญโญใหญ่ ทล.บ.10
102 6419101305 นางสาวสุทธิลักษ์ สุทาคำ ทล.บ.10
103 6419101306 นายเจริญทรัพย์ ลูกแม่พระ ทล.บ.10
104 6419101307 นางสาวธภัทรพร ศรีจรัส ทล.บ.10
105 6419101308 นายพีรวิชญ์ สุมนาวดี ทล.บ.10
106 6419101310 นางสาวสิริลักษณ์ ยงโพธิ์ ทล.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
107 6222101315 นางสาวจตุภรณ์ ปานหลุมเข้า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
108 6422101308 นายกฤษณพงศ์ ระโยธี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
109 6422101334 นายเจริญ แซ่เล่า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
110 6422101353 นางสาวณัฐนรี คูนา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
111 6422101356 นางสาวณัฐพร อินหล่อ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
112 6422101359 นายตะวัน แซ่เล่า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
113 6422101364 นายธนภัทร เเน่นอุดร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
114 6422101378 นางสาวธิดาพร อุดมพนา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
115 6422101383 นางสาวนภเกตน์ เลิศคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
116 6422101386 นางสาวนภัส พรมทับ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
117 6422101387 นางสาวนรบดี ศรีแดง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
118 6422101389 นางสาวนลินี เต๋จ๊ะแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
119 6422101396 นางสาวนุชรี แก้วหนองสังข์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
120 6422101469 นางสาววิไลพร ถาวรมิ่งศักดิ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
121 6422101496 นางสาวสุพพัตรา มั่นใจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
122 6422101535 นางสาวทิพาวรรณ์ สิงห์คำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47