เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301101312 นายเดชดนัย กุลใจ วท.บ.10
2 6301101320 นายบุญชัย แซ่ย่าง วท.บ.10
3 6301101325 นายปุณยวีร์ จินะโต้ง วท.บ.10
4 6301101327 นายภาณุพงษ์ อนันต์อาณากร วท.บ.10
5 6301101328 นายภูมิพัฒน์ ตาติวงค์ วท.บ.10
6 6301101348 นายพงศ์พล ดวงวงศ์พร วท.บ.10
7 6301102353 นางสาวธัญลักษณ์ คุ้มเขต วท.บ.10
8 6301102359 นางสาวนวภรณ์ หลำเคลา วท.บ.10
9 6401101007 นายคเณศวร ณรงค์กูล วท.บ.10
10 6401101008 นางสาวจตุพร แสงสุริยา วท.บ.10
11 6401101012 นางสาวจิราภรณ์ ผลบุญ วท.บ.10
12 6401101015 นายจืน ธรรมใส วท.บ.17
13 6401101019 นายชาญชัย ท่องพนาศรี วท.บ.10
14 6401101020 นางสาวญาณิน สวนดอกไม้ วท.บ.10
15 6401101024 นางสาวณัฐนิศา มณีเนียม วท.บ.10
16 6401101026 นายตะวัน มานะพัฒนมงคล วท.บ.10
17 6401101029 นางสาวทัศวรรณ ผินสุวรรณ์ วท.บ.10
18 6401101032 นางสาวธีรนุช นาคินชาติ วท.บ.10
19 6401101033 นางสาวนภัสสร ธรรมดิษฐ วท.บ.17
20 6401101035 นางสาวนัชนาภา พิพัฒธากร วท.บ.17
21 6401101040 นายประพันธ์ แซ่ย่าง วท.บ.17
22 6401101042 นายพงศ์เทพ ดาวช่วย วท.บ.10
23 6401101052 นางสาวมธุรา พุ่มโพธิ์ วท.บ.10
24 6401101054 นางสาวรภาวรรณ เสือน้อย วท.บ.10
25 6401101055 นางสาวรัญธิดา พิณเสนาะ วท.บ.10
26 6401101065 นางสาวสุภารักษ์ แกดู วท.บ.10
27 6401101071 นางสาวอาริสา จิตรถวิล วท.บ.10
28 6401101073 นายพร้อมพงษ์ ลาหู่นะ วท.บ.10
29 6401102448 นางสาวสุธาสิณี ศรีนาค วท.บ.10
30 6401125307 นางสาวฐิติชา คำเหลือง วท.บ.10
31 6401125311 นางสาวบุรินทร์ลักขณ์ คฤหะมาน วท.บ.10
32 6501102466 นายมานวรรธน์ ทวีอภิรดีเสนา วท.บ.10
33 6501102470 นายยศพล ศรีสวัสดิ์ วท.บ.10
34 6501123005 นายการุณ อรุณเบิกฟ้า วท.บ.10
35 6501123011 นายณัฐพงษ์ จันทร์ชู วท.บ.10
36 6501123014 นายธนทรัพย์ เครื่องสกุล วท.บ.10
37 6501123015 นายนพดล วงค์ศรี วท.บ.10
38 6501123016 นางสาวนฤมล บุญคง วท.บ.10
39 6501123017 นางสาวนลินี สิงห์ทองสุข วท.บ.10
40 6501123018 นายบุรพล บุญเลิศรพ วท.บ.10
41 6501123021 นายปิยะวุฒิ สุวรรณคำ วท.บ.10
42 6501123022 นายพัชรินทร์ แก้วศรีหา วท.บ.10
43 6501123023 นายพุฒิพงศ์ ขวัญทิพย์ วท.บ.10
44 6501123024 นางสาวมานิตา เกตุชู วท.บ.10
45 6501123028 นายวทัญญู เปอะโพ วท.บ.10
46 6501123031 นางสาววิจิตรา อนันตภักดิ์ วท.บ.10
47 6501123032 นายศรัณย์ นันทวิเชียรชุ่ม วท.บ.10
48 6501123034 นางสาวศิริรัตน์ เรศร์คงธนวัฒน์ วท.บ.10
49 6501123035 นางสาวสราวลี สุระกำแหง วท.บ.10
50 6501123037 นางสาวสิตาพร น้อยบุตรแก้ว วท.บ.10
51 6501123041 นางสาวแสงจันทร์ ดงผักกาด วท.บ.10
52 6501123042 นางสาวอังคณา แผ้วพลสง วท.บ.10
53 6501123044 นางสาวเอมอล ลุงลอด วท.บ.10
54 6501123046 นายวัชระพงษ์ แสงมาศ วท.บ.10
55 6501125002 นางสาวธัญลักษณ์ วงศ์บุญเอื้อ วท.บ.10
56 6501125006 นางสาวสุจิตรา วงค์ตาตัด วท.บ.10
57 6501126318 นายกิตติภณ จันทร์แปลก วท.บ.10
58 6501126331 นายจรัสพงษ์ พานเงิน วท.บ.10
59 6501126333 นายจักรกฤษ จตุรพิธสุขสกุล วท.บ.10
60 6501126340 นายจิรโชติ พรธนโชคทรัพย์ วท.บ.10
61 6501126461 นายพีรธัช พรมศรี วท.บ.10
62 6501126463 นายพีรพัฒน์ แสงปัญญา วท.บ.10
63 6501126510 นางสาววรรณภา ทองไทย วท.บ.10
64 6501126512 นางสาววริศรา แปงยอง วท.บ.10
65 6501126554 นางสาวสุพนิดา ดวงทิพากร วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
66 6303101340 นายอนุพงศ์ เขื่อนเเก้ว วศ.บ.10
67 6303101344 นายอนุชา ประมวล วศ.บ.10
68 6403101301 นายกฤษณคม นาต๊ะ วศ.บ.10
69 6403101302 นางสาวกวินทิพย์ สุดเสน่หา วศ.บ.10
70 6403101305 นางสาวขวัญกมล โนภา วศ.บ.10
71 6403101306 นางสาวจินดาทิพย์ ประคองศรี วศ.บ.10
72 6403101307 นายฉัตรชัย วินิกรณ์ วศ.บ.10
73 6403101310 นายธนัชพิพัฒน์ สินคุณาธาร วศ.บ.10
74 6403101315 นายนที วีระจันทร์ วศ.บ.10
75 6403101321 นางสาวปติณญา คิดศรี วศ.บ.10
76 6403101322 นายปรากร ศรีพวงมาลัย วศ.บ.10
77 6403101324 นางสาวปิ่นปินัทธ์ อินเต็ม วศ.บ.10
78 6403101325 นายพันธุ์ธัช เทียมเหรียญทอง วศ.บ.10
79 6403101327 นายไพศาล จันแสน วศ.บ.10
80 6403101328 นายภัทรพงศ์ การะเวก วศ.บ.10
81 6403101334 นายเลิศภพ เเก้วผลึก วศ.บ.10
82 6403101335 นายวีรชิต กาวน วศ.บ.10
83 6403101336 นางสาวศิรินภา สิงห์รักษ์ วศ.บ.10
84 6403101341 นางสาวสุกัญญา ถนอมคุณ วศ.บ.10
85 6403101342 นางสาวสุพิชญา พัชรินทร์ วศ.บ.10
86 6403101346 นางสาวอาภัศรา สมบูรณ์ วศ.บ.10
87 6403101348 นางสาวจีระนันท์ หนองเหล็ก วศ.บ.10
88 6403101353 นางสาวรจรินทร์ บุญเย็น วศ.บ.10
89 6403101354 นายรัชชานนท์ อินนันท์ วศ.บ.10
90 6403101356 นางสาวสุธาสินี บุญภูมิ วศ.บ.10
91 6403103310 นางสาวชนนิกานต์ ไพรสันต์ วท.บ.10
92 6403103315 นายธนภัทร มะลิกะ วท.บ.10
93 6403103320 นางสาวปภัสวรรณ มากเมือง วท.บ.10
94 6403103330 นายระพิพัฒน์ อินทร์ขาว วท.บ.10
95 6403103332 นางสาวลักษิกา เพ็ชรฉลู วท.บ.10
96 6403103334 นางสาวศิริเพ็ญ ฤทธิ์เมือง วท.บ.10
97 6403103336 นางสาวสรัลชนา สุรินทร์ วท.บ.10
98 6403103343 นางสาวอังคนา จันทร์ปุย วท.บ.10
99 6403103344 นางสาวอัมภวรรณ คำตา วท.บ.10
100 6403103345 นางสาวกรวิการ์ ทิศา วท.บ.10
101 6403103346 นางสาวกษมาณิชย์ สิงห์โห วท.บ.10
102 6403103352 นายธาดา ช่างประดิษฐ์ วท.บ.10
103 6403103358 นางสาวมาลีวัลย์ ศรีมลทณ วท.บ.10
104 6403103359 นางสาวรุ่งนภา ฤกษ์พิชญโยธิน วท.บ.10
105 6403103360 นางสาววรรณนิษา เรืองฤทธิ์ วท.บ.10
106 6403103361 นางสาวศิรดา แมะบ้าน วท.บ.10
107 6403103363 นางสาวอารียา ขันฮะ วท.บ.10
108 6503102323 นางสาวปฎิมากร กิจนิยม วศ.บ.10
 วิทยาศาสตร์
109 6304101301 นางสาวกนกกร เขตรักษา วท.บ.10
110 6304101302 นางสาวกมลวรรณ บัวคำ วท.บ.10
111 6304101303 นายกรวิชญ์ ปุกคำนวล วท.บ.10
112 6304101306 นางสาวกฤติยา ถนอมใจเกษม วท.บ.10
113 6304101308 นายกองทัพ วรากุลปกรณ์ศิริ วท.บ.10
114 6304101309 นางสาวกัลย์สุดา ดวงดาว วท.บ.10
115 6304101310 นายกานต์ แก้วกมล วท.บ.10
116 6304101314 นางสาวจีรนันท์ แก้วม่วงมัน วท.บ.10
117 6304101315 นางสาวจีรวรรณ แก้วม่วงมัน วท.บ.10
118 6304101316 นายเจษฎา เสนา วท.บ.10
119 6304101318 นายฉัตรมงคล ในนามมหมัด วท.บ.10
120 6304101320 นางสาวชบา ปิ่นเพชรกุล วท.บ.10
121 6304101321 นายชวัลวิทย์ เลาหาง วท.บ.10
122 6304101327 นายดิชพงศ์ วิเศษอุดมศักดิ์ วท.บ.10
123 6304101328 นายทนัชชา ปละวุฒิ วท.บ.10
124 6304101331 นายธนกิจ สุภะกรรม วท.บ.10
125 6304101332 นายธนโชติ เตชะปฏิมานนท์ วท.บ.10
126 6304101335 นางสาวธัญชนก ปัญญาคำ วท.บ.10
127 6304101336 นายธีรวัฒน์ บุญภูมิ วท.บ.10
128 6304101337 นายนนทวัฒน์ กันทะวงค์ วท.บ.10
129 6304101349 นายพัฒนพงศ สัมพันธโน วท.บ.10
130 6304101361 นายวรเชษฐ์ บารมี วท.บ.10
131 6304101368 นายศุภชัย รอดฤทธิ์ วท.บ.10
132 6304101370 นายสราวุฒิ การะภักดี วท.บ.10
133 6304101375 นายเสฎฐวุฒิ ปู่ตน วท.บ.10
134 6304101376 นายอนุภัทร ภู่ทอง วท.บ.10
135 6304101379 นายอัครวุฒิ ปริสุทธิ์สุนทร วท.บ.10
136 6304101381 นางสาวอุษา จุ้ยแหวว วท.บ.10
137 6304101382 นายเอกรินทร์ แสงยอ วท.บ.10
138 6304101386 นายสหัสวรรษ สุยะ วท.บ.10
139 6404101331 นายภัทรพล วังผา วท.บ.10
140 6404105303 นางสาวตวงรัตน์ รอดศรีสมุทร์ วท.บ.10
141 6404105307 นางสาวภัครมัย ไชยสวรรค์ วท.บ.10
142 6404105308 นางสาวสุทิดา ทองไชย วท.บ.10
143 6404105310 นางสาวบุษยามาศ ศรีลาวงศ์ วท.บ.10
144 6404105311 นางสาวพิมพรัศมิ์ จันทร์แก่น วท.บ.10
145 6504105308 นางสาวธุรดา เทศหริ่ง วท.บ.10
146 6504105309 นางสาวนพมาศ กุลเทพ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
147 6405105408 นางสาวอาทิตยา สุวรรณโณ รป.บ.10
148 6405105411 นางสาวศศิธร องค์สุนทร รป.บ.10
149 6505101349 นางสาวฐนิชา หน่อคำ ร.บ.10
150 6505101363 นายเทพทัต ปัญญามูล ร.บ.10
151 6505101364 นายธนกร วงค์ดาราวรรณ ร.บ.10
152 6505101401 นางสาวปฏิมาพร ปองยิ่งยศ ร.บ.10
153 6505101407 นายปิยพนธ์ มั่งมณี ร.บ.10
154 6505101410 นายพงษ์รวี หวังสาสุข ร.บ.10
155 6505101415 นายพลพิสิษฐ์ ปินตาเปี้ย ร.บ.10
156 6505101424 นางสาวพิมชนก สมัยกุล ร.บ.10
157 6505101429 นางสาวภันฑิรา จุลยโชค ร.บ.10
158 6505101434 นางสาวมณณิชา ชิตเจริญ ร.บ.10
159 6505101440 นางสาวรัตนาวดี วงษาเนาว์ ร.บ.10
160 6505101443 นางสาวลักษณารีย์ ไหวธรณี ร.บ.10
161 6505101446 นางสาววรรณิดา ปันใหว ร.บ.10
162 6505101499 นางสาวปฐมพร ไกรเกตุ ร.บ.10
 บริหารธุรกิจ
163 6306106308 นายทักษิณ ดวงไทย บธ.บ.10
164 6406101301 นางสาวเเจ่มใส วิริยกุลรุ่งโรจน์ บธ.บ.10
165 6406101302 นางสาวกชกร ชัยชมภู บธ.บ.10
166 6406101303 นางสาวกนกพร หวังหุ้นกลาง บธ.บ.10
167 6406101310 นางสาวเกวลิน แสงกาศ บธ.บ.10
168 6406101312 นางสาวเขมิกา จันทร์อินตา บธ.บ.10
169 6406101324 นางสาวชนิตา แขกแก้ว บธ.บ.10
170 6406101326 นายชาคริต วงศ์ปัญญา บธ.บ.10
171 6406101335 นางสาวณัฐธิดา กาจินา บธ.บ.10
172 6406101336 นายณัฐพงษ์ จำปาเกตุ บธ.บ.10
173 6406101342 นางสาวตวิษา คุ้มครอง บธ.บ.10
174 6406101348 นางสาวธัญรดา ธรรมรักษ์ บธ.บ.10
175 6406101354 นายนพณัฐ ก้อนหมี บธ.บ.10
176 6406101355 นางสาวนพวรรณ ชะนะ บธ.บ.10
177 6406101358 นางสาวนภัษรินทร์ นิลเขตร บธ.บ.10
178 6406101363 นางสาวนวลคำ ลุงส่วย บธ.บ.10
179 6406101367 นางสาวนารียา สมบุญโสด บธ.บ.10
180 6406101370 นางสาวบงกชมาศ สิงหเดชาชัย บธ.บ.10
181 6406101379 นายพชรพล จันทร์ศิริ บธ.บ.10
182 6406101381 นางสาวพนิตาพร อรัญวาสน์ บธ.บ.10
183 6406101382 นางสาวพรทิวา คำอ้ายอุด บธ.บ.10
184 6406101388 นางสาวพิมพ์นิภา จันทนาเขต บธ.บ.10
185 6406101389 นางสาวพิมพ์วิภา กดไธสงค์ บธ.บ.10
186 6406101390 นางสาวพิมลนาฎ พัฒมี บธ.บ.10
187 6406101391 นายภควัชร นาสุริวงค์ บธ.บ.10
188 6406101392 นายภวิศ พรหมอารักษ์ บธ.บ.10
189 6406101393 นายภัคพล แก้วประสิทธิ์ บธ.บ.10
190 6406101394 นายภัทรพงศ์ บรรดิ บธ.บ.10
191 6406101395 นายภัทรพงศ์ รัตนะ บธ.บ.10
192 6406101397 นายภาคภูมิ ถาวรประทาน บธ.บ.10
193 6406101401 นายรชต มาภิวงศ์ บธ.บ.10
194 6406101406 นางสาววนัชพร ตันดี บธ.บ.10
195 6406101412 นางสาวศิริขวัญ คำไหว บธ.บ.10
196 6406101417 นางสาวสรัลพร นุนพนัสสัก บธ.บ.10
197 6406101430 นางสาวอภิชญา กรรณิการ์ บธ.บ.10
198 6406101439 นางสาวอินธิรา สีต๊ะ บธ.บ.10
199 6406101440 นางสาวกชพร ชัยชมภู บธ.บ.10
200 6406101443 นางสาวกัญญาพัชร บุญส่ง บธ.บ.10
201 6406101446 นางสาวขนิษฐา ศรไชย บธ.บ.10
202 6406101451 นางสาวจิรัชญา บุญประสิทธิ์ บธ.บ.10
203 6406101452 นางสาวจิราภรณ์ เครื่องคำ บธ.บ.10
204 6406101456 นางสาวเจนจิรา สินมา บธ.บ.10
205 6406101463 นางสาวณัฏฐ์นรี กัญจน์ธนทัต บธ.บ.10
206 6406101490 นางสาวพิรัญญา ศรีแก้ว บธ.บ.10
207 6406101491 นางสาวพิไลวรรณ โอ้อารี บธ.บ.10
208 6406101493 นายภัทรพล เรือนปา บธ.บ.10
209 6406101497 นายยุทธนา อำนาจเจริญ บธ.บ.10
210 6406101499 นางสาววณิชชา วิละน้อย บธ.บ.10
211 6406101504 นางสาววิจิตรา บุตรสอน บธ.บ.10
212 6406101505 นางสาววิราวรรณ มาเยอะ บธ.บ.10
213 6406101508 นางสาวศิริลักษณ์ ท่าน้ำ บธ.บ.10
214 6406101515 นางสาวสุภาพร มูลลี บธ.บ.10
215 6406101523 นางสาวอังคณา พรมสุวรรณ บธ.บ.10
216 6406101527 นายอิทธิพัทธ์ เจริญกิตติภัทร์ บธ.บ.10
217 6406102381 นายอินทนนท์ กลมไล บธ.บ.10
218 6406102388 นางสาวกัลยา นิ่มนวน บธ.บ.10
219 6406102395 นางสาวชนิภา เสียงใหญ่ บธ.บ.10
220 6406102416 นางสาวปวีณา โพนธาตุ บธ.บ.10
221 6406102451 นางสาวสโรชินี สีกลาง บธ.บ.10
222 6406103338 นางสาวลักษิกา ปากาศ บช.บ.10
223 6406103351 นางสาวสุชานันท์ ปิงบุญทา บช.บ.10
224 6406103366 นางสาวกชกร รุ่งเรือง บช.บ.10
225 6406103369 นางสาวกมลพรรณ์ พอใจ บช.บ.10
226 6406103375 นางสาวกัญญารัตน์ โปร่งจิตร บช.บ.10
227 6406103376 นางสาวกานต์ฤทัย ดวงธรรม บช.บ.10
228 6406103380 นางสาวกุลิสรา สุวรรณ์ บช.บ.10
229 6406103384 นางสาวจิรวรา อินปา บช.บ.10
230 6406103392 นางสาวฐิติวรดา บุญเจริญ บช.บ.10
231 6406103393 นางสาวณภัทร ทาวะไล บช.บ.10
232 6406103405 นางสาวธิดารัตน์ เกิดร้องขุ้ม บช.บ.10
233 6406103414 นางสาวปาณิสรา คำปินใจ บช.บ.10
234 6406103417 นางสาวปุณณภา จี๋แก้ว บช.บ.10
235 6406106309 นายทนารักษ์ ชื่นใจ บธ.บ.10
236 6406106319 นายมณฑนรรห์ สุคำตัน บธ.บ.10
237 6406106336 นายณัฐภัทร ศศิฉาย บธ.บ.10
238 6406106348 นายวรชน ศรีบุญมา บธ.บ.10
239 6406106350 นายศุภวัทร อาริยะ บธ.บ.10
240 6506101446 นางสาวปาริชาต ศรีอ่ำ บธ.บ.10
241 6506101447 นางสาวปาริชาติ ยางนอก บธ.บ.10
242 6506101449 นางสาวปิยดา กลัดหงิม บธ.บ.10
243 6506101453 นางสาวปุญธินันต์ โหกระโทก บธ.บ.10
244 6506101494 นางสาวยี่กึง - บธ.บ.10
245 6506102317 นางสาวกันติชา ปาลี บธ.บ.10
246 6506102347 นางสาวจุฑามาศ แขกแก้ว บธ.บ.10
247 6506102399 นายถิระ พลเยี่ยม บธ.บ.10
248 6506102440 นางสาวนิจวรีย์ ขุนคีรีไพร บธ.บ.10
249 6506102460 นางสาวปนัดดา ยินดีมาก บธ.บ.10
250 6506102469 นางสาวปวีณ์ธิดา พรีพรม บธ.บ.10
251 6506102497 นางสาวพิมพ์มาดา ธรรมถนอม บธ.บ.10
252 6506102546 นางสาวลักษิกา ใจมูล บธ.บ.10
253 6506102553 นางสาววรัชยา สมโภชน์ปรีดา บธ.บ.10
254 6506102577 นางสาวศิริพร แสงมิ่ง บธ.บ.10
255 6506102637 นางสาวรัชนก ธำรง บธ.บ.10
256 6506103008 นายกฤษดา นิลเพชร บช.บ.10
257 6506103009 นางสาวกัญจนารักษ์ กังวาล บช.บ.10
258 6506103013 นางสาวกัญญาณัฐ ดับร้อน บช.บ.10
259 6506103014 นางสาวกัญญาพัชร หอมอบ บช.บ.10
260 6506103015 นางสาวกัญญารัตน์ เรือนชมภู บช.บ.10
261 6506103020 นายเกรียติศักดิ์ สอนสั่ง บช.บ.10
262 6506103025 นางสาวจิตรวรรณ มุณีแก้ว บช.บ.10
263 6506103039 นางสาวฐิดาพร เชื้อบางคู้ บช.บ.10
264 6506103042 นางสาวฐิติพร อินแสง บช.บ.10
265 6506103049 นางสาวดนยา ชาลีวรรณ บช.บ.10
266 6506103084 นายพศิน มาวิน บช.บ.10
267 6506103090 นางสาวพิมพ์ธีรา นันตาวงศ์ บช.บ.10
268 6506103093 นางสาวภัทรสุดา พุทธมณี บช.บ.10
269 6506103109 นางสาวรัชดาภรณ์ ใหม่ไส บช.บ.10
270 6506103113 นางสาววรรณพร แนวจำเนียร บช.บ.10
271 6506103130 นางสาวเสาวลักษณ์ คีรีเขตอำไพ บช.บ.10
272 6506103131 นางสาวหทัยรัตน์ ผาสิงห์ บช.บ.10
273 6506103133 นางสาวอมรรัตน์ ธูปเรือง บช.บ.10
274 6506103137 นางสาวอริสรา ชูพงศ์พันธุ์ บช.บ.10
275 6506103139 นางสาวอวิกา ยิ้มดี บช.บ.10
276 6506103143 นางสาวอาภาพร ชลธารกุล บช.บ.10
277 6506103148 นางสาวอุไรวรรณ์ เกตุตรง บช.บ.10
278 6506104349 นางสาวณัฐวดี พิบูลย์ บธ.บ.10
279 6506104365 นางสาวธีรารัตน์ โชติช่วง บธ.บ.10
280 6506104371 นางสาวนันท์นภัส กุลทา บธ.บ.10
281 6506104376 นางสาวนิลนี ปละดี บธ.บ.10
282 6506104379 นางสาวปวีณา ดวงจันทร์ บธ.บ.10
283 6506104381 นางสาวปาณิศา นิลวานิช บธ.บ.10
284 6506104382 นางสาวปิ่นมณี พิมพ์เสนา บธ.บ.10
285 6506104386 นางสาวเปรมวดี คำริส บธ.บ.10
286 6506104391 นางสาวพรภัสสร วงศ์วิวัฒน์ บธ.บ.10
287 6506104400 นายพีรพล โพธิ์เกิด บธ.บ.10
288 6506104413 นายรพีภัทร โปธิ บธ.บ.10
289 6506104415 นางสาวรัชนีกร บุญสุข บธ.บ.10
290 6506104420 นางสาววริศรา ศิริพูน บธ.บ.10
291 6506104422 นายวัชรพล ทะสุใจ บธ.บ.10
292 6506104448 นางสาวสุดารัตน์ ทึงดา บธ.บ.10
293 6506104458 นายอธิติญากร ธรรมาเจริญราช บธ.บ.10
294 6506104480 นางสาววริศรา กวีศรศักดิ์ บธ.บ.10
295 6506105320 นางสาวธัญญาลักษณ์ อุสนีย์ บธ.บ.10
296 6506105326 นางสาวเบญจวรรณ สกุลมัลลิกา บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
297 6409101309 นางสาวณิชากานต์ บุญเกิดวัย ศศ.บ.10
298 6409101319 นางสาวปิ่นทอง จารุจินดา ศศ.บ.10
299 6409101326 นางสาววรรณษา โสทัน ศศ.บ.10
300 6409101334 นางสาวสุภาธิณี แสนคำ ศศ.บ.10
301 6409101336 นางสาวอภิสรา จีนประสพ ศศ.บ.10
302 6409101338 นางสาวอลิสา พานบรรเจิด ศศ.บ.10
303 6409101348 นายธนานนท์ แซ่พ่าน ศศ.บ.10
304 6409101349 นางสาวธวัลรัตน์ วัฒนสันติ์ ศศ.บ.10
305 6409101350 นางสาวธารารัตน์ ลิขิตผู้เจริญ ศศ.บ.10
306 6409101352 นางสาวนัทญา เสนพนัสสัก ศศ.บ.10
307 6409101353 นางสาวบัวเงิน ดานุกุล ศศ.บ.10
308 6409101358 นางสาวพัชรินทร์ ใจปวน ศศ.บ.10
309 6409101369 นายอัฑฒ์ วิจารณ์พล ศศ.บ.10
310 6409101371 นางสาวจิรัชญา นงค์ยา ศศ.บ.10
311 6409101376 นายอธิพล ตั้งตรีธารทิพย์ ศศ.บ.10
312 6409102310 นายสหรัถ สมหน่อ ศศ.บ.10
313 6409102318 นางสาวฐิติวรรณ ศรีพุทธา ศศ.บ.10
314 6409102321 นางสาวดาราภรณ์ ผลศรัทธา ศศ.บ.10
315 6409102327 นางสาวมนัสชนก รัตนพันธ์ ศศ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
316 6510101002 นายจีรพัฒน์ สีเสียดค้า วท.บ.10
317 6510101008 นางสาวณัฐกมล น้อยเกตุ วท.บ.10
318 6510101012 นางสาวธมลวรรณ แสนสุข วท.บ.10
319 6510101019 นางสาวนริศรา คงชู วท.บ.10
320 6510101024 นางสาวพิมพ์วิมล บุญอินปั๋น วท.บ.10
321 6510101027 นางสาวไพรินทร์ เจียรบุตร วท.บ.10
322 6510101033 นางสาวสุปราณี มาลาสี วท.บ.10
323 6510101036 นายอัสดี หามะ วท.บ.10
324 6510101037 นางสาวพรไพลิน เชื้อเมืองพาน วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
325 6212101306 นางสาวธนาวดี แสนธิ ศ.บ.10
326 6412101302 นางสาวจิรัญญาภรณ์ โนทัย ศ.บ.10
327 6412101307 นายธรรมนูญ บุญทวี ศ.บ.10
328 6412101320 นายวชิรวิทย์ วชิรศิริเจริญ ศ.บ.10
329 6412101330 นายเอกบดินทร์ วงศ์ธิดา ศ.บ.10
330 6412101331 นายกนก ทอสาร ศ.บ.10
331 6412101336 นายธนกร เนื้อไม้ ศ.บ.10
332 6412101349 นายวรพล ศรีชุมพล ศ.บ.10
333 6412101359 นายพิษณุ แก้วคำน้อย ศ.บ.10
334 6512101359 นายวีระยุทธ ธรรมสอน ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
335 6314101376 นายภาณุพงศ์ บัวระหงษ์ ศศ.บ.10
336 6414102314 นางสาวช่อผกา แก้วสุวรรณ B.A.10
337 6414102318 นางสาวณัฐกานต์ สวยแสง B.A.10
338 6414102341 นายวีรพัฒน์ รัตพันธ์ B.A.10
339 6514102321 นางสาวจารุชา เจนกิจณรงค์ B.A.10
340 6514102479 นายสรวิชญ์ ราชคมน์ B.A.10
341 6514102484 นางสาวสุณีทิพย์ พรหมเป็นสุข B.A.10
342 6514102487 นางสาวสุพรรณษา ทิมหอม B.A.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
343 6315123348 นายวริทธิ์ธร แพงเจริญ วศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
344 6418102014 นายไผท อยู่อย่างไท ศศ.บ10
345 6418102023 นางสาวศิรินญา ชัยบุตร ศศ.บ10
346 6418102368 นางสาวพีรพรรณ บำรุงศรี ศศ.บ.10
347 6418102370 นางสาวเพ็ญพิชชา วงศ์เทศ ศศ.บ.10
348 6418102372 นายภคพล คุณปัญญา ศศ.บ.10
349 6418102401 นางสาวอนุธิดา ราชวงค์ ศศ.บ.10
350 6418102441 นางสาวธัญชนก สังข์ป้อม ศศ.บ.10
351 6418102442 นางสาวธัญญารัตน์ เทพศิลป์ ศศ.บ.10
352 6418102468 นางสาวมธุณี ปัญญา ศศ.บ.10
353 6418102474 นางสาววริศรา มงคลพงษ์ ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
354 6419101006 นายธันว์พันธุ์ ใจเสมอ ทล.บ.10
355 6419101011 นายสุทธิพล กล่ำชื่น ทล.บ.10
356 6419101013 นายธันยบูรณ์ จันทร์มุข ทล.บ.10
357 6419101017 นางสาวศศิกานต์ แก่นจันทร์ ทล.บ.10
358 6519101015 นายวุฒิกร ศิริวรรณ ทล.บ.10
359 6519101302 นางสาวกันธิชา มหาวรรณ ทล.บ.10
360 6519101303 นายกิตติศักดิ์ พันพิพัฒน์ ทล.บ.10
361 6519101304 นายไกรวิชญ์ ทองอ่อน ทล.บ.10
362 6519101311 นางสาวนันทกานต์ ลายสุขัง ทล.บ.10
363 6519101312 นางสาวนิชชา น้าเจริญ ทล.บ.10
364 6519101313 นางสาวปิยนารถ บัวหลวง ทล.บ.10
365 6519101318 นายวีระพงษ์ วราชัย ทล.บ.10
366 6519101319 นายศุภกฤต เพ็งหัวรอ ทล.บ.10
367 6519101321 นายอธิวัฒน์ ดาสุข ทล.บ.10
368 6519101322 นางสาวอพฤดี สุขเกษม ทล.บ.10
369 6519101323 นางสาวอรอินทุ์ กำแพงคำ ทล.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
370 6522101430 นายวรากร โป่งดอยหลวง วท.บ.10
371 6522101452 นายศุภภูริ มูลณาศักดิ์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47