เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์
1 6004103337 นางสาววิริยา ด้วงบุญมา วท.บ.10
2 6004103341 นางสาวสิริรัตน์ สุวรรณโคดม วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
3 6106103323 นางสาวเจนจิรา จำภูวรรณ์ บช.บ.10
4 6106103389 นายพีรวัส ดวงฟู บช.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
5 6210101006 นางสาวจุฬาลักษณ์ คนตะขบ วท.บ.10
6 6210101009 นายธนาพร พานุช วท.บ.10
7 6210101019 นางสาวศิริโสภา เล็กตระกูล วท.บ.10
8 6210101023 นายหัสนัย โชติรัตน์ วท.บ.10
9 6210101024 นางสาวการัณยภาส พิวัฒน์โกศล วท.บ.10
10 6210101029 นายพสธร งามสุวรรณวงษ์ วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
11 6012107352 นางสาวอลิษา ศรีชะนันท์ ศ.บ.10
12 6112101338 นายภานุวัฒน์ ฝั้นพรม ศ.บ.10
13 6112106358 นางสาววิลาวัณย์ ฟักเเก้ว วท.บ.10
 ศิลปศาสตร์
14 6114101315 นายจักรกฤษณ์ กันทาคำ ศศ.บ.10
15 6114101316 นางสาวจินห์วรา ผู้ทรงเกียรติ ศศ.บ.10
16 6114101318 นางสาวเจนจิรา วุฒิวงษ์ ศศ.บ.10
17 6114101344 นางสาวนิศาชล ขามะวัน ศศ.บ.10
18 6114101345 นางสาวบงกชพร กาญจนาภา ศศ.บ.10
19 6114101374 นางสาวรัชฏากรณ์ อำพันธ์ศรี ศศ.บ.10
20 6114101376 นางสาววณิชยา ไสยยาสน์ ศศ.บ.10
21 6114101385 นายศรัณย์ เก๋อาภัย ศศ.บ.10
22 6114101390 นายศุภอัฌซ์ ย้อยดี ศศ.บ.10
23 6114101405 นายอภิสิทธิ์ หม่องมาลี ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47