เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชป231 : การดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1 6110101302 นายกมลภพ โพธิ์ทอง วท.บ10
2 6110101307 นายเขมทัต ชุ่มชื่น วท.บ10
3 6110101308 นายจักรพันธ์ บุญพิทักษ์ วท.บ10
4 6110101310 นางสาวจิรัญชญา ปฤษณา วท.บ10
5 6110101313 นายชยรัตน์ ชลุยรัตน์ วท.บ10
6 6110101322 นายณัฐพงศ์ คงเพ็ชรศักดิ์ วท.บ10
7 6110101324 นายดนัยวัฒน์ น้อยพุฒ วท.บ10
8 6110101332 นายธนาวุฒิ หมูคำ วท.บ10
9 6110101338 นายธีรทัศน์ ต๊ะวิจิตร วท.บ10
10 6110101345 นางสาวเปมิกา ทองพ่วง วท.บ10
11 6110101347 นายพงศธร เหมรา วท.บ10
12 6110101348 นายพงศภัค ธรรมศร วท.บ10
13 6110101350 นางสาวพรทิพย์ นุชนารถ วท.บ10
14 6110101353 นางสาวพิทยารัตน์ สอนม่วง วท.บ10
15 6110101360 นายภานุพงศ์ สาริโน วท.บ10
16 6110101361 นายภูธเรศ เอี่ยมอารมณ์ วท.บ10
17 6110101364 นางสาวเมลิกา ปาโหด วท.บ10
18 6110101369 นางสาววราภรณ์ มอมขุนทด วท.บ10
19 6110101372 นางสาววันอาสาฬ์ นนกระโทก วท.บ10
20 6110101380 นางสาวศุภิสรา แวดศรี วท.บ10
21 6110101382 นายสัญหนัส เชียงทอง วท.บ10
22 6110101389 นายอนุวัฒน์ สุภรัตนกุล วท.บ10
23 6110102312 นายญาณกร นิลาพันธ์ วท.บ.10
24 6110102313 นายฐากรณ์ จันทนป วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47