เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6003104336 นายสมชาย ลุงเสาร์ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
2 6105105301 นายกฤษฎา ศรีคำวัง รป.บ.10
3 6105105302 นางสาวกัญธิกา จันทร์นพเก้า รป.บ.10
4 6105105303 นางสาวกิ่งกาญจน์ กุลุชิ รป.บ.10
5 6105105316 นายชัยภัทร วิทิตปริวรรต รป.บ.10
6 6105105320 นางสาวณัฐชนก นิยะบุญ รป.บ.10
7 6105105322 นางสาวณัฐนพิน เจ้ากลดี รป.บ.10
8 6105105324 นางสาวณัฐพร พงศ์ไพบูลย์ รป.บ.10
9 6105105325 นางสาวณิชาภัทร สาระชาติ รป.บ.10
10 6105105329 นายธนวัฒน์ สมฟอง รป.บ.10
11 6105105332 นางสาวธัญวรัชญ์ นิธิธานนท์ รป.บ.10
12 6105105345 นางสาวปนัทดา จิตร์มุง รป.บ.10
13 6105105349 นางสาวปิยฉัตร อยู่นุ้ย รป.บ.10
14 6105105352 นางสาวปิยะภา ขวัญวงษ์ รป.บ.10
15 6105105353 นายพงศกร ใจดี รป.บ.10
16 6105105355 นายพงษ์สิริ วงษ์รพีพรรณ รป.บ.10
17 6105105356 นางสาวพรรณิภา ดวงจันทร์ รป.บ.10
18 6105105357 นายพลธระ เพชระบูรณิน รป.บ.10
19 6105105358 นายพัชรพล นิลทอง รป.บ.10
20 6105105359 นางสาวพัชรา พรมบุ รป.บ.10
21 6105105360 นายพิชญุตม์ อรุณวรรณชาติ รป.บ.10
22 6105105362 นางสาวพิมพ์อัปสร อุปนันท์ รป.บ.10
23 6105105369 นายภาณุภณ อินทวงศ์ รป.บ.10
24 6105105381 นางสาววริศรา ยาละนะ รป.บ.10
25 6105105382 นายวสันต์ วงศ์มูล รป.บ.10
26 6105105387 นางสาวศิรภัสสร น่วมเพ็ง รป.บ.10
27 6105105390 นางสาวสนธยา เขื่อนคำแปง รป.บ.10
28 6105105393 นายสราวุธ กันทะษา รป.บ.10
29 6105105394 นางสาวสหฤทัย ไชยวรรณ์ รป.บ.10
30 6105105395 นางสาวสัภยา แซ่ห้อง รป.บ.10
31 6105105400 นางสาวสุทธิดา สัตตารัมย์ รป.บ.10
32 6105105402 นางสาวสุพิชชา คุณยศยิ่ง รป.บ.10
33 6105105407 นางสาวอรพิณ บุญวงค์ รป.บ.10
34 6105105409 นางสาวอริสา ฐิตสิริพงศ์ รป.บ.10
35 6105105411 นางสาวอัญชนา คำซอนโยง รป.บ.10
36 6105105413 นางสาวจุฬารักษ์ ทองดี รป.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47