เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากจ202 : การจัดการองค์การ และภาวะผู้นำ
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6106104302 นางสาวกนกพร สุริพันธ์ บธ.บ.10
2 6106104303 นางสาวกรณิศ ไชยเมืองชื่น บธ.บ.10
3 6106104304 นายกฤษณะ สิทธิเรือง บธ.บ.10
4 6106104306 นางสาวกัลยรัตน์ คำธารา บธ.บ.10
5 6106104307 นางสาวกัลยรัตน์ ติ๊บน้อย บธ.บ.10
6 6106104308 นางสาวกัลยาลักษณ์ อนันต์หงสา บธ.บ.10
7 6106104309 นายกิตตินันท์ รุ่งกิตติรัตน์ บธ.บ.10
8 6106104311 นางสาวเก็จมณี คำลือ บธ.บ.10
9 6106104312 นายเกียรติภูมิ กาฝากทอง บธ.บ.10
10 6106104313 นางสาวขวัญเรือน มณีรัตน์ บธ.บ.10
11 6106104314 นางสาวจันทร์ทิรา มุ่งรังสี บธ.บ.10
12 6106104315 นางสาวจิณห์วรา บุหงา บธ.บ.10
13 6106104316 นางสาวจินตนา ปาระมี บธ.บ.10
14 6106104317 นางสาวจิรัชยา คำปันวงค์ บธ.บ.10
15 6106104319 นางสาวจีรวรรณ ยอดพล บธ.บ.10
16 6106104320 นางสาวจุฑามณี วงษ์จักร์ บธ.บ.10
17 6106104321 นางสาวจุฑามาศ สุริยะโต้ บธ.บ.10
18 6106104322 นางสาวจุฑามาศ หมื่นสิทธิแพร่ บธ.บ.10
19 6106104323 นางสาวจุฬาศิริ ชุมภูหมุด บธ.บ.10
20 6106104324 นางสาวเจตวรรณ์ แสงคำ บธ.บ.10
21 6106104325 นางสาวเจนจิรา ประสาทน้ำเงิน บธ.บ.10
22 6106104326 นางสาวชฎาภรณ์ เงินพรวน บธ.บ.10
23 6106104327 นางสาวชนนิกานต์ วิชัยดิษฐ บธ.บ.10
24 6106104328 นายชนันชัย ชัยเจริญ บธ.บ.10
25 6106104329 นางสาวชนิกานต์ อาบา บธ.บ.10
26 6106104330 นางสาวชนิสรา ดอกไม้ บธ.บ.10
27 6106104331 นางสาวชลนิภา สารทอง บธ.บ.10
28 6106104333 นายชัยวัฒน์ ดวงเกิด บธ.บ.10
29 6106104334 นายชาคริต วิณรงค์ บธ.บ.10
30 6106104335 นางสาวชายิกา มาซอย บธ.บ.10
31 6106104337 นางสาวชุตินันท์ แขกทอง บธ.บ.10
32 6106104338 นางสาวชุติมณฑน์ แสนต๊ะ บธ.บ.10
33 6106104339 นางสาวญานิกา ผิวเผือก บธ.บ.10
34 6106104340 นางสาวณัฎฐณิชา ชำนาญกุล บธ.บ.10
35 6106104341 นายณัฏพล ราชตา บธ.บ.10
36 6106104342 นางสาวณัฐกานต์ เหล็กทอง บธ.บ.10
37 6106104343 นางสาวณัฐฐิดา กาวิล บธ.บ.10
38 6106104344 นางสาวณัฐมล ลุงออ บธ.บ.10
39 6106104345 นางสาวณัฐริกา อินต๊ะซอน บธ.บ.10
40 6106104346 นางสาวณัฐริดา ผาแดง บธ.บ.10
41 6106104348 นางสาวณิชนันทน์ อายุยืน บธ.บ.10
42 6106104349 นางสาวณิชา ตองติดรัมย์ บธ.บ.10
43 6106104350 นางสาวณีรนุช ต๊ะสุทา บธ.บ.10
44 6106104351 นางสาวดวงพร สมบัติปัน บธ.บ.10
45 6106104353 นางสาวทัศนีย์ สาพันธ์ บธ.บ.10
46 6106104354 นายทิชานนท์ ก๋าคำ บธ.บ.10
47 6106104355 นางสาวทิพวรรณ สมพรมปัน บธ.บ.10
48 6106104356 นางสาวธณีญา คงเขียว บธ.บ.10
49 6106104357 นางสาวธนภรณ์ จันทร์เขียว บธ.บ.10
50 6106104358 นายธนเศรษฐ์ ศรีวิชัย บธ.บ.10
51 6106104359 นางสาวธรณ์ธันย์ นวชัย บธ.บ.10
52 6106104360 นายธรรมรัตน์ เเซ่ตัน บธ.บ.10
53 6106104361 นางสาวธีรกานต์ บุญรอด บธ.บ.10
54 6106104362 นายธีรทรัพย์ พนาพิทักษ์ทอง บธ.บ.10
55 6106104363 นายธีร์ธวัช จันแก้ว บธ.บ.10
56 6106104364 นางสาวธีร์วรา เริงสุทธิ์ บธ.บ.10
57 6106104365 นายธีรศักดิ์ อุ่นอินต๊ะ บธ.บ.10
58 6106104366 นายนครินทร์ ประพรม บธ.บ.10
59 6106104367 นางสาวนนท์ลณีย์ ขวัญอ่อน บธ.บ.10
60 6106104369 นางสาวนัทธวรรณ สีสาโคตร บธ.บ.10
61 6106104370 นายนันทภพ จันทร์สอาด บธ.บ.10
62 6106104371 นางสาวนาริศรา ธรรมเฮิง บธ.บ.10
63 6106104372 นางสาวนิรชา ก้อใจ บธ.บ.10
64 6106104373 นางสาวนิรมัย จ๋ามใหม่ บธ.บ.10
65 6106104374 นางสาวนุชวรา กองบุญเรือง บธ.บ.10
66 6106104375 นางสาวนุชวรา ทำความชอบ บธ.บ.10
67 6106104376 นางสาวเบญจวรรณ วิชัยคำ บธ.บ.10
68 6106104377 นางสาวเบญจวรรณ อภิชาตกุล บธ.บ.10
69 6106104378 นางสาวปวรรณรัตน์ บุตรลพ บธ.บ.10
70 6106104379 นางสาวปวีณา แสงไกร บธ.บ.10
71 6106104380 นายปาฏิหาริย์ แสงสว่างพิพัฒน์ บธ.บ.10
72 6106104381 นายเปี่ยมสกุล วีระเดชชูชีพ บธ.บ.10
73 6106104382 นายพงศกร คุณา บธ.บ.10
74 6106104383 นางสาวพรทิพย์ อักษรบริสุทธิ์ บธ.บ.10
75 6106104384 นางสาวพรนิภา พุฒศรี บธ.บ.10
76 6106104385 นางสาวพรรณวิภา อุดถา บธ.บ.10
77 6106104386 นางสาวพัชรินทร์ ราชสมบัติ บธ.บ.10
78 6106104388 นางสาวพิมลวรรณ ยันทะวาย บธ.บ.10
79 6106104389 นางสาวเพ็ญนภา ศิรินอก บธ.บ.10
80 6106104391 นางสาวภัททิยา จันทรา บธ.บ.10
81 6106104392 นางสาวภัทริยา อวดหาญ บธ.บ.10
82 6106104393 นางสาวภาณุมาศ ขุนหาญ บธ.บ.10
83 6106104394 นายภูบดี พิทองจา บธ.บ.10
84 6106104395 นายภูริณัฐ เพียจันทร์ บธ.บ.10
85 6106104396 นางสาวมธุรส หาชิต บธ.บ.10
86 6106104398 นายมังกเรศ พิบูลย์ บธ.บ.10
87 6106104399 นางสาวเยาวพา แพงพงา บธ.บ.10
88 6106104400 นางสาวโยธกา ปาใจ บธ.บ.10
89 6106104401 นางสาวรชนีกร อุดถา บธ.บ.10
90 6106104402 นางสาวรดา ทะอาด บธ.บ.10
91 6106104404 นางสาวรัตติกาล มันทะนา บธ.บ.10
92 6106104405 นายวทัญญู สุทธิอรรคเวช บธ.บ.10
93 6106104406 นายวรกิจ นาวา บธ.บ.10
94 6106104407 นายวรวิทย์ โพธิ์ศรี บธ.บ.10
95 6106104408 นางสาววรัญญา หมอป่า บธ.บ.10
96 6106104409 นายวสันต์ ประชุม บธ.บ.10
97 6106104410 นางสาววิจิตรา เต๋จ๊ะ บธ.บ.10
98 6106104411 นางสาววิทาดา คุ้มตระกูล บธ.บ.10
99 6106104412 นางสาววิลาวรรณ แสนบุตร บธ.บ.10
100 6106104413 นางสาววิลาวัลย์ สลอมทุน บธ.บ.10
101 6106104414 นางสาววิไลลักษณ์ มาเมือง บธ.บ.10
102 6106104415 นางสาววีรวรรณ ลอยมาปิง บธ.บ.10
103 6106104416 นางสาวเวธกา กันทะวงค์ บธ.บ.10
104 6106104417 นางสาวศรัญญา หงษ์ผ้วย บธ.บ.10
105 6106104418 นางสาวศรีสุดา ภูมะตัน บธ.บ.10
106 6106104419 นางสาวศศินันท์ สืบนุการณ์ บธ.บ.10
107 6106104420 นางสาวศศิวิมล โชตฐิติธนานันท์ บธ.บ.10
108 6106104421 นางสาวศิริรัตน์ เพ็ชรจำรัส บธ.บ.10
109 6106104422 นางสาวศุภานัน เลิศหล้า บธ.บ.10
110 6106104423 นายสหชาติ จันทะสอน บธ.บ.10
111 6106104424 นางสาวสายสัมพันธ์ จันทวลี บธ.บ.10
112 6106104425 นางสาวสาวิตรี โจมหาร บธ.บ.10
113 6106104426 นางสาวสิริยากร กิ่งแก้ว บธ.บ.10
114 6106104427 นางสาวสิริรัตน์ ปินตาติ๊บ บธ.บ.10
115 6106104428 นางสาวสุชาดา ครุฑเครือ บธ.บ.10
116 6106104429 นางสาวสุนิษา ปิยศทิพย์ บธ.บ.10
117 6106104430 นางสาวแสงระวี กัดนะ บธ.บ.10
118 6106104431 นางสาวโสภา ภูมะตัน บธ.บ.10
119 6106104432 นางสาวหทัยภัทร ปาประลิต บธ.บ.10
120 6106104433 นางสาวอทิตยา วรวิภู บธ.บ.10
121 6106104434 นางสาวอนัชชา โตแก้ว บธ.บ.10
122 6106104436 นางสาวอภิชญา ปินตา บธ.บ.10
123 6106104437 นางสาวอภิญญา เพ็ชราวรรณ์ บธ.บ.10
124 6106104438 นางสาวอมลวรรณ ปานมาศ บธ.บ.10
125 6106104439 นางสาวอรณิช เเดงตาสี บธ.บ.10
126 6106104440 นางสาวอรณิชา จุลคำ บธ.บ.10
127 6106104441 นางสาวอัจฉรา กอฝั้น บธ.บ.10
128 6106104442 นางสาวอาภรณ์ ไพบูลย์ บธ.บ.10
129 6106104443 นางสาวอารียา นันตา บธ.บ.10
130 6106104444 นางสาวอารียา พวงรักษ์ บธ.บ.10
131 6106104445 นางสาวเอเชีย ภิระปัญญา บธ.บ.10
132 6106104446 นางสาวไอรดา อินปินตา บธ.บ.10
133 6206103372 นายมังกรกาญจน์ เจียรรุจิระกุล บช.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
134 6110102301 นางสาวกานต์รวี สุวรรณโชติ วท.บ.10
135 6110102302 นางสาวเกวลิน สุกใส วท.บ.10
136 6110102303 นายจักรวาล อรรคนิตย์ วท.บ.10
137 6110102304 นางสาวจิตติมา ภิญโญ วท.บ.10
138 6110102305 นายจิรวัฒน์ ซางเล็ง วท.บ.10
139 6110102306 นางสาวจิราพร นาจกระโทก วท.บ.10
140 6110102307 นางสาวจุฑามาศ จูงใจ วท.บ.10
141 6110102308 นางสาวชมพูนุช เกตุสกุล วท.บ.10
142 6110102309 นายชยังกูร ประจงเศรษฐ์ วท.บ.10
143 6110102310 นายชิษณุพงศ์ ศิริประยงค์ วท.บ.10
144 6110102312 นายญาณกร นิลาพันธ์ วท.บ.10
145 6110102313 นายฐากรณ์ จันทนป วท.บ.10
146 6110102317 นางสาวณีรนุช ต๊ะพิงค์ วท.บ.10
147 6110102318 นางสาวดวงรัตน์ ภู่ดนตรี วท.บ.10
148 6110102319 นายทิวากร ชัยกาจ วท.บ.10
149 6110102321 นายธนวัฒน์ เขียวสอาด วท.บ.10
150 6110102322 นายธีรพัฒน์ วิญญรัตน์ วท.บ.10
151 6110102323 นายธีรภัทร์ แก้ววงวาล วท.บ.10
152 6110102324 นายธีรศักดิ์ การคนซื่อ วท.บ.10
153 6110102325 นายธีรศักดิ์ ตันกุละ วท.บ.10
154 6110102326 นายนครินทร์ แสงน้ำผึ้ง วท.บ.10
155 6110102328 นายนัฎปกรณ์ วงษ์ประเสริฐ วท.บ.10
156 6110102330 นางสาวนิภาภัทร์ คงสง วท.บ.10
157 6110102331 นางสาวนิศากร ปิ่นทอง วท.บ.10
158 6110102332 นายบวรนันท์ ตันกูล วท.บ.10
159 6110102333 นางสาวบุษบา สีพรรณ์ วท.บ.10
160 6110102334 นางสาวปุญญิศา จันทร วท.บ.10
161 6110102336 นางสาวพรรยี่หวา ภุมกา วท.บ.10
162 6110102337 นางสาวพิจิตรา บุญโพธิ์กอง วท.บ.10
163 6110102338 นางสาวพิมพ์วิภา พลอยแดง วท.บ.10
164 6110102340 นายภัณฑบดี ศิริคำรณ วท.บ.10
165 6110102341 นายภูมินทร์ คำแก้ว วท.บ.10
166 6110102342 นายโภคิน สมณะ วท.บ.10
167 6110102343 นางสาวมณีวรรณ ป๋าพนัสสัก วท.บ.10
168 6110102344 นายโยธา แก้วกาศ วท.บ.10
169 6110102345 นางสาวลักษณพร ขันทะมา วท.บ.10
170 6110102346 นางสาววรรัตน์ ปิ่นสกุล วท.บ.10
171 6110102347 นายวสวัตติ์ วิระโย วท.บ.10
172 6110102348 นางสาววิภาวรรณ เนื้อนาค วท.บ.10
173 6110102349 นางสาววิสาขา ชนพิมาย วท.บ.10
174 6110102350 นางสาวศิรินาฎฐ์ บุญช่วย วท.บ.10
175 6110102351 นางสาวศิริลักษณ์ อยู่รัมย์ วท.บ.10
176 6110102352 นางสาวศิริโสภา ทิพย์เนตร วท.บ.10
177 6110102353 นายเศรษฐภูมิ สุยะราช วท.บ.10
178 6110102355 นายสรวิศ จีวะเจริญ วท.บ.10
179 6110102357 นายสุจริต ทองคำ วท.บ.10
180 6110102358 นางสาวสุทธิรักษ์ ทองคำ วท.บ.10
181 6110102359 นายสุพกรณ์ สุขศิริ วท.บ.10
182 6110102360 นางสาวสุภัสสร บัวลม วท.บ.10
183 6110102363 นายอนุวัฒน์ บำรุงราษฎร์ วท.บ.10
184 6110102364 นางสาวอาจารีย์ โลหะพงษ์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47