เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากจ202 : การจัดการองค์การ และภาวะผู้นำ
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6006102494 นางสาวชนัญญา สุขน้อย บธ.บ.10
2 6106102301 นางสาวกนกนิภา เกริกเกียรติปรีดา บธ.บ.10
3 6106102302 นางสาวกนกพร พงค์สวัสดิ์ บธ.บ.10
4 6106102303 นางสาวกนกวรรณ พันธุมิตร บธ.บ.10
5 6106102304 นางสาวกมนรัตน์ ศรีภา บธ.บ.10
6 6106102305 นางสาวกมลลักษณ์ ซาววงค์ บธ.บ.10
7 6106102306 นางสาวกมลวรรณ พึ่งบุญ บธ.บ.10
8 6106102307 นางสาวกรกนก จันทร์เจนจบ บธ.บ.10
9 6106102310 นางสาวกันธิมา ศรีวะรา บธ.บ.10
10 6106102311 นายกิตตินันท์ เขื่อนสุวรรณ์ บธ.บ.10
11 6106102312 นายกิตติพศ เตจ๊ะสา บธ.บ.10
12 6106102313 นางสาวกิตติยา วังท่า บธ.บ.10
13 6106102316 นายคชินทร์ ชาฎา บธ.บ.10
14 6106102317 นายคุณากร พันธุ์พิชัย บธ.บ.10
15 6106102318 นางสาวงามตา พฤกษาอนันตรา บธ.บ.10
16 6106102319 นางสาวจตุรพร ไชยณรงค์ บธ.บ.10
17 6106102320 นางสาวจันทร์จิรา อุดทาสุข บธ.บ.10
18 6106102321 นางสาวจิรประภา โตยะวนิช บธ.บ.10
19 6106102322 นายจิรวัตร เลาย่าง บธ.บ.10
20 6106102323 นายจิรัชญา กันทะ บธ.บ.10
21 6106102324 นางสาวจีรภัทร์ ขัดพูล บธ.บ.10
22 6106102326 นางสาวฉัตรพร ขวัญคำ บธ.บ.10
23 6106102328 นางสาวชนินาถ ดอกคำ บธ.บ.10
24 6106102329 นางสาวชลธิชา แสงสุวรรณ บธ.บ.10
25 6106102330 นางสาวชัญญา วังศิริโชติ บธ.บ.10
26 6106102331 นายชัยพร ทองอุดม บธ.บ.10
27 6106102332 นางสาวฐิตาพร มั่งคั่ง บธ.บ.10
28 6106102333 นายฐิติกร ล้ำเลิศสุข บธ.บ.10
29 6106102334 นางสาวฐิติมา ยาวุฒิ บธ.บ.10
30 6106102336 นางสาวณัฐทริการ ทาสิทธิ์ บธ.บ.10
31 6106102337 นายณัฐธีร์ วัฒนจรสโรจน์ บธ.บ.10
32 6106102338 นายณัฐพงษ์ สินสวัสดิ์ บธ.บ.10
33 6106102340 นายณัฐวุฒิ ไชยวุฒิ บธ.บ.10
34 6106102341 นายดนัย พรมสมบัติ บธ.บ.10
35 6106102343 นางสาวดวงฤทัย อรรคบุตร บธ.บ.10
36 6106102344 นางสาวนัคมน ด้วงดี บธ.บ.10
37 6106102345 นายต้นตระการ สกุลทอง บธ.บ.10
38 6106102347 นางสาวทิพธัญญา เอี่ยมศรีพงศ์ บธ.บ.10
39 6106102348 นายธนกานต์ ล้อไพบูลย์ บธ.บ.10
40 6106102349 นายธนชิต สักแกแก้ว บธ.บ.10
41 6106102350 นางสาวธนพร สุชฎา บธ.บ.10
42 6106102352 นางสาวธนภรณ์ กันธิมา บธ.บ.10
43 6106102354 นางสาวธัชณัณ วัตถุโชคดีงาม บธ.บ.10
44 6106102356 นางสาวธัญญารัตน์ เวทำ บธ.บ.10
45 6106102357 นายธีรพงศ์ อุดมมหาไพร บธ.บ.10
46 6106102358 นายธีรภัทร พรมกร บธ.บ.10
47 6106102359 นางสาวนัฐมล ชัยเจริญศรีเมธี บธ.บ.10
48 6106102360 นายนัทธกร กฤษณา บธ.บ.10
49 6106102361 นายนันทพงศ์ พนากำเนิดสกุล บธ.บ.10
50 6106102362 นางสาวนิภาพร หมื่นปา บธ.บ.10
51 6106102363 นางสาวนุชนารถ อินตา บธ.บ.10
52 6106102364 นางสาวบุษราคัม ปราบทองกุล บธ.บ.10
53 6106102365 นางสาวเบญจวรรณ บริสุทธิ์เพ็ชร์ บธ.บ.10
54 6106102366 นายปฏิภูมิ ใจบุญ บธ.บ.10
55 6106102368 นางสาวประกายดาว ชมภูยอด บธ.บ.10
56 6106102369 นางสาวปวีณวัสสา ขันธนานันท์ บธ.บ.10
57 6106102371 นางสาวปั้นหยา ผาสุวรรณ์ บธ.บ.10
58 6106102372 นางสาวปาณิสรา ยศนวล บธ.บ.10
59 6106102373 นางสาวปาริชาติ พรมวัง บธ.บ.10
60 6106102374 นายพงศ์พนิช ทุ้ยแป บธ.บ.10
61 6106102376 นางสาวพรรณิภา ทองหล่อ บธ.บ.10
62 6106102377 นางสาวพิชญธิดา สืบพันธ์โพธิ์ บธ.บ.10
63 6106102378 นายพิชญุฒม์ เธียรเมธาวงศ์ บธ.บ.10
64 6106102379 นางสาวพิมพ์พิไล จองสุรียภาส บธ.บ.10
65 6106102380 นายพีรภัทร์ แสนสวะ บธ.บ.10
66 6106102381 นายพีรวัส กิติสาย บธ.บ.10
67 6106102382 นางสาวเพ็ญวรีย์ หัสดีบุญ บธ.บ.10
68 6106102383 นางสาวเพียงเดือน ยืนยงคีรีมาศ บธ.บ.10
69 6106102385 นางสาวภัทรภร สุวรรณคุณ บธ.บ.10
70 6106102386 นางสาวภัทรวดี อ่อนเเก้ว บธ.บ.10
71 6106102387 นางสาวภัทรวรินทร์ อินต๊ะทุ่ง บธ.บ.10
72 6106102388 นางสาวภัทรสุดา สังข์ลักษณ์ บธ.บ.10
73 6106102389 นายภาณุพงศ์ ญาณวุฒิ บธ.บ.10
74 6106102391 นายภูมิ บุญมาชัย บธ.บ.10
75 6106102392 นางสาวมณีโชติรส เขมศิระจตุรัตน์ บธ.บ.10
76 6106102393 นางสาวมณีนุช สุภา บธ.บ.10
77 6106102394 นางสาวยาสะมีน แย้มอยู่ บธ.บ.10
78 6106102395 นางสาวยุพเรศ ราชชมภู บธ.บ.10
79 6106102397 นางสาวร่มดี ชมพูคีรี บธ.บ.10
80 6106102398 นางสาวรวิสรา ไชยพานิชย์ บธ.บ.10
81 6106102400 นายรัชนิพนธ์ แสวงผล บธ.บ.10
82 6106102401 นางสาวกวินทิพย์ พีรบุศราพัฒน์ บธ.บ.10
83 6106102404 นางสาวลดาวัลย์ ชนะพันธ์ บธ.บ.10
84 6106102405 นางสาวลัดดา ปิ่นสุวรรณ บธ.บ.10
85 6106102406 นางสาวลัดดาพร ภัทรเสถียรชัย บธ.บ.10
86 6106102407 นางสาวลัดดาวรรณ สุภากูล บธ.บ.10
87 6106102408 นายวงศธร สีเมืองแก้ว บธ.บ.10
88 6106102409 นางสาววรัญญา ธัญญาโกศล บธ.บ.10
89 6106102410 นางสาววัชรมน ครุนันท์ บธ.บ.10
90 6106102411 นางสาววันวิสา อำต๋า บธ.บ.10
91 6106102412 นางสาววันวิสาข์ โสตะพราหมณ์ บธ.บ.10
92 6106102413 นายวิระยะ เท่งฮวง บธ.บ.10
93 6106102414 นางสาววิลาวัลย์ คำยันต์ บธ.บ.10
94 6106102416 นางสาวศรีนวล ใฝ่รักเกียรติ บธ.บ.10
95 6106102417 นางสาวศศิกานต์ คำปันแสน บธ.บ.10
96 6106102418 นางสาวศศิญา ชัยนุรักษ์ บธ.บ.10
97 6106102419 นายศักดิพงษ์ บูรพา บธ.บ.10
98 6106102420 นายศักรินทร์ ยอดแก้ว บธ.บ.10
99 6106102421 นางสาวศิรดา รัตนพันธ์ บธ.บ.10
100 6106102422 นางสาวศิรประภา เหล็กเพชร บธ.บ.10
101 6106102423 นางสาวศิริรัตน์ สังข์ประคอง บธ.บ.10
102 6106102424 นางสาวศุทชา อุดมสินค้า บธ.บ.10
103 6106102425 นายสมชาย เมอโป บธ.บ.10
104 6106102428 นางสาวสโรชา ทาไชยวงศ์ บธ.บ.10
105 6106102429 นางสาวสหัสยา มหาผล บธ.บ.10
106 6106102430 นายญาณินท์มณี ตนหาญ บธ.บ.10
107 6106102431 นายสิทธินันท์ จันต๊ะคาด บธ.บ.10
108 6106102432 นายสิปปกร กันทา บธ.บ.10
109 6106102433 นายสิรภพ ผ่องประภา บธ.บ.10
110 6106102435 นางสาวสิรินทร์ยา ขาวดี บธ.บ.10
111 6106102436 นางสาวสิริรัญญา บุญมาก บธ.บ.10
112 6106102437 นางสาวสุชารัตน์ วงศ์โชติบริรักษ์ บธ.บ.10
113 6106102438 นายสุทธิพงษ์ กันทะแก้ว บธ.บ.10
114 6106102440 นางสาวสุนันทินี คงเรือน บธ.บ.10
115 6106102441 นางสาวสุพัตรา นวลยง บธ.บ.10
116 6106102443 นางสาวสุวนันท์ สุทธะ บธ.บ.10
117 6106102444 นางสาวสุวภัทร ดอกรัก บธ.บ.10
118 6106102445 นางสาวสุวัสสา ระงับพาล บธ.บ.10
119 6106102446 นายอภิชัย ถูกจิตร บธ.บ.10
120 6106102447 นางสาวอภิษฎา เชื้อลาว บธ.บ.10
121 6106102449 นางสาวอรัชพร อินทะพันธ์ บธ.บ.10
122 6106102451 นางสาวอริสา จิ๋วนางนอง บธ.บ.10
123 6106102452 นางสาวอัญญาเรศ แก้วคำอ้าย บธ.บ.10
124 6106102453 นางสาวอาทิตยา จินใจ บธ.บ.10
125 6106102454 นางสาวอาทิตยา วรรณต๊ะ บธ.บ.10
126 6106102455 นางสาวอาภาพร วงศ์ษา บธ.บ.10
127 6106102456 นางสาวอารยา มั่นหมาย บธ.บ.10
128 6106102459 นางสาวเอื้อการย์ นนท์นิติรัตน์ บธ.บ.10
129 6106102460 นางสาวชฎาธาร ขันท์ไพศาล บธ.บ.10
130 6106102462 นางสาวปวีณา ชุ่มชาติ บธ.บ.10
131 6206102418 นายอภิวรรธน์ คำฟู บธ.บ.10
132 6206102438 นางสาวศุภดา ชาวนาแปน บธ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47