เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6101101332 นายนภินทร ยอดคง วท.บ.10
2 6101105335 นางสาวปัทมวรรณ บุญแสง วท.บ.10
3 6101105372 นางสาวหวันยิหวา พรมสันต์ วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
4 6103104311 นายวรปรัชญ์ ชัยรุ่งโรจน์สกุล วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
5 5704107302 นางสาวเกวรีย์ พงษ์ดง วท.บ. (วัสดุศาสตร์)10
6 5704107328 นางสาวอัมพวา กัลยาณชล วท.บ. (วัสดุศาสตร์)10
7 6104107303 นางสาวพิตตินันท์ สุกันโท วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
8 6106101307 นายกฤษฎา ตาสาย บธ.บ.10
9 6106101313 นายเขมรัตน์ กันทะวัน บธ.บ.10
10 6106101319 นายธนิก หิรัญวัฒนะ บธ.บ.10
11 6106101323 นายชโยดม บุญตั้ง บธ.บ.10
12 6106101337 นายณัฐดนัย เป็งคำตา บธ.บ.10
13 6106101393 นายปุณยวีร์ กลิ่นสิงห์ บธ.บ.10
14 6106101426 นายยามาโต๊ นิอีมือระ บธ.บ.10
15 6106104342 นางสาวณัฐกานต์ เหล็กทอง บธ.บ.10
16 6106104398 นายมังกเรศ พิบูลย์ บธ.บ.10
17 6106104405 นายวทัญญู สุทธิอรรคเวช บธ.บ.10
18 6106104407 นายวรวิทย์ โพธิ์ศรี บธ.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
19 5915123413 นางสาวสุพาภรณ์ คำศรี วศ.บ.10
20 6115123320 นายณดณ ทองบริสุทธิกุล วศ.บ.10
21 6115123369 นายวรภัทร ปานปุย วศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
22 6118102361 นายภูมิรพี จุลญาติ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47