เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว330 : จุลชีววิทยา
กลุ่ม2
วิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1 6108109301 นายเกียรติกุล ลาภธนาดี วท.บ.10
2 6108109303 นางสาวจิตรานุช สุรินทร์ วท.บ.10
3 6108109304 นายจิรวิชญ์ จันทร์เจือจุน วท.บ.10
4 6108109305 นางสาวจุฑามาศ นากวิกรัย วท.บ.10
5 6108109306 นางสาวชลธิดา ถาเต็ม วท.บ.10
6 6108109307 นางสาวชัญญา ช่องโก้ วท.บ.10
7 6108109308 นางสาวณัฐนรี กันทะสอน วท.บ.10
8 6108109310 นางสาวทิพวรรณ ตาสลี วท.บ.10
9 6108109311 นายธงชัย เมฆอากาศ วท.บ.10
10 6108109312 นายธนกฤต ออศิริ วท.บ.10
11 6108109313 นายธนโชติ เเก้วมะณี วท.บ.10
12 6108109315 นายธีระพงษ์ พรมวงษ์ป้อ วท.บ.10
13 6108109316 นายนรินทร เอี่ยมสุภาษิต วท.บ.10
14 6108109317 นางสาวนลินี บุตรงาม วท.บ.10
15 6108109318 นางสาวปวันรัตน์ ราตรี วท.บ.10
16 6108109319 นายพรเทพ ชูศรีจันทร์ วท.บ.10
17 6108109320 นายพฤทธิ์ ต่างใจ วท.บ.10
18 6108109321 นางสาวพัชนี เสือเขียว วท.บ.10
19 6108109322 นายภคพงษ์ สมสวัสดิ์ วท.บ.10
20 6108109323 นางสาวรัตนาภรณ์ สอ้าง วท.บ.10
21 6108109325 นายศรัณยู โถงโฉม วท.บ.10
22 6108109326 นายศิลปกร มั่นคง วท.บ.10
23 6108109327 นายสหรัฐ ปลื้มสุวรรณ วท.บ.10
24 6108109328 นายสุทิวัส ใจ๋ใจ วท.บ.10
25 6108109329 นางสาวสุภาวดี ติ๊บแก้ว วท.บ.10
26 6108109330 นายอภิชาติ โคตรพรม วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47