เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท012 : จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
กลุ่ม1
วิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์
1 6204101368 นายกรธวัช สะสม วท.บ.10
2 6204101369 นายจิรายุ พฤฒิทวีวัฒน์ วท.บ.10
3 6204101370 นายฉัตรธำรงณ์ ฮั่นพงษ์กุล วท.บ.10
4 6204101372 นายวีรชัย แก้วขอด วท.บ.10
5 6204101373 นายสมพงษ์ ตันธวัฒน์ วท.บ.10
6 6204101374 นางสาวชนิกานต์ สิงห์ไชย วท.บ.10
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
7 6008114332 นายนพรัตน์ แสงวิเศษ วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
8 6008114358 นายวิฑูรย์ ฮือสะ วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
9 6108106301 นางสาวกันย์สินี พรมนัสมงคล ศศ.บ.10
10 6108106302 นางสาวชลันธร จงใจลาน ศศ.บ.10
11 6108106303 นายณรงค์พล สีดาคำ ศศ.บ.10
12 6108106304 นางสาวธีริศรา กอไธสง ศศ.บ.10
13 6108106305 นายนนทวัฒน์ พุฒซ้อน ศศ.บ.10
14 6108106306 นางสาวปิยฉัตร สาแย้ม ศศ.บ.10
15 6108106307 นางสาวพิชญ์สินี โกสุระ ศศ.บ.10
16 6108106308 นางสาวรสรินทร์ ศรีบัวคม ศศ.บ.10
17 6108106309 นางสาวสาธินี สารวุฒิ ศศ.บ.10
18 6108106310 นางสาวสุวิชาดา โกสุระ ศศ.บ.10
19 6108106311 นางสาวณัฐพัชร์ แก่นทอง ศศ.บ.10
20 6108106312 นายอนุรักษ์ พระสว่าง ศศ.บ.10
21 6108106313 นางสาวพิชญาณี คำสอน ศศ.บ.10
22 6108117301 นางสาวกิตฏิญากร ดอนเคนรถ วท.บ.10
23 6108117302 นางสาวขนิษฐา สมพงษ์ วท.บ.10
24 6108117303 นางสาวดวงหทัย แสงอำไพ วท.บ.10
25 6208107301 นายกิตติชัย รกไพร ร.บ.10
26 6208107302 นางสาวเกณิกา สายัณห์ ร.บ.10
27 6208107303 นางสาวจิตสุภา ซนยาน ร.บ.10
28 6208107304 นายธนภัทร จูปรางค์ ร.บ.10
29 6208107305 นายธนวัฒน์ รังสรรค์ลิขิต ร.บ.10
30 6208107306 นางสาวนันทิชา มุขนาค ร.บ.10
31 6208107307 นางสาวปภัสสร ประทุมมา ร.บ.10
32 6208107308 นางสาวเพ็ญนภา เรืองเรื่อ ร.บ.10
33 6208107309 นางสาวภัคจิรา ศรีเผือก ร.บ.10
34 6208107310 นางสาวภัคจิรา สุทธา ร.บ.10
35 6208107311 นางสาวภัชตรา แก้วมุกดา ร.บ.10
36 6208107312 นายวรวุธ หามนตรี ร.บ.10
37 6208107313 นางสาววิภาดา สิงห์แจ่ม ร.บ.10
38 6208107314 นางสาววิภาวรรณ ใจกาศ ร.บ.10
39 6208107315 นายเสฏฐวุฒิ บุญจริง ร.บ.10
40 6208107316 นายอภิชัย มาเจริญ ร.บ.10
41 6208107317 นางสาวอมตา สุวรรณเขตต์ ร.บ.10
42 6208107319 นางสาวอารียา ทรัพย์ประเสริฐ ร.บ.10
43 6208107320 นางสาวอุรัสยา บุญช่วย ร.บ.10
44 6208107321 นายเอกชัย มะณีวอ ร.บ.10
45 6208107322 นายถิรวัฒน์ แซ่กือ ร.บ.10
46 6208108306 นางสาวกรองแก้ว กลิ่นแย้ม ศศ.บ.10
47 6208111301 นางสาวจารุกัญญ์ กันยะเส บช.บ.10
48 6208111302 นางสาวพัชรีวรรณ อุดตุ้ย บช.บ.10
49 6208111303 นางสาวพิชญา วรฤทธิ์ บช.บ.10
50 6208111304 นางสาวมัลลิกา คำเจริญ บช.บ.10
51 6208111305 นางสาวรัชชา จันทร์เกตุ บช.บ.10
52 6208111306 นางสาวสุภาพร เพชรปัญญา บช.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47