เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 พัฒนาการท่องเที่ยว
1 6209101301 นางสาวกชพร พิพัฒน์สำโรง ศศ.บ.10
2 6209101302 นางสาวกมลทิพย์ ตั้งประดิษฐ์ ศศ.บ.10
3 6209101305 นางสาวกัญญารัตน์ สถานกอง ศศ.บ.10
4 6209101307 นางสาวกุสุมา แหขุนทด ศศ.บ.10
5 6209101308 นางสาวเกษวรินทร์ เขียวมณีย์ ศศ.บ.10
6 6209101309 นายไกรเดช กิตติคุโณดม ศศ.บ.10
7 6209101310 นางสาวเขมิกา ปูคำ ศศ.บ.10
8 6209101312 นางสาวจิราลักษณ์ ลุงกอน ศศ.บ.10
9 6209101313 นางสาวจุฑามาศ จอมกันท์ ศศ.บ.10
10 6209101314 นางสาวจุรีพร ลึกวิลัย ศศ.บ.10
11 6209101315 นางสาวเจียรนัย จันทานี ศศ.บ.10
12 6209101316 นางสาวชนัญชิดา บุณฑริกบุตร ศศ.บ.10
13 6209101317 นางสาวชนินาถ จันชะนะกิจ ศศ.บ.10
14 6209101318 นายชลัมพล อินตา ศศ.บ.10
15 6209101319 นายชัชชัย แก้วเณร ศศ.บ.10
16 6209101320 นายณพงศ์ อินอ่อน ศศ.บ.10
17 6209101321 นางสาวณัฐชยา วงศ์บุญมา ศศ.บ.10
18 6209101322 นางสาวณัฐชยา สามัง ศศ.บ.10
19 6209101323 นางสาวณัฐธิดา สถานเขื่อน ศศ.บ.10
20 6209101324 นายณัฐนนท์ วงศ์หล่มแก้ว ศศ.บ.10
21 6209101325 นางสาวณาฐเซียร์ เทรวิซาน ศศ.บ.10
22 6209101326 นางสาวณิชกุล ชัยวันดี ศศ.บ.10
23 6209101327 นางสาวดารารัตน์ กลิ่นขจร ศศ.บ.10
24 6209101328 นายตะวัน ผิวทน ศศ.บ.10
25 6209101329 นายตะวัน ลุงกู่มะ ศศ.บ.10
26 6209101330 นางสาวแตงโม มูหลิ่ง ศศ.บ.10
27 6209101331 นายไตรมาตร พลายวงษ์ ศศ.บ.10
28 6209101332 นางสาวทิพย์วรรณ เขื่อนขันธ์ ศศ.บ.10
29 6209101333 นางสาวทิพรดา ธิวงค์ ศศ.บ.10
30 6209101334 นายธนวินท์ เกตุคง ศศ.บ.10
31 6209101335 นางสาวธนัชพร ศิริพงศา ศศ.บ.10
32 6209101336 นายธนาทัช ศิวพรอนันต์ ศศ.บ.10
33 6209101337 นางสาวธวัลรัตน์ ใจปิน ศศ.บ.10
34 6209101338 นางสาวธิดาพร สิงขรค้ำจุน ศศ.บ.10
35 6209101340 นายธีรภัทร์ ดวงจันทร์ ศศ.บ.10
36 6209101341 นางสาวนฤมล บุญแย้ม ศศ.บ.10
37 6209101342 นางสาวนลินี นันตานลินทร์ ศศ.บ.10
38 6209101343 นางสาวเนตรชนก แสงจันทร์ ศศ.บ.10
39 6209101345 นายปฏิภาณ รักวงษ์ฤทธิ์ ศศ.บ.10
40 6209101346 นางสาวปรียธิดา วงค์แปง ศศ.บ.10
41 6209101347 นางสาวปิยะฉัตร ศรีคำ ศศ.บ.10
42 6209101348 นางสาวเปี่ยมปิติ เปี่ยมปิ่นเศษ ศศ.บ.10
43 6209101349 นางสาวพชรนันท์ ศักดินา ศศ.บ.10
44 6209101350 นางสาวพรชนก แตงไทย ศศ.บ.10
45 6209101351 นางสาวพรวิภา โกแสนตอ ศศ.บ.10
46 6209101352 นางสาวพรสวรรค์ วงศ์แสง ศศ.บ.10
47 6209101353 นายพศวัฒน์ แก้วฟู ศศ.บ.10
48 6209101354 นางสาวพัชรี ศรเตโช ศศ.บ.10
49 6209101355 นางสาวพิชญ์กานต์ โพธิยอด ศศ.บ.10
50 6209101356 นางสาวพิมพ์ชนก ถวายนิล ศศ.บ.10
51 6209101357 นางสาวพิมพ์นิภา พวงมาลา ศศ.บ.10
52 6209101358 นางสาวพิยะดา แก้วเล็ก ศศ.บ.10
53 6209101359 นายพิสิษฐ์ ปรากฎผล ศศ.บ.10
54 6209101360 นายพุฒิเมธ ทองรักษ์ ศศ.บ.10
55 6209101361 นางสาวภริดา เชอมือกู่ ศศ.บ.10
56 6209101364 นางสาวมนัญญา ภู่ศรี ศศ.บ.10
57 6209101365 นางสาวมากีตาร์ แสนสุภา ศศ.บ.10
58 6209101366 นางสาวมาริสา มาเยอะ ศศ.บ.10
59 6209101367 นางสาวเมทินี แสงคำ ศศ.บ.10
60 6209101368 นางสาวรวิสรา บัวสุวรรณ ศศ.บ.10
61 6209101369 นางสาวรุ่งทิวา พยาเรือน ศศ.บ.10
62 6209101372 นางสาววราภรณ์ วงค์แปง ศศ.บ.10
63 6209101374 นางสาววิลาวัณย์ อุดมครบ ศศ.บ.10
64 6209101375 นางสาววิลาสินี แซ่จันทร์ ศศ.บ.10
65 6209101376 นางสาววิไลรัตน์ บรรดาศักดิ์ ศศ.บ.10
66 6209101377 นางสาวศกลวรรณ มากสรอย ศศ.บ.10
67 6209101379 นางสาวศศิกาญจน์ จิตนันท์ ศศ.บ.10
68 6209101380 นางสาวศศิประภา โง่นแก้ว ศศ.บ.10
69 6209101381 นางสาวศิริญญา อุ่นปิง ศศ.บ.10
70 6209101382 นายสรธัญ เมืองแก้ว ศศ.บ.10
71 6209101383 นางสาวสโรชา แซ่ตัง ศศ.บ.10
72 6209101384 นางสาวสิริรัตน์ โตยัง ศศ.บ.10
73 6209101385 นางสาวสุชาวลี ใจรินทร์ ศศ.บ.10
74 6209101386 นางสาวสุทธิดา คำปันวงค์ ศศ.บ.10
75 6209101387 นางสาวสุธินี ดวงต๋า ศศ.บ.10
76 6209101389 นางสาวอภิชญา เป็งโต ศศ.บ.10
77 6209101390 นางสาวอรมณัส พรหมสุวรรณ์ ศศ.บ.10
78 6209101391 นางสาวอรัชพร ชัยมงคล ศศ.บ.10
79 6209101393 นางสาวอัญชลี สุทา ศศ.บ.10
80 6209101394 นางสาวอารียา วรเลิศ ศศ.บ.10
81 6209101396 นางสาวณัฐฤทัย แสนพยอม ศศ.บ.10
82 6209101397 นางสาวณิชากร ทองอินทร์ ศศ.บ.10
83 6209101399 นายธัมมภัทร์ ธาสุกรี ศศ.บ.10
84 6209101401 นางสาวปิยธิดา หล้าคำมูล ศศ.บ.10
85 6209101403 นางสาวโศภิตา แสงศรี ศศ.บ.10
86 6209101404 นางสาวโสภิตา สุริยาศักดิ์ ศศ.บ.10
87 6209101405 นายเอื้ออังกูร อู่จีรังกูล ศศ.บ.10
88 6209101406 นางสาวจุติมา มังกรเจริญกุล ศศ.บ.10
89 6209102332 นายอเล็กซานเดอร์ เสนทาวงศ์ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47