เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท014 : การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
กลุ่ม1
วิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6206102445 นายจักรพรรณ จอนค้าง บธ.บ.10
2 6206102446 นายจักรี มิวันเปี้ย บธ.บ.10
3 6206102447 นายภาณุพงษ์ ทองคำ บธ.บ.10
4 6206102448 นางสาวฤทัยทิพย์ ภิรมย์จุ้ย บธ.บ.10
5 6206102449 นางสาววรรณนภา สุขแป้น บธ.บ.10
6 6206102450 นางสาวศุภิสรารัตน์ อมตะวงศ์ บธ.บ.10
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
7 6108107308 นางสาวจิฬาภรณ์ เพ็ชรหวล ร.บ.10
8 6108107312 นายณัฐกฤษณ์ วงศ์แก้ว ร.บ.10
9 6108107324 นายบุญยกาญจน์ จูเปี่ยม ร.บ.10
10 6108107325 นางสาวเบญจวรรณ เปี้ยใส ร.บ.10
11 6108107341 นายศุภวิชญ์ จันทรุไทย ร.บ.10
12 6108107349 นายชินวัฒน์ กิ่งแก้วเพชร ร.บ.10
13 6108107351 นางสาวพรภิมล อิ่มอ่อน ร.บ.10
14 6208106301 นางสาวกนกพรรณ ศรีธรรมมา ศศ.บ.10
15 6208106302 นางสาวจิรภิญญา ตาลตา ศศ.บ.10
16 6208106303 นางสาวชิดชนก อสัมภินนพงษ์ ศศ.บ.10
17 6208106305 นายธนกร ขันธเดช ศศ.บ.10
18 6208106306 นางสาวน้ำเพชร ศรีโหม้ ศศ.บ.10
19 6208106307 นางสาวปฐมาพร คำแฝง ศศ.บ.10
20 6208106308 นางสาวภัทราภรณ์ เพียรเก็บ ศศ.บ.10
21 6208106309 นางสาวมัญชรีกร เชิดชู ศศ.บ.10
22 6208106310 นางสาวรัชวดี หมดมลทิน ศศ.บ.10
23 6208106312 นางสาววราลี ตันยะ ศศ.บ.10
24 6208106313 นายสังข์สุวรรณ สังข์โพธิ์ ศศ.บ.10
25 6208106314 นางสาวสิริกันย์วดี บัวศักดิ์ ศศ.บ.10
26 6208106316 นายเสฎฐวุฒิ กุณรินทร์ ศศ.บ.10
27 6208108302 นายธาดา ธรรมสังวาลย์ ศศ.บ.10
28 6208108303 นายผดุงเดช เขื่อนเก้า ศศ.บ.10
29 6208108304 นายพีรพัฒน์ วรรณทอง ศศ.บ.10
30 6208108305 นางสาวอภิญญดา จันตาเขียว ศศ.บ.10
31 6208109301 นายกรินทร์ แก้วกัน วท.บ.10
32 6208109302 นางสาวจุฑาทิพย์ ราชิวงค์ วท.บ.10
33 6208109303 นายฐิติวัสส์ สุวรรณหงษ์ วท.บ.10
34 6208109304 นายพัชรพล ขุนเทพรม วท.บ.10
35 6208109305 นางสาวเมษินี ตนะวิไชย วท.บ.10
36 6208109306 นางสาวรัชฎา พันสวัสดิ์ วท.บ.10
37 6208109307 นายวิรัชพล ป่าส่วน วท.บ.10
38 6208109308 นายศักดิ์ดา พิมพันธ์ วท.บ.10
39 6208109309 นางสาวศิรดา กาญจนจันทร์ วท.บ.10
40 6208109311 นางสาวธนพร เที่ยงดี วท.บ.10
41 6208109312 นางสาวณฐพร ชอบสูงเนิน วท.บ.10
42 6208109313 นายอรรณพ อบอุ่น วท.บ.10
43 6208111301 นางสาวจารุกัญญ์ กันยะเส บช.บ.10
44 6208111302 นางสาวพัชรีวรรณ อุดตุ้ย บช.บ.10
45 6208111303 นางสาวพิชญา วรฤทธิ์ บช.บ.10
46 6208111304 นางสาวมัลลิกา คำเจริญ บช.บ.10
47 6208111305 นางสาวรัชชา จันทร์เกตุ บช.บ.10
48 6208111306 นางสาวสุภาพร เพชรปัญญา บช.บ.10
49 6208115302 นายจิรายุทธ ร่มจำปา วท.บ.10
50 6208115305 นายณัฐพงศ์ รัฐถาวร วท.บ.10
51 6208115306 นางสาวธนัญญา ผิวแดง วท.บ.10
52 6208115307 นางสาวนวพรรณ สรรพโชติ วท.บ.10
53 6208115308 นายภาคิไนย ล้วนรอด วท.บ.10
54 6208115309 นายยศพนธ์ เลี้ยงประเสริฐ วท.บ.10
55 6208116301 นายนวันธร รุ่งเรือง วท.บ.10
56 6208116302 นางสาวพรพิมล พาซู วท.บ.10
57 6208116303 นางสาวพัชรีภรณ์ กรรศิริ วท.บ.10
58 6208116304 นางสาวพิธุนิภา หัทยาสิทธินันท์ วท.บ.10
59 6208116305 นายไพโรจน์ จันสิม วท.บ.10
60 6208116306 นายสิทธิชัย แก้วพลายงาม วท.บ.10
61 6208116307 นางสาวสุดารัตน์ ปาโมกข์ วท.บ.10
62 6208116308 นางสาวประภาวรินทร์ คล่องทะเล วท.บ.10
63 6208116309 นายปรัชญา ตรีเนตร วท.บ.10
64 6208116310 นางสาวสุภาพร มอญจันทร์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47