เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท014 : การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
กลุ่ม1
วิทยาเขตชุมพร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
1 6207103301 นางสาวชนิกานต์ โกติกุล บธ.บ.10
2 6207103304 นายปณชัย อาษาจิต บธ.บ.10
3 6207104303 นายจิรเมธ ศิลปรัศมี ศศ.บ.10
4 6207104304 นางสาวณัฏฐกร อนันตพงศ์ ศศ.บ.10
5 6207104305 นายธนพนธ์ วิศวเมธี ศศ.บ.10
6 6207104306 นางสาวธัญญาลักษณ์ มารมย์ ศศ.บ.10
7 6207104307 นางสาวนิตยา ทิศกองราช ศศ.บ.10
8 6207104308 นางสาวพรรณยุพา ทรัพย์เมือง ศศ.บ.10
9 6207104309 นางสาวพิมพ์ชนก สุขะปุณพันธ์ ศศ.บ.10
10 6207104310 นางสาวเพ็ญรุ้ง มั่นการดี ศศ.บ.10
11 6207104312 นางสาวมลฤดี แซ่ติ้น ศศ.บ.10
12 6207104313 นางสาวศุภาวัลย์ มีบัว ศศ.บ.10
13 6207104315 นายสุรศักดิ์ วิทิตวัฒนะ ศศ.บ.10
14 6207104316 นางสาวอรอุมา นาคเป้า ศศ.บ.10
15 6207104317 นายอัษฎาพร ภู่สันติสัมพันธ์ ศศ.บ.10
16 6207107301 นางสาวเกตวีร์ ปิ่นสุวรรณ วท.บ.10
17 6207107303 นายธนพงษ์ วัดเพชร วท.บ.10
18 6207107304 นายธีรภัทร์ เปาอินทร์ วท.บ.10
19 6207107306 นางสาวปภาฎา แขวงเมฆ วท.บ.10
20 6207107307 นายพลวัต สืบขจร วท.บ.10
21 6207107308 นายพัชรพล เพ็งสกุล วท.บ.10
22 6207107309 นางสาวพัชริดา เพวงค์ วท.บ.10
23 6207107310 นางสาวมลธิชา สีพูแพน วท.บ.10
24 6207107311 นางสาววรรณพร พรหมานิตานนท์ วท.บ.10
25 6207107312 นางสาวสุชาดา วิบุลศิลป์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47