เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301102322 นายจิรพัฒน์ พงษ์ดัด วท.บ.10
2 6301102344 นางสาวดรุณี ธนะสมบัติ วท.บ.10
3 6401101302 นางสาวกนกวรรณ สังข์ทอง วท.บ.10
4 6401101316 นางสาวณิชา ติตะสี วท.บ.10
5 6401101337 นางสาวยูถิกา แบนลี วท.บ.10
6 6401125301 นางสาวกนกพร จุ๋มปี๋ วท.บ.10
7 6401125302 นายกฤตภัฏ สุภาผล วท.บ.10
8 6401125303 นายกฤษฎา เพียรตา วท.บ.10
9 6401125305 นายเจริญศิริ พลคำสี วท.บ.10
10 6401125306 นายฉัทชนัน รอดเสวก วท.บ.10
11 6401125308 นางสาวณัฐวสา สิงห์สุวรรณ์ วท.บ.10
12 6401125309 นายณัฐวุฒิ แปงคำ วท.บ.10
13 6401125310 นางสาวธนพร ดาคำ วท.บ.10
14 6401125312 นางสาวปภาวี บำรุงศรี วท.บ.10
15 6401125313 นางสาวปรินทร เสมอกิจ วท.บ.10
16 6401125314 นายปุณณวิชญ์ เกษทองมา วท.บ.10
17 6401125316 นายพันธุ์ฮาลา ปานจันทร์ วท.บ.10
18 6401125317 นางสาวพิมพ์อัปสร แสงสิงห์ วท.บ.10
19 6401125318 นายภาณุวิชญ์ คำแสน วท.บ.10
20 6401125320 นายยุทธพิชัย แสนคำ วท.บ.10
21 6401125321 นายรลรัชย์ แถวจัตุรัส วท.บ.10
22 6401125322 นายวรปกรณ์ ประกอบแก้ว วท.บ.10
23 6401125323 นางสาววริสา หน่อคำ วท.บ.10
24 6401125324 นางสาวศศิมา มงคล วท.บ.10
25 6401125325 นางสาวศิยารัตน์ ธนะวงศ์ วท.บ.10
26 6401125326 นางสาวศิรดา สอาดล้วน วท.บ.10
27 6401125327 นายสิรวิชญ์ อุตระ วท.บ.10
28 6401125328 นางสาวเสาวณีย์ ดาพัด วท.บ.10
29 6401125329 นางสาวอมิตา บางหลวง วท.บ.10
30 6401125330 นางสาวอรพรรณ คุณาจันทร์ วท.บ.10
31 6401125332 นายเจษฎา คุณผม วท.บ.10
32 6401125334 นางสาวณัฐภรณ์ ธรรมวงษา วท.บ.10
33 6401125336 นายภานุพงศ์ ใจโต วท.บ.10
34 6401125340 นายจตุรพงศ์ สุวรรณ์ วท.บ.10
35 6501102384 นายธนายุทธ ภู่สิงห์ วท.บ.10
36 6501102386 นายธราธร ศิริมะณีวัฒนา วท.บ.10
37 6501102388 นางสาวธัญญาลักษณ์ แกประโคน วท.บ.10
38 6501102389 นายธันวา ยืนยง วท.บ.10
39 6501102391 นางสาวธิดาทิพย์ เหล็กกล้า วท.บ.10
40 6501102392 นางสาวธิดาวรรณ ศรีคำบู่ วท.บ.10
41 6501102393 นายธีมากร ลูกอินทร์ วท.บ.10
42 6501102517 นางสาวสุประภานี ชัยขันธ์ วท.บ.10
43 6501126301 นางสาวกนกกร ณ นคร วท.บ.10
44 6501126302 นางสาวกนกพร กองธรรม วท.บ.10
45 6501126304 นางสาวกรกนก นางาม วท.บ.10
46 6501126351 นายเจษฎา จี่พิมาย วท.บ.10
47 6501126363 นางสาวฐิติมา เตจ๊ะ วท.บ.10
48 6501126407 นายนนทพัทธ์ คำปันติ๊บ วท.บ.10
49 6501126417 นายนันทวัฒน์ ชาวพะเยาว์ วท.บ.10
50 6501126419 นายนันทิพัฒน์ เนตรสัก วท.บ.10
51 6501126424 นายนิรวิทธ์ ประเสริฐ วท.บ.10
52 6501126451 นายพริสร สีหล้า วท.บ.10
53 6501126511 นายวรวิช ชายบุญแก้ว วท.บ.10
54 6501126516 นายวัชรพล ยอดปานันท์ วท.บ.10
55 6501126534 นายศิวกร ยามี วท.บ.10
56 6501126550 นางสาวสุชัญญา โสภณดิลก วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
57 6303104301 นางสาวจันทร์จิรา เกษี วท.บ.10
58 6303104303 นางสาวฉัตรภัสรา พระเนตร วท.บ.10
59 6303104306 นางสาวธัญญาพร รื่นนุสาร วท.บ.10
60 6303104307 นางสาวธัญวรัตน์ ใจขุน วท.บ.10
61 6303104308 นายไพสิษฐิพัชร กาบุญก้ำ วท.บ.10
62 6303104310 นางสาววนิดา สุธรรม วท.บ.10
63 6303104311 นางสาวหอมมณี คำแสง วท.บ.10
64 6403101358 นางสาวสุธาสินี ต๊ะลี วศ.บ.10
65 6403103303 นายกิตติกรณ์ สมฤทธิ์ วท.บ.10
66 6403103309 นางสาวชญานุตน์ พยัคฆพงษ์ วท.บ.10
67 6403103331 นางสาวรักษิณา อุปนันท์ วท.บ.10
68 6403103353 นางสาวน.ส.ณัฐฐิกา จันทร์ใหม่ วท.บ.10
69 6403103354 นางสาวปัญญาพร ทับปลั่ง วท.บ.10
70 6403103362 นางสาวสุภาพร สรนุศิลป์ วท.บ.10
71 6503103325 นางสาวชุติกาญจน์ ธรรมรัตน์ วท.บ.10
72 6503103392 นางสาวสุพิชฌาย์ สานุมิตร วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
73 6404106325 นายภควัฒน์ กิตติวีระ วท.บ.10
74 6404106327 นายภูริช ศรีสุขพันธ์ วท.บ.10
75 6404106329 นายมนัสทวี คำวังสวัสดิ์ วท.บ.10
76 6404106333 นายวัชรินทร์ เปตานนท์ วท.บ.10
77 6404106334 นายวันชัย ยวงขาว วท.บ.10
78 6404106336 นายวีรนันท์ เป็งเขียว วท.บ.10
79 6404106339 นายสกล ภพภาณุมาศ วท.บ.10
80 6404106340 นายสราวุฒิ อนันต์วิไล วท.บ.10
81 6404106341 นางสาวสริญญา เรือนคำจันทร์ วท.บ.10
82 6404106350 นายคณาธิป พรมเพ็ชร วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
83 6405101343 นางสาวธนภรณ์ แสงรัศมี ร.บ.10
84 6505101310 นายก้องภพ เขตฝั้น ร.บ.10
85 6505101313 นางสาวกัญญารัตน์ แก้วดี ร.บ.10
86 6505101317 นางสาวกิตติดาวัลล์ ปิงกุล ร.บ.10
87 6505101318 นายกิตติพนธ์ ตันปิน ร.บ.10
88 6505101320 นางสาวกุลภัสสรณ์ พรมเสนวงศ์ ร.บ.10
89 6505101323 นางสาวขวัญชนก ทับโนนทอง ร.บ.10
90 6505101326 นางสาวจารุวรรณ นาคสอิ้ง ร.บ.10
91 6505101331 นางสาวจุฑาภรณ์ ชาติชํานาญ ร.บ.10
92 6505101333 นางสาวจุไรรัตน์ ชื่นใจดี ร.บ.10
93 6505101334 นางสาวจุลจิตต์ วงค์พรม ร.บ.10
94 6505101335 นายเจษฎากร ปุ๊ดทา ร.บ.10
95 6505101344 นางสาวชัชฎาภรณ์ แสงสม ร.บ.10
96 6505101347 นางสาวญาณิศา จำนงค์ ร.บ.10
97 6505101350 นายฐิติวัฒน์ สะสมสุข ร.บ.10
98 6505101351 นายณพงศ์ จรูญภาค ร.บ.10
99 6505101358 นางสาวณิชารีย์ บุญสนิท ร.บ.10
100 6505101359 นางสาวดวงสมร เยื่อใย ร.บ.10
101 6505101361 นายตนุภัทร สุทธิวรรณจำปา ร.บ.10
102 6505101362 นายทรรศกร โพธิ์งาม ร.บ.10
103 6505101367 นายธนนันท์ ศรีธนสาร ร.บ.10
104 6505101371 นางสาวธนัญญา ฝ้ายขาว ร.บ.10
105 6505101373 นางสาวธนาพร รักษาราช ร.บ.10
106 6505101375 นางสาวธมนวรรณ ปิ่นทอง ร.บ.10
107 6505101376 นางสาวธัญชนก แซ่ลิ้ม ร.บ.10
108 6505101379 นายธีรพัฒน์ สระทองพรม ร.บ.10
109 6505101381 นางสาวนภัสสร ตาก่ำ ร.บ.10
110 6505101383 นางสาวนลินทิพย์ กฤษฎาจิรวงศ์ ร.บ.10
111 6505101384 นางสาวนลินทิพย์ สลามทอน ร.บ.10
112 6505101385 นางสาวนันฐิกรานต์ แก้วมีศรี ร.บ.10
113 6505101404 นางสาวปลายฟ้า คงแหลม ร.บ.10
114 6505101413 นางสาวพรรณิภา เตาวโต ร.บ.10
115 6505101416 นางสาวพลอยจันทร์ แก้วอยู่ ร.บ.10
116 6505101417 นางสาวพอใจ ไพรสัณฑ์ ร.บ.10
117 6505101419 นางสาวพัชราภรณ์ บุญวงค์ ร.บ.10
118 6505101425 นายพีระนวิชช์ ปันชัย ร.บ.10
119 6505101428 นางสาวภัณฑิรา บุญธิมา ร.บ.10
120 6505101430 นายภาคิน ภวังคานนท์ ร.บ.10
121 6505101432 นายภานุวัฒน์ ยนยิ่ง ร.บ.10
122 6505101444 นางสาวลักษิกา ศรีเรือง ร.บ.10
123 6505101460 นางสาวศศิธร พุ่มพวง ร.บ.10
124 6505101461 นางสาวศิรฎา ขวัญใจ ร.บ.10
125 6505101462 นางสาวศิรดา บัวพุทธา ร.บ.10
126 6505101464 นายศิริภูมิ ดอกแก้ว ร.บ.10
127 6505101487 นายอนุวัฒ สถา ร.บ.10
128 6505101488 นางสาวอมรรัตน์ คงคา ร.บ.10
129 6505105449 นายสุเทพ ดวงสุวรรณ รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
130 6406101327 นายชินวัตร จันทรมณฑล บธ.บ.10
131 6406101337 นายณัฐพล ไชยจิตร บธ.บ.10
132 6406101344 นายตุลยวัฒน์ กล้าผจญ บธ.บ.10
133 6406101361 นางสาวนราพร เหมวิพัฒน์ บธ.บ.10
134 6406101368 นางสาวน้ำทิพย์ เกาะดี บธ.บ.10
135 6406101369 นางสาวนิชกานต์ วงศ์สมศักดิ์ บธ.บ.10
136 6406101371 นางสาวบัณฑิตา แก้วยศ บธ.บ.10
137 6406101398 นายภาณุพัฒน์ มงคล บธ.บ.10
138 6406101400 นายภูรินทร์ สมัครธัญญกรณ์ บธ.บ.10
139 6406101404 นางสาวรัชนีวรรณ ปันแก้ว บธ.บ.10
140 6406101413 นางสาวศิลป์ศุภา บรรจง บธ.บ.10
141 6406101423 นางสาวสุพัตรา ยกบัตร บธ.บ.10
142 6406101424 นางสาวสุภาวรรณ โท่นตั้ง บธ.บ.10
143 6406101431 นางสาวอภิชญา หมู่หนอง บธ.บ.10
144 6406101453 นางสาวจีรนันท์ เจริญ บธ.บ.10
145 6406101473 นายธีระทัตย์ ศรีธิจู บธ.บ.10
146 6406101485 นางสาวพรชิตา ต๊ะต้องใจ บธ.บ.10
147 6406101496 นางสาวมนัสพร แสนแปง บธ.บ.10
148 6406101498 นางสาวยุภา นายเจิง บธ.บ.10
149 6406102312 นายเจตนิพัทธ์ แก้วแพทย์ บธ.บ.10
150 6406102360 นางสาวศรัณยา บุญทา บธ.บ.10
151 6406102363 นางสาวศิริประภา มือกุศล บธ.บ.10
152 6406102376 นางสาวอ้อย - บธ.บ.10
153 6406102387 นางสาวกชพร จะซา บธ.บ.10
154 6406102389 นายกิตติศักดิ์ ใจนันตา บธ.บ.10
155 6406102392 นางสาวชฎาทิพย์ ตาลาน บธ.บ.10
156 6406102394 นางสาวชนัญธิดา ปุนนะมา บธ.บ.10
157 6406102406 นางสาวณิฎา ฮดฤาชา บธ.บ.10
158 6406102407 นายตะวัน วังตระกูล บธ.บ.10
159 6406102410 นางสาวธัญลักษณ์ ภาคพรม บธ.บ.10
160 6406102417 นางสาวปิยะวรรณ อุปนันท์ บธ.บ.10
161 6406102429 นายภูรินท์ ประทุมมา บธ.บ.10
162 6406102431 นางสาวยาใจ - บธ.บ.10
163 6406102432 นางสาวลักษิกา เพชรมาศ บธ.บ.10
164 6406102433 นางสาววชิราภรณ์ นามประเวช บธ.บ.10
165 6406102440 นางสาววัลภา หงษ์ยนต์ บธ.บ.10
166 6406102442 นางสาววิภาวัณย์ หัดถะพรม บธ.บ.10
167 6406102443 นางสาววิภาศิริ วงค์หงษา บธ.บ.10
168 6406102447 นางสาวศุจินทรา ชัยสุตานนท์ บธ.บ.10
169 6406102457 นางสาวสุนิสา หิมหม๊ะ บธ.บ.10
170 6406102459 นางสาวอรปรียา ศรชัย บธ.บ.10
171 6406102463 นางสาวดลพร ภัทร์พรศิริ บธ.บ.10
172 6406102465 นางสาวอาติกานต์ เสริมกิจ บธ.บ.10
173 6406103003 นางสาวกนกวรรณ แสนจิตต์ บช.บ.10
174 6406103004 นางสาวกรกนก สุปินชมภู บช.บ.10
175 6406103008 นางสาวกฤติยากร เปาวัลย์ บช.บ.10
176 6406103009 นายกฤษฏา พญาชัย บช.บ.10
177 6406103010 นางสาวกษิรา ศศิธาดานนท์ บช.บ.10
178 6406103011 นางสาวกัญญามาศ ชัยวรรณา บช.บ.10
179 6406103012 นางสาวกาญจนาภา ชัยชนะ บช.บ.10
180 6406103014 นางสาวกานต์ธีรา ทิพย์วังเมฆ บช.บ.10
181 6406103015 นางสาวเกตน์นิภา เผ่าทหาร บช.บ.10
182 6406103016 นางสาวจันจิลา ลุงซัน บช.บ.10
183 6406103019 นางสาวจิราภรณ์ เปาเสน่ห์ บช.บ.10
184 6406103020 นางสาวจีริกา แซ่ว้าง บช.บ.10
185 6406103021 นางสาวจุฑาทิพย์ ปัญญาน่าน บช.บ.10
186 6406103022 นางสาวจุฬารัตน์ จอมสว่าง บช.บ.10
187 6406103023 นางสาวโฉมสุดา เหมยคำ บช.บ.10
188 6406103024 นางสาวชญาดา ยะสืบ บช.บ.10
189 6406103025 นางสาวชลธิชา จันทร์มาทอง บช.บ.10
190 6406103026 นางสาวชลธิชา แดงเตจ๊ะ บช.บ.10
191 6406103027 นางสาวช่อผกา ความเพียร บช.บ.10
192 6406103033 นางสาวณัฐธิดา สุวรรณรังษี บช.บ.10
193 6406103036 นางสาวดาวเงิน วงค์อร บช.บ.10
194 6406103037 นางสาวธนิดา ช่างจัด บช.บ.10
195 6406103038 นางสาวธันย์ชนก แสนเงิน บช.บ.10
196 6406103039 นางสาวธิดาพร พรหมสวัสดิ์ บช.บ.10
197 6406103040 นายธีรพร สุวรรณะ บช.บ.10
198 6406103041 นายนพกุล ทองจันทร์ บช.บ.10
199 6406103042 นางสาวนริศรา ศิวรังกูร บช.บ.10
200 6406103043 นางสาวนัทชิยะ แต่งรูป บช.บ.10
201 6406103044 นางสาวนันทวัลย์ คำณะ บช.บ.10
202 6406103045 นางสาวนาถอนงค์ กองคำ บช.บ.10
203 6406103046 นางสาวนิราวัลย์ ใหม่แก้ว บช.บ.10
204 6406103049 นางสาวปรารถนา ใจซื่อ บช.บ.10
205 6406103053 นางสาวปิยามาส ดาโส บช.บ.10
206 6406103054 นางสาวพรพิมล กวงคำ บช.บ.10
207 6406103055 นางสาวพรศิริ ปัทมาถาวร บช.บ.10
208 6406103056 นางสาวพลอยเรียง มีเต็ม บช.บ.10
209 6406103057 นางสาวพัชนิดา รักไม้ บช.บ.10
210 6406103059 นางสาวพัชรินทร์ ยุชมภู บช.บ.10
211 6406103060 นางสาวพาณิภัค จันตา บช.บ.10
212 6406103062 นางสาวพีรณัฐ ปลูกสุข บช.บ.10
213 6406103064 นางสาวฟากฟ้า แจ่มไทย บช.บ.10
214 6406103066 นางสาวภัทรภรณ์ สงสัย บช.บ.10
215 6406103070 นายไม้เมือง ศรีนวล บช.บ.10
216 6406103071 นางสาวรจนา ข่ายสุวรรณ บช.บ.10
217 6406103072 นางสาวรัชฎาภรณ์ ไทยภูเขา บช.บ.10
218 6406103073 นางสาวรัตนาภรณ์ ชาติไทย บช.บ.10
219 6406103074 นางสาวรุจิรดา ทวีกิจพัฒนกุล บช.บ.10
220 6406103075 นางสาวเรณุกา เฮียงเสนา บช.บ.10
221 6406103076 นางสาวลดารัตน์ สาระภี บช.บ.10
222 6406103078 นางสาววรกานต์ แสงสว่าง บช.บ.10
223 6406103079 นางสาววรรกนก คมสันต์ บช.บ.10
224 6406103080 นางสาววรรณิกา เทียนโสมแสง บช.บ.10
225 6406103081 นางสาววาริสสรา ใจจริม บช.บ.10
226 6406103082 นางสาววิภาดา กฤติกายิ่งสกุล บช.บ.10
227 6406103084 นางสาววีราวารี บุญแสง บช.บ.10
228 6406103085 นางสาวศรีนวล ปรานุ่น บช.บ.10
229 6406103086 นางสาวศรุตรา บุญธรรม บช.บ.10
230 6406103088 นางสาวศิรัณญา คำปวน บช.บ.10
231 6406103089 นางสาวศิริพร ยาวิชัย บช.บ.10
232 6406103091 นางสาวส้ม ศรีปัญญา บช.บ.10
233 6406103092 นางสาวสมัณฑา นากูล บช.บ.10
234 6406103093 นางสาวสินีนาฏ กันธิยะ บช.บ.10
235 6406103096 นางสาวสุชาดา พงษ์พัง บช.บ.10
236 6406103097 นางสาวสุทธิดา จันทรยุทธ บช.บ.10
237 6406103099 นางสาวสุปราณี คำยงค์ บช.บ.10
238 6406103100 นางสาวสุวรรณา พรเมธีกุล บช.บ.10
239 6406103101 นายสุวิจักขณ์ ทิพยาวงษ์ บช.บ.10
240 6406103102 นางสาวโสถิดา ทองสุข บช.บ.10
241 6406103103 นางสาวหนูเคอ ลุงซอ บช.บ.10
242 6406103104 นางสาวหลาว จะบู บช.บ.10
243 6406103105 นางสาวหอม ลุงอ่อน บช.บ.10
244 6406103108 นางสาวอรประภาพร บุญเรือง บช.บ.10
245 6406103111 นางสาวอริสา แสงผึ้ง บช.บ.10
246 6406103112 นางสาวอังคณา พาจรทิศ บช.บ.10
247 6406103113 นางสาวอาทิตยา วัฒนากมล บช.บ.10
248 6406103114 นางสาวอารินทร์ จะสอ บช.บ.10
249 6406103115 นางสาวอิศรา ต๊ะตุ้ย บช.บ.10
250 6406103116 นางสาวอิสรีย์ เทียนชุติกาญจน์ บช.บ.10
251 6406103118 นางสาวจิราวรรณ ทาทอง บช.บ.10
252 6406103119 นางสาวชลพรรษ ม่วงไหม บช.บ.10
253 6406103120 นางสาวณัฐการณ์ อาศัยบุญ บช.บ.10
254 6406103125 นางสาวศศิมา เต็มสี บช.บ.10
255 6406103127 นางสาวแสงทอง แก่มาด บช.บ.10
256 6406103128 นางสาวจารุวรรณ จิตสาร บช.บ.10
257 6406103326 นางสาวปิยนุช สิทธิ บช.บ.10
258 6406103327 นางสาวปิยาภรณ์ เครือระยา บช.บ.10
259 6406103353 นางสาวสุทธิดา แฮตุ้ย บช.บ.10
260 6406103406 นายจิรายุ จันทาพูน บช.บ.10
261 6406103416 นางสาวปิยะภรณ์ สีตาบุตร บช.บ.10
262 6406103431 นางสาวรัญชิดา ศรีมูล บช.บ.10
263 6406103436 นางสาววัลย์รวี ทองประสงค์ บช.บ.10
264 6406105320 นายกฤตนัย มะโนวรรณ บธ.บ.10
265 6406105322 นายศักดิ์สิทธิ์ นัยสุนทร บธ.บ.10
266 6406105323 นายอธิวัฒน์ อินต๊ะ บธ.บ.10
267 6406106312 นายธฤต แสงอาทิตย์ บธ.บ.10
268 6406106318 นายพีระวิชญ์ พะลัง บธ.บ.10
269 6406106335 นายณัฐดนัย ขำดำ บธ.บ.10
270 6406106345 นางสาวปภาวี ไชยยะเรือน บธ.บ.10
271 6406106355 นางสาวอรกานต์ อินใจดี บธ.บ.10
272 6406106357 นางสาวอักษราภัค เพชรสี บธ.บ.10
273 6506101335 นางสาวจันทร์นิภา นทีธารทองชัย บธ.บ.10
274 6506101424 นางสาวนันท์นภัส นันทานนท์ บธ.บ.10
275 6506101425 นางสาวนันท์นภัส ศรีบุญลือ บธ.บ.10
276 6506101436 นางสาวเบญญพร จันรส บธ.บ.10
277 6506101460 นางสาวพรรพะษา สุภาติ บธ.บ.10
278 6506101466 นางสาวพัชราภรณ์ ขวัญใจ บธ.บ.10
279 6506101483 นายภาสกร ระลึก บธ.บ.10
280 6506101497 นายรชฏ เลิศศิริ บธ.บ.10
281 6506101499 นางสาวรัชฎา อร่ามเวชวิบูลย์ บธ.บ.10
282 6506101500 นายรัชพล โยนิจ บธ.บ.10
283 6506101503 นางสาวลุมายด์ ละชี บธ.บ.10
284 6506101504 นายลูกแพร ลวดอุโป บธ.บ.10
285 6506101506 นางสาววชิราภรณ์ ปินนิล บธ.บ.10
286 6506103002 นางสาวกชพร หมื่นศรี บช.บ.10
287 6506103023 นางสาวจตุพร แดงสัก บช.บ.10
288 6506103027 นางสาวจุฑาทิพย์ ตาปิน บช.บ.10
289 6506103029 นางสาวจุทาทิพ ศิริเกตุ บช.บ.10
290 6506103031 นางสาวฉันชนก โทนแก้ว บช.บ.10
291 6506103034 นางสาวชมพูนุช นวลมะ บช.บ.10
292 6506103043 นางสาวณฐวรรณ เมืองก่อ บช.บ.10
293 6506103044 นางสาวณัฎฐณิชา บางโม้ บช.บ.10
294 6506103045 นางสาวณัฏฐพร ทรายหมอ บช.บ.10
295 6506103050 นางสาวอรัชพร พงศา บช.บ.10
296 6506103051 นางสาวดารารัตน์ พุทธกิจ บช.บ.10
297 6506103055 นายธนพล ชื่นชมกลิ่น บช.บ.10
298 6506103085 นางสาวพัชรพร อินสองใจ บช.บ.10
299 6506103098 นางสาวภาสินี จิตรีชัย บช.บ.10
300 6506103465 นางสาวศิริรัตน์ สุทธิธรรมสูง บช.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
301 6309102301 นางสาวกัญญาพัชร เปียดี ศศ.บ.10
302 6309102302 นางสาวกัญญารัตน์ แสงสว่าง ศศ.บ.10
303 6309102311 นางสาวธัชมาส นิธิธนวรรธน์ ศศ.บ.10
304 6309102314 นายทักษิณ แซ่ย่าง ศศ.บ.10
305 6309102315 นางสาวนิตยา ขยันกิจ ศศ.บ.10
306 6309102317 นางสาวปารณีย์ วงเดือน ศศ.บ.10
307 6309102320 นางสาวพีรณัฐ ไกรษร ศศ.บ.10
308 6309102327 นายวริทธิ์ธร ปรางน้อย ศศ.บ.10
309 6309102329 นางสาวศิริรัตน์ ถาวรสันต์ ศศ.บ.10
310 6309102331 นางสาวสโรชา เรืองจินดา ศศ.บ.10
311 6309102336 นางสาววรรนิดา บุดดี ศศ.บ.10
312 6309102337 นางสาวอริสรา ปัญญานนท์ ศศ.บ.10
313 6409101007 นางสาวกุลธิดา รวมรีย์ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)17
314 6409101008 นางสาวขรินทร์ทิพย์ เรืองสิทธิ์ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
315 6409101030 นางสาวพรรวินท์ บุญนาม ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
316 6409101037 นางสาวเพียงดวงใจ โยธาพล ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
317 6409101057 นางสาวสุดารัตน์ แซ่หยาง ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
318 6409101062 นางสาวอวิกา เกิดพนา ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
319 6409101064 นางสาวอายริญญา สันแสนดี ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
320 6409101067 นายกาจน์ แสนสม ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
321 6409101068 นางสาวขนิษฐา สิงห์เชื้อ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
322 6409101078 นางสาวพรสุดา รัตนขวัญเพชร ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
323 6409101330 นายสิทธิโชค สมบูรณ์ศรี ศศ.บ.10
324 6409101332 นางสาวสุดธิดา ผาบเลโลกุล ศศ.บ.10
325 6409101337 นางสาวอริญาพร เล็นดำ ศศ.บ.10
326 6409101339 นางสาวอักษราภัค ปัญญายืน ศศ.บ.10
327 6409101346 นายณัฐธกรณ์ แซ่ไป๋ ศศ.บ.10
328 6409101359 นายพิชญุตม์ ศรีสุวรรณ ศศ.บ.10
329 6509101309 นายกิรติกรณ์ แก้วตาทิพย์ ศศ.บ.10
330 6509102374 นางสาวมนัสนันท์ โพธิธรรม ศศ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
331 6410101332 นายสุทธิพงษ์ สุทธิจิต วท.บ10
332 6410101353 นายภัสกร ชายทุ่ย วท.บ10
333 6510101001 นายจิรพัฒน์ ทองพั้ว วท.บ.10
334 6510101005 นายชินาธิป หอมสมบัติ วท.บ.10
335 6510101007 นายฐปนขจร ปันแจ่ม วท.บ.10
336 6510101013 นายธรรมกรณ์ สุวรรณหอม วท.บ.10
337 6510101014 นายธรรมยุต เขียวสี วท.บ.10
338 6510101015 นายธวัชชัย มีด้วง วท.บ.10
339 6510101016 นายธัญเทพ สีทา วท.บ.10
340 6510101021 นายนัฐวุฒิ เตรียมไธสง วท.บ.10
341 6510101022 นายพรรณสิงห์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ วท.บ.10
342 6510101023 นายพิเชษฐ์ กวยกิจรุ่งเรือง วท.บ.10
343 6510101026 นายพีรพัฒน์ ช่างคำ วท.บ.10
344 6510101031 นายศิขรินทร์ มัชฉิม วท.บ.10
345 6510101032 นายศุภากร เฮ็งเจริญสิงห์ วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
346 6412101301 นางสาวกานต์ธิดา เครือโป้ ศ.บ.10
347 6412101303 นางสาวชนกานต์ ภาคีขาว ศ.บ.10
348 6412101310 นายพงษ์เพชร ดอกหล้า ศ.บ.10
349 6412101312 นายพัชรพฤกษ์ จุลพวก ศ.บ.10
350 6412101313 นายพิพัฒพงศ์ มูลละ ศ.บ.10
351 6412101316 นายภูตะวัน ตุยทัง ศ.บ.10
352 6412101317 นางสาวมธุรดา ทะมองไชย ศ.บ.10
353 6412101318 นางสาวมัณฑิรา โชตะวัน ศ.บ.10
354 6412101319 นางสาวรัตนาภรณ์ เนื่องโพล้ง ศ.บ.10
355 6412101324 นายสรวิชญ์ เลิศคาลี ศ.บ.10
356 6412101332 นายจักรพรรดิ์ มูลอินทร์ ศ.บ.10
357 6412101339 นายนิธิวุฒิ การะบูรณ์ ศ.บ.10
358 6412101340 นางสาวปนัดดา จันจรมานิต ศ.บ.10
359 6412101344 นางสาวเพชรลดา ฝั้นหลี ศ.บ.10
360 6412101351 นางสาวศศินา ทองรักษ์ ศ.บ.10
361 6412101353 นางสาวศิรภัสสร ใยมาก ศ.บ.10
362 6412101356 นางสาวสุภัทสร วงศ์รัตนชัย ศ.บ.10
363 6412106301 นางสาวกัณฐิกา บุญหนัก วท.บ.10
364 6412106304 นางสาวณัฎฐณิชา ติณรัตน์ วท.บ.10
365 6412106305 นางสาวณัฐชยา ดวงแก้ว วท.บ.10
366 6412106314 นายวิโพ โตเชอ วท.บ.10
 ศิลปศาสตร์
367 6314101305 นายกฤติน พรนิมิตร ศศ.บ.10
368 6414102308 นางสาวจิณณพัต มาลีแก้ว B.A.10
369 6414102310 นางสาวจิราพร บุญปาน B.A.10
370 6414102316 นางสาวญาดา เผือกโสมณ B.A.10
371 6414102317 นางสาวณัฏฐณิชา บุญรอด B.A.10
372 6414102322 นางสาวนารากร อินธิรัตน์ B.A.10
373 6414102323 นางสาวเบญจวรรณ แปลงล้วน B.A.10
374 6414102325 นางสาวปรียาภรณ์ ศรีโยธา B.A.10
375 6414102330 นางสาวพิมญาดา ประสิทธิกูล B.A.10
376 6414102332 นายภราดร ธรรมทรรศนะดี B.A.10
377 6414102333 นางสาวมัณฑณา คลังประโคน B.A.10
378 6414102335 นายรัชชานนท์ พาธะขัน B.A.10
379 6414102343 นางสาวศศิกาญจน์ ศรีนาม B.A.10
380 6414102359 นางสาวกนกพร กันหาแก้ง B.A.10
381 6414102362 นางสาวกมลเนตร กริสประจันทร์ B.A.10
382 6414102363 นายกรเพชร หนูขาว B.A.10
383 6414102365 นางสาวกันตยา ไพรอนุรักษ์คีรี B.A.10
384 6414102370 นางสาวจิราภา ปลองคีรี B.A.10
385 6414102371 นางสาวจีรนันท์ กันทะเนตร B.A.10
386 6414102380 นางสาวญาณิศา มูลไทย B.A.10
387 6414102384 นางสาวณัฐฐาพร ละอองศรี B.A.10
388 6414102386 นางสาวณิชนันทน์ จันทศร B.A.10
389 6414102387 นางสาวณิชา บุญหลง B.A.10
390 6414102398 นายธิติวุฒิ ยินดี B.A.10
391 6414102417 นายพงศ์อมร กลิ่นมาลา B.A.10
392 6414102419 นางสาวพรพรรณ ภูมิเรศสุนทร B.A.10
393 6414102423 นางสาวพิชิตา สนใจ B.A.10
394 6414102431 นางสาวมาริตา เกตบุญ B.A.10
395 6414102432 นางสาวเยาวภา แซ่เฮ้อ B.A.10
396 6414102438 นางสาววิลาวัณย์ อินผ่อง B.A.10
397 6414102443 นายสมพงษ์ เทิงสูงเนิน B.A.10
398 6414102453 นางสาวอภิสรา ทินนัง B.A.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
399 6418102002 นายกฤษกร อัธยา ศศ.บ10
400 6418102034 นายเป็นไทย บุดดีสุวรรณ ศศ.บ10
401 6418102039 นายสหรัฐ จำรัส ศศ.บ10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
402 6519102517 นางสาวพัฐธนิสา ไอยรารัตน์ ภ.สถ.บ.10
403 6519102526 นางสาวศุภิสรา นานรัมย์ ภ.สถ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
404 6222101338 นายณัฐดนัย กุนาจา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
405 6322101313 นางสาวจันทิมา นาขาม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
406 6422101006 นางสาวระวิวรรณ วิศวกุล วท.บ.10
407 6422101009 นายอนุชา หล้าคำมูล วท.บ.10
408 6422101011 นางสาวจิตติมา กลิ่นดอกแก้ว วท.บ.10
409 6422101012 นายวีระยุทธ เจนถูกใจ วท.บ.10
410 6422101013 นางสาวหมีตู้ เชอมือ วท.บ.10
411 6422101434 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ทองขำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
412 6522102001 นายกิตติศักดิ์ สายทอง วท.บ.10
413 6522102007 นายธนวรรธน์ เชียงทอง วท.บ.10
414 6522102008 นายนนทวัฒน์ เอี่ยมเสถียร วท.บ.10
415 6522102015 นางสาวศยามน กุลปรียาพงศ์ วท.บ.10
416 6522102017 นายสถาพร สงไข่ วท.บ.10
417 6522102021 นายอิทธิพล แสนโท วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47