เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์
1 6104101303 นางสาวกมลนัทธ์ สุขุมิน วท.บ.10
2 6104101305 นายกษิดิ์เดช จายโจง วท.บ.10
3 6104101306 นายกันทรากร ตุ้ยแก้ว วท.บ.10
4 6104101318 นางสาวเชษฐ์สุดา สมปาน วท.บ.10
5 6104101322 นายณัฐชนน บุญเพ็ง วท.บ.10
6 6104101330 นายเดชาวัต ใจตา วท.บ.10
7 6104101334 นายธนดล มันตาวิวรรณ์ วท.บ.10
8 6104101351 นายประสิทธิ์ บุญกว้าง วท.บ.10
9 6104101354 นายพงศพิสุทธิ์ ผากา วท.บ.10
10 6104101356 นางสาวพรพิมล กาวี วท.บ.10
11 6104101362 นายพีรวีร์ ระย้าเพชร วท.บ.10
12 6104101366 นายภาณุ บุตรดี วท.บ.10
13 6104101386 นายสมยศ มุกดาสวรรค์ วท.บ.10
14 6104101388 นางสาวสาวิกา ปาทายะ วท.บ.10
15 6104101400 นายหัตธวัช โพธิ์งาม วท.บ.10
16 6104101401 นางสาวอริสรา อินตา วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
17 6106101363 นายธีรธร ทรงศิริวงศ์ บธ.บ.10
18 6106101398 นายพรชัย แซ่เฮ้อ บธ.บ.10
19 6106101405 นายพัชรพล ไชยเจริญ บธ.บ.10
20 6106104318 นางสาวจิราพร พงษ์พันธ์ บธ.บ.10
21 6106104359 นางสาวธรณ์ธันย์ นวชัย บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
22 6109101330 นางสาวธิดา ใจคง ศศ.บ.10
23 6109101361 นางสาวรุ่งทิวา สินวิริยะนนท์ ศศ.บ.10
24 6109101384 นางสาวหนึ่งฤทัย สีทอง ศศ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
25 6112102302 นายเกียรติศักดิ์ วงค์ดวงใส 10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47