เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401124307 นายวิทยา ใจหวัน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
2 6401124308 นายวิทยา ปงลังกา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
3 6401124312 นางสาวหนึ่งฤทัย โนนพยอม วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
4 6401124313 นางสาวอรปรียา แซ่ผ่าน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
5 6401124314 นายกฤษฎา คำปัญญา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
6 6401124317 นายธนวัฒน์ วังพลากร วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
7 6401124318 นายภานุวัฒน์ อรรถกิจไพบูลย์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
8 6401124322 นายศุภณัฐ อินต๊ะ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
9 6501102305 นายกฤตโชค ศรีวิวัฒน์ วท.บ.10
10 6501102307 นายกฤษนัย เฟืองแก้ว วท.บ.10
11 6501102310 นางสาวกัญญาณัฐ มณีนพ วท.บ.10
12 6501102313 นางสาวกัลยากร ภูชมศรี วท.บ.10
13 6501102315 นายการิน ศรีลาภะมาศ วท.บ.10
14 6501102319 นายเกรียงไกร วิใจยา วท.บ.10
15 6501102322 นายคณาธิป ขันเขียว วท.บ.10
16 6501102328 นายจักรพรรดิ์ บุญมาคำ วท.บ.10
17 6501102345 นางสาวชยาภรณ์ บุญคง วท.บ.10
18 6501102359 นางสาวณัฐชยา เมณร์กูล วท.บ.10
19 6501102480 นางสาววนิดา วนาเฉลิมธรรม วท.บ.10
20 6501102506 นางสาวสกุลทิพย์ อินต๊ะภา วท.บ.10
21 6501102518 นางสาวสุพัตรา วิทูรแดนไพร วท.บ.10
22 6501102526 นางสาวอรปรียา ทองอยู่ วท.บ.10
23 6501102542 นายภูวเรศ คำลำปาง วท.บ.10
24 6501102549 นางสาวจิราภรณ์ จิโรจน์ วท.บ.10
25 6501125309 นายชนกานต์ ชัยเทพ วท.บ.10
26 6501126342 นางสาวจิรภัทร์ ศรีสอาด วท.บ.10
27 6501126344 นางสาวจิราภา ยืนนาน วท.บ.10
28 6501126399 นางสาวธัญญาณัฐ ครุฑอินทร์ วท.บ.10
29 6501126522 นางสาววิลาวัณย์ สิทธิธรรม วท.บ.10
30 6501126524 นางสาววีรดา มหานิยม วท.บ.10
31 6501126529 นางสาวศศิประภา สีทา วท.บ.10
32 6501126531 นางสาวศิรประภา พูลทอง วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
33 6403101314 นายธีรภัทร เรืองฤทธิ์ วศ.บ.10
34 6403101317 นายบุณยสิทธิ์ มรรคเจริญ วศ.บ.10
35 6403101323 นายปวรสิทธิ์ วงค์บุญมา วศ.บ.10
36 6403101331 นายภูริบดินทร์ สมคะเน วศ.บ.10
37 6403101332 นายภูวดล พรหมปาลิต วศ.บ.10
38 6403101339 นายสิทธา โพธิสา วศ.บ.10
39 6403101340 นายสิรวิชญ์ ธิจิตตัง วศ.บ.10
40 6403101344 นายอภิสิทธิ์ โยปันเตี้ย วศ.บ.10
41 6403101345 นายอมร ธนะโรจน์รุ่งเรือง วศ.บ.10
42 6403101349 นายชวภณ วงศ์ใจ วศ.บ.10
43 6403101355 นายสิรภพ วีรเดชะ วศ.บ.10
44 6503101305 นายจักรพรรดิ์ กันยาประสิทธิ์ วศ.บ.10
 วิทยาศาสตร์
45 6204101308 นายจารุกิตติ์ ธีระสมบูรณ์ วท.บ.17
46 6204102304 นางสาวทักษพร เชษฐอุ่นเรือน 10
47 6304101307 นายกฤษฎิ์ แซ่เอี้ยว วท.บ.10
48 6304101311 นายกิตติพงษ์ ผิวทอง วท.บ.10
49 6304101312 นายคฑาวุธ พลเมือง วท.บ.10
50 6304101324 นายณภัทร เหมือนศิริ วท.บ.10
51 6304101330 นายเทวินทร์ อินตา วท.บ.10
52 6304101339 นายนนภวัฒน์ ศรีนวล วท.บ.10
53 6304101351 นายพิศณุพงษ์ ชุ่มใจ๋ วท.บ.10
54 6304101353 นายพุฒิพงศ์ พนมไพร วท.บ.10
55 6304103322 นางสาวสุภาภรณ์ แสงจินา วท.บ.10
56 6304103323 นางสาวสุริยาพร ยอดแก้ว วท.บ.10
57 6304103325 นางสาวอาทิตยา พิศแสวง วท.บ.10
58 6304103326 นางสาวไอริณ สุวรรณรักษ์ วท.บ.10
59 6404105304 นายธนายุทธ เเซ่ยับ วท.บ.10
60 6404105306 นางสาวนันทิชา ทิพโชติ วท.บ.10
61 6404105309 นางสาวดวงกมล โสภาวรรณ์ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
62 6205105403 นายลักติชัย ดนตรี รป.บ.10
63 6405101303 นางสาวกฤษณียา กิติกุศล ร.บ.10
64 6405101327 นางสาวชุติมณฑน์ ก้อวงค์ ร.บ.10
65 6405101337 นายณัฐยศ ทุมรัตน์ ร.บ.10
66 6405101368 นางสาวพรชนก ศรีหว้าสะโสม ร.บ.10
67 6405101372 นางสาวพิมพ์ชนก ไพรพงศ์พร ร.บ.10
68 6405101386 นางสาวรุ่งฤดี เกตุรัตน์ ร.บ.10
69 6405101387 นางสาววิชญาพร ธัญญะ ร.บ.10
70 6505101302 นางสาวกนกพร จินดาแจ้ง ร.บ.10
71 6505101303 นางสาวกนกพร แดงประเสริฐ ร.บ.10
72 6505101322 นางสาวปภัสร์ลภัส นามเกิด ร.บ.10
73 6505101329 นายจิรวัฒน์ สามศรีโพธิ์แก้ว ร.บ.10
74 6505101338 นายชนกันต์ เชาว์ช่างเหล็ก ร.บ.10
75 6505101345 นายชัยยาวัฒน์ ยวงสุวรรณ ร.บ.10
76 6505101346 นายชิติพัทธิ์ จันทร์สุรินทร์ ร.บ.10
77 6505101356 นายณัฐพงศ์ หวามาก ร.บ.10
78 6505101360 นายเดชาวัต เพชรอารินทร์ ร.บ.10
79 6505101365 นายธนโชติ นาคนายม ร.บ.10
80 6505101366 นายธนดล ไชยธิมา ร.บ.10
81 6505101369 นายธนะพัฒน์ จันทราช ร.บ.10
82 6505101374 นายธนาวัฏ สุภายอง ร.บ.10
83 6505101386 นายนันทวัฒน์ บุญกระสิน ร.บ.10
84 6505101390 นายนิติกร ทาปัญญา ร.บ.10
85 6505101391 นางสาวนิติยา มโนราช ร.บ.10
86 6505101392 นายนิมิต ประวัติงาม ร.บ.10
87 6505101394 นายเนติรัฐ วิชัยยา ร.บ.10
88 6505101395 นายบวรลักษณ์ อ่อนสุระทุม ร.บ.10
89 6505101400 นายปฏิภาณ พรหมแก้ว ร.บ.10
90 6505101411 นายพชร ใจน้อย ร.บ.10
91 6505101414 นายพฤฒภณ ตาคำ ร.บ.10
92 6505101426 นางสาวเพ็ญพิชชา เขียวดี ร.บ.10
93 6505101442 นางสาวรุ่งรัตน์ วงษ์แก้ว ร.บ.10
94 6505101453 นางสาววารุณี ประเสริฐหล้า ร.บ.10
95 6505101454 นางสาววิชุดา แก้วภูมิแห่ ร.บ.10
96 6505101455 นางสาววิธิดา โพธิ์ชัย ร.บ.10
97 6505101466 นางสาวศิริวิมล ก๋าวิใจ ร.บ.10
98 6505101468 นางสาวศิวรรจน์ พยัคฆ์เมธี ร.บ.10
99 6505101473 นายสิรดนัย สิงห์แก้ว ร.บ.10
100 6505101474 นางสาวสิรินดา แก้วบุตร ร.บ.10
101 6505101475 นางสาวสิลีธร สุนา ร.บ.10
102 6505101477 นางสาวสุทธนุช พวงพุ่ม ร.บ.10
103 6505101481 นางสาวแสงรพี เพชรรัตน์ ร.บ.10
104 6505101482 นางสาวหทัยชนก ใจติ๊บ ร.บ.10
105 6505101485 นางสาวอธิชา ชัยภิบาล ร.บ.10
106 6505105301 นางสาวกนกนุช ศรีนวลขาว รป.บ.10
107 6505105304 นายกฤตยชญ์ เรือนคำมูล รป.บ.10
108 6505105305 นางสาวกฤติยารัตน์ พยัคฆ์สัก รป.บ.10
109 6505105307 นางสาวกัญญารัตน์ พูนดี รป.บ.10
110 6505105310 นายกิตติธัช อ่อนทรัพย์ รป.บ.10
111 6505105312 นายกิตติศักดิ์ ชูศักดิ์ รป.บ.10
112 6505105313 นางสาวเกตสุดา แก้วลังกา รป.บ.10
113 6505105319 นายจิรภัทร โศภิษฐ์ชล รป.บ.10
114 6505105329 นางสาวชามาวีร์ ชูมิตร รป.บ.10
115 6505105337 นางสาวฐิติยา คำไสสุข รป.บ.10
116 6505105346 นายเดชา ทามา รป.บ.10
117 6505105371 นางสาวนัฐกานต์ จันทร์สีมุ่ย รป.บ.10
118 6505105374 นางสาวนิชา กฤษณา รป.บ.10
119 6505105380 นางสาวปริฉัตร ศรีธิใหญ่ รป.บ.10
120 6505105386 นางสาวปาริชาติ วงค์ชัย รป.บ.10
121 6505105389 นางสาวเปมิกา เจริญกูล รป.บ.10
122 6505105391 นางสาวพรรณพษา โกมิตร รป.บ.10
123 6505105392 นางสาวพัชรี เค็มมาก รป.บ.10
124 6505105395 นางสาวพุธิตา มหาหงห์ รป.บ.10
125 6505105410 นางสาวยุวดี จะหา รป.บ.10
126 6505105414 นางสาวรัชนีกร จรแจ่ม รป.บ.10
127 6505105428 นายวัฒนไชย ไชยวงค์ รป.บ.10
128 6505105429 นางสาววันทนี โชติเวทย์สรานนท์ รป.บ.10
129 6505105440 นางสาวสลิลทิพย์ อุตสาสาร รป.บ.10
130 6505105450 นางสาวสุธาสินี สุรพิพิธ รป.บ.10
131 6505105466 นางสาวอัฐภิญญา บุรีรักษ์ รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
132 6306102337 นายต้นข้าว พิมขนิษฐ บธ.บ.10
133 6406101321 นายชนะชัย กังวานกันทร บธ.บ.10
134 6406101349 นายธาดาพงศ์ ปัญญายิ่ง บธ.บ.10
135 6406101351 นายธีร์ธวัช อุดมอด บธ.บ.10
136 6406101360 นางสาวนภา ตะนะเกต บธ.บ.10
137 6406101362 นางสาวนลิน เธอจันทึก บธ.บ.10
138 6406101373 นางสาวปณิตา ภูแสงสั้น บธ.บ.10
139 6406101375 นางสาวปภาดา สวรรค์น้อย บธ.บ.10
140 6406101396 นางสาวภัทราพร ปลื้มจิตร์ปลั่ง บธ.บ.10
141 6406101403 นายรัชชานนท์ นิลไพบูลย์ บธ.บ.10
142 6406101478 นางสาวบงกชทอง บัวทิพย์ บธ.บ.10
143 6406101502 นางสาววรรณพร พรมจันทร์ บธ.บ.10
144 6406101509 นายศุทธวัต สุภา บธ.บ.10
145 6406101516 นางสาวอทิตยา พรหมบูรณ์ บธ.บ.10
146 6406101522 นางสาวอังคณา ตะปวน บธ.บ.10
147 6406101529 นางสาวกมลชลัท แซ่ตั้ง บธ.บ.10
148 6406101534 นางสาวปัทมา จันทน้อย บธ.บ.10
149 6406101538 นางสาวณัฐชยา จันทรสูตร บธ.บ.10
150 6406101541 นางสาวกรรณิการ์ สัสดี บธ.บ.10
151 6406101544 นางสาวพิชชามล มากเเก้ว บธ.บ.10
152 6406101545 นางสาววิรวรรณ แซ่โง้ว บธ.บ.10
153 6406101547 นางสาวอภิญญา จันทร์สีดา บธ.บ.10
154 6406103301 นางสาวกัญญาณี แสนเมืองมา บช.บ.10
155 6406103328 นางสาวเปรมฤทัย คะณีวัน บช.บ.10
156 6406103340 นายวศิน ชุ่มเย็น บช.บ.10
157 6406103343 นางสาวศศิกานต์ สัญญาสัมพันธ์ บช.บ.10
158 6406103349 นางสาวสมฤทัย จันทร์เปรมปรี บช.บ.10
159 6406103357 นางสาวสุพิชญา ทองฟู บช.บ.10
160 6406103373 นางสาวกัญญาพัชร แสนจ้าง บช.บ.10
161 6406103381 นางสาวคำอ่อง ลุงจาย บช.บ.10
162 6406103382 นางสาวจันทการต์ คำคูณเมือง บช.บ.10
163 6406103389 นางสาวชรินรัตน์ คงคาหลวง บช.บ.10
164 6406103415 นางสาวปิยวรรณ จันติลา บช.บ.10
165 6406103420 นางสาวพรรณวษา ลุงกุย บช.บ.10
166 6406103433 นายวรโชติ โอบอ้อม บช.บ.10
167 6406103438 นางสาวศรัณยา ศรีสอาด บช.บ.10
168 6406103439 นางสาวศศินันท์ หลิวสิริพัฒ บช.บ.10
169 6406103443 นางสาวศุภานัน โปทาวี บช.บ.10
170 6406103445 นางสาวสุกฤตยา ภุมรินทร์ บช.บ.10
171 6406103449 นางสาวสุภาวิตา ฉวาง บช.บ.10
172 6406103451 นางสาวอภิญญา โรจน์เจริญชัย บช.บ.10
173 6406103452 นางสาวอภิญญา สิงคำ บช.บ.10
174 6406103454 นางสาวอริสา กองสาสนะ บช.บ.10
175 6406105010 นางสาวธันญารัตน์ ดวงปันสิงห์ บธ.บ.10
176 6406105013 นางสาวเบญจวรรณ ไชยมณี บธ.บ.10
177 6406105018 นางสาววรัญญา ลัทธิศักดิ์ บธ.บ.10
178 6406105023 นางสาวอินทิรา แย้มสุนทรา บธ.บ.10
179 6406105025 นายคณิศร สุขจันทร์ บธ.บ.10
180 6406105026 นางสาวฐิติมา นันชัย บธ.บ.10
181 6406105028 นายณัฐพงษ์ พิเรนรัมย์ บธ.บ.10
182 6406105029 นายทินภัทร มณีแดง บธ.บ.10
183 6506101344 นางสาวเจนจิรา ไชยประเทศ บธ.บ.10
184 6506101346 นางสาวชนากานต์ ทามัน บธ.บ.10
185 6506101347 นางสาวชนาธินาถ ของสวย บธ.บ.10
186 6506101374 นางสาวณัฐชยาภรณ์ ร่างรัตน์ บธ.บ.10
187 6506101378 นางสาวณัฐธนวรรณ เพียปลัด บธ.บ.10
188 6506101382 นายณัฐพงษ์ รัตนะกรองทอง บธ.บ.10
189 6506101388 นางสาวทัณฑิกา มีเหลี่ยม บธ.บ.10
190 6506101392 นางสาวธนภรณ์ จินะวุฒิ บธ.บ.10
191 6506101396 นางสาวธนัชญา นิยมสัตย์ บธ.บ.10
192 6506101403 นางสาวธัญญเรศ รื่นพงษ์ บธ.บ.10
193 6506101406 นางสาวธัญรดา ทูลบุตรดา บธ.บ.10
194 6506101465 นางสาวพัชรพร นาระกันทา บธ.บ.10
195 6506101516 นางสาววศินี ก้อนธิ บธ.บ.10
196 6506101538 นายสกุลพล พลฤทธิ์ บธ.บ.10
197 6506101543 นางสาวสิปราง สุวรรณโชติ บธ.บ.10
198 6506101547 นางสาวสุกัญญา คล้ายเงิน บธ.บ.10
199 6506101575 นางสาวอริศรา สีภา บธ.บ.10
200 6506101584 นางสาวอาทิตยา จันทร์ถาวร บธ.บ.10
201 6506101586 นางสาวอาภัสรา สร้อยเสนา บธ.บ.10
202 6506101587 นางสาวอาใหม่ ละทอ บธ.บ.10
203 6506101599 นายวสุพล สุทธิประภา บธ.บ.10
204 6506102304 นางสาวกนกวรรณ กันทา บธ.บ.10
205 6506102312 นางสาวกฤษณา กระสินธุ์ไพศาล บธ.บ.10
206 6506102314 นางสาวกัญจน์ณิชา จันตำรา บธ.บ.10
207 6506102316 นางสาวกัณภัค โพธิสัตย์ บธ.บ.10
208 6506102319 นางสาวกัลยกร สุทธะมุสิก บธ.บ.10
209 6506102320 นายกานต์ พรพานิช บธ.บ.10
210 6506102333 นางสาวคีตภัทร ศรีสุวรรณ บธ.บ.10
211 6506102339 นางสาวจิรชยา สืบสมุทร บธ.บ.10
212 6506102341 นายจิรภัทร ศรีสองเมือง บธ.บ.10
213 6506102363 นางสาวชาลิดา ศรีปินตา บธ.บ.10
214 6506102366 นางสาวญาณิศา ปกแก้ว บธ.บ.10
215 6506102370 นางสาวฐิติกาญจน์ จันตรี บธ.บ.10
216 6506102371 นางสาวฐิติพรรณ แก้วแจ่ม บธ.บ.10
217 6506102372 นางสาวฑิมพิกา ศรีวรรณา บธ.บ.10
218 6506102375 นางสาวณัฐกมล เชื้อสะอาด บธ.บ.10
219 6506102377 นางสาวณัฐชา ทาวรรณ์ บธ.บ.10
220 6506102407 นายธนดล ยาวิชัย บธ.บ.10
221 6506102416 นายธรณินทร์ มาเยอะ บธ.บ.10
222 6506102421 นายธารทอง เทียมแสน บธ.บ.10
223 6506102425 นายธีรพงศ์ กาศศรีนุก บธ.บ.10
224 6506102427 นางสาวนนทิกา แดงขาวเขียว บธ.บ.10
225 6506102430 นางสาวนภาภัทร กุมาทะ บธ.บ.10
226 6506102431 นางสาวนริศรา ธารธัญสาร บธ.บ.10
227 6506102434 นางสาวนวพร แสงสุข บธ.บ.10
228 6506102437 นางสาวน้ำฝน แก้วกันทา บธ.บ.10
229 6506102443 นางสาวนิรชา จินามา บธ.บ.10
230 6506102444 นางสาวนิศาบดี มิเถาวัลย์ บธ.บ.10
231 6506102445 นางสาวนุชวรา พุ่มทอง บธ.บ.10
232 6506102450 นายบุณยากร หนูใจ บธ.บ.10
233 6506102453 นางสาวเบญจมาศ ดอกปี บธ.บ.10
234 6506102471 นางสาวปวีร์ชนก อริยรัฐธนาโชค บธ.บ.10
235 6506102476 นางสาวปิยธิดา จันทร์ไชย บธ.บ.10
236 6506102479 นายปิยวัฒน์ ปันแก้ว บธ.บ.10
237 6506102496 นางสาวพิมพ์พิศา พูลเพิ่ม บธ.บ.10
238 6506102509 นายภัครพล รักธรรม บธ.บ.10
239 6506102511 นายภาณุวัฒน์ ชุนดี บธ.บ.10
240 6506102534 นายรพีภัทร อาวาท บธ.บ.10
241 6506102544 นางสาวละอองดาว ดวงใจ บธ.บ.10
242 6506102555 นางสาววริศา พลวาณิช บธ.บ.10
243 6506102573 นางสาวศันสนีย์ โพนยงค์ บธ.บ.10
244 6506102578 นายศิวราช สุวรรณโชติ บธ.บ.10
245 6506102593 นางสาวสิรินาถ นาปรัง บธ.บ.10
246 6506102601 นางสาวสุภานัน ดีพรม บธ.บ.10
247 6506102619 นางสาวอัฐภิญญา ศรีเจริญ บธ.บ.10
248 6506102633 นายแทนไทย สิทธิคุณ บธ.บ.10
249 6506102636 นางสาวพัชริดา ศิริ บธ.บ.10
250 6506103006 นางสาวกรองทอง ใจสดใส บช.บ.10
251 6506103019 นางสาวกุลธิดา ไชยนุรักษ์ บช.บ.10
252 6506103022 นางสาวคำพลอย อินคำ บช.บ.10
253 6506103030 นางสาวเจ ตะดี บช.บ.10
254 6506103041 นางสาวฐิติพร วงศ์ไชยนิตย์ บช.บ.10
255 6506103057 นางสาวธัญญาภรณ์ ใจคำ บช.บ.10
256 6506103060 นางสาวธิดาพรรณ นามดี บช.บ.10
257 6506103067 นางสาวนัทธมน วงศ์พรสิริ บช.บ.10
258 6506103070 นางสาวนิรชา ชมภูศรี บช.บ.10
259 6506103073 นางสาวบัวชมพู สิงห์แก้ว บช.บ.10
260 6506103074 นางสาวเบญจมาศ วิกัน บช.บ.10
261 6506103100 นางสาวมณีวรรณ ฝนบริบูรณ์ บช.บ.10
262 6506103104 นางสาวยลดา แสงวงค์ บช.บ.10
263 6506103121 นางสาวศริญญา หล้ามณี บช.บ.10
264 6506103125 นางสาวศิริลักษณ์ ภาวังค์ บช.บ.10
265 6506103128 นางสาวสโรชา สุขศรีเจริญพนา บช.บ.10
266 6506103146 นางสาวอินทิรา เจษฎาอนุพงค์กุล บช.บ.10
267 6506104304 นายกาญจนศักดิ์ เพ็งพุฒ บธ.บ.10
268 6506104325 นายชนายุทธ ทองคง บธ.บ.10
269 6506104334 นายชัยพิสิทธิ์ เลาว้าง บธ.บ.10
270 6506104346 นายณัฐปกรณ์ ไกลถิ่น บธ.บ.10
271 6506104347 นายณัฐพล จินดากรณ์ บธ.บ.10
272 6506104359 นายธนกฤต ศรีสุข บธ.บ.10
273 6506104360 นายธนชิต แก้วปลั่ง บธ.บ.10
274 6506104367 นายนราธิป ลำพองชาติ บธ.บ.10
275 6506104404 นางสาวภัททิรา ตาจาย บธ.บ.10
276 6506104407 นางสาวภีรณัฐ วัชรางกูร บธ.บ.10
277 6506104410 นางสาวมนัญญา ใหม่จันทร์ บธ.บ.10
278 6506104428 นางสาวศิรินุช สมสงวน บธ.บ.10
279 6506104432 นางสาวศุทธินี ศรีทอง บธ.บ.10
280 6506104436 นางสาวศุภิษา กาน้อย บธ.บ.10
281 6506104443 นางสาวสิริยากร ชอบการกิจ บธ.บ.10
282 6506104445 นางสาวสิรีธร อิงสุทธิเจริญ บธ.บ.10
283 6506104447 นางสาวสุณัฏฐา เชียงคำ บธ.บ.10
284 6506104449 นางสาวสุธิตรา ปิงกุล บธ.บ.10
285 6506104450 นางสาวสุพรรษา กันทะวงค์ บธ.บ.10
286 6506104451 นางสาวสุพิชฌาย์ มาดี บธ.บ.10
287 6506104453 นางสาวสุรดี จางวงศ์เจริญ บธ.บ.10
288 6506104476 นางสาวฐิติวรดา ค่ายแก้ว บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
289 6409101308 นายณัฎฐากร อำพรรณ์ ศศ.บ.10
290 6409101311 นางสาวดาราทิพย์ เมืองมอง ศศ.บ.10
291 6409101333 นางสาวสุดารัตน์ วรรณภิระ ศศ.บ.10
292 6409101335 นางสาวอภิญญา ปาลี ศศ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
293 6410101360 นายอชิรวัตติ์ งามผล วท.บ10
 เศรษฐศาสตร์
294 6412101341 นายปิยวัฒน์ ถาตา ศ.บ.10
295 6412101358 นายอัมรินทร์ ศิลมั่น ศ.บ.10
296 6512101306 นายกัญจน์ ยิ้มยัง ศ.บ.10
297 6512106304 นายจีรพันธ์ ศรีสุรักษ์ วท.บ.10
298 6512106316 นายนพคุณ ชุมรัมย์ วท.บ.10
299 6512106328 นายยศวรรธน์ ปันนวน วท.บ.10
300 6512106331 นายวิศวะ ธิธรรมมา วท.บ.10
301 6512106332 นายวีรยุทธ วัฒนะไชยศรี วท.บ.10
 ศิลปศาสตร์
302 6414101302 นางสาวกนกดารินทร์ แก่นคำ ศศ.บ.10
303 6414101303 นายกนกพล แสนคำหมื่น ศศ.บ.10
304 6414101305 นางสาวเกศราภา เขียวสวัสดิ์ ศศ.บ.10
305 6414101309 นางสาวคีรีนันท์ สาทแก้ว ศศ.บ.10
306 6414101311 นายเจษฎา กล่อมกูล ศศ.บ.10
307 6414101312 นายเฉลิมเกียรติ วรรณวาลา ศศ.บ.10
308 6414101323 นายธนวันต์ สนธิกุล ศศ.บ.10
309 6414101327 นายนรากร สุขแก้ว ศศ.บ.10
310 6414101333 นายประเสริฐสิริ เลิศประเสริฐ ศศ.บ.10
311 6414101334 นายพงษ์สิทธิ์ ทนุโวหาร ศศ.บ.10
312 6414101337 นายภาคภูมิ ชมภู ศศ.บ.10
313 6414101340 นายรังสิมันต์ พรมมา ศศ.บ.10
314 6414101345 นายวิชญะ กันทะวะ ศศ.บ.10
315 6414101357 นายเอกชัย ปินตาปิน ศศ.บ.10
316 6414101360 นายกฤษฎา นิลงาม ศศ.บ.10
317 6414101369 นางสาวจิรภัทร ไชยวงศ์ ศศ.บ.10
318 6414101372 นายจีระเดช เพียปลัด ศศ.บ.10
319 6414101375 นายชิษณุพงศ์ บุญสม ศศ.บ.10
320 6414101376 นางสาวชุติกาญจน์ บุญชุม ศศ.บ.10
321 6414101377 นายญาณากร กุนามา ศศ.บ.10
322 6414101388 นายธีรภัทร์ โพธิ์สีมา ศศ.บ.10
323 6414101391 นางสาวบุษญารัตน์ เล็บกระโทก ศศ.บ.10
324 6414101392 นางสาวเบญจวรรณ กาญสอาด ศศ.บ.10
325 6414102306 นางสาวคำทวย ลุงยอด B.A.10
326 6414102313 นายชวโรจน์ เลิศไกรชัยพร B.A.10
327 6414102336 นางสาวรัตนาพร คำเงิน B.A.10
328 6414102337 นางสาวลลิตพรรณ สอนทรง B.A.10
329 6414102345 นางสาวสิวลี ยศ B.A.10
330 6414102346 นางสาวสุชัญญา สกุลจรรยาดี B.A.10
331 6414102361 นางสาวกนกวรรณ พันภักดี B.A.10
332 6414102367 นางสาวจิดาภา ไชยวงค์ษา B.A.10
333 6414102373 นายเจตนิพัฒน์ จันทร์หนัก B.A.10
334 6414102375 นางสาวฉัตรกมล สระแพง B.A.10
335 6414102382 นางสาวณัฐกานต์ อ่อนศรี B.A.10
336 6414102383 นางสาวณัฐชยา ศรีวรมย์ B.A.10
337 6414102389 นายทิวา ดุมนิล B.A.10
338 6414102402 นางสาวนันท์นภัส ณัฐวิทย์ธัญญา B.A.10
339 6414102412 นายปิยวัฒน์ คำพาลี B.A.10
340 6414102414 นางสาวเปรมา นุ่มเกิด B.A.10
341 6414102416 นายพงศธร สุวรรณมาโจ B.A.10
342 6414102421 นางสาวพัณณิตา ผูกพันธ์ B.A.10
343 6414102422 นางสาวพิชญาภา จิวเดช B.A.10
344 6414102424 นางสาวพินิตนันท์ แก้วจันทร์เพชร B.A.10
345 6414102425 นายพิบูลย์ วะสัตย์ B.A.10
346 6414102435 นางสาวลลิตา วิทยพงษ์ B.A.10
347 6414102437 นางสาววาสนา ใกล้จันอัด B.A.10
348 6414102450 นางสาวสุภัทรา เนาว์ประดิษฐ์ B.A.10
349 6414102455 นางสาวอรวรรณ จันทร์งาม B.A.10
350 6414102457 นางสาวอาทิตยา ซุยสียา B.A.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
351 6319103502 นางสาวจันทนิภา พฤกสุวรรณ สถ.บ.10
352 6319103503 นางสาวจางฟง พรทิพย์ สถ.บ.10
353 6319103506 นายชญานนท์ อินทรประวัติ สถ.บ.10
354 6319103510 นางสาวณัฐพร แก้วสาย สถ.บ.10
355 6319103511 นางสาวณัฐริกา เสนา สถ.บ.10
356 6319103512 นางสาวณัฐวรา รักสัตย์ สถ.บ.10
357 6319103521 นางสาวเบญจรัตน์ แสนละคร สถ.บ.10
358 6319103522 นางสาวเบญจวรรณ กามาด สถ.บ.10
359 6319103523 นางสาวปณิตา รัตนศรี สถ.บ.10
360 6319103527 นายปัณณ์ เงาดี สถ.บ.10
361 6319103528 นายพีระ โม้คำ สถ.บ.10
362 6319103529 นางสาวภัทรวดี ปวงรังษี สถ.บ.10
363 6319103533 นางสาวรัตนาวดี แก้วตุ้ย สถ.บ.10
364 6319103534 นางสาวรัตพร จุตตะโน สถ.บ.10
365 6319103535 นางสาวรุ่งนภา บุญชู สถ.บ.10
366 6319103536 นางสาววงศ์วรุณ อุ่นบ้าน สถ.บ.10
367 6319103537 นางสาววรดา ดารา สถ.บ.10
368 6319103538 นางสาววรางคณา คุ้มเสาร์ สถ.บ.10
369 6319103539 นางสาววรางวรรณ คำล้น สถ.บ.10
370 6319103540 นางสาววิราวรรณ บุญประเสริฐ สถ.บ.10
371 6319103541 นางสาววิลาวัลย์ ตันปะละ สถ.บ.10
372 6319103543 นางสาวศศิวิมล พลรัตน์ สถ.บ.10
373 6319103544 นางสาวศิรประภา นามกาล สถ.บ.10
374 6319103545 นางสาวสิรินทิพย์ จันทะศรี สถ.บ.10
375 6319103553 นางสาวอวัศยา วิริยะวิทย์ สถ.บ.10
376 6419102501 นางสาวกมลพรรณ โชคชูพันธุ์ ภ.สถ.บ.10
377 6419102503 นางสาวชญานิษฐ์ สารไธสง ภ.สถ.บ.10
378 6419102504 นางสาวชณิชชล มูลทาทอง ภ.สถ.บ.10
379 6419102506 นางสาวณิศรา เหลืองอ่อน ภ.สถ.บ.10
380 6419102508 นางสาวนพมาศ เพชรวงศ์ ภ.สถ.บ.10
381 6419102509 นางสาวนันทิชา หมื่นทอง ภ.สถ.บ.10
382 6419102510 นางสาวนูรภาสินี การี ภ.สถ.บ.10
383 6419102511 นางสาวบุษบา หมื่อโปกู่ ภ.สถ.บ.10
384 6419102512 นายปฐพี สองเมือง ภ.สถ.บ.10
385 6419102513 นางสาวปฐมพร กลัดเจริญ ภ.สถ.บ.10
386 6419102515 นางสาวภคพร ใสแจ่ม ภ.สถ.บ.10
387 6419102516 นายภูมิปัญญา บุญสวัสดิ์ ภ.สถ.บ.10
388 6419102517 นางสาวเมธาวี พรมเจริญ ภ.สถ.บ.10
389 6419102519 นางสาวลภัสรดา อินทะจักร ภ.สถ.บ.10
390 6419102520 นางสาวศิริกัญญา แกระหัน ภ.สถ.บ.10
391 6419102521 นางสาวศิริณดา นิลนามะ ภ.สถ.บ.10
392 6419102522 นางสาวศุภิสรา ใจชุ่ม ภ.สถ.บ.10
393 6419102523 นางสาวสิริกร ทิศานุรักษ์ ภ.สถ.บ.10
394 6419102526 นายกัมปนาท แซ่หลิว ภ.สถ.บ.10
395 6419102527 นางสาวญาณิศา โยธาภักดี ภ.สถ.บ.10
396 6419102528 นางสาวทิวา รัตนอินทร์ ภ.สถ.บ.10
397 6419102530 นายธนพนธ์ เหหาสุข ภ.สถ.บ.10
398 6419102532 นางสาวปฐมาภรณ์ จันทร ภ.สถ.บ.10
399 6419102536 นางสาววัชรินทร์ ชุ่มกลาง ภ.สถ.บ.10
400 6419102539 นายศุทธสิทธิ์ รอดพันธ์ ภ.สถ.บ.10
401 6419102541 นายอนิรุทธิ์ ทองนา ภ.สถ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
402 6422101412 นางสาวปาริชาติ ขจรบุญญาฤทธิ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
403 6522101397 นางสาวพัชรีวรรณ ชัยดวงแก้ว วท.บ.10
404 6522101401 นางสาวพิชญาภา ไชยวุฒิ วท.บ.10
405 6522101404 นายพิทัก ตุงคณาคร วท.บ.10
406 6522101422 นางสาวรังสิมา จีปูคำ วท.บ.10
407 6522101439 นายศรัณยู การเพียร วท.บ.10
408 6522101442 นางสาวศศิประภา ธรรมานุวงศ์ วท.บ.10
409 6522101505 นางสาวจินดา พจน์หรรษา วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47