เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม4
วิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1 6208106317 นางสาวศาริสา นาคมาโนช ศศ.บ.10
2 6208107323 นายศิลารัตน์ รัตนศิลา ร.บ.10
3 6208114336 นางสาวนิภาพร ภาโสม วท.บ.10
4 6208114338 นางสาวบุษบาวรรณ บุตรโชติ วท.บ.10
5 6208114339 นางสาวเบญจมาศ นิพิฐธรรม วท.บ.10
6 6208114342 นายพิพัฒน์ เสราดี วท.บ.10
7 6208114343 นางสาวไพลิน หาญยิ่ง วท.บ.10
8 6208114344 นางสาวมั่นฤทัย คำมาวงศ์ วท.บ.10
9 6208114345 นางสาวรัตติรส นุ่มภา วท.บ.10
10 6208114346 นายวรพงศ์ ไชยแก้ว วท.บ.10
11 6208114347 นางสาววรรณรัตน์ วิลาวรรณ์ วท.บ.10
12 6208114349 นางสาววาสินี แจ้งจบ วท.บ.10
13 6208114352 นายศุภกฤต หาญจริง วท.บ.10
14 6208114353 นายศุภนันท์ ภักดี วท.บ.10
15 6208114354 นางสาวสมิตตนันท์ ทองรอด วท.บ.10
16 6208114355 นางสาวสรัลนุช จันทร์คำเรือง วท.บ.10
17 6208114356 นางสาวสลิลทิพย์ ติ๊บถา วท.บ.10
18 6208114357 นางสาวสายธาร เทียมจันทร์ วท.บ.10
19 6208114358 นางสาวสุทธญาณ์ มังกิตต๊ะ วท.บ.10
20 6208114359 นางสาวสุธาวี เทพบำรุง วท.บ.10
21 6208114360 นางสาวสุธิดา พรหมจันทร์ วท.บ.10
22 6208114361 นางสาวสุนิตา ปรางสุวรรณ วท.บ.10
23 6208114362 นางสาวสุนิษา บุญกระจาย วท.บ.10
24 6208114363 นางสาวสุพรรณษา จิรวงศ์รุ่งเรือง วท.บ.10
25 6208114364 นางสาวสุพรรณิกา ภู่ประเสริฐ วท.บ.10
26 6208114365 นางสาวสุพิชชา มีบุญ วท.บ.10
27 6208114366 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีสมุทร วท.บ.10
28 6208114369 นางสาวอัศญาภร คุ้มเกิด วท.บ.10
29 6208114370 นายอาทิตย์ พิมศรี วท.บ.10
30 6208114371 นางสาวอาทิตยา แลโค้ง วท.บ.10
31 6208114373 นางสาวอารีญา อัชการ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47