เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพล221 : หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1 6110101394 นายพีรวิชญ์ ศรีวัตถา วท.บ10
2 6110101395 นางสาวณัฏฐณิชา คล้ายทอง วท.บ10
3 6110101396 นายธนพัต ภูมิคง วท.บ10
4 6110101397 นางสาวแสงแก้ว หงษ์คำ วท.บ10
5 6110102301 นางสาวกานต์รวี สุวรรณโชติ วท.บ.10
6 6110102302 นางสาวเกวลิน สุกใส วท.บ.10
7 6110102304 นางสาวจิตติมา ภิญโญ วท.บ.10
8 6110102305 นายจิรวัฒน์ ซางเล็ง วท.บ.10
9 6110102306 นางสาวจิราพร นาจกระโทก วท.บ.10
10 6110102307 นางสาวจุฑามาศ จูงใจ วท.บ.10
11 6110102308 นางสาวชมพูนุช เกตุสกุล วท.บ.10
12 6110102312 นายญาณกร นิลาพันธ์ วท.บ.10
13 6110102313 นายฐากรณ์ จันทนป วท.บ.10
14 6110102317 นางสาวณีรนุช ต๊ะพิงค์ วท.บ.10
15 6110102318 นางสาวดวงรัตน์ ภู่ดนตรี วท.บ.10
16 6110102319 นายทิวากร ชัยกาจ วท.บ.10
17 6110102321 นายธนวัฒน์ เขียวสอาด วท.บ.10
18 6110102324 นายธีรศักดิ์ การคนซื่อ วท.บ.10
19 6110102325 นายธีรศักดิ์ ตันกุละ วท.บ.10
20 6110102326 นายนครินทร์ แสงน้ำผึ้ง วท.บ.10
21 6110102328 นายนัฎปกรณ์ วงษ์ประเสริฐ วท.บ.10
22 6110102330 นางสาวนิภาภัทร์ คงสง วท.บ.10
23 6110102331 นางสาวนิศากร ปิ่นทอง วท.บ.10
24 6110102332 นายบวรนันท์ ตันกูล วท.บ.10
25 6110102333 นางสาวบุษบา สีพรรณ์ วท.บ.10
26 6110102334 นางสาวปุญญิศา จันทร วท.บ.10
27 6110102336 นางสาวพรรยี่หวา ภุมกา วท.บ.10
28 6110102337 นางสาวพิจิตรา บุญโพธิ์กอง วท.บ.10
29 6110102338 นางสาวพิมพ์วิภา พลอยแดง วท.บ.10
30 6110102340 นายภัณฑบดี ศิริคำรณ วท.บ.10
31 6110102342 นายโภคิน สมณะ วท.บ.10
32 6110102343 นางสาวมณีวรรณ ป๋าพนัสสัก วท.บ.10
33 6110102344 นายโยธา แก้วกาศ วท.บ.10
34 6110102346 นางสาววรรัตน์ ปิ่นสกุล วท.บ.10
35 6110102348 นางสาววิภาวรรณ เนื้อนาค วท.บ.10
36 6110102349 นางสาววิสาขา ชนพิมาย วท.บ.10
37 6110102350 นางสาวศิรินาฎฐ์ บุญช่วย วท.บ.10
38 6110102351 นางสาวศิริลักษณ์ อยู่รัมย์ วท.บ.10
39 6110102352 นางสาวศิริโสภา ทิพย์เนตร วท.บ.10
40 6110102355 นายสรวิศ จีวะเจริญ วท.บ.10
41 6110102357 นายสุจริต ทองคำ วท.บ.10
42 6110102358 นางสาวสุทธิรักษ์ ทองคำ วท.บ.10
43 6110102359 นายสุพกรณ์ สุขศิริ วท.บ.10
44 6110102360 นางสาวสุภัสสร บัวลม วท.บ.10
45 6110102363 นายอนุวัฒน์ บำรุงราษฎร์ วท.บ.10
46 6110102364 นางสาวอาจารีย์ โลหะพงษ์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47